8. Verksamhet

8.3 Konstruktion och utveckling

Fråga:
Olika certifieringsorgan tolkar delkrav 8.3 på olika sätt. En del anser att man ska friskriva sig som innan om man är en ren underleverantör (alltså man berörs inte). En del anser att man berörs även om man är en ren underleverantör då man har t.ex. tjänsten formsprutning, ytbehandling osv. IATF har ju synsättet att du alltid har konstruktion och utveckling av din tillverkningsprocess, vilket kanske kan likställas med det sista tolkningssättet. Är det rätt att tolka 8.3 som att man tillhandahåller tjänsten formsprutning, ytbehandling mm och att man därmed inte bör friskriva sig från detta om man är en ren underleverantör?

Tolkningsgruppen omformulerar det till:
Fråga 1: Ska man se den tjänst man levererar som någonting som ska utvecklas och
Fråga 2: Måste denna utveckling ALLTID ta hänsyn till kraven i avsnitt 8.3 - Konstruktion och utveckling av produkter och tjänster?

Svar:
Fråga 1: JA alltid
Fråga 2: Nej, under vissa speciell förhållanden kan man bortse från kraven i 8.3

Kommentar:
Din fråga är klassisk i ISO 9001-samanhang men har fått ny aktualitet eftersom ISO 9001:2015 har ett delvis nytt sätt att se på denna fråga. Skiljelinjen mellan vanlig kundanpassning och konstruktion är svår att dra och därför blir det bättre om man inte tänker "allt eller intet". I vissa fall kan delar av kravtexten i kapitel 8.3 anses vara tillämpliga, medan andra krav inte är tillämpliga. Detta förhållningssätt är inte det enklaste, men mest rätt, vilket säkerligen irriterar de som vill ha enkla lösningar och är van vid det gamla sättet att tänka. Exempelvis kan kraven i avsnitt 8.3.5 Resultat av konstruktion och utveckling vara relevanta, och därmed tillämpliga, då organisationen lovar att leverera sin vanliga tjänst men kraftigt modifierad. Det är ju rätt självklart att när organisationen ska leverera en modifierad version av sin tjänst behöver den ha koll på vad som krävs för att tjänsten ska uppfylla kraven (8.3.5 c).  

 

8.4 Styrning och kontroll av externt tillhandahållna processer, produkter och tjänster

Fråga: 
Vi är ett företag som bl.a. producerar elektronikprodukter i små volymer och använder då leverantörer för denna produktion, där vi gör leverantörsbedömningar (p.g.a. utlagd process). Vi ingår numera i en koncern där det finns bolag som producerar elektronikprodukter. Om vi skulle använda oss av dessa koncernbolag, ska vi göra leverantörsbedömningar av dem också (de har ISO 9001:2015 och 14001:2015)?

Svar:
JA

Kommentar:
Eftersom ni i ert bolag har ett eget ledningssystem och detta ledningssystem endast omfattar bolagets verksamhet, är andra verksamheter (även era systerbolag) att betrakta som externa tillhandahållare av ”processer, produkter och tjänster”. Att era leverantörer (systerbolag eller inte) är certifierade kan påverka i vilken omfattning ni behöver säkerställa styrning och kontroll av deras processer, produkter och tjänster.

 

 

8.4.1


Fråga: 
Om man använder intervju som metod för att bedöma om en leverantör är tillräckligt “redig”, är det då en tillräcklig leverantörsbedömning?

Frågan i dess helhet:
I standarden står "Organisationen ska bestämma och tillämpa kriterier för utvärdering och val av externa leverantörer, samt för övervakning av prestanda och förnyad utvärdering. Detta ska baseras på leverantörernas förmåga att tillhandahålla processer, produkter och tjänster enligt krav.". Innan man anlitar en leverantör första gången gör man ju någon form av bedömning av leverantörens redighet. Man kan kolla följande: Svarar de på ett adekvat sätt när man frågar, visar de att det har erfarenhet och förstått genom de motfrågor de ställer?

Fråga 1)
Om vi (som yrkesmän bedömer en kollega/leverantör i samma bransch och) finner leverantören som redig, kan man då säga att vi bedömt deras förmåga att "... tillhandahålla processer, produkter och tjänster enligt krav”? Bakgrunden är att vi aldrig kommer få någon skriftlig dokumentation av processer. Att be en leverantör berätta hur de gör steg för steg ger inte heller något eftersom vi skulle vara tvungna att ställa ledande frågor för att komma framåt. Men att ställa öppna frågor som ”hur brukar ni arbeta med egenkontroll?” ger svar på frågan om de vet vad det är.

Fråga 2)
Om vi bestämmer oss för kriteriet är ”redig” och sedan säger att bara ”rediga” leverantörer ska anlitas har vi väl bestämt och tillämpat kriterierna? Vi har även några andra kriterier såsom att de kan lämna minst två referenser samt ha minst två bokslut på allabolag.se.

Svar:
Fråga 1: NEJ, ”redig” har en subjektiv innebörd och är inte ett tillräckligt tydligt kriterium för att bedöma leverantören och dess prestanda. Men om begreppet “redig” på ett tillräckligt tydlig sätt definieras för respektive typ leverantörer kan man använda det.
Fråga 2: JA, eftersom organisationen följer kriterier de fastställt (men enbart ”redig” är som ovan sagt inte ett tillräckligt tydligt kriterium).

Kommentar:
Man kan använda intervju/samtal som en metod för att bedöma en leverantör, men även då måste kriterierna vara fastställda. Man kan t.ex. kräva att leverantören har erfarenhet av liknande uppdrag och man kan genom samtal skaffa sig information om att så är fallet. Detta tillsammans med de andra saker ni nämner (två referenser och två bokslut) kan vara tillräcklig grund för att våga anlita en leverantör för första gången. När det sedan är dags att utvärdera leverantören bör man ha fler kriterier.

När man ställer upp kraven på sina leverantörer brukar det vara lämpligt att anpassa kravnivån efter leverantörens påverkan på den egna leveransen. Ett sätt att göra det är att placera in sina leverantörer i t.ex. tre olika klasser (Kritiska, Viktiga och Övriga) och sedan ha en lagom kravnivå per klass.

Ett krav i ISO 9001:2015 är att man även ska beakta andra intressenters krav (§ 4.2). Om man vid intressentanalysen identifierar krav som man bör föra vidare på sina leverantörer, bör man överväga att beakta dem vid den initiala bedömningen av leverantörerna.

 

3. Termer och definitioner
4. Organisationens förutsättningar
6. Planering
7. Stöd
8. Verksamhet
9. Utvärdering av prestanda


Utbildningar inom kvalitetsledning ISO 9001

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom kvalitetsledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

SIS Perspektiv

SIS Perspektiv optimerar organisationens förutsättningar att rikta fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet. Genom att ge inspiration till utveckling, generell åtkomst till centrala standarder och möjlighet att arbeta digitalt, effektivt och strukturerat kan SIS Perspektiv underlätta vid implementation och uppföljning av ISO:s ledningssystem.

Läs mer om Perspektiv