Så skapar och inför du ett kvalitetsledningssystem

Hur du väljer att skapa och införa ditt kvalitetsledningssystem är självklart specifikt för just din organisation. Till stöd erbjuder vi utbildningar, professionell hjälp av våra konsulter, möjligheten att använda vår revisionschecklista och guidande webbtjänst SIS Perspektiv.

På vägen till att skapa och införa din organisations kvalitetsledningssystem kan du ha nytta av våra handböcker, standarder och nyhetsartiklar inom området.

I början av arbetet är det bra att känna till dessa sju steg:

1. Engagera högsta ledningen

 • Kom överens om varför ett kvalitetsledningssystem bör införas
 • Bestäm organisationens förutsättningar, strategiska mål och verksamhetsprocesser
 • Bestäm behov och förväntningar hos kunder och andra intressenter
 • Förstå de principer för kvalitetsledning som beskrivs i ISO 9000
 • Granska konsekvensen av riskbaserat tänkande
 • Upprätta organisationens mål
 • Beskriv kvalitetsledningssystemets omfattning
 • Upprätta kvalitetspolicy
 • Upprätta kvalitetsmål

2. Identifiera nyckelprocesser

 • Bestäm vilka processer som behövs för att leverera produkter och tjänster
 • Förstå kraven på processerna i ISO 9001
 • Bestäm vilka risker och möjligheter som är knutna till processerna

3. Planera kvalitetsledningssystemet

 • Identifiera hur ert befintliga ledningssystem skiljer sig från kraven i ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001
 • Bestäm vilken styrning av processerna som behövs
 • Bestäm vilken processmiljö (verksamhetsmiljö) som behövs
 • Bestäm vilken kompetens och utrustning som behövs 

4. Dokumentera kvalitetsledningssystemet

 • Dokumentera de processer, aktiviteter och den styrning som verksamheten behöver
 • Ta fram kompletterande dokumenterad information (policyer, rutinbeskrivningar, mallar, checklistor och redovisande dokument) som krävs enligt standarden och som organisationen därutöver behöver

5. Inför kvalitetsledningssystemet

 • Styr och kontrollera processerna
 • Styr och kontrollera utrustning för övervakning och mätning
 • Kompetenssäkra personalen
 • Verifiera att processerna fungerar på rätt sätt

6. Styr och kontrollera kvalitetsledningssystemet

 • Övervaka och mät kvalitetsprestanda
 • Revidera processernas verkan
 • Lägg fokus på kundtillfredsställelse
 • Styr och kontrollera ändringar i system och arbetssätt
 • Genomför internrevision och ledningens genomgång

7. Förbättra kvalitetsledningssystemet

 • Säkerställ att kvalitetsledningssystemet uppfyller kraven i ISO 9001
 • Låt en oberoende tredje part certifiera kvalitetsledningssystemet
 • Sträva efter förbättring med ledning av ISO 9004 Kvalitet i en organisation – Vägledning för att nå hållbar framgång
 • Överväg att tillämpa någon modell för kvalitetsutmärkelser (t.ex. SIQ eller EFQM) i organisationens verksamhet

 


Utveckla och leda ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015

Utbildningen ger dig djupare kunskaper om standardens krav, vilka metoder som används för att bygga upp ett fungerade kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 samt hur processen för certifiering går till.

En introduktion till ISO 9001 med artiklar och intervjuer

Få stöd genom boken om "Verksamhetsutveckling med hjälp av ledningssystem. En introduktion till 9001." 

Boken innehåller ett antal artiklar och intervjuer som inspirerar och hjälper dig med problem du ställs inför.

SIS Perspektiv

SIS Perspektiv optimerar organisationens förutsättningar att rikta fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet. Genom att ge inspiration till utveckling, generell åtkomst till centrala standarder och möjlighet att arbeta digitalt, effektivt och strukturerat kan SIS Perspektiv underlätta vid implementation och uppföljning av ISO:s ledningssystem.

Läs mer om Perspektiv

Vad betyder beteckningarna?

Vi lever i en värld av förkortningar.

I SIS förkortningsordlista hittar du de allra vanligaste förkortningarna som används i standardiseringssammanhang.

Kontakta oss

Behöver du hjälp på vägen så finns vår kundtjänst till hands.

Ring oss på 08-555 523 10, så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person.