Tolkningar av kraven för ISO 9001

Syftet med detta forum är att underlätta ditt användande av kvalitetsledningsstandarden, ISO 9001. Standarden är skriven för att passa organisationer av olika storlek och typ. Det är du som är ansvarig för införandet av ett kvalitetsledningssystem som ska tillämpa kravformuleringarna i standarden efter just de förutsättningar som gäller för din organisation.

Tolkningsgruppen ger svar på din organisations frågor kring tolkning av ISO 9001:2015. Detta kan bidra till klargöranden av standardtextens formuleringar. Forumet kommer endast att hjälpa till när det gäller att förtydliga och klargöra innebörden av standardens krav. Själva tillämpningen av standardens krav ligger dock utanför tolkningsgruppens möjligheter och uppdrag.

Här nedan finner du redan besvarade tolkningsfrågor, listade efter vilket avsnitt i standarden som berörs:

3. Termer och definitioner

Kan styrelsen i en organisation uteslutas från termen högsta ledningen?

4.3 Att bestämma kvalitetsledningssystemets omfattning 

Kan man avgränsa ledningssystemet och certifiering så det gäller endast produktion av produkter och inte utveckling, inköp och försäljning av produkterna?

6. Planering

Kvalitetsmålen ska uppdateras efter behov. Vad innebär det i praktiken? Ska de uppdateras varje år?

7. Stöd

7.1.5.1
Vad innebär "lämpliga för den specifika typ av övervakning och mätning"? Är det ett krav att det ska göras någon form av mätsystemsanalys för lämplighet eller räcker det med att avgöra om ett mätdon har rätt upplösning/noggrannhet för toleransgränserna i fråga?

7.4
Kan vi välja att inte ha extern kommunikation i vårt kvalitetsledningssystem?

7.5 Dokumenterad information

Måsta eller bör organisationen spara gamla utgåvor av ISO 9001 vid övergång från ISO 9001:2008 till ISO 9001:2015? 

8. Verksamhet

8.3
Fråga 1: Ska man se den tjänst man levererar som någonting som ska utvecklas och

Fråga 2: Måste denna utveckling ALLTID ta hänsyn till kraven i avsnitt 8.3 - Konstruktion och utveckling av produkter och tjänster?

8.4 Styrning och kontroll av externt tillhandahållna processer, produkter och tjänster
Vi är ett företag som bl.a. producerar elektronikprodukter i små volymer och använder då leverantörer för denna produktion, där vi gör leverantörsbedömningar (p.g.a. utlagd process). Vi ingår numera i en koncern där det finns bolag som producerar elektronikprodukter. Om vi skulle använda oss av dessa koncernbolag, ska vi göra leverantörsbedömningar av dem också (de har ISO 9001:2015 och 14001:2015)?

8.4.1 
Om man använder intervju som metod för att bedöma om en leverantör är tillräckligt “redig”, är det då en tillräcklig leverantörsbedömning?

9. Utvärdering av prestanda

Kan ledningen bedöma att en process är så väl utvecklad och mogen samt övervakas och följs upp på ett tillfredsställande sätt, att den kan uteslutas från revisionsprogrammet så att internrevisionsresurser optimeras där de gör mest nytta?

Var krävs "Ledningens genomgång"? På vilken nivå eller alla, och varför?


SunPine ökade kvalitetstänkandet i hela organisationen

Foto: Hendrik Morkel på Unsplash

Ett ungt, växande företag som infört kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Hur såg deras arbete ut? Vilka råd vill de ge? Vi frågade Piteå-företaget SunPine, som fick sin certifiering i januari.

Utbildningar inom kvalitetsledning ISO 9001

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom kvalitetsledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

Forumet för tolkning

Tolkningsgruppen för ISO 9001 kan hjälpa dig att förtydliga och förklara innebörden i kraven och klargöra formuleringarna i standarden.

Kunskapstjänsten Perspektiv

Perspektiv är tjänsten för dig som arbetar med ledningssystem och verksamhetsutveckling till vardags i ditt yrkesliv.

Perspektiv består av en webbtjänst och en tidning som tillsammans innehåller samlad kunskap för att hjälpa dig tolka, jämföra och tillämpa olika ledningssystemstandarder.

Läs mer

Se vilka aktörer kring ISO 9001 som finns i Sverige.