Aktörer kring ISO 9001 i Sverige

Svenska institutet för standarder

Vi är det nationella standardiseringsorganet i Sverige som ansvarar för utveckling, revidering och försäljning av ISO-standarder, däribland ISO 9001:2015. Representanter från våra arbetsgrupper deltar i det internationella samarbetet inom ISO. Vi har, som ISO:s representant, tolkningsansvar när det handlar om texten i standarden. Det vill säga om det blir någon frågeställning om vad som avses i standarden eller oklarheter kring översättningen av standarden. Vi tar emot tolkningsärenden och hanterar dem i en tolkningsgrupp. Dess sammansättning och arbetssätt finns beskrivet mer ingående under rubriken, SIS Tolkningsgrupp ISO 9001.

Certifieringsorgan 

ISO 9001 är en kravstandard. Detta innebär att en organisation som infört ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 kan välja att låta en oberoende tredje part verifiera att organisationen uppfyller alla krav i standarden. Denna oberoende tredje part kallas för certifieringsorgan och en godkänd revision resulterar i ett certifikat som kan ha stort marknadsvärde för organisationen. I Sverige finns idag ett antal ackrediterade certifieringsorgan som genomför tredjepartsrevisioner och utfärda certifikat. Det händer ibland att certifieringsorganet uppmärksammar ett antal avvikelser under revisionen, vilket resulterar i en åtgärdslista som organisationen ska implementera. Om organisationen inte är överens med sitt certifieringsorgan har de rätt att överklaga till en särskild kommitté inom certifieringsorganet. Kommittén, som består av ett antal externa experter, kan ta upp frågan till prövning.

SWETIC

SWETIC är en branchorganisation för certifieringsorgan som är verksamma i Sverige. 

Swedac 

Swedac är en statlig myndighet som ackrediterar företag och organisationer som i konkurrens utför olika typer av certifieringar. För certifiering av kvalitetsledningssystem ska du kunna uppfylla kraven i standarden, ISO/IEC 17021, Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem, och vägledningsdokument till denna från EA och IAF. Ackreditering syftar till att säkerställa att certifieringsorganen arbetar på ett tillförlitligt och enhetligt sätt, att de har rätt kompetens och är oberoende. Detta granskar Swedac vid regelbundna tillsynsbesök.

Som ackrediteringsorgan hanterar Swedac i vissa fall frågor om tillämpningen av kraven i ISO 9001 i relation till certifiering, men berör inte själva ISO 9001 och dess innehåll. På www.swedac.se finns en beskrivning av deras uppdrag och information om ackrediterade certifieringsorgan.


Utbildningar inom kvalitetsledning ISO 9001

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom kvalitetsledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.