Standardutveckling · SIS/TK 207

Miljöledning

Det övergripande syftet med SIS kommitté för Miljöledning är att bidra till en hållbar samhällsutveckling. För deltagande organisationer handlar det bland annat om att förena affären med ekosystemens bärkraftighet. Inom kommitténs arbetsområde ingår bland annat standardisering inom områdena miljöledningssystem, växthusgaser, livscykelanalys och hållbar finans.

Miljöledningssystem

Under hösten 2021 genomför ISO en internationell undersökning kring ISO 14001. Syftet är att utveckla en förståelse för användarnas och andra intressenters behov i förhållande till standarder för miljöledningssystem, för att ge till kommande revisioner av ISO 14001, ISO 14004 samt andra relaterade ISO-standarder.
Läs mer och delta i undersökningen här > 

Ett ledningssystem för miljö enligt ISO 14001 är ett verktyg för företag och organisationer som vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Ledningssystemet utgör ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet med ständiga förbättringar. Tillsammans med övriga standarder i ISO 14000-serien för miljöledning skapas ekonomisk och miljömässig nytta i form av till exempel

  • ökad resurs- och processeffektivitet,
  • förståelse för organisationens aktiviteter, produkter och tjänster utifrån ett livscykelperspektiv,
  • minskad miljöpåverkan från t.ex. tjänsteresor, förtäring, kapitalförvaltning,
  • optimerad avfallshantering,
  • ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete,
  • ökad kompetens i organisationen och förbättrad dialog med organisationens intressenter.

Monetär värdering av miljöpåverkan

Företag och myndigheter har i ökad grad börjat värdera sin miljöpåverkan och naturresursanvändning i monetära termer. Detta görs för riskbedömning, investeringsbeslut, ekodesign av produkter etc. Standardiseringsarbetena syftar till att ställa krav på transparensen av monetära värden och av värden från liknande värderingar. Förståelse av miljörelaterade kostnader och vinster är också viktigt utifrån ett policyperspektiv, t.ex. framtagning eller förbättring av miljöskatter.

Hållbara finanser

Kommittén speglar standardisering inom hållbar finans. Standarderna är tänkta att kunna användas av finansiella organisationer som kapitalägare, kapitalförvaltare och ägare av gröna obligationer. Standardiseringen handlar dels om att ge stöd när det gäller bedömningar av portföljers klimatrisker och koppla ihop portföljers klimatbelastning till internationellt uppsatta klimatmål. Standardisering kring "social impact investment" och standarder som främjar finanssektorns uppfyllande av FN:s hållbarhetsmål (Agenda 2030, UNSDGs) inväntas och harmonisering av termer och begrepp inom hållbar finans pågår.

Växthusgaser & Klimatanpassning

Kommittén spelar en viktig roll genom att utveckla verktyg som hjälper myndigheter och näringsliv att begränsa och hantera växthusgasutsläpp. Standarderna beskriver metoder och modeller för att mäta, beräkna, kommunicera och verifiera utsläpp av växthusgaser på organisations-, projekt- och produktnivå. Arbetet med standarder kring klimatanpassning innefattar standardisering med en ramverksstandard för klimatanpassning för alla typer av organisationer samt nya arbeten kring sårbarhet och riskbedömning samt planeringskostnader för lokala samhällen.

En internationell arbetsgrupp har tagit fram ett "white paper" som visar hur standarden för anpassning till klimatförändringar (ISO 14090) kan inkluderas i ett miljöledningssystem enligt ISO 14001

Ekodesign

Standardisering inom området ekodesign syftar till att utveckla krav, ramverk, vägledning och stödjande verktyg för implementering av ekodesign. Standarderna som utvecklas inom detta område kommer att vara användbara för alla organisationer, projekt eller grupp av organisationer som vill tillämpa ekodesignkomponenten i den cirkulära ekonomin i sin verksamhet, t.ex. kommersiella organisationer, myndigheter och ideella organisationer. Kommittén för Miljöledning har kopplingar till det arbetet som bedrivs internationellt inom ramen för ISO/TC 323 Circular Economy, genom SIS/TK 616 Cirkulär Ekonomi.

