Nyhet · 2020-12-09

Revidering av ISO 14001 – vill du vara med?

Det har nu gått fem år sedan publiceringen av ISO 14001 Miljöledningssystem och det är dags för revidering. Standarden används brett i Sverige och internationellt i allt från upphandlingar till myndigheters miljöledningsarbete. I Sverige är 6000 organisationer certifierade mot standarden.

Arbetsgruppen har under hösten påbörjat arbetet med att identifiera vilka områden som behöver förbättras och förtydligas. Det handlar bland annat om utvärdering av lagefterlevnad, livscykelperspektivet samt skrivningarna kring organisationens förutsättningar.

Under 2021 fortsätter aktiviteterna då bland annat ISO planerar ett utskick av en internationell enkät och en presentation av en ISO-arbetsgrupp där nya potentiella områden för standarden kommer att föreslås.

Vill du påverka utvärderingen, föreslå förbättringsåtgärder, delta i diskussionerna eller följa arbetet och revideringen? Då är du välkommen att vara med i arbetsgruppen!

Kontakta Jimmy Yoler, projektledare för SIS tekniska kommitté Miljöledning

E-post: jimmy.yoler@sis.se

Se även: SIS/TK Miljöledning


ISO 14001 - Miljö

ISO 14001 är en ledningssystemstandard som används av organisationer för att minska sin miljöbelastning och som ett verktyg för kontroll över miljöarbetets utveckling, både när det gäller resultat och kostnader.