9. Utvärdering av prestanda

9.2.2 Internrevision

Fråga:
Kan ledningen bedöma att en process är så väl utvecklad och mogen samt övervakas och följs upp på ett tillfredsställande sätt, att den kan uteslutas från revisionsprogrammet så att internrevisionsresurser optimeras där de gör mest nytta?

Svar:
JA, ISO 9001 har inget uttalat krav på att alla processer ska revideras.

Kommentar:
JA, det finns inget krav på att varje avsnitt i ISO 9001 eller varje process ska utvärderas vid varje revision. Exempelvis kräver mer mogna processer förmodligen mindre frekventa revisioner, medan nya och/eller komplexa processer kan kräva mer frekventa revisioner. Det som organisationen lägger ned tid på ska vara till nytta och därför bör ibland prioriteringar göras.

 

9.3 Ledningens genomgång

Fråga:
Var krävs "Ledningens genomgång"? På vilken nivå eller alla, och varför?

I en global organisation med ett globalt certifikat, med en global ledningsgrupp i t.ex. USA, en organisatorisk nivå i Skandinavien med en ledningsgrupp och en organisatorisk nivå i Sverige med en ledningsgrupp, räcker det då att ledningens genomgång utförs på den högsta nivån?

Svar:
NEJ

Kommentar:
Det handlar om ledningssystemets lämplighet, tillräcklighet och verkan!

Lokal/nationell nivå
Alla länder och regioner har sina speciella förutsättningar. Det kan handla om lokala författningskrav (lagar och förordningar), den lokala marknadens tekniska nivå, lokala konkurrenter etc. Som en följd av detta behöver organisationen ta fram lokalt anpassade strategier för marknadsföring och försäljning, anpassa era produkter/tjänster och ha den organisation som är lämplig.

Vid ledningens genomgång ska man säkerställa ledningssystemets lämplighet, tillräcklighet och verkan. Eftersom man lokalt har lokalt unika förutsättningar måste processer, ansvarsfördelning och resurser anpassas. Alltså måste vi ha en ledning som på lokal nivå säkerställer dessa anpassningar och detta beslutas ju om vid ledningens genomgångar.

Global nivå
Om organisationen har ett globalt certifikat måste en ledningens genomgång äga rum på global nivå. Men behöver man ha en ledningens genomgång på global nivå om man inte har ett globalt certifikat? Det finns många exempel på bolag som är certifierade på nationell nivå, utan något formellt ledningssystem på internationell nivå. Erfarenhet visar att det kan fungera väl, men inte alltid. Det finns även exempel där globala organisationer har en global gemensam försäljningsprocess som alla ska följa på nationell nivå, utan några globala gemensamma leveransprocesser.

Regional nivå (Skandinavien / Norden / Europa)
Nu till det knepigaste. Behöver man ha ledningens genomgång på regional nivå (t.ex. Europa eller Norden)? Om man på regional nivå har en anpassad/unik strategisk inriktning för just den marknaden kan man behöva anpassa kvalitetspolicyn och även ha en regional ledningens genomgång.

Ett angreppsätt som kanske kan vara användbart:

Affärsidé
Fastställs på global nivå men översätts vid behov till lokalt språk.

Strategisk inriktning
Den globala strategiska inriktningen justeras för att vara relevant på regional och lokal nivå.

Produkter /  tjänster
Globala produkter/tjänster anpassas till regionala/lokala författningskrav, marknadskrav etc.

Processer
global nivå har man beslutat vilka processer som behövs, deras ordningsföljd och samverkan.
regional och lokal nivå anpassas processerna så att alla ingående moment uppfyller regionala/lokala författningskrav, marknadskrav etc.

Kvalitetspolicy
Man utgår från den globala policyn men justerar den så att den är relevant för den regionala/lokala strategiska inriktningen och de produkter/tjänster man erbjuder regionalt/lokalt.

Kvalitetsmål
Kvalitetsmålen är lokala eftersom de utgår från den lokala policyn, processerna och produkterna/tjänsterna.

Viktigt!

Ovanstående angreppsätt är inte någon sanning. Hur organisationen gör beror på en mängd olika faktorer.

 

3. Termer och definitioner
4. Organisationens förutsättningar
6. Planering
7. Stöd
8. Verksamhet
9. Utvärdering av prestanda


Utbildningar inom kvalitetsledning ISO 9001

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom kvalitetsledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

SIS Perspektiv

SIS Perspektiv optimerar organisationens förutsättningar att rikta fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet. Genom att ge inspiration till utveckling, generell åtkomst till centrala standarder och möjlighet att arbeta digitalt, effektivt och strukturerat kan SIS Perspektiv underlätta vid implementation och uppföljning av ISO:s ledningssystem.

Läs mer om Perspektiv