Tolkningar av kraven för ISO 9001

Syftet med detta forum är att underlätta ditt användande av kvalitetsledningsstandarden, ISO 9001. Standarden är skriven för att passa organisationer av olika storlek och typ. Det är du som är ansvarig för införandet av ett kvalitetsledningssystem som ska tillämpa kravformuleringarna i standarden efter just de förutsättningar som gäller för din organisation.

Tolkningsgruppen ger svar på din organisations frågor kring tolkning av ISO 9001:2015. Detta kan bidra till klargöranden av standardtextens formuleringar. Forumet kommer endast att hjälpa till när det gäller att förtydliga och klargöra innebörden av standardens krav. Själva tillämpningen av standardens krav ligger dock utanför tolkningsgruppens möjligheter och uppdrag.

Här hittar du internationellt godkända tolkningsfrågor (scrolla ner till ”Interpretations of ISO 9001.”).

Nedan finner du redan besvarade nationella tolkningsfrågor, listade efter vilket avsnitt i standarden som berörs:

3. Termer och definitioner

Kan styrelsen i en organisation uteslutas från termen högsta ledningen?

4.3 Att bestämma kvalitetsledningssystemets omfattning 
Kan man avgränsa ledningssystemet och certifiering så det gäller endast produktion av produkter och inte utveckling, inköp och försäljning av produkterna?

6. Planering

Kvalitetsmålen ska uppdateras efter behov. Vad innebär det i praktiken? Ska de uppdateras varje år?

7. Stöd

7.1.4 Processmiljö
Standarden ställer krav på att man ska tillhandahålla och underhålla den miljön som krävs för att genomföra processen. Man skriver att det kan handla om mänskliga faktorer såsom sociala, psykologiska och fysiska aspekter. Innebär detta att man måste ha ett arbetsmiljöarbete enligt de legala krav som finns, för att uppfylla detta standardkrav?

7.1.5.1 Resurser för övervakning och mätning
Vad innebär "lämpliga för den specifika typ av övervakning och mätning"? Är det ett krav att det ska göras någon form av mätsystemsanalys för lämplighet eller räcker det med att avgöra om ett mätdon har rätt upplösning/noggrannhet för toleransgränserna i fråga?

7.2 Kompetens
Behöver kompetenskraven finnas som dokumenterad information? Enligt ISO 9001:2015, § 7.2 så ska "Organisationen ... d) bevara lämplig dokumenterad information som belägg för kompetens.". För att kunna visa att de kompetensutvecklingsinsatser som genomförts är tillräckliga behöver man ju även ange vilken kompetens som krävs. Standarden kräver alltså implicit (underförstått) att kompetenskraven är dokumenterade?

7.4 Kommunikation 
Kan vi välja att inte ha extern kommunikation i vårt kvalitetsledningssystem?

7.5 Dokumenterad information
Måsta eller bör organisationen spara gamla utgåvor av ISO 9001 vid övergång från ISO 9001:2008 till ISO 9001:2015? 

8. Verksamhet

8.3 Konstruktion och utveckling
Fråga 1: Ska man se den tjänst man levererar som någonting som ska utvecklas och
Fråga 2: Måste denna utveckling ALLTID ta hänsyn till kraven i avsnitt 8.3 - Konstruktion och utveckling av produkter och tjänster?

8.4 Styrning och kontroll av externt tillhandahållna processer, produkter och tjänster
Vi är ett företag som bl.a. producerar elektronikprodukter i små volymer och använder då leverantörer för denna produktion, där vi gör leverantörsbedömningar (p.g.a. utlagd process). Vi ingår numera i en koncern där det finns bolag som producerar elektronikprodukter. Om vi skulle använda oss av dessa koncernbolag, ska vi göra leverantörsbedömningar av dem också (de har ISO 9001:2015 och 14001:2015)?

8.4.1 
Om man använder intervju som metod för att bedöma om en leverantör är tillräckligt “redig”, är det då en tillräcklig leverantörsbedömning?

9. Utvärdering av prestanda

9.2.2 Internrevision
Kan ledningen bedöma att en process är så väl utvecklad och mogen samt övervakas och följs upp på ett tillfredsställande sätt, att den kan uteslutas från revisionsprogrammet så att internrevisionsresurser optimeras där de gör mest nytta?

9.3 Ledningens genomgång
Var krävs "Ledningens genomgång"? På vilken nivå eller alla, och varför?


Case: SunPine ökade kvalitetstänkandet

Foto: Hendrik Morkel på Unsplash

Ett ungt, växande företag som infört kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Vi frågade Piteå-företaget SunPine, som fick sin certifiering i januari 2019, hur arbetet gick och vilka tips de kan ge till andra.

Utbildningar inom kvalitetsledning ISO 9001

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom kvalitetsledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

Forumet för tolkning

Tolkningsgruppen för ISO 9001 kan hjälpa dig att förtydliga och förklara innebörden i kraven och klargöra formuleringarna i standarden.

SIS Perspektiv

SIS Perspektiv optimerar organisationens förutsättningar att rikta fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet. Genom att ge inspiration till utveckling, generell åtkomst till centrala standarder och möjlighet att arbeta digitalt, effektivt och strukturerat kan SIS Perspektiv underlätta vid implementation och uppföljning av ISO:s ledningssystem.

Läs mer om Perspektiv

Läs mer

Se vilka aktörer kring ISO 9001 som finns i Sverige.