Standardutveckling · SIS/TK 207

Miljöledning

Det övergripande syftet med SIS kommitté för Miljöledning är att bidra till en hållbar samhällsutveckling. För deltagande organisationer handlar det bland annat om att förena affären med ekosystemens bärkraftighet. Inom kommitténs arbetsområde ingår bland annat standardisering inom områdena miljöledningssystem, växthusgaser, livscykelanalys och hållbar finans.

Miljöledningssystem

Ett ledningssystem för miljö enligt ISO 14001 är ett verktyg för företag och organisationer som vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Ledningssystemet utgör ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet med ständiga förbättringar. Tillsammans med övriga standarder i ISO 14000-serien för miljöledning skapas ekonomisk och miljömässig nytta i form av till exempel

  • ökad resurs- och processeffektivitet,
  • förståelse för organisationens aktiviteter, produkter och tjänster utifrån ett livscykelperspektiv,
  • minskad miljöpåverkan från t.ex. tjänsteresor, förtäring, kapitalförvaltning,
  • optimerad avfallshantering,
  • ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete,
  • ökad kompetens i organisationen och förbättrad dialog med organisationens intressenter.

Monetär värdering av miljöpåverkan

Företag och myndigheter har i ökad grad börjat värdera sin miljöpåverkan och naturresursanvändning i monetära termer. Detta görs för riskbedömning, investeringsbeslut, ekodesign av produkter etc. Standardiseringsarbetena syftar till att ställa krav på transparensen av monetära värden och av värden från liknande värderingar. Förståelse av miljörelaterade kostnader och vinster är också viktigt utifrån ett policyperspektiv, t.ex. framtagning eller förbättring av miljöskatter.

Hållbara finanser

Kommittén speglar standardisering inom hållbar finans. Standarderna är tänkta att kunna användas av finansiella organisationer som kapitalägare, kapitalförvaltare och ägare av gröna obligationer. Standardiseringen handlar dels om att ge stöd när det gäller bedömningar av portföljers klimatrisker och koppla ihop portföljers klimatbelastning till internationellt uppsatta klimatmål. Standardisering kring "social impact investment" och standarder som främjar finanssektorns uppfyllande av FN:s hållbarhetsmål (Agenda 2030, UNSDGs) inväntas och harmonisering av termer och begrepp inom hållbar finans pågår.

Växthusgaser & Klimatanpassning

Kommittén spelar en viktig roll genom att utveckla verktyg som hjälper myndigheter och näringsliv att begränsa och hantera växthusgasutsläpp. Standarderna beskriver metoder och modeller för att mäta, beräkna, kommunicera och verifiera utsläpp av växthusgaser på organisations-, projekt- och produktnivå. Arbetet med standarder kring klimatanpassning innefattar standardisering med en ramverksstandard för klimatanpassning för alla typer av organisationer samt nya arbeten kring sårbarhet och riskbedömning samt planeringskostnader för lokala samhällen.

Ekodesign

Standardisering inom området ekodesign syftar till att utveckla krav, ramverk, vägledning och stödjande verktyg för implementering av ekodesign. Standarderna som utvecklas inom detta område kommer att vara användbara för alla organisationer, projekt eller grupp av organisationer som vill tillämpa ekodesignkomponenten i den cirkulära ekonomin i sin verksamhet, t.ex. kommersiella organisationer, myndigheter och ideella organisationer. Kommittén för Miljöledning har kopplingar till det arbetet som bedrivs internationellt inom ramen för ISO/TC 323 Circular Economy, genom SIS/TK 616 Cirkulär Ekonomi.

Livscykelanalys & Miljökommunikation

Livscykelanalys är ett verktyg att beskriva varans och tjänstens miljöpåverkan i förhållande till dess funktion och nytta – från vaggan till graven. Analysen ger överblick över produktens eller tjänstens sammanlagda miljöpåverkan så att prioriteringar kan göras i miljöarbetet. Relaterat till detta sker också standardiseringsarbete kring ömsesidigt erkännande av miljödeklarationsprogram och en översyn av den generiska standarden för miljömärkning och miljödeklarationer. Att kommunicera sitt miljöarbete handlar om att ge och ta emot information i en dialog med omvärlden. Ett genuint miljöarbete är idag en grundpelare i många organisationer och en viktig del av organisationers rykte och publika uppfattning, något som önskas förmedlas både inom och utanför organisationen.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen genom att vi medverkar aktivt i den internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och den europeiska standardiseringsorganisationen (CEN). På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar alla typer av svenska organisationer.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 41 standarder
ISO xxxxx, ..
IEC 62959, Ekodesign (ECD) - Principer, krav och vägledning
ISO 22054, Framework and principles for assessing and reporting investments and financing activities related to climate change
ISO 14002-1, Environmental management systems - Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area - Part 1: General
ISO 14090, Anpassning till klimatförändringar - Principer, krav och riktlinjer (ISO/DIS 14090:2018)
ISO 14091, Anpassning till klimatförändringar - Riktlinjer för sårbarhet, effekter och riskbedömning
ISO 14053, Environmental management - Material flow cost accounting - Guidance for practical application in the SME sector
ISO 14009, Miljöledningssystem - Riktlinjer för att inkludera materialcirkulation i design och utveckling
ISO 14030-1, Environmental performance evaluation — Green debt instruments — Part 1: Process for green bonds
IEC xxxxx, General method for assessing the proportion of re-used components in an energy related product
EN 45551, Guide on how to use generic material efficiency standards when writing energy related product specific standardization deliverables
CLC/TR 45550:2020, Definitions related to material efficiency
ISO 14065, Växthusgaser - Miljöinformation - Krav på validerings- och verifieringsorgan för miljöinformation för tillämpning vid ackreditering och andra former av erkännande
ISO 14030-3, Environmental performance evaluation - Green debt instruments - Part 3: Taxonomy
ISO 14030-4, Environmental performance evaluation - Green debt instruments - Part 4: Verification
ISO 14100, Green finance - Assessment of green financial projects
ISO 14097, Framework including principles and requirements for assessing and reporting investments and financing activities regarding climate change
ISO 14082, Radiative forcing management - Guidance for the quantification and reporting of radiative forcing-based climate footprints and mitigation efforts
ISO 14030-2, Environmental performance evaluation - Green debt instruments - Part 2: Process for green loans
ISO/TS 14074, Environmental management - Life cycle assessment - Principles, requirements and guidelines for normalization, weighting and interpretation
EN ISO 14040:2006/A1, Miljöledning - Livscykelanalys - Principer och struktur - Tillägg 1
EN ISO 14044:2006/A2, Miljöledning - Livscykelanalys - Krav och vägledning - Tillägg 2
ISO 24176, Environmental management - Environmental Due Diligence Assessment (revision of ISO 14015:2001)
ISO 14017, Requirements and guidelines for validation and verification of water information and related reports
ISO 14015, Environmental management - Environmental due diligence assessment
ISO/TR 14035, Environmental technology verification - ETV - Guidance to implement ISO 14034
ISO/TS 24375, Mutual recognition agreements between Type III Environmental Declaration (EPD) Programme Operators - Principles and procedures
ISO 24468, Carbon footprint of transport operations - Requirements and guidelines for quantification
ISO 14002-2, Environmental management systems - Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area - Part 2: Water
ISO 32210, Framework for sustainable finance - Principles and guidance
ISO 14068, Greenhouse gas management and related activities — Carbon neutrality
EN ISO 14091, Anpassning till klimatförändringar - Riktlinjer för sårbarhet, effekter och riskbedömning
EN ISO 14065, Växthusgaser - Miljöinformation - Krav på organ som validerar och verifierar miljöinformation (ISO/FDIS 14065:2020)
ISO 14083, Quantification and reporting of greenhouse gas emissions of transport operations
ISO 14093, Mechanism for financing local adaptation to climate change: Performance-based climate resilience grants
ISO/TR 32220, Sustainable finance - Glossary of terms in common use
EN ISO 14002-1, Environmental management systems - Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area - Part 1: General
ISO 14017-1, Environmental management - Requirements with guidance for verification and validation of water statements
ISO 14021/DAmd 1, Miljömärkning och miljödeklarationer - Egna miljöuttalanden (Typ II miljömärkning)
EN ISO 14021:2016/A1, Miljömärkning och miljödeklarationer - Egna miljöuttalanden
ISO 19694-1, utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 1: Allmänna riktlinjer
Visa fler Visa färre
Utgivet 45 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 8 arbetsgrupper
SIS/TK 207/AG 01, Livscykelanalys
SIS/TK 207/AG 02, Växthusgaser
SIS/TK 207/AG 03, Miljöledningssystem
SIS/TK 207/AG 04, Klimatanpassning
SIS/TK 207/AG 06, Miljökommunikation
SIS/TK 207/AG 13, Ekodesign
SIS/TK 207/AG 14, Monetarisering & Hållbar finans
SIS/TK 207/AG 15, CEN Strategic Advisory Body on Environment (SABE)
Visa fler Visa färre
Deltagare 54 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, SANDVIKEN
AB Tetra Pak, Lund
AB Volvo, GÖTEBORG
Allies, Stockholm
Arbio AB, STOCKHOLM
Arctic Paper Munkedals AB, Munkedal
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
Bombardier Transportation Sweden AB, VÄSTERÅS
Bureau Veritas Certification Sverige AB, GÖTEBORG
CANEA Partner Group AB, Göteborg
Cementa AB, STOCKHOLM
Chalmers Tekniska Högskola Inst f Material- & tillverkningstek, GÖTEBORG
Ericsson AB, Stockholm
Ericsson AB, Linköping
Ericsson Education Center, STOCKHOLM
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, Stockholm
God El, Sundbyberg
Goodpoint AB, Stockholm
Göteborgs Universitet, Göteborg
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, STOCKHOLM
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Göteborg
Jernkontoret, STOCKHOLM
Kobolde & Partners AB, STOCKHOLM
Konsumentverket / KO, KARLSTAD
KTH, Stockholm
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Linköpings universitet, Linköping
Länsstyrelsen Norrbottens län, LULEÅ
Naturvårdsverket, Stockholm
NCC Sverige AB, Solna
Network for Transport Measures (NTM), Stockholm
Nevén Miljökonsult, Partille
RISE AB, Borås
RISE IVF AB, STOCKHOLM
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Rise Swecast AB, JÖNKÖPING
Sandvik Machining Solutions Sverige AB, Gimo
Scania CV AB, Södertälje
SMHI, NORRKÖPING
South Pole Sweden AB, Stockholm
Statens Energimyndighet, STOCKHOLM
Statens geotekniska institut SGI, LINKÖPING
Svenska Naturskyddsföreningen, GÖTEBORG
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Södra Skogsägarna ek för, Växjö
Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Väröbacka
Tetra Pak Sverige AB, LUND
Tetra Pak Technical Service AB, Lund
Tyréns AB, STOCKHOLM
WK Konsult, SMÖGEN
Volvo Car Corporation, GÖTEBORG
Världsnaturfonden WWF, SOLNA
ZeroMission AB, STOCKHOLM
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 49 internationella kommittéer
ISO/TC 207, Environmental management
ISO/TC 207/SC 1, Environmental management systems
ISO/TC 207/SC 1/AHG 2, Future challenges study group
ISO/TC 207/SC 1/TG 2, User Survey Task Group
ISO/TC 207/SC 1/TG 3, Annex SL Revision
ISO/TC 207/SC 1/WG 10, ISO 14006 revision
ISO/TC 207/SC 1/WG 11, Applying ISO 14001 framework to environmental aspects by topic areas
ISO/TC 207/SC 1/WG 12, Material circulation of products
ISO/TC 207/SC 1/WG 13, Material flow cost accounting – General principles and framework
ISO/TC 207/SC 1/WG 7, Monetary valuation of environmental impacts
ISO/TC 207/SC 1/WG 8, Guidelines on determining environmental costs and benefits
ISO/TC 207/SC 1/WG 9, ISO 14005 Revision
ISO/TC 207/SC 2, Environmental auditing and related environmental investigations
ISO/TC 207/SC 2/AHG 1, Environmental auditing
ISO/TC 207/SC 2/WG 6, Verification of environmental and sustainable reports
ISO/TC 207/SC 2/WG 7, Revision of ISO 14015
ISO/TC 207/SC 2/WG 8, Validation and verification of water information
ISO/TC 207/SC 3, Environmental labelling
ISO/TC 207/SC 3/AHG 1, Strategic Business Planning
ISO/TC 207/SC 3/TF 1, Communication and promotion strategy
ISO/TC 207/SC 3/TF 2, Investigate contemporary methods of electronic labelling
ISO/TC 207/SC 3/WG 1, Practitioner programmes
ISO/TC 207/SC 3/WG 8, EDP Mutual recognition agreements - ISO/TS 14029
ISO/TC 207/SC 3/WG 9, Minor Revision of ISO 14021
ISO/TC 207/SC 4, Environmental performance evaluation
ISO/TC 207/SC 4/JWG 1, Green finance
ISO/TC 207/SC 4/WG 4, Quantitative environmental information
ISO/TC 207/SC 4/WG 5, Environmental Technology Verification
ISO/TC 207/SC 4/WG 6, ISO 14063 revision Environmental communication
ISO/TC 207/SC 4/WG 7, Green debt instruments
ISO/TC 207/SC 5, Life cycle assessment
ISO/TC 207/SC 5/WG 12, Life cycle assessment -- Requirements and guidelines
ISO/TC 207/SC 7, Greenhouse gas management and related activities
ISO/TC 207/SC 7/JWG 1, Joint ISO/TC 207/SC 7 - ISO/TC 146/SC 1: GHG energy-intensive industries – General aspects
ISO/TC 207/SC 7/WG 10, Investments, financing and climate change
ISO/TC 207/SC 7/WG 11, Climate change risk assessment
ISO/TC 207/SC 7/WG 12, Adaptation planning
ISO/TC 207/SC 7/WG 13, Radiative forcing management
ISO/TC 207/SC 7/WG 14, Quantification and reporting of greenhouse gas emissions of transport operations
ISO/TC 207/SC 7/WG 15, Carbon neutrality
ISO/TC 207/SC 7/WG 16, Local adaptation planning
ISO/TC 207/SC 7/WG 4, Quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals at organizational level
ISO/TC 207/SC 7/WG 5, Quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements for projects
ISO/TC 207/SC 7/WG 6, Joint TC 207/SC 7 - CASCO WG: Verification and validation of environmental information
ISO/TC 207/SC 7/WG 9, High Level Framework on Adaptation
ISO/TC 207/TCG, Terminology Coordination Group
ISO/TC 207/TG 2, Circular economy coordination
ISO/TC 207/WG 10, Environmentally conscious design
CEN/CLC/JTC 10, Energy-related products - Material Efficiency Aspects for Ecodesign
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Ledningssystem (04)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Publicerade ISO/CEN standarder relaterade till FN:s hållbarhetsmål

SIS/TK 207 Miljöledning bistår med hur pågående standardiseringsarbete och publicerade ISO/CEN standarder relaterar till FN:s hållbarhetsmål. Vilka mål och delmål stödjer de framtagna standarderna och på vilket sätt?
Se mer om det i denna excel-fil.

Se också hur ISOs kommitté för Miljöledning identifierar sitt bidrag till FNs hållbarhetsmål här.

Läs mer här

Här kan du läsa ännu mer om SIS arbete med miljöledning i vårt projektblad.

Webinar: GHG-emissioner från transportsektorn & Carbon Neutrality April 2020
Kalender
2020
oktober
fre
2
Arbetsgruppsmöte Monetarisering och hållbar finans
13:30 - 16:00
tis
13
Arbetsgruppsmöte Miljökommunikation och LCA
13:00 - 16:00
ons
14
Arbetsgruppsmöte Klimatanpassning
09:30 - 11:30
tor
15
Arbetsgruppsmöte Växthusgaser
13:30 - 15:30
november
ons
4
SIS/TK 207 Stockholm
10:00 - 15:30
fre
6
Arbetsgruppsmöte Miljöledningssystem
13:30 - 15:30
tis
24
Arbetsgruppsmöte Växthusgaser
13:30 - 16:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Jimmy Yoler
Projektledare
jimmy.yoler@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
anna-karin.jansson@sis.se