Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 207

Miljöledning

Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels för din organisation i form av minskad användning av resurser, men också genom en minskad miljöpåverkan på vår gemensamma miljö. Att använda standarder inom miljöledningssystem och ekodesign gör det enklare att arbeta med dessa frågor på ett effektivt och strukturerat sätt.

Det övergripande syftet med SIS kommitté för miljöledning är att bidra till en hållbar samhällsutveckling. För deltagande organisationer handlar det om att förena affärsmässighet med omsorg om miljön. Inom SIS kommitté för Miljöledning ingår bland annat miljöledningssystem, växthusgaser, livscykelanalys och miljökommunikation.

Miljöledningssystem

Ett ledningssystem för miljö enligt ISO 14001 är ett verktyg för företag och organisationer som vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Ledningssystemet utgör ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet med ständiga förbättringar. Tillsammans med övriga standarder i ISO 14000-serien för miljöledning skapas ekonomisk och miljömässig nytta i form av till exempel

  • ökad processeffektivitet,
  • minskad användning av resurser och material per levererad nytta
  • minskad avfallsproduktion och därmed minskade kostnader för avfallshantering,
  • ökad andel förnybara resurser,
  • ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete,
  • ökad kompetens i organisationen, och
  • ökad dialog med organisationens intressenter.

Monetär värdering av miljöpåverkan

Företag och myndigheter har i ökad grad börjat värdera sin miljöpåverkan och naturresursanvändning i monetära termer. Detta görs för riskbedömning, investeringsbeslut, beräkning av skatter osv. Standardiseringsarbetet syftar till att förenkla jämförbarheten och transparensen mellan liknande värderingar.

Gröna finanser

Kommittén speglar standardisering inom grön finans. Standarderna är tänkta att kunna användas av finansiella organisationer som kapitalägare och kapitalförvaltare men också av emittenter av gröna obligationer samt investerare. Standardiseringen handlar dels om att ge stöd när det gäller bedömningar av portföljers klimatrisker och koppla ihop portföljers klimatbelastning till internationellt uppsatta klimatmål. Det handlar också om att harmonisera terminologin och definitioner kring vad en grön obligation är samt hur man bedömer och verifierar en grön obligations miljöprestanda.

Växthusgaser och klimatanpassning

Kommittén spelar en viktig roll genom att utveckla verktyg som hjälper myndigheter och näringsliv att hantera och begränsa dessa utsläpp. Standarderna beskriver metoder och modeller för att mäta, beräkna, kommunicera och verifiera utsläpp av växthusgaser. Arbetet med standarder kring klimatanpassning innefattar standardisering med en ramverksstandard för klimatanpassning för alla typer av organisationer samt nya arbeten kring sårbarhet och riskbedömning samt planeringsstandarder för lokala samhällen.

Ekodesign

Standardisering inom ekodesign/miljömedveten handlar bland annat om att ta fram en ramverksstandard kring miljömedveten design, ekodesign i miljöledningssystem men också arbeten relaterat till Ekodesigndirektivet om materialeffektivitetsaspekter av energianvändande produkter. Här tas det fram standarder kring produkters reparerbarhet, separerbarhet, procentuell återvunnen råvara i produktion etc.

Livscykelanalys

Livscykelanalys är ett verktyg för att beskriva varans och tjänstens miljöpåverkan i förhållande till dess funktion och nytta – från vaggan till graven. Analysen ger överblick över produktens eller tjänstens sammanlagda miljöpåverkan så att prioriteringar kan göras i miljöarbetet. Relaterat till detta sker också standardiseringsarbeten kring produktkategoriregler.

Miljökommunikation

Att kommunicera sitt miljöarbete handlar om att ge och ta emot information i en dialog med omvärlden. Ett genuint miljöarbete är idag en grundpelare i många organisationer och en viktig del av verksamheternas image som man också vill förmedla både inom och utanför organisationen.

Kvantitativ miljöinformation

Goda kvantifieringar av diverse miljöbelastning såsom växthusgas-utsläpp, livscykelanalyser, materialflödesanalyser och miljöprestanda efterfrågas allt oftare på marknaden. För att genomföra korrekta sådana kvantifieringar är datainsamlingen en mycket viktig pusselbit. Kommittén speglar därför också ett arbete som handlar om att vägleda, samla in, utvärdera och beräkna numerisk miljödata.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen genom att vi medverkar aktivt i den internationella standardiseringsorganisationen ISO. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar alla typer av svenska organisationer.

 

Raul Carlsson, ordförande TK 207 berättar om standardisering och livscykelanalyser:


Raul Carlsson berättar om nya ISO standarden miljöteknikverifiering:

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 48 standarder
ISO 14030-4, Green bonds - Part 4: Green loans
EN ISO 14006, Miljöledningssystem - Vägledning för att integrera ekodesign (ISO 14006:2018)
ISO 14082, Radiative forcing management - Guidance for the quantification and reporting of radiative forcing-based climate footprints and mitigation efforts
ISO 14097, Framework and principles for assessing and reporting investments and financing activities regarding climate change
EN ISO 14026, Miljömärkning och miljödeklarationer - Principer, krav och vägledning för kommunikation av fotavtrycksinformation
ISO 23452, Green finance - Assessment of green financial projects
ISO 14030-3, Green bonds - Environmental performance of nominated projects and assets - Part 3: Verification requirements
ISO 14030-2, Green bonds - Environmental performance of nominated projects and assets - Part 2: Taxonomy of eligible investment categories
EN ISO 14005, Miljöledningssystem - Vägledning för stegvis införande av ett miljöledningssystem, inklusive utvärdering av miljöprestanda
ISO 14050, Miljöledning - Terminologi
ISO 14065, Växthusgaser - Krav på validerare och verifierare av växthusgaser för användning vid ackreditering eller annan form av erkännande
IEC 45554, General method for the assessment of the ability to re-manufacture energy related products
EN ISO 14052, Miljöledning - Kostnadsberäkning av materialflöde - Vägledning för praktiskt införande i leverantörskedjan (ISO 14052:2017)
EN ISO 14034, Miljöledning - Verifiering av miljöteknik (ISO 14034:2016, IDT)
EN 45559, Methods for providing information relating to material efficiency aspects of energy-related products
EN 45558, General method to declare the use of critical raw materials in energy related products
IEC 45557, General method for assessing the proportion of recycled content in an energy related product
IEC 45555, General methods for assessing the recyclability and recoverability of energy related products
IEC 45553, General method for the assessment of the ability to remanufacture energy related products
IEC 45556, General method for assessing the proportion of re-used components in energy-related products
IEC 45550, Definitions related to material efficiency
IEC 45551, Guide on how to use generic material efficiency standards when writing energy related product specific standardization deliverables
ISO 14006, Miljöledningssystem - Vägledning för att integrera ekodesign
IEC xxxxx, General method for assessing the proportion of re-used components in an energy related product
IEC 45552, General method for the assessment of the durability of energy-related products
ISO 14030-1, Green bonds - Environmental performance of nominated projects and assets
ISO 14009, Environmental management system - Guidelines for incorporating redesign of products and components to improve material circulation
ISO 14063, Miljöledning - Miljökommunikation - Vägledning och exempel
ISO 14053, Environmental management - Material flow cost accounting - Guidance for practical application in the SME sector
ISO 14005, Miljöledningssystem - Vägledning för stegvis införande av ett miljöledningssystem, inklusive utvärdering av miljöprestanda
ISO/TS 14092, Adaptation to climate change — Requirements and guidance on adaptation planning for organizations including local governments and communities
ISO 14091, Climate Change Adaptation - A guidance to Vulnerability Assessment
ISO 14090, Anpassning till klimatförändringar - Principer, krav och riktlinjer (ISO/DIS 14090:2018)
ISO 14002-1, Guidelines for applying the ISO 14001 framework to environmental aspects and environmental conditions by environmental topic areas - Part 1 - General
ISO 22054, Framework and principles for assessing and reporting investments and financing activities related to climate change
ISO 14033, Miljöledningssystem - Kvantitativ miljöinformation - Vägledning och exempel
ISO 14016, Environmental management - Guidelines on verification and validation of the environmental component of sustainability reports
EN ISO 14067, Växthusgaser - Klimatpåverkan från produkter - Krav och vägledning för beräkning
ISO 14007, Environmental Management - Determining environmental costs and benefits - Guidance
IEC 62959, Ekodesign (ECD) - Principer, krav och vägledning
EN ISO 14024, Environmental labels and declarations -Type I environmental labelling - Principles and procedures
ISO 14008, Monetär värdering av miljöpåverkan och relaterade miljöaspekter - Principer, krav och vägledning
EN ISO 14064-3, Växthusgaser - Del 3: Kravspecifikation med vägledning för validering och verifiering av växthusgasrapporter
EN ISO 14064-2, Växthusgaser - Del 2: Kravspecifikation med vägledning på projektnivå för kvantifiering, mätning och rapportering av minskning av utsläpp eller förbättrat avlägsnande av växthusgaser
ISO xxxxx, ..
EN ISO 14064-1, Växthusgaser - Del 1: Kravspecifikation med vägledning på organisationsnivå för kvantifiering och rapportering av utsläpp och avlägsnande av växthusgaser
ISO xxxx, Environmental conscious design (ECD) - Principles, requirements and guidance
ISO , Conformity assessment - Requirements for third party certification auditing of environmental management systems - Competence requirements
Visa fler Visa färre
Utgivet 34 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 9 arbetsgrupper
SIS/TK 207/AG 01, Livscykelanalys
SIS/TK 207/AG 02, Växthusgaser
SIS/TK 207/AG 03, Miljöledningssystem
SIS/TK 207/AG 04, Klimatanpassning
SIS/TK 207/AG 06, Miljökommunikation
SIS/TK 207/AG 09, Miljöprestandabedömning
SIS/TK 207/AG 13, Ekodesign
SIS/TK 207/AG 14, Monetarisering & Hållbar finans
SIS/TK 207/AG 15, CEN Strategic Advisory Body on Environment (SABE)
Visa fler Visa färre
Deltagare 59 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
AB Tetra Pak, Lund
ABB AB, Västerås
ABB AB, Västerås
Akzo Nobel Surface Chemistry AB, Stenungsund
AkzoNobel AB, Bohus
AMF, Stockholm
Arbio AB, Stockholm
Arctic Paper Munkedals AB, Munkedal
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
Bombardier Transportation Sweden AB, Västerås
Bureau Veritas Certification Sverige AB, Göteborg
CANEA Partner Group AB, Göteborg
Cementa AB, Stockholm
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Energiföretagen Sverige - Swedenergy - AB, Stockholm
Ericsson AB, Stockholm
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, Stockholm
Goodpoint AB, Stockholm
Göteborgs Universitet, Göteborg
Intertek Certification AB, Kista
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Stockholm
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Göteborg
Jernkontoret, Stockholm
Kommuninvest i Sverige AB, Örebro
Konsumentverket / KO, Karlstad
KTH, Stockholm
Kungliga Tekniska Högskolan Inst f maskinkonstruktion, Stockholm
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Kungliga tekniska högskolan, KTH, Stockholm
Linköpings universitet, Linköping
Mondi Dynäs AB, Väja
Naturvårdsverket, Stockholm
NCC Sverige AB, Solna
Nordic Investment Bank, HELSINGFORS
Riksbyggen ek för, Stockholm
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Sandvik AB, Sandviken
SKA-rådet, Stockholm
SMHI, Norrköping
StandSam - Nätverket för standardiseringssamverkan, Smögen
Statens geotekniska institut SGI, Linköping
Stora Enso AB, Karlstad
Styrelsen för ackreditering & teknisk kontroll, Borås
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll SWEDAC, Bromma
Swedavia AB Stockholm-Arlanda Airport, Stockholm-Arlanda
Svenska Bankföreningen, Stockholm
Svenska Naturskyddsföreningen, Göteborg
Swerea IVF AB, Stockholm
Swerea IVF AB, Mölndal
Swerea SWECAST AB, Jönköping
Södra Skogsägarna ek för, Växjö
Tetra Pak Sverige AB, Lund
Tyréns AB, Stockholm
Volvo Cars, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Världsnaturfonden WWF, Solna
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 13 internationella kommittéer
ISO/TC 207, Environmental management
ISO/TC 207/SC 1, Environmental management systems
ISO/TC 207/SC 1/WG 10, ISO 14006 revision
ISO/TC 207/SC 1/WG 11, ISO 14001
ISO/TC 207/SC 1/WG 12, Material circulation of products
ISO/TC 207/SC 2, Environmental auditing and related environmental investigations
ISO/TC 207/SC 3, Environmental labelling
ISO/TC 207/SC 3/AHG 1, Ad Hoc Group
ISO/TC 207/SC 4, Environmental performance evaluation
ISO/TC 207/SC 5, Life cycle assessment
ISO/TC 207/SC 7, Greenhouse gas management and related activities
ISO/TC 207/SC 7/WG 10, Climate finance
ISO/TC 207/SC 7/WG 11, Vulnerability assessment
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö Ledningssystem