Standardutveckling · SIS/TK 289

Gassystem

Vad bör man tänka på när det gäller gassystem, gasnät, gasapparater etc. eller när man planerar att bygga nya gasrörledningar? Hur uppfyller du föreskrifterna, EU-direktiv med hjälp bla av standarder och anvisningar? Du behöver kanske hjälp när det gäller tolkningar av regler, standarder, EU-direktiv?

SIS tekniska kommitté för gassystem arbetar bland annat med att sprida kunskap om standarder och regler samt att utveckla kompetens hos anställda inom medverkande företag. Kommittén SIS/TK 289 är huvudsakligen inriktad mot standardisering av funktionskrav för naturgassystem på den europeiska marknaden. Verksamheten omfattar därigenom en mängd standarder inom energigasområdet för såväl gaskvalitet som distributionssystem.

Vissa standarder eller förslag till standarder är kopplade till direktivet för tryckbärande anordningar 2014/68/EU, direktivet MID (Measuring Instruments Directive) 2014/32/EU och direktivet GAR (Gasapparatförordningen) 2016/426/EU.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 93 standarder
EN ISO 10431:2006, Petroleum- och naturgasindustrier - Pumpenheter - Specifikation
EN ISO 10437, Petroleum-, petrokemