Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11690-3

Akustik - Rekommendationer vid utformning av tysta arbetsplatser - Del 3: Ljudutbredning och uppskattning av bullernivå i arbetsrum (ISO/TR 11690-3:1997)

Status: Gällande

Omfattning
Denna del av ISO 11690 behandlar ljudutbredning i rum tillsammans med uppskattning av ljudtrycksnivåer och bullerimmission på arbetsplatser. Detaljer hos beskrivningen av de fysikaliska fenomen som ingår i ett bulleruppskattningprogram är starkt beroende av den aktuella situationen och det sätt som denna modelleras (ingångsparametrar, beräkningstekniker). Detta beroende granskas och metodiken för bulleruppskattning beskrivs. Rekommendationer ges beträffande användning av bulleruppskattning som ett hjälpmedel för bullerbekämpning i arbetslokaler. Exempel på användning av bulleruppskattningsmetoder ges i bilagorna A till E.

Ämnesområden

Buller med avseende på människor (13.140) Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery - Part 3: Sound propagation and noise prediction in workrooms (ISO/TR 11690-3:1997)

Artikelnummer: STD-25146

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-06-04

Antal sidor: 37