Standardutveckling · SIS/TK 207

Miljöledning

Det övergripande syftet med SIS kommitté för Miljöledning är att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Inom kommitténs arbetsområde ingår bland annat standardisering inom områdena miljöledningssystem, växthusgaser, livscykelanalys och hållbar finans.

Framtagna standarder syftar till att utveckla och sprida best practice för att uppnå miljömässigt hållbar verksamhetsstyrning för alla typer av organisationer oavsett sektor (miljöledning). Detta kan uttryckas som stöd vid hållbar produktframtagning (ekodesign), förståelse av produkters, tjänsters och organisationers miljöpåverkan genom livscykeln, miljökommunikation och strukturerad miljödatahantering (livscykelanalys, kvantitativ miljöinformation och miljömärkning), miljömässigt hållbar policyutformning (genom monetär värdering av miljöpåverkan), klimatanpassning av samhällsfunktioner samt miljöanpassning av finansiella aktiviteter såsom utveckling och tillgängliggörande av gröna finansiella produkter (grön/hållbar finans).

Kommitténs standarder i ett policykontext

Kommitténs standarder refereras till bl.a. vid offentlig upphandling, förekommer i nationell eller europeisk lagstiftning, t.ex. svenska förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (2009:907), EU:s taxonomiförordning (2020/852), indirekt i EU:s Byggproduktförordning (305/2011) och i EU:s kommande förordning om redovisning av transporttjänsters utsläpp av växthusgaser. Kommitténs standarder fungerar också som stöd vid bedömning av miljöuttalanden nationellt såväl som internationellt. Exempel på standarder i dessa fall är SS-EN ISO 14001 Miljöledningssystem, SS-EN ISO 14025 LCA-baserade miljödeklarationer, SS-EN ISO 14021 Miljömärkning och miljödeklarationer – Egna miljöuttalanden, SS-EN ISO 14064 Växthusgaser - Del 1: Kravspecifikation med vägledning på organisationsnivå för kvantifiering och rapportering av utsläpp och avlägsnande av växthusgaser, SS-EN ISO 14067 Klimatpåverkan från produkter samt SS-EN ISO 14083 Växthusgaser – Kvantifiering och rapportering av transportkedjors växthusgasutsläpp.

Miljöledningssystem

Ett ledningssystem för miljö enligt ISO 14001 är ett verktyg för företag och organisationer som vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete och utgör ett frivilligt verktyg för verksamhetsutveckling. Tillämpning av standarden leder till resurseffektivitet och minskad miljöpåverkan samt förståelse för organisationens aktiviteter, produkter och tjänster utifrån ett livscykelperspektiv.

Den senaste globala enkäten av ISO 14001 genomfördes i syfte att undersöka olika målgrupper och intressenters erfarenheter av standarden och behov av förändring.
Resultat av den globala enkäten hittar du här > 

Monetär värdering av miljöpåverkan

Företag och myndigheter har i ökad grad börjat värdera sin miljöpåverkan och naturresursanvändning i monetära termer. Detta görs för riskbedömning, investeringsbeslut, ekodesign av produkter etc. Standardiseringsarbetena syftar till att ställa krav på transparensen av monetära värden och av värden från liknande värderingar. Förståelse av miljörelaterade kostnader och vinster är också viktigt utifrån ett policyperspektiv, t.ex. framtagning eller förbättring av miljöskatter.

Hållbara finanser

Kommittén speglar standardisering inom hållbar finans. Standarderna är tänkta att kunna användas av finansiella organisationer som kapitalägare, kapitalförvaltare och ägare av gröna obligationer. Standarderna handlar dels om att ge stöd när det gäller bedömningar av portföljers klimatrisker, koppla ihop portföljers klimatbelastning till internationellt uppsatta klimatmål, krav på gröna lån och obligationer samt optimering av finansiell aktivitet överlag utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Växthusgaser & Klimatanpassning

Kommittén spelar en viktig roll genom att utveckla verktyg för organisationer att hantera växthusgasutsläpp. Standarderna beskriver metoder och modeller för att mäta, beräkna, kommunicera och verifiera utsläpp av växthusgaser på organisations-, projekt- och produktnivå. Standarder för klimatanpassning innefattar en princip- och ramverksstandard för klimatanpassning för alla typer av organisationer, för sårbarhet och riskbedömning samt planeringskostnader för lokala samhällen. Ta del av de kostnadsfria och de översatta standarderna ISO 14090 Anpassning till klimatförändringar - Principer, krav och riktlinjer samt ISO 14091 Anpassning till klimatförändringar - Riktlinjer för sårbarhet, effekter och riskbedömning via SIS samverkansavtal med SMHI.

En internationell arbetsgrupp har tagit fram ett "white paper" som visar hur standarden för anpassning till klimatförändringar (ISO 14090) kan inkluderas i ett miljöledningssystem enligt ISO 14001

Ekodesign

Standardisering inom området ekodesign syftar till att utveckla krav, ramverk, vägledning och stödjande verktyg för implementering av ekodesign. Standarderna som utvecklas inom detta område kommer att vara användbara för alla organisationer, projekt eller grupp av organisationer som vill tillämpa ekodesignkomponenten i den cirkulära ekonomin i sin verksamhet, t.ex. kommersiella organisationer, myndigheter och ideella organisationer. Kommittén för Miljöledning har kopplingar till det arbetet som bedrivs internationellt inom ramen för ISO/TC 323 Circular Economy, genom SIS/TK 616 Cirkulär Ekonomi.

Livscykelanalys & Miljökommunikation

Livscykelanalys är ett verktyg att beskriva varans och tjänstens miljöpåverkan i förhållande till dess funktion och nytta – från vaggan till graven. Analysen ger överblick över produktens eller tjänstens sammanlagda miljöpåverkan så att prioriteringar kan göras i miljöarbetet. Att kommunicera sitt miljöarbete handlar om att ge och ta emot information i en dialog med omvärlden; kommittén förvaltar ISO standarder inom miljökommunikation för egendeklarationer, LCA-baserade miljödeklarationer och för miljömärkningar.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen genom att vi medverkar aktivt i den internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och den europeiska standardiseringsorganisationen (CEN). På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar alla typer av svenska organisationer.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 41 standarder
ISO , ..
ISO 22054, Framework and principles for assessing and reporting investments and financing activities related to climate change
ISO 14090, Anpassning till klimatförändringar - Principer, krav och riktlinjer (ISO/DIS 14090:2018)
ISO 14030-1, Environmental performance evaluation — Green debt instruments — Part 1: Process for green bonds
IEC , General method for assessing the proportion of re-used components in an energy related product
EN 45551, Guide on how to use generic material efficiency standards when writing energy related product specific standardization deliverables
ISO 14030-3, Environmental performance evaluation - Green debt instruments - Part 3: Taxonomy
ISO 14030-4, Environmental performance evaluation - Green debt instruments - Part 4: Verification programme requirements
ISO 14100, Guidance on environmental criteria for projects, assets and activities to support the development of green finance
ISO 14082, Radiative forcing management - Guidance for the quantification and reporting of radiative forcing-based climate footprints and mitigation efforts
ISO 14030-2, Environmental performance evaluation — Green debt instruments — Part 2: Process for green loans
ISO 24176, Environmental management - Environmental Due Diligence Assessment (revision of ISO 14015:2001)
ISO 14015, Miljöledning - Riktlinjer för bedömning av miljömässig due diligence
ISO/TR 14035, Environmental technology verification - ETV - Guidance to implement ISO 14034
ISO/TS 24375, Mutual recognition agreements between Type III Environmental Declaration (EPD) Programme Operators - Principles and procedures
ISO 24468, Carbon footprint of transport operations - Requirements and guidelines for quantification
ISO 14002-2, Environmental management systems - Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area - Part 2: Water
ISO 14068, Växthusgaser - Klimatneutralitet
ISO 14093, Mechanism for financing local adaptation to climate change - Performance-based climate resilience grants - Requirements and guidelines
ISO 14017, Environmental management — Requirements with guidance for verification and validation of water statements
ISO 14021/DAmd 1, Miljömärkning och miljödeklarationer - Egna miljöuttalanden (Typ II miljömärkning)
ISO/IEC 82474-1, Material declaration - Part 1: General requirements
ISO 59014, Secondary materials - Principles, sustainability and traceability requirements
ISO 14075, Principles and framework for social life cycle assessment
ISO 14066, Växthusgaser - Kompetenskrav för validerings- och verifieringsgrupper för växthusgaser
EN ISO , Circular-ready design - Systematic method for realizing the link between company level circular ambition and circular product design
ISO/PAS 14018, Guidelines for the remote auditing of environmental management systems
ISO 14050/Amendment 1, Miljöledning - Terminologi - Tillägg 1
ISO/TS 14076, Eco-Technoeconomic Analyses: Principles, requirements and guidelines
ISO 32211, Principles and guidelines for development and implementation of sustainable finance products and services
ISO 14002-3, Environmental management systems — Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area — Part 3: Climate
EN ISO 14050:2020/A1, Miljöledning - Terminologi - Tillägg 1
ISO 14019, Validation and verification of sustainability information — Part 1: General principles and requirements
ISO 14002-4, Environmental management systems — Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area — Part 4: Waste and resources
ISO 14019-1, Validation and verification of sustainability information — Part 1: General principles and requirements
ISO 14019-2, Validation and verification of sustainability information — Part 1: Verification process
EN , Industrial decarbonisation - Requirements and guidelines for sectoral transition plans
ISO 14054, Natural capital accounting for organizations — Specification
EN 45560, Method to achieve circular designs of products
ISO 14024, Miljömärkning och miljödeklarationer - Typ I miljömärkning - Principer och procedurer
ISO 14021, Miljömärkning och miljödeklarationer - Egna miljöuttalanden
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 63 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 8 arbetsgrupper
SIS/TK 207/AG 01, Livscykelanalys
SIS/TK 207/AG 02, Växthusgaser
SIS/TK 207/AG 03, Miljöledningssystem
SIS/TK 207/AG 04, Klimatanpassning
SIS/TK 207/AG 06, Miljökommunikation
SIS/TK 207/AG 13, Ekodesign
SIS/TK 207/AG 14, Monetarisering & Hållbar finans
SIS/TK 207/AG 15, CEN Strategic Advisory Body on Environment (SABE)
Visa fler Visa färre
Deltagare 59 företag och organisationer
6D Sustainability AB, Olofstorp
Alleima Tube AB, Sandviken
Allies In Business & Brands Ops HB, Stockholm
ALSTOM Rail Sweden AB, Västerås
Arbio AB, Stockholm
Arctic Paper Munkedals AB, Munkedal
Billerud, Gävle
Bureau Veritas Certification Sverige AB, Göteborg
CANEA Partner Group AB, Göteborg
Centiro Solutions AB, Borås
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
EKEN Forestry Value Added Financing AB, Enskede
Energiforsk AB, Stockholm
Ericsson AB, Stockholm
Ericsson AB (EAB), Stockholm
Ericsson AB EIP, Kista
Ericsson Education Center, Stockholm
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Goodpoint AB, Stockholm
Göteborgs Universitet, Göteborg
Heidelberg Materials Cement Sverige AB, Stockholm
IKEA of Sweden AB, Älmhult
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Stockholm
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Göteborg
Jernkontoret, Stockholm
Kobolde & Partners AB, Stockholm
Konsumentverket / KO, Karlstad
KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Linköpings universitet, Linköping
NCC Sverige AB, Solna
Network for Transport Measures (NTM), Stockholm
Ovako Sweden AB, Hällefors
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Jönköping
Sandvik Machining Solutions AB, Gimo
Scania CV AB, Södertälje
SIS Swedish Institute for Standards, Stockholm
SMHI, Norrköping
South Pole Sweden AB, Stockholm
Statens Energimyndighet, Stockholm
Statens geotekniska institut SGI, Linköping
Sweden Green Building Council, Stockholm
Svenska Naturskyddsföreningen, Göteborg
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Södra skogsägarna ekonomisk förening, Växjö
Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Väröbacka
Tetra Pak AB, Lund
Tetra Pak Sverige AB, Lund
Tetra Pak Technical Service AB, Lund
Tyréns Group AB, Stockholm
WK Konsult, Smögen
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
ZeroMission AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 46 internationella kommittéer
ISO/TC 207, Environmental management
ISO/TC 207/SC 1, Environmental management systems
ISO/TC 207/SC 1/AHG 2, Future challenges study group
ISO/TC 207/SC 1/AHG 4, Improvement recommendation
ISO/TC 207/SC 1/TG 2, User Survey Task Group
ISO/TC 207/SC 1/WG 11, Applying ISO 14001 framework to environmental aspects by topic areas
ISO/TC 207/SC 2, Environmental auditing and related environmental investigations
ISO/TC 207/SC 3, Environmental labelling
ISO/TC 207/SC 3/TF 1, Communication and promotion strategy
ISO/TC 207/SC 3/TF 2, Investigate contemporary methods of electronic labelling
ISO/TC 207/SC 3/TF 3, Assurance of communications based on life cycle assessment (LCA) data
ISO/TC 207/SC 3/TF 4, Single attribute and single number environmental statements
ISO/TC 207/SC 4, Environmental performance evaluation
ISO/TC 207/SC 4/WG 5, Environmental Technology Verification
ISO/TC 207/SC 5, Life cycle assessment
ISO/TC 207/SC 5/JWG 14, Joint ISO/TC 207/SC 5 - ISO/TC 323 WG: Secondary materials
ISO/TC 207/SC 5/WG 12, Life cycle assessment -- Requirements and guidelines
ISO/TC 207/SC 5/WG 15, Social life cycle assessments
ISO/TC 207/SC 7, Greenhouse gas and climate change management and related activities
ISO/TC 207/SC 7/JWG 6, Joint TC 207/SC 7 - CASCO WG: Verification and validation of environmental information
ISO/TC 207/SC 7/WG 13, Radiative forcing management
ISO/TC 207/SC 7/WG 14, Quantification and reporting of greenhouse gas emissions arising from operations of transport chains
ISO/TC 207/SC 7/WG 15, Carbon neutrality
ISO/TC 207/SC 7/WG 4, Quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals at organizational level
ISO/TC 207/TCG, Terminology Coordination Group
ISO/TC 207/TG 2, Circular economy coordination
CEN/CLC/JTC 10, Material efficiency aspects for products in scope of Ecodesign legislation
CEN/TC 467, Climate Change
CEN/TC 467/WG 1, Mitigation
SIS/TK 207/AG 01, Livscykelanalys:

ISO/TC 207/SC 3, Environmental labelling

ISO/TC 207/SC 5, Life cycle assessment

SIS/TK 207/AG 02, Växthusgaser:

CEN/TC 467, Climate Change

ISO/TC 207/SC 7, Greenhouse gas and climate change management and related activities

SIS/TK 207/AG 03, Miljöledningssystem:

ISO/TC 207, Environmental management

ISO/TC 207/SC 1, Environmental management systems

ISO/TC 207/SC 2, Environmental auditing and related environmental investigations

ISO/TC 207/SC 4, Environmental performance evaluation

SIS/TK 207/AG 04, Klimatanpassning:

CEN/TC 467, Climate Change

ISO/TC 207/SC 7, Greenhouse gas and climate change management and related activities

ISO/TC 207/SC 7/TG 2, Adaptation

SIS/TK 207/AG 13, Ekodesign:

CEN/CLC/JTC 10, Material efficiency aspects for products in scope of Ecodesign legislation

ISO/TC 323, Circular economy

ISO/TC 324, Sharing economy

SIS/TK 207/AG 14, Monetarisering & Hållbar finans:

ISO/TC 322, Sustainable finance

ISO/TC 322/WG 1, Sustainable finance framework

ISO/TC 322/WG 3, Sustainable finance products and services

Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Ledningssystem (04)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Publicerade ISO/CEN standarder relaterade till FN:s hållbarhetsmål

SIS/TK 207 Miljöledning bistår med hur pågående standardiseringsarbete och publicerade ISO/CEN standarder relaterar till FN:s hållbarhetsmål. Vilka mål och delmål stödjer de framtagna standarderna och på vilket sätt?
Se mer om det i denna excel-fil.

Se också hur ISOs kommitté för Miljöledning identifierar sitt bidrag till FNs hållbarhetsmål här.

Mer information

Här kan du läsa ännu mer om SIS arbete med miljöledning i vårt projektblad.

Tolkningsgrupp för ISO 14001

Tolkningsgruppen hjälper dig som arbetar med ISO 14001 att tolka kraven och formuleringarna i standarden. Här kan du läsa mer och skicka in din fråga.

Webinar Klimatanpassning Mars 2021
Webinar: GHG-emissioner från transportsektorn & Carbon Neutrality April 2020

Kalender

2023
oktober
tis
3
Arbetsgruppsmöte Växthusgaser
10:00 - 12:00
tis
10
Arbetsgruppsmöte Miljökommunikation och LCA
10:00 - 12:00
november
ons
8
SIS/TK 207 Höstmöte
10:00 - 15:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Jimmy Yoler
Projektledare
0707552387
jimmy.yoler@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektkoordinator
anna-karin.jansson@sis.se

Raul Carlsson
Ordförande
RISE Research Institutes of Sweden AB