Standardutveckling · SIS/TK 207

Miljöledning

Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels för din organisation i form av minskad användning av resurser, men också genom en minskad miljöpåverkan på vår gemensamma miljö. Att använda standarder inom miljöledningssystem och ekodesign gör det enklare att arbeta med dessa frågor på ett effektivt och strukturerat sätt.

Det övergripande syftet med SIS kommitté för miljöledning är att bidra till en hållbar samhällsutveckling. För deltagande organisationer handlar det om att förena affärsmässighet med omsorg om miljön. Inom SIS kommitté för Miljöledning ingår bland annat miljöledningssystem, växthusgaser, livscykelanalys och miljökommunikation.

Miljöledningssystem

Ett ledningssystem för miljö enligt ISO 14001 är ett verktyg för företag och organisationer som vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Ledningssystemet utgör ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet med ständiga förbättringar. Tillsammans med övriga standarder i ISO 14000-serien för miljöledning skapas ekonomisk och miljömässig nytta i form av till exempel

  • ökad processeffektivitet,
  • minskad användning av resurser och material per levererad nytta
  • minskad avfallsproduktion och därmed minskade kostnader för avfallshantering,
  • ökad andel förnybara resurser,
  • ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete,
  • ökad kompetens i organisationen, och
  • ökad dialog med organisationens intressenter.

Monetär värdering av miljöpåverkan

Företag och myndigheter har i ökad grad börjat värdera sin miljöpåverkan och naturresursanvändning i monetära termer. Detta görs för riskbedömning, investeringsbeslut, beräkning av skatter osv. Standardiseringsarbetet syftar till att förenkla jämförbarheten och transparensen mellan liknande värderingar.

Gröna finanser

Kommittén speglar standardisering inom grön finans. Standarderna är tänkta att kunna användas av finansiella organisationer som kapitalägare och kapitalförvaltare men också av emittenter av gröna obligationer samt investerare. Standardiseringen handlar dels om att ge stöd när det gäller bedömningar av portföljers klimatrisker och koppla ihop portföljers klimatbelastning till internationellt uppsatta klimatmål. Det handlar också om att harmonisera terminologin och definitioner kring vad en grön obligation är samt hur man bedömer och verifierar en grön obligations miljöprestanda.

Växthusgaser och klimatanpassning

Kommittén spelar en viktig roll genom att utveckla verktyg som hjälper myndigheter och näringsliv att hantera och begränsa dessa utsläpp. Standarderna beskriver metoder och modeller för att mäta, beräkna, kommunicera och verifiera utsläpp av växthusgaser. Arbetet med standarder kring klimatanpassning innefattar standardisering med en ramverksstandard för klimatanpassning för alla typer av organisationer samt nya arbeten kring sårbarhet och riskbedömning samt planeringsstandarder för lokala samhällen.

Ekodesign och Cirkulär ekonomi

Standardisering inom området cirkulär ekonomi syftar till att utveckla krav, ramverk, vägledning och stödjande verktyg för införande av cirkulär ekonomi. Standarderna som utvecklas inom detta område kommer att vara användbara för alla organisationer, projekt eller grupp av organisationer som vill tillämpa cirkulär ekonomi i sin verksamhet, t.ex. kommersiella organisationer, myndigheter och ideella organisationer. Arbetet bedrivs internationellt inom ramen för ISO/TC 323 Circular economy, där SIS och Sverige är aktiv medlem, s.k. P-Member och inom SIS är det TK 207/AG 13 Ekodesign som ansvarar för området. De projekt som finns identifierande inledningsvis är en ledningssystemstandard, terminologi och mått på cirkularitet och prestanda.

Livscykelanalys

Livscykelanalys är ett verktyg för att beskriva varans och tjänstens miljöpåverkan i förhållande till dess funktion och nytta – från vaggan till graven. Analysen ger överblick över produktens eller tjänstens sammanlagda miljöpåverkan så att prioriteringar kan göras i miljöarbetet. Relaterat till detta sker också standardiseringsarbeten kring produktkategoriregler.

Miljökommunikation

Att kommunicera sitt miljöarbete handlar om att ge och ta emot information i en dialog med omvärlden. Ett genuint miljöarbete är idag en grundpelare i många organisationer och en viktig del av verksamheternas image som man också vill förmedla både inom och utanför organisationen.

Kvantitativ miljöinformation

Goda kvantifieringar av diverse miljöbelastning såsom växthusgas-utsläpp, livscykelanalyser, materialflödesanalyser och miljöprestanda efterfrågas allt oftare på marknaden. För att genomföra korrekta sådana kvantifieringar är datainsamlingen en mycket viktig pusselbit. Kommittén speglar därför också ett arbete som handlar om att vägleda, samla in, utvärdera och beräkna numerisk miljödata.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen genom att vi medverkar aktivt i den internationella standardiseringsorganisationen ISO. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar alla typer av svenska organisationer.

