Relaterade ledningssystem och standarder

Har har vi samlat andra ledningssystem och standarder som med fördel kan användas tillsammans med kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Till höger kan du se en övergripande bild över relaterade standarder, och nedan kan du läsa mer om ett antal utvalda.

ISO 10001-10005 – Vägledningar som ökar kundnöjdheten

Hela standardserien ger bra vägledning till ett kvalitetslednings­system som är uppbyggt enligt ISO 9001, men den kan användas av alla företag och organisationer som vill få nöjda kunder.
ISO 10001–10004 handlar om kundnöjdhet, medan ISO 10005 fokuserar på kvalitetsplaner. Vägledningsstandarderna bidrar till att skapa systematik i arbetet. För den som strävar efter att kunderna ska bli så nöjda som möjligt med ens produkter och tjänster.


ISO 19011:2018 – Vägledning för revision av ledningssystem

Varje organisation behöver kunskap om hur väl den egna verksamheten fungerar. Revisioner av ledningssystem ger i det sammanhanget din organisation ett effektivt verktyg för att säkerställa att verksamhetsprocesserna styrs och resurserna används på ett tillfredsställande och effektivt sätt. Revisioner kan även ses som tillfällen att hitta förbättringsmöjligheter. SS-EN ISO 19011:2018 ger vägledning kring revisioner av kvalitets- samt miljöledningssystem.
Läs mer om standarden här.


ISO/TS 9002:2016 – Ledningssystem för kvalitet – Vägledning för tillämpning av ISO 9001:2015

Med SIS-ISO/TS 9002:2016 får din organisation vägledning om avsikten med kraven i ISO 9001:2015 med exempel på tänkbara åtgärder som kan vidtas för att uppfylla dem.
Läs mer om standarden här.


ISO 9004:2018 – Kvalitetsledning – En organisations kvalitet – Vägledning för att nå hållbar framgång

Standarden SS-EN ISO 9004:2018 behandlar kvalitetsledning ur ett vidare perspektiv än ISO 9001. Den berör behov och förväntningar bland olika intressenter, och ger vägledning och stöd i arbetet med att uppnå hållbar framgång i en organisation. Hållbar framgång är ett mått på en organisations förmåga att uppnå och upprätthålla sina mål på lång sikt – ett komplext och krävande arbete som sker i en ständigt föränderlig omgivning. Medan ISO 9001:2015 är inriktad på att skapa förtroende för en organisations produkter och tjänster, inriktar sig ISO 9004 på att inge förtroende för organisationens förmåga att nå hållbar framgång.
Läs mer om standarden här.


SS 624070:2017 – Kvalitetsledning – Kompetensförsörjningsprocessen

Kompetensförsörjningsprocessen innebär hur en organisation kan säkerställa att rätt kompetens utvecklas utifrån verksamhetens faktiska behov. SS 624070 beskriver och ger riktlinjer för hur denna process kan upprättas och den kan tillämpas på alla organisationer, oberoende av bransch, storlek och den produkt eller tjänst som tillhandahålls. Standarden ger dig även redskapen så att du utifrån uppställda mål kan utveckla och upprätthålla organisationens samlade kompetens.
Läs mer om standarden här.


ISO 9001 för små och medelstora företag - handbok

I denna handbok får du hjälp att utforma ett ledningssystem med kundorientering, resultat och förbättring i fokus. Boken är skriven av världsledande experter inom kvalitetsområdet och erbjuder en konkret vägledning för dig som är nybörjare eller mer erfaren inom kvalitetsområdet.
Läs mer om handboken här.


Sektorsspecifika appliceringar av ISO 9001

Det finns en mängd olika standarder för kvalitetsledning som är baserade på ISO 9001 och anpassade för specifika sektorer och industrier. Dessa inkluderar:


ISO 9001-trädet

Bild över hur ISO 9001-serien är uppbyggd. Den fortsätter att växa med nya vägledningar och branschspecifika kvalitetsstandarder.

Läs mer: