Standardutveckling · SIS/TK 289

Gassystem

Vad bör man tänka på när det gäller gassystem, gasnät, gasapparater etc. eller när man planerar att bygga nya gasrörledningar? Hur uppfyller du föreskrifterna, EU-direktiv med hjälp bla av standarder och anvisningar? Du behöver kanske hjälp när det gäller tolkningar av regler, standarder, EU-direktiv?

SIS tekniska kommitté för gassystem arbetar bland annat med att sprida kunskap om standarder och regler samt att utveckla kompetens hos anställda inom medverkande företag. Kommittén SIS/TK 289 är huvudsakligen inriktad mot standardisering av funktionskrav för naturgassystem på den europeiska marknaden. Verksamheten omfattar därigenom en mängd standarder inom energigasområdet för såväl gaskvalitet som distributionssystem.

Vissa standarder eller förslag till standarder är kopplade till direktivet för tryckbärande anordningar 2014/68/EU, direktivet MID (Measuring Instruments Directive) 2014/32/EU och direktivet GAR (Gasapparatförordningen) 2016/426/EU.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 97 standarder
EN ISO 10431:2006, Petroleum- och naturgasindustrier - Pumpenheter - Specifikation
EN ISO 10437, Petroleum-, petrokemisk- och naturgasindustrier - Ångturbiner - Specialutförande (ISO/DIS 10437:2009)
EN ISO 13628-17, Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 17: Guidelines for flexible pipe ancillary equipment (ISO/DIS 13628-17:2010)
EN ISO 10426-2, Petroleum- och naturgasindustrier - Cement och material för källcementering - Del 2: Provning av källcement
EN 161:2011/A1, Gasapparater och gaseldade brännare - Automatiska avstängningsventiler - Särskilda krav för att fastställa prestandanivå
EN 126:2012/A1, Gasutrustning - Reglerdon med flera funktioner
EN 16898, Säkerhets- och kontrollanordningar för gasbrännare och gasbrännartillbehör - Gasfilter som har ett maximalt arbetstryck upp till och med 600 kPa
ISO 21890-1, Petroleum-, petrokemiska- och naturgasindustrier - ...
EN 15001-1, Gasinfrastruktur - Rörnätsinstallation med ett arbetstryck över 0,5 bar för industriinstallationer och över 5 bar för industri- och ej industriinstallationer - Del 1: Detaljerade funktionskrav för konstruktion, material, tillverkning, kontroll och provning
EN 15001-2, Gasinfrastruktur - Rörnätsinstallation med ett arbetstryck över 0,5 bar för industriella installationer och över 5 bar för industriella och ej industriella installationer - Del 2: Detaljerade funktionskrav för driftsättning, drift och underhåll
ISO 22974:2021, Petroleum and natural gas industries. Pipeline integrity assessment specification
EN 88-3, Gasutrustningar - Säkerhets- och kontrollanordningar för gasbrännare och gasbrännartillbehör - Del 3: Elektriska tryck- och flödesregulatorer för inloppstryck upp till 500 kPa
EN 1949, Specifikationer för installation av gasolanläggningar i fritidsfordon och andra vägfordon avsedda för boende
EN 16436-1:2014+A2:2018/A3, Gummi- och plastslangar och slangar för användning av propan, butan och blandningar i ångfas - Del 1: Slangar och rör
ISO 23585, Safety and Environment Guidelines for Biogas
EN 16129, Tryckregulatorer, automatiska växlingsventiler, med ett högsta reglerat tryck av 4 bar, med en högsta kapacitet på 150 kg/h, tillhörande säkerhetsanordningar och adaptrar för butan, propan, och deras blandningar
ISO 20088-4, Determination of the resistance to cryogenic spillage of insulation materials - Part 4: Ignited Cryogenic Jet Release
ISO 24177, Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Internal coatings for corrosion protection of steel pipes, bends and fittings used in pipeline transportation systems
EN 12405-1:2021, Gasmätare - Omvandlingsutrustning - Del 1: Omvandling av volym
ISO 24252, Biogassystem - Undantaget hushåll och förgasning
EN 497, Specifikationer för gasolapparater - Brännare för olika ändamål för utomhusbruk
EN , Naturgasfordon - Tankningsutrustning
EN 12979, Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - System för (LPG-) gasoldrivna fordon - Installationskrav
ISO 15590-3, Petroleum and natural gas industries - Factory bends, fittings and flanges for pipeline transportation systems - Part 3: Flanges
EN 14161:2021, Petroleum- och naturgasindustrier - Rörledningssystem
EN ISO 20519, Skeppsteknik - Specifikation för bunkring av flytande naturgas som fartygsbränsle
EN ISO 19901-2, Petroleum- och naturgasindustri - Särskilda krav för offshore-anläggningar - Del 2: Förfaranden och kriterier för seismisk konstruktion (ISO 19901-2:2020)
EN ISO 19901-5, Petroleum- och naturgasindustri - Särskilda krav för offshore-anläggningar - Del 5: Vikthantering
EN 12732:2021, Gasinfrastruktur - Svetsning av stålrörledningar - Funktionskrav
EN ISO 24200, Petroleum-, petrokemiska- och naturgasindustrier - Bulkmaterial för offshore-projekt - Röranslutning
, Gas infrastructure — Consequences of hydrogen in the gas infrastructure and identification of related standardisation need in the scope of CEN/TC 234
N 1255, Assessment of methane emissions for gas transmission and distribution systems
EN 17526, Gasmätare - Värmemassbaserad gasmätare
ISO 24200, Petroleum-, petrokemiska- och naturgasindustrier - Bulkmaterial för offshore-projekt - Röranslutning
EN ISO 18797-2, Petroleum- och naturgasindustri - Beläggningar och beklädnader för korrosionsskydd av stigarrör - Del 2: Beläggningar för fält- underhållsreparationer på stigarrör
ISO/TS 3250, Petroleum-, petrokemiska- och naturgasindustrier - Beräkning av och rapportering om produktionseffektivitet i driftsfasen
EN 17124, Vätgasbränsle - Produktspecifikation och kvalitetssäkring - Proton exchange membrane (PEM) bränsleceller för vägfordon
ISO 13703-3, Petroleum- och naturgasindustrier - Rörsystem på offshore produktionsplattformar och anläggningar på land - Del 3: Tillverkning
EN ISO 13703-3, Petroleum- och naturgasindustrier - Rörsystem på offshore produktionsplattformar och anläggningar på land - Del 3: Tillverkning
ISO 15663, Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Life cycle costing
EN ISO 10101-1, Naturgas - Bestämning av vatten med Karl Fischers metod - Del 1: Introduktion
EN ISO 10101-2, Naturgas - Bestämning av vatten med Karl Fischers method - Del 2: Titreringsmetod
EN ISO 10101-3, Naturgas - Bestämning av vatten med Karl Fischers metod - Del 3: Coulometrisk metod
EN 12806, Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Komponenter till motorgasdrivna fordon - Andra än behållare
ISO 27509:2020, Petroleum- och naturgasindustrier - Kompakta flänsanslutningar med IX tätningsring
EN 12067-2:2021, Gasutrustning - Utrustning för reglering av förhållandet gas/luft för gasbrännare och gasapparater - Del 2: Elektroniskt utförande
ISO 24139-1, Petroleum- och naturgasindustrier -
EN ISO 10423, Petroleum- och naturgasindustrier - Borr- och produktionsutrustning - Utrustning för källa och julgran (christmas tree) (ISO 10423:2021)
ISO 6338, Method to calculate GHG emissions at LNG plant
EN 16830, Säkerhets- och styranordningar för gasbrännare och anordningar för förbränning av gasformiga eller flytande bränslen - Styrfunktioner i elektroniska system - Temperaturstyrfunktioner (TCF)
EN 12583, Gasinfrastruktur - Kompressorstationer - Funktionskrav
ISO 22504, Petroleum and natural gas industries — Pipeline transportation systems — Onshore and offshore pipelines pig traps design requirements
EN ISO 35102, Petroleum- och naturgasindustrier - Arktisk verksamhet - Utrymning, evakuering och räddning från offshoreanläggningar
CEN/TS , Methodology for methane emissions quantification for gas transmission, distribution and storage systems and LNG terminals
EN 17649, Gasinfrastruktur - Säkerhetsledningssystem (SMS) och ledningssystem för rörledningsintegritet (PIMS) - funktionskrav
EN ISO 21011, Kryokärl - Ventiler för kryogen användning
ISO/TS 18683, Riktlinjer för system och anläggningar för leverans av flytande naturgas (LNG) som bränsle till fartyg
EN ISO 13503-3, Petroleum- och naturgasindustrier - Vätskor och material för färdigställande (av borrhål) - Del 3: Provning av tunga saltlösningar
EN 521, Specifikationer för gasolapparater - Bärbara gasolapparater
EN ISO 3421, Petroleum- och naturgasindustrier - Borr- och produktionsutrustning - Offshore-ledarkonstruktion, inställningsdjup och installation
ISO 6368:2021, Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Dry gas sealing systems for axial, centrifugal, and rotary screw compressors and expanders
EN ISO 13703-2, Petroleum- och naturgasindustrier - Rörsystem på offshore produktionsplattformar och anläggningar på land - Del 3: Rörmaterial
EN ISO 6368, Petroleum- och naturgasindustrier - Tätningssystem med gas för axiella, centrifugala och roterande skruvkompressorer och expanderare
N1339, Gas infrastructure - Injection stations - Part 1: General requirements
CEN ISO/TR 10400, Petroleum- och naturgasindustrier - Formler och beräkningar för
N1340, Gasinfrastruktur -
N1341, Gasinfrastruktur -
ISO 5124, Installations and equipment for LNG — LNG railcar applications
EN 1643:2021, Säkerhets- och styranordningar för brännare och apparater som förbränner gasformiga och/eller flytande bränslen - Övervakningssystem för automatiska stängventiler för gasbrännare
EN 298:2021, Automatiska styrsystem för brännare och utrustning som eldas med gasformiga eller flytande bränslen
EN ISO 23936-1, Petroleum-, petrokemiska och naturgasindustrier - Ickemetalliska material i kontakt med olja och gas - Termoplaster
ISO 23936-1, Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Non-metallic materials in contact with media related to oil and gas production — Part 1: Thermoplastics
ISO 24139-2, Petroleum and natural gas industries — Corrosion resistant alloy clad bends and fittings for pipeline transportation system — Part 2: Clad fittings
EN 14870-4:2021, Petroleum- och naturgasindustrier - Induktionsbockade böjar, rördelar och flänsar för rörledningssystem - Del 4: Fabrikstillverkade kallbockade böjar
EN 14163:2021, Petroleum- och naturgasindustrier - Rörledningssystem - Svetsning av rörledningar
EN 14870-1:2021, Petroleum- och naturgasindustrier - Induktionsbockade böjar, rördelar och flänsar för rörledningssystem - Del 1: Induktionsbockade böjar
EN 14459, Gasapparater - Bedömning och klassificering av elektroniska styrsystem för gasbrännare och gasapparater
EN ISO 10715, Naturgas - Riktlinjer för provtagning (ISO/DIS 10715:2021)
EN ISO 20675, Biogas - Produktion, rening, uppgradering och användning av biogas - Termer, definitioner och klassificering
EN ISO 22580, Facklor för förbränning av biogas
EN ISO 23590, Krav på hushållsbiogassystem: konstruktion, installation, drift, underhåll och säkerhet
EN 14870-2, Petroleum and natural gas industries - Induction bends, fittings and flanges for pipeline transportation systems - Part 2: Fittings
EN 12261, Gasmätare - Turbinmätare
CEN ISO/TS 3250, Petroleum-, petrokemiska- och naturgasindustrier - Beräkning av och rapportering om produktionseffektivitet i driftsfasen
EN 16898:2021, Säkerhets- och kontrollanordningar för gasbrännare och gasbrännartillbehör - Gasfilter som har ett arbetstryck upp till och med 600 kPa
EN 16678:2021, Säkerhets- och kontrollanordningar för gasbrännare och gasapparater - Automatiska avstängningsventiler för driftstryck över 500 kPa till och med 6300 kPa
EN 16304:2021, Automatiska avluftningsventiler för gasbrännare och gasapparater
EN 257:2021, Gasutrustningar - Mekaniska termostater
EN 88-3:2021, Gasutrustningar - Säkerhets- och kontrollanordningar för gasbrännare och gasbrännartillbehör - Del 3: Elektriska tryck- och flödesregulatorer för inloppstryck upp till 500 kPa
EN 125:2021, Gasutrustningar - Termoelektriska flamövervakningsutrustningar
EN 161:2021, Gasapparater och gaseldade brännare - Automatiska avstängningsventiler
EN 88-2:2021, Gasutrustningar - Del 2: Tryckregulatorer för inloppstryck över 50 kPa till och med 500 kPa och tillhörande säkerhetsanordningar
EN 1106:2021, Gasutrustningar - Handmanövrerade ventiler
EN 88-1:2021, Gasutrustningar - Del 1: Tryckregulatorer för inloppstryck lägre än och lika med 50 kPa
EN ISO 20765-5:2021, Naturgas - Beräkning av termodynamiska egenskaper - Del 5: Beräkning av viskositet, Joule-Thomson-koefficient och isentropisk exponent
EN 1854:2021, Gasutrustning - Anordningar för tryckavkänning för gasapparater och gastillbehör
EN ISO 21012, Kryokärl - Slangar
Visa fler Visa färre
Utgivet 116 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 289/AG 01, Gasapparater
SIS/TK 289/AG 02, Gasinfrastruktur för fordonsindustrin
Deltagare 20 företag och organisationer
Alde International Systems AB, FÄRLÖV
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Energigas Sverige Service AB, Stockholm
Euromekanik AB, GÖTEBORG
Gasnätet Stockholm AB, SOLNA
Gasum AB, LINKÖPING
Kiwa Inspecta AB, SOLNA
Kraftringen Nät AB, LUND
Malmberg Water AB, ÅHUS
Mann Teknik AB, MARIESTAD
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Nordion Energi AB, GÖTEBORG
ONE Nordic Mätteknik AB, MALMÖ
Primus AB, SOLNA
Scania CV AB, SÖDERTÄLJE
Scanjet Marine AB, SJÖBO
Sievert AB, SOLNA
SSAB EMEA AB, BORLÄNGE
Westport AB, Västra Frölunda
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 41 internationella kommittéer
ISO/TC 220, Cryogenic vessels
ISO/TC 255, Biogas
ISO/TC 67, Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries
ISO/TC 67/SC 2, Pipeline transportation systems
ISO/TC 67/SC 6, Processing equipment and systems
ISO/TC 67/SC 9, Liquefied natural gas installations and equipment
CEN/TC 12, Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries
CEN/TC 234, Gas infrastructure
CEN/TC 234/WG 11, Gas Quality
CEN/TC 237, Gas meters
CEN/TC 238, Test gases, test pressures, appliance categories and gas appliance types
CEN/TC 268, Cryogenic vessels
CEN/TC 282, Installation and equipment for LNG
CEN/TC 286, Liquefied petroleum gas equipment and accessories
CEN/TC 326, Natural gas vehicles - Fuelling and operation
CEN/TC 408, Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas grid
CEN/TC 441, Fuel labelling
SIS/TK 289/AG 01, Gasapparater:

CEN/TC 181, Appliances and leisure vehicle installations using liquefied petroleum gas and appliances using natural gas for outdoor use

CEN/TC 181/WG 1, LPG dedicated appliances

CEN/TC 181/WG 2, LPG Installations and appliances for vehicles and boats

CEN/TC 181/WG 3, Accessories for LPG appliances supply

CEN/TC 286, Liquefied petroleum gas equipment and accessories

CEN/TC 58, Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels

CEN/TC 58/WG 11, Generics

CEN/TC 58/WG 12, Electronics

CEN/TC 58/WG 13, Mechanics

CEN/TC 58/WG 14, Sensors

SIS/TK 289/AG 02, Gasinfrastruktur för fordonsindustrin:

CEN/TC 234, Gas infrastructure

CEN/TC 234/WG 11, Gas Quality

CEN/TC 268, Cryogenic vessels

CEN/TC 282, Installation and equipment for LNG

CEN/TC 326, Natural gas vehicles - Fuelling and operation

CEN/TC 326/WG 1, CNG Filling Stations

CEN/TC 326/WG 3, CNG Vehicle Use and Operation

CEN/TC 326/WG 4, LNG Fuelling Stations

CEN/TC 326/WG 5, LNG Vehicle Use and Operation

CEN/TC 326/WG 6, NGV fuelling appliances

CEN/TC 408, Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas grid

CEN/TC 441, Fuel labelling

ISO/TC 220, Cryogenic vessels

ISO/TC 67/SC 9, Liquefied natural gas installations and equipment

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Fluidsystem och delar (23) Skydd mot brand (13.220) Brandbekämpning (13.220.10) Mätning av vätskeflöde (17.120) Flöde i slutna system (17.120.10) Rörledningskomponenter och rörledningar (23.040) Rör Allmänt (23.040.01) Ventiler (23.060) Tryckregulatorer (23.060.40) Kompressorer och pneumatiska maskiner (23.140) Energi- och värmeöverföring (27) Brännare, kokare (27.060) Gasbrännare (27.060.20) Petroleum och motsvarande tekniker (75) Naturgas (75.060) Utrustning för petroleum- och naturgasindustri (75.180) Utrustning för petroleum Allmänt (75.180.01) Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200) Bygginstallationer (91.140) Gasinstallationer (91.140.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig den digitala arbetsytan och röstningsportalen för SIS/TK 289.

 

Klicka här för att ta dig till den digitala arbetsytan och röstningsportalen för SIS/TK 289/AG 1

 

Klicka här för att ta dig till den digitala arbetsytan och röstningsportalen för SIS/TK 289/AG 2

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Pierre Carpentier
Projektledare
pierre.carpentier@sis.se

Emma Stenberg
Projektassistent
emma.stenberg@sis.se