 

Pontus Cerin, Linköpings universitet, och Professor Bengt Steen berättar om standarder inom monetär värdering:

 

Raul Carlsson, ordförande SIS/TK 207 berättar om standardisering och livscykelanalyser:

Raul Carlsson berättar om nya ISO-standarden för miljöteknikverifiering:

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 44 standarder
ISO/TS 24375, Mutual recognition agreements between Type III Environmental Declaration (EPD) Programme Operators - Principles and procedures
ISO/TR 14035, Environmental technology verification - ETV - Guidance to implement ISO 14034
ISO 14015, Environmental management - Environmental due diligence assessment
ISO 14017, Requirements and guidelines for validation and verification of water information and related reports
ISO 24176, Environmental management - Environmental Due Diligence Assessment (revision of ISO 14015:2001)
ISO 14044:2006/A2, Miljöledning - Livscykelanalys - Krav och vägledning - Tillägg 2
ISO 14040:2006/A1, Miljöledning - Livscykelanalys - Principer och struktur - Tillägg 1
ISO/TS 14074, Environmental management - Life cycle assessment - Principles, requirements and guidelines for normalization, weighting and interpretation
ISO 14030-2, Environmental performance evaluation - Green debt instruments - Part 2: Process for green loans
EN ISO 14006, Miljöledningssystem - Vägledning för att integrera ekodesign (ISO 14006:2018)
EN ISO 14090, Anpassning till klimatförändringar - Principer, krav och riktlinjer (ISO/DIS 14090:2018)
ISO 14082, Radiative forcing management - Guidance for the quantification and reporting of radiative forcing-based climate footprints and mitigation efforts
ISO 14097, Framework and principles for assessing and reporting investments and financing activities regarding climate change
ISO 14100, Green finance - Assessment of green financial projects
ISO 14030-4, Environmental performance evaluation - Green debt instruments - Part 4: Verification
ISO 14030-3, Environmental performance evaluation - Green debt instruments - Part 3: Taxonomy
EN ISO 14005, Miljöledningssystem - Vägledning för stegvis införande av ett miljöledningssystem, inklusive utvärdering av miljöprestanda
ISO 14050, Miljöledning - Terminologi
ISO 14065, Växthusgaser - Krav på validerare och verifierare av växthusgaser för användning vid ackreditering eller annan form av erkännande
EN 45554, General methods for the assessment of the ability to repair, reuse and upgrade energy related products
EN 45557, General method for assessing the proportion of recycled material content in energy-related products
EN 45555, General methods for assessing the recyclability and recoverability of energy related products
EN 45553, General method for the assessment of the ability to re-manufacture energy related products
EN 45550, Definitions related to material efficiency
EN 45551, Guide on how to use generic material efficiency standards when writing energy related product specific standardization deliverables
ISO 14006, Miljöledningssystem - Vägledning för att integrera ekodesign
IEC xxxxx, General method for assessing the proportion of re-used components in an energy related product
EN 45552, General method for the assessment of the durability of energy-related products
ISO 14030-1, Environmental performance evaluation - Green debt instruments - Part 1: Process for green bonds
ISO 14009, Environmental management system - Guidelines for incorporating redesign of products and components to improve material circulation
EN ISO 14063, Miljöledning - Miljökommunikation - Vägledning och exempel
ISO 14053, Environmental management - Material flow cost accounting - Guidance for practical application in the SME sector
ISO/TS 14092, Adaptation to climate change — Requirements and guidance on adaptation planning for organizations including local governments and communities
ISO 14091, Climate Change Adaptation - A guidance to Vulnerability Assessment
ISO 14090, Anpassning till klimatförändringar - Principer, krav och riktlinjer (ISO/DIS 14090:2018)
ISO 14002-1, Environmental management systems - Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area - Part 1: General
ISO 22054, Framework and principles for assessing and reporting investments and financing activities related to climate change
ISO 14016, Environmental management - Guidelines on assurance of environmental reports
ISO 14007, Environmental management - Guidelines for determining environmental costs and benefits
IEC 62959, Ekodesign (ECD) - Principer, krav och vägledning
ISO xxxxx, ..
ISO xxxx, Environmental conscious design (ECD) - Principles, requirements and guidance
ISO , Conformity assessment - Requirements for third party certification auditing of environmental management systems - Competence requirements
ISO 14020, Miljömärkning och miljödeklarationer - Allmänna principer
Visa fler Visa färre
Utgivet 41 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 9 arbetsgrupper
SIS/TK 207/AG 01, Livscykelanalys
SIS/TK 207/AG 02, Växthusgaser
SIS/TK 207/AG 03, Miljöledningssystem
SIS/TK 207/AG 04, Klimatanpassning
SIS/TK 207/AG 06, Miljökommunikation
SIS/TK 207/AG 09, Miljöprestandabedömning
SIS/TK 207/AG 13, Ekodesign
SIS/TK 207/AG 14, Monetarisering & Hållbar finans
SIS/TK 207/AG 15, CEN Strategic Advisory Body on Environment (SABE)
Visa fler Visa färre
Deltagare 51 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
AB Tetra Pak, Lund
ABB AB, Västerås
ABB AB, Västerås
AMF, Stockholm
Arbio AB, Stockholm
Arctic Paper Munkedals AB, Munkedal
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
Bombardier Transportation Sweden AB, Västerås
Bureau Veritas Certification Sverige AB, Göteborg
CANEA Partner Group AB, Göteborg
Cementa AB, Stockholm
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Energiföretagen Sverige - Swedenergy - AB, Stockholm
Ericsson AB, Stockholm
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, Stockholm
Goodpoint AB, Stockholm
Göteborgs Universitet, Göteborg
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Stockholm
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Göteborg
Jernkontoret, Stockholm
Konsumentverket / KO, Karlstad
KTH, Stockholm
Kungliga Tekniska Högskolan Inst f maskinkonstruktion, Stockholm
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Kungliga tekniska högskolan, KTH, Stockholm
Linköpings universitet, Linköping
MISTRA Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Stockholm
Naturvårdsverket, Stockholm
NCC Sverige AB, Solna
Nordic Investment Bank, HELSINGFORS
Riksbyggen ek för, Stockholm
RISE IVF AB, Mölndal
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Sandvik AB, Sandviken
Scania CV AB, Södertälje
SKA-rådet, Stockholm
SMHI, Norrköping
StandSam - Nätverket för standardiseringssamverkan, Smögen
Statens geotekniska institut SGI, Linköping
Stora Enso AB, Karlstad
Svenska Bankföreningen, Stockholm
Svenska Naturskyddsföreningen, Göteborg
Swerea IVF AB, Stockholm
Swerea SWECAST AB, Jönköping
Södra Skogsägarna ek för, Växjö
Tetra Pak Sverige AB, Lund
Tyréns AB, Stockholm
Volvo Car Corporation, Göteborg
Världsnaturfonden WWF, Solna
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 14 internationella kommittéer
ISO/TC 207, Environmental management
ISO/TC 207/SC 1, Environmental management systems
ISO/TC 207/SC 1/WG 10, ISO 14006 revision
ISO/TC 207/SC 1/WG 11, ISO 14001
ISO/TC 207/SC 1/WG 12, Material circulation of products
ISO/TC 207/SC 2, Environmental auditing and related environmental investigations
ISO/TC 207/SC 3, Environmental labelling
ISO/TC 207/SC 3/AHG 1, Ad Hoc Group
ISO/TC 207/SC 4, Environmental performance evaluation
ISO/TC 207/SC 5, Life cycle assessment
ISO/TC 207/SC 7, Greenhouse gas management and related activities
ISO/TC 207/SC 7/WG 10, Climate finance
ISO/TC 207/SC 7/WG 11, Vulnerability assessment
CEN/CLC/JTC 10, Energy-related products - Material Efficiency Aspects for Ecodesign
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö Ledningssystem


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Seminarium: Biobaserade lösningar för framtiden

Den biobaserade ekonomin är under stark tillväxt i Sverige och nya lösningar utvecklas ständigt – både förbättring av befintliga processer och utveckling av nya produkter och material.

Välkommen till en eftermiddag där vi ur flera olika perspektiv undersöker hur standarder kan vara ett verktyg för att sätta dessa produkter på den internationella marknaden.

Tid: 14 oktober kl. 11:30-17:00
Plats: SIS Conference Centre, Stockholm

Publicerade ISO/CEN standarder relaterade till FN:s hållbarhetsmål

SIS/TK 207 Miljöledning bistår med hur pågående standardiseringsarbete och publicerade ISO/CEN standarder relaterar till FN:s hållbarhetsmål. Vilka mål och delmål stödjer de framtagna standarderna och på vilket sätt?
Se mer om det i denna excel-fil.

Se också hur ISOs kommitté för Miljöledning identifierar sitt bidrag till FNs hållbarhetsmål här.

Läs mer här

Här kan du läsa ännu mer om SIS arbete med miljöledning i vårt projektblad.

Kalender
2019
oktober
mån
7
Arbetsgruppsmöte Miljökommunikation och LCA Mölndal
10:00 - 16:00
tor
17
Arbetsgruppsmöte Monetarisering och hållbar finans
13:30 - 16:00
november
tor
14
SIS/TK 207 Stockholm
10:00 - 16:30
fre
15
Arbetsgruppsmöte Ekodesign
11:00 - 12:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Jimmy Yoler

Jimmy Yoler
Projektledare
08-55552016
jimmy.yoler@sis.se

Anna-Karin Jansson

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
08-55552025
anna-karin.jansson@sis.se