Livscykelanalys & Miljökommunikation

Livscykelanalys är ett verktyg att beskriva varans och tjänstens miljöpåverkan i förhållande till dess funktion och nytta – från vaggan till graven. Analysen ger överblick över produktens eller tjänstens sammanlagda miljöpåverkan så att prioriteringar kan göras i miljöarbetet. Relaterat till detta sker också standardiseringsarbete kring ömsesidigt erkännande av miljödeklarationsprogram och en översyn av den generiska standarden för miljömärkning och miljödeklarationer. Att kommunicera sitt miljöarbete handlar om att ge och ta emot information i en dialog med omvärlden. Ett genuint miljöarbete är idag en grundpelare i många organisationer och en viktig del av organisationers rykte och publika uppfattning, något som önskas förmedlas både inom och utanför organisationen.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen genom att vi medverkar aktivt i den internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och den europeiska standardiseringsorganisationen (CEN). På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar alla typer av svenska organisationer.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 34 standarder
ISO xxxxx, ..
IEC 62959, Ekodesign (ECD) - Principer, krav och vägledning
ISO 22054, Framework and principles for assessing and reporting investments and financing activities related to climate change
ISO 14090, Anpassning till klimatförändringar - Principer, krav och riktlinjer (ISO/DIS 14090:2018)
ISO 14030-1, Environmental performance evaluation — Green debt instruments — Part 1: Process for green bonds
IEC xxxxx, General method for assessing the proportion of re-used components in an energy related product
EN 45551, Guide on how to use generic material efficiency standards when writing energy related product specific standardization deliverables
CLC/TR 45550:2020, Definitions related to material efficiency
ISO 14030-3, Environmental performance evaluation - Green debt instruments - Part 3: Taxonomy
ISO 14030-4, Environmental performance evaluation - Green debt instruments - Part 4: Verification programme requirements
ISO 14100, Guidance on environmental criteria for projects, assets and activities to support the development of green finance
ISO 14082, Radiative forcing management - Guidance for the quantification and reporting of radiative forcing-based climate footprints and mitigation efforts
ISO 14030-2, Environmental performance evaluation — Green debt instruments — Part 2: Process for green loans
ISO/TS 14074, Environmental management - Life cycle assessment - Principles, requirements and guidelines for normalization, weighting and interpretation
ISO 24176, Environmental management - Environmental Due Diligence Assessment (revision of ISO 14015:2001)
ISO 14015, Environmental management — Guidelines for Environmental Due Diligence Assessment
ISO/TR 14035, Environmental technology verification - ETV - Guidance to implement ISO 14034
ISO/TS 24375, Mutual recognition agreements between Type III Environmental Declaration (EPD) Programme Operators - Principles and procedures
ISO 24468, Carbon footprint of transport operations - Requirements and guidelines for quantification
ISO 14002-2, Environmental management systems - Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area - Part 2: Water
ISO 32210, Framework for sustainable finance - Principles and guidance
ISO 14068, Greenhouse gas management and related activities — Carbon neutrality
EN ISO 14065, Allmänna principer och krav på organ som validerar och verifierar miljöinformation (ISO/FDIS 14065:2020)
ISO 14083, Greenhouse gases — Quantification and reporting of greenhouse gas emissions arising from operations of transport chains
ISO 14093, Mechanism for financing local adaptation to climate change - Performance-based climate resilience grants - Requirements and guidelines
ISO 14017, Environmental management — Requirements with guidance for verification and validation of water statements
ISO 14021/DAmd 1, Miljömärkning och miljödeklarationer - Egna miljöuttalanden (Typ II miljömärkning)
ISO/IEC , Material declaration - Part 1: General requirements
ISO 59014, Secondary materials - Principles, sustainability and traceability requirements
ISO 14075, Principles and framework for social life cycle assessment
ISO/TS 14029, Mutual recognition agreements between Type III Environmental Declaration (EPD) Programme Operators — Principles and procedures
EN ISO , Circular-ready design - Systematic method for realizing the link between company level circular ambition and circular product design
ISO 14055-2, Environmental management - Guidelines for establishing good practices for combatting land degradation and desertification - Part 2: Regional case studies
ISO/PAS 14018, Guidelines for the remote auditing of environmental management systems
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 57 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 8 arbetsgrupper
SIS/TK 207/AG 01, Livscykelanalys
SIS/TK 207/AG 02, Växthusgaser
SIS/TK 207/AG 03, Miljöledningssystem
SIS/TK 207/AG 04, Klimatanpassning
SIS/TK 207/AG 06, Miljökommunikation
SIS/TK 207/AG 13, Ekodesign
SIS/TK 207/AG 14, Monetarisering & Hållbar finans
SIS/TK 207/AG 15, CEN Strategic Advisory Body on Environment (SABE)
Visa fler Visa färre
Deltagare 63 företag och organisationer
,
6D Sustainability AB, OLOFSTORP
AB Sandvik Materials Technology, SANDVIKEN
AB Tetra Pak, Lund
AB Volvo, GÖTEBORG
Allies In Business & Brands Ops HB, STOCKHOLM
Arbio AB, STOCKHOLM
Arctic Paper Munkedals AB, Munkedal
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
Bombardier Transportation Sweden AB, VÄSTERÅS
Bureau Veritas Certification Sverige AB, GÖTEBORG
CANEA Partner Group AB, GÖTEBORG
Cementa AB, STOCKHOLM
Chalmers Tekniska Högskola Inst f Material- & tillverkningstek, GÖTEBORG
Ericsson AB, Stockholm
Ericsson AB, LINKÖPING
Ericsson AB (EAB), Stockholm
Ericsson AB EIP, KISTA
Ericsson Education Center, STOCKHOLM
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, STOCKHOLM
God El, Sundbyberg
Goodpoint AB, STOCKHOLM
Göteborgs Universitet, Göteborg
ICA Sverige AB, GÖTEBORG
IKEA of Sweden AB, ÄLMHULT
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, STOCKHOLM
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, GÖTEBORG
Jernkontoret, STOCKHOLM
Kobolde & Partners AB, STOCKHOLM
Konsumentverket / KO, KARLSTAD
KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Kungliga Tekniska högskolan, STOCKHOLM
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Linköpings universitet, Linköping
Länsstyrelsen Norrbottens län, LULEÅ
Naturvårdsverket, Stockholm
NCC Sverige AB, SOLNA
Network for Transport Measures (NTM), Stockholm
Nevén Miljökonsult, PARTILLE
Ovako Sweden AB, HÄLLEFORS
RISE AB, Borås
RISE IVF AB, STOCKHOLM
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Rise Swecast AB, JÖNKÖPING
Sandvik Machining Solutions AB, GIMO
Scania CV AB, SÖDERTÄLJE
SIS Swedish Institute for Standards, Stockholm
SMHI, NORRKÖPING
South Pole Sweden AB, STOCKHOLM
Statens Energimyndighet, STOCKHOLM
Statens geotekniska institut SGI, LINKÖPING
Svenska Naturskyddsföreningen, GÖTEBORG
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Södra skogsägarna ekonomisk förening, Växjö
Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Väröbacka
Tetra Pak Sverige AB, LUND
Tetra Pak Technical Service AB, LUND
Tyréns Group AB, STOCKHOLM
WK Konsult, SMÖGEN
Volvo Car Corporation, GÖTEBORG
Världsnaturfonden WWF, SOLNA
ZeroMission AB, STOCKHOLM
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 84 internationella kommittéer
ISO/TC 207, Environmental management
ISO/TC 207/SC 1, Environmental management systems
ISO/TC 207/SC 1/AHG 2, Future challenges study group
ISO/TC 207/SC 1/TG 2, User Survey Task Group
ISO/TC 207/SC 1/TG 3, Annex SL Revision
ISO/TC 207/SC 1/WG 10, ISO 14006 revision
ISO/TC 207/SC 1/WG 11, Applying ISO 14001 framework to environmental aspects by topic areas
ISO/TC 207/SC 1/WG 12, Material circulation of products
ISO/TC 207/SC 1/WG 13, Material flow cost accounting – General principles and framework
ISO/TC 207/SC 1/WG 7, Monetary valuation of environmental impacts
ISO/TC 207/SC 1/WG 8, Guidelines on determining environmental costs and benefits
ISO/TC 207/SC 1/WG 9, ISO 14005 Revision
ISO/TC 207/SC 2, Environmental auditing and related environmental investigations
ISO/TC 207/SC 2/AHG 1, Environmental auditing
ISO/TC 207/SC 2/WG 6, Verification of environmental and sustainable reports
ISO/TC 207/SC 2/WG 7, Revision of ISO 14015
ISO/TC 207/SC 2/WG 8, Validation and verification of water information
ISO/TC 207/SC 3, Environmental labelling
ISO/TC 207/SC 3/AHG 1, Strategic Business Planning
ISO/TC 207/SC 3/TF 1, Communication and promotion strategy
ISO/TC 207/SC 3/TF 2, Investigate contemporary methods of electronic labelling
ISO/TC 207/SC 3/TF 3, Assurance of communications based on life cycle assessment (LCA) data
ISO/TC 207/SC 3/TF 4, Single attribute and single number environmental statements
ISO/TC 207/SC 3/WG 1, Practitioner programmes
ISO/TC 207/SC 3/WG 8, EDP Mutual recognition agreements - ISO/TS 14029
ISO/TC 207/SC 3/WG 9, Minor Revision of ISO 14021
ISO/TC 207/SC 4, Environmental performance evaluation
ISO/TC 207/SC 4/JWG 1, Green finance
ISO/TC 207/SC 4/WG 4, Quantitative environmental information
ISO/TC 207/SC 4/WG 5, Environmental Technology Verification
ISO/TC 207/SC 4/WG 6, ISO 14063 revision Environmental communication
ISO/TC 207/SC 4/WG 7, Green debt instruments
ISO/TC 207/SC 5, Life cycle assessment
ISO/TC 207/SC 5/JWG 14, Joint ISO/TC 207/SC 5 - ISO/TC 323 WG: Secondary materials
ISO/TC 207/SC 5/WG 12, Life cycle assessment -- Requirements and guidelines
ISO/TC 207/SC 5/WG 15, Social life cycle assessments
ISO/TC 207/SC 7, Greenhouse gas management and related activities
ISO/TC 207/SC 7/JWG 1, Joint ISO/TC 207/SC 7 - ISO/TC 146/SC 1: GHG energy-intensive industries – General aspects
ISO/TC 207/SC 7/JWG 6, Joint TC 207/SC 7 - CASCO WG: Verification and validation of environmental information
ISO/TC 207/SC 7/WG 10, Investments, financing and climate change
ISO/TC 207/SC 7/WG 11, Climate change risk assessment
ISO/TC 207/SC 7/WG 12, Adaptation planning
ISO/TC 207/SC 7/WG 13, Radiative forcing management
ISO/TC 207/SC 7/WG 14, Quantification and reporting of greenhouse gas emissions arising from operations of transport chains
ISO/TC 207/SC 7/WG 15, Carbon neutrality
ISO/TC 207/SC 7/WG 16, Local adaptation planning
ISO/TC 207/SC 7/WG 4, Quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals at organizational level
ISO/TC 207/SC 7/WG 5, Quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements for projects
ISO/TC 207/SC 7/WG 9, High Level Framework on Adaptation
ISO/TC 207/TCG, Terminology Coordination Group
ISO/TC 207/TG 2, Circular economy coordination
ISO/TC 207/WG 10, Environmentally conscious design
CEN/CLC/JTC 10, Material efficiency aspects for products in scope of Ecodesign legislation
CEN/TC 467, Climate Change
SIS/TK 207/AG 01, Livscykelanalys:

ISO/TC 207/SC 3, Environmental labelling

ISO/TC 207/SC 5, Life cycle assessment

SIS/TK 207/AG 02, Växthusgaser:

CEN/TC 467, Climate Change

ISO/TC 207/SC 7, Greenhouse gas management and related activities

SIS/TK 207/AG 03, Miljöledningssystem:

ISO/TC 207, Environmental management

ISO/TC 207/SC 1, Environmental management systems

ISO/TC 207/SC 2, Environmental auditing and related environmental investigations

ISO/TC 207/SC 4, Environmental performance evaluation

ISO/TC 207/SC 4/WG 4, Quantitative environmental information

ISO/TC 323, Circular economy

SIS/TK 207/AG 04, Klimatanpassning:

CEN/TC 467, Climate Change

ISO/TC 207/SC 7, Greenhouse gas management and related activities

ISO/TC 207/SC 7/TG 2, Adaptation

ISO/TC 207/SC 7/WG 10, Investments, financing and climate change

ISO/TC 207/SC 7/WG 11, Climate change risk assessment

ISO/TC 207/SC 7/WG 12, Adaptation planning

ISO/TC 207/SC 7/WG 9, High Level Framework on Adaptation

SIS/TK 207/AG 13, Ekodesign:

CEN/CLC/JTC 10, Material efficiency aspects for products in scope of Ecodesign legislation

ISO/TC 207/SC 1/WG 10, ISO 14006 revision

ISO/TC 207/SC 1/WG 12, Material circulation of products

ISO/TC 207/WG 10, Environmentally conscious design

ISO/TC 323, Circular economy

ISO/TC 324, Sharing economy

SIS/TK 207/AG 14, Monetarisering & Hållbar finans:

ISO/TC 207/SC 1/WG 7, Monetary valuation of environmental impacts

ISO/TC 207/SC 1/WG 8, Guidelines on determining environmental costs and benefits

ISO/TC 207/SC 4/JWG 1, Green finance

ISO/TC 207/SC 4/WG 7, Green debt instruments

ISO/TC 207/SC 7/WG 10, Investments, financing and climate change

ISO/TC 322, Sustainable finance

ISO/TC 322/WG 1, Sustainable finance framework

Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Ledningssystem (04)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Publicerade ISO/CEN standarder relaterade till FN:s hållbarhetsmål

SIS/TK 207 Miljöledning bistår med hur pågående standardiseringsarbete och publicerade ISO/CEN standarder relaterar till FN:s hållbarhetsmål. Vilka mål och delmål stödjer de framtagna standarderna och på vilket sätt?
Se mer om det i denna excel-fil.

Se också hur ISOs kommitté för Miljöledning identifierar sitt bidrag till FNs hållbarhetsmål här.

Läs mer här

Här kan du läsa ännu mer om SIS arbete med miljöledning i vårt projektblad.

Webinar Klimatanpassning Mars 2021
Webinar: GHG-emissioner från transportsektorn & Carbon Neutrality April 2020

Kalender

2021
oktober
fre
22
Arbetsgruppsmöte Miljökommunikation och LCA
09:00 - 12:00
mån
25
Arbetsgruppsmöte Miljökommunikation och LCA
09:00 - 12:00
november
tor
18
SIS/TK 207 Höstmöte
10:00 - 14:30
tis
23
Arbetsgruppsmöte LCA
13:30 - 16:00
december
tis
7
Arbetsgruppsmöte Växthusgaser
13:00 - 16:00
tor
9
Arbetsgruppsmöte Växthusgaser
13:00 - 16:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Jimmy Yoler
Projektledare
jimmy.yoler@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
anna-karin.jansson@sis.se