3. Termer och definitioner

Fråga:
Kan styrelsen i en organisation uteslutas från termen högsta ledningen?

Följdfrågan blir vad som gäller i en offentlig organisation, huruvida motsvarigheten till styrelsen (nämnden) kan uteslutas?

Svar:
Vi anser att man inte kan ge ett rakt JA eller NEJ på den frågan.

Det korta svaret är:
Styrelsen kan bara uteslutas ur ”den högsta ledningen” om styrelsen inte fattar några beslut som det tydligt anges att den högsta ledningen ska fatta.

Kommentar:
I fyra av standardens delkapitel (5.1 Ledarskap och åtaganden, 5.2 Kvalitetspolicy, 5.3 Roller, ansvar och befogenheter inom organisationen samt i 9,3 Ledningens genomgång) står det att högsta ledningen ska göra saker. Om alla dessa beslut fattas av VD eller någon underställd är villkoret uppfyllt. Fattas beslut i dessa frågor av styrelsen så blir de per definition del av den ”högsta ledningen”.

Exempel på tillämpningar:
Kvalitetspolicyn ska vare sig fastställas eller godkännas av styrelsen eftersom det enligt §5.2.1 är den högsta ledningen som ska ”… upprätta, införa och underhålla en kvalitetspolicy …”. Givetvis bör styrelsen informeras om policyn och den får ha synpunkter och ge råd men om styrelsen fattar ett beslut om att godkänna policyn så blir de per definition ”högsta ledningen”.

Styrelsen får när den behandlar budgeten inte gå emot lednings förslag när det gäller hur mycket resurser som ska gå till förvaltningen av kvalitetsledningssystemet, eftersom det enligt 5.1.1 e) är högsta ledningen som är ansvarig för att kvalitetsledningssystemet ges nödvändiga resurser. Relevant för detta exempel är att det troligtvis hör det till ovanligheterna att de budgetera som styrelser har att ta ställning till är så detaljerade.

Svar på följdfrågan om politisk nämnd:
Frågan innehöll även följdfråga för vad som gäller en i en offentlig organisation, huruvida motsvarigheten till styrelsen (nämnden) kan uteslutas. Samma sak gäller för en nämnd som för en styrelse. De kan bara uteslutas från ”den högsta ledningen” om nämnden inte fattar några beslut som det tydligt anges att den högsta ledningen ska fatta.

Tillämpningen av standarden, dvs. hur du ska göra för att uppfylla ett krav, har tolkningsgruppen tyvärr inte möjlighet att hjälpa till med. Behöver du hjälp med tillämpningen av standarden hänvisar vi till SIS utbildningar.

 

3. Termer och definitioner
4. Organisationens förutsättningar
6. Planering
7. Stöd
8. Verksamhet
9. Utvärdering av prestanda


Utbildningar inom kvalitetsledning ISO 9001

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom kvalitetsledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

SIS Perspektiv

SIS Perspektiv optimerar organisationens förutsättningar att rikta fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet. Genom att ge inspiration till utveckling, generell åtkomst till centrala standarder och möjlighet att arbeta digitalt, effektivt och strukturerat kan SIS Perspektiv underlätta vid implementation och uppföljning av ISO:s ledningssystem.

Läs mer om Perspektiv