Standardutveckling · SIS/TK 635

Personlig skyddsutrustning – Andning, Hörsel, Ögon

Har du någonsin tänkt på hur det skulle vara om brandmän inte kunde rädda människor från brinnande hus? Om arbetare på byggarbetsplatser var tvungna att lyssna på buller och höga ljud utan dämpning dagligen? Om partiklar som far genom luften plötsligt skulle nå ditt öga och skada det och din syn för resten av livet? Skyddsutrustning har länge räddat människor från att skada sig allvarligt.

Personlig skyddsutrustning inom området för andningsorganet, hörseln och ögonen är utbrett, med både professionell användning och privat bruk. Både för arbete i riskfyllda miljöer och i bekvämlighetssyfte. Framför allt används personlig skyddsutrustning där det finns risk för skador. Skador på hörseln i miljöer med höga eller besvärliga ljud, i miljöer där ögat utsättas för strålning, värme eller vätskor samt fasta partiklar, och om det finns hälsofarliga föroreningar i andningsluften eller om miljön man befinner sig i saknar luft och syre (t.ex. i vatten) behöver man även skydda andningsorganen.   

Syftet med SIS kommitté (SIS/TK) 635 för Personlig skyddsutrustning – Andning, hörsel och ögon är att från svensk sida bevaka och påverka utvecklingen av standardprodukter inom området, på nationell och internationell nivå (inom europeiska CEN och globala ISO). Att i möjligaste mån medverka till att de standardprodukter som utarbetas överensstämmer med svenska krav på personlig skyddsutrustning för andningsskydd, hörselskydd och ögonskydd. 

Kommittén är indelad i fyra arbetsgrupper (AG):  

 • AG 01 Hörselskydd 
 • AG 02 Ögonskydd 
 • AG 03 Andningsskydd 
 • AG 04 Dykapparater  

 

AG 01 Hörselskydd  

Arbetsgruppen för hörselskydd är aktiv med att arbeta fram europeiska standarder för personliga hörselskydd som ska användas när ljudexponeringen förväntas vara farlig för örat, inklusive lämpliga testsystem för bestämning av det enskilda skyddets prestanda. Standarderna utgör en gemensam grund för den obligatoriska CE-märkningen och underlättar en jämförelse av olika skyddsprodukter i fråga om säkerhet, funktion, miljö och kvalitet. Standarderna underlättar därmed både vid tillverkning, inköp och användande av produkterna. 

Hörselskydd används i en rad sammanhang där det finns risk att drabbas av hörselskador på grund av höga ljudnivåer. Hörselskydd kan också användas vid måttliga ljudnivåer då det är viktigt att kunna säkerställa en bra kommunikation, att exempelvis höra varningssignaler är av stor vikt förutom skyddsaspekten. 

 

AG 02 Ögonskydd 

Ögonskydd används i arbetslivet och på fritiden där skador kan uppstå på grund av strålning, värme, vätskor och fasta partiklar. Konsumenter använder ögonskydd till exempel i form av solglasögon eller som skyddsglasögon vid skidåkning och ”gör-det-själv”-arbeten. 

 

AG 03 Andningsskydd 

På arbetsplatser inom många branscher kan det i andningsluften finnas hälsofarliga föroreningar. I många fall kan andningsskydd ge tillräckligt skydd mot dessa föroreningar. Användningen av andningsskydd är därför nödvändig för bland andra industriarbetare, gruvarbetare, och brandmän. Även inom områden där det finns risk för smittspridning, till exempel på laboratorier och inom sjukvården, kan det finnas behov av andningsskydd. 

Arbetsgruppen arbetar inte med standardisering av andningsskydd för användning under vatten - det faller inom arbetsområdet för arbetsgruppen för Dykapparater. 

 

AG 04 Dykapparater  

Dykapparater kategoriseras som personlig skyddsutrustning men är samtidigt en direkt livsuppehållande utrustning för dykare. Ett funktionsfel på utrustningen kan få omedelbara och fatala följder. Kraven på dykapparater måste därför vara hårda, liksom de testmetoder som säkerställer utrustningens kvalitet och prestanda. Det är utomordentligt viktigt att dykapparater tillverkas efter omsorgsfullt utvecklade standarder, och att dessa sedan följs såväl i Sverige som internationellt för att underlätta för marknaden och samtidigt trygga användarnas personliga säkerhet. Sverige har en lång tradition av arbete med säkerhetsfrågor på dykningsområdet och har varit med från början i utvecklingen av internationella standarder. 

Arbetsgrupp 04 Dykapparater samlar svenska experter inom området och tar vara på deras värdefulla erfarenheter när internationella standarder tas fram. Det svenska deltagandet är mycket aktivt, och Sverige får bra gehör för sina synpunkter där svenska krav många gånger varit strängare än i andra europeiska länder. 

Arbetsgruppen är aktiv med att arbeta fram, förbättra, underhålla och marknadsföra internationella standarder – och att säkerställa att de uppfyller svenska krav och är anpassade till nordiska förhållanden med kalla vatten - i syfte att säkerställa högsta säkerhet för användare av dykapparater. 

 

Påverka nationellt, europeiskt och internationellt 

Genom att medverka i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och i den internationella standardiseringsorganisationen ISO skapar kommittén ett forum för svenskt agerande både i den europeiska och internationella standardiseringen. 

Vår svenska kommitté arbetar aktivt inom de europeiska kommittéerna och subkommitté; 

 • CEN/TC 79 Respiratory protective devices  
 • CEN/TC 79/SC 7 Diving apparatus 
 •  CEN/TC 85 Eye protectors 
 • CEN/TC 159 Hearing protectors 

..och i den internationella kommittén och subkommittéer; 

 • ISO/TC 94 Personal protection eqipment 
 • ISO/TC 94/SC 6 Eye protectors 
 • ISO/TC 94/SC 15 Respiratory protective devices. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 25 standarder
EN 12941, Andningsskydd - Fläktassisterade filterskydd med hjälm eller huva - Krav, provning, märkning
EN 12942, Andningsskydd - Fläktassisterade filterskydd med helmasker, halvmasker eller kvartsmasker - Krav, provning, märkning
EN ISO 12609-1, Ögonskydd mot intensiva ljuskällor som används på människor och djur vid kosmetiska och medicinska tillämpningar - Del 1: Produktspecifikation
EN 14458:2018/A1, Ögonskydd - Högpresterande visir för användning endast tillsammans med skyddshjälm
EN 134, Andningsskydd - Terminologi för komponenter och detaljer
EN 352-11, Hörselskydd - Säkerhetskrav - Del 11: Aktiva öronproppar för brusreducering
EN 13794, Andningsskydd - Bärbar flyktapparat med slutet system - Krav, provning, märkning
EN , Andningsskydd - Utrustad tryckluftscylinder för användning med fristående andningsapparat med öppen krets med full ansiktsmask
EN 12254, Skyddsskärmar för laserarbetsplatser - Säkerhetskrav och provning
EN 352-6:2020/A1, Hörselskydd - Säkerhetskrav - Del 6: Kåpor med säkerhetsrelaterad ljudingång
EN 352-8:2020/A1, Hörselskydd - Säkerhetskrav - Del 8: Kåpor med ljudåtergivning för underhållningsändamål
EN 352-9:2020/A1, Hörselskydd - Säkerhetskrav - Del 9: Proppar med säkerhetsrelaterad ljudingång
EN 352-10:2020/A1, Hörselskydd - Säkerhetskrav - Del 10: Proppar med ljudåtergivning för underhållningsändamål
ISO 12311, Personlig skyddsutrustning - Provningsmetoder för solglasögon och liknande utrustning
ISO 16976-7, Andningsskydd - Ergonomi - Del 7: Hörsel och tal
ISO 16976-5, Andningsskydd - Ergonomi - Del 5: Termiska effekter
ISO 16321-4, Ögon- och ansiktsskydd - Skydd mot biologiska faror
ISO 16976-4, Andningsskydd - Ergonomi - Del 4: Andningsarbete och andningsmotstånd: Fysiologiska gränsvärden
ISO 16976-6, Andningsskydd - Ergonomi - Del 6: Psyko-fysiologiska faktorer
ISO 16976-8, Andningsskydd - Ergonomi - Del 8: Ergonomiska faktorer
EN 13819-3:2019/A1, Hörselskydd - Provning - Del 3: Kompletterande akustisk provningsmetod
EN 13274-7:2019/A1, Andningsskydd - Testmetoder - Del 7: Bestämning av penetration av partikelfilter
EN ISO 12311, Personlig skyddsutrustning - Provningsmetoder för solglasögon och liknande utrustning
ISO 16321-1:2021/Amd 1, Ögon- och ansiktsskydd - Del 1: Allmänna krav - Tillägg 1
EN ISO 16321-1:2022/A1, Ögon- och ansiktsskydd - Del 1: Allmänna krav - Tillägg 1
Visa fler Visa färre
Utgivet 94 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 635/AG 01, Hörselskydd
SIS/TK 635/AG 02, Ögonskydd
SIS/TK 635/AG 03, Andningsskydd
SIS/TK 635/AG 04, Dykapparater
Visa fler Visa färre
Deltagare 19 företag och organisationer
3M Svenska AB, SOLNA
3M Svenska AB, GAGNEF
Airinum AB, Stockholm
Arbetsmiljöverket, Solna
Blekinge tekniska högskola, Ronneby
EmbeddedArt AB, Stockholm
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Försvarsmakten FMLOG Försörjningsenhet Syd, Karlskrona
Hellberg Safety AB, Stenkullen
Hörselskadades Riksförbund HRF, Kista
Interspiro AB, Täby
Konsumentverket / KO, Karlstad
Kustbevakningen, Karlskrona
Kustbevakningen Regionledning Sydväst, Västra Frölunda
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
RISE AB, Borås
Safety Equipment Sweden AB, Värnamo
Sordin Vikmanshyttan AB, Vikmanshyttan
Sundström Safety AB, Lagan
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 29 internationella kommittéer
ISO/TC 94, Personal safety -- Personal protective equipment
ISO/TC 94/CAG, Chair's Advisory Group
SIS/TK 635/AG 01, Hörselskydd:

CEN/TC 159, Hearing protectors

CEN/TC 159/WG 2, Electronic and amplitude-sensitive hearing protectors

CEN/TC 159/WG 5, Hearing protectors - Selection and use

CEN/TC 159/WG 6, Hearing protectors - General requirements and test methods

SIS/TK 635/AG 02, Ögonskydd:

CEN/TC 85, Eye protective equipment

CEN/TC 85/WG 11, Revision of EN 14458:2004

CEN/TC 85/WG 3, Eye protectors against laser and ILS radiation

ISO/TC 94/SC 6, Eye and face protection

ISO/TC 94/SC 6/JWG 1, Joint ISO/TC 94/SC 6-IEC/TC 76 WG: Requirements for eye and face protection against laser radiation

ISO/TC 94/SC 6/WG 2, Test methods

ISO/TC 94/SC 6/WG 3, Sunglasses and related eyewear

ISO/TC 94/SC 6/WG 4, Occupational eye and face protection

ISO/TC 94/SC 6/WG 5, Sports eye and face protection

SIS/TK 635/AG 03, Andningsskydd:

CEN/TC 79, Respiratory protective devices

CEN/TC 79/WG 1, Terminology, Definitions, Classification, Selection Use and Maintainance

CEN/TC 79/WG 4, Filters and absorption devices

CEN/TC 79/WG 6, Supplied breathable gas Respiratory Protective Devices (RPD)

CEN/TC 79/WG 9, Test methods and interpretation of CEN/TC 79 standards

ISO/TC 94/SC 15, Respiratory protective devices

ISO/TC 94/SC 15/WG 23, Filtering and supplied breathable gas RPD

ISO/TC 94/SC 15/WG 4, Test methods

ISO/TC 94/SC 15/WG 5, Human factors

ISO/TC 94/SC 15/WG 6, Selection and use

ISO/TC 94/SC 15/WG 7, CBRN

ISO/TC 94/WG 1, Compatibility of PPE items

SIS/TK 635/AG 04, Dykapparater:

CEN/TC 79, Respiratory protective devices

CEN/TC 79/SC 7, Diving apparatus

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs sida på dokumentportalen SIS Dokument.
Eller klicka på någon av arbetsgrupperna:

Klicka här för att ta dig till röstningsportalen
NeB, National eBalloting.

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningsområde om standardisering

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Roger Nilsson
Projektledare
roger.nilsson@sis.se

Elin Hedström
Projektkoordinator
elin.hedstrom@sis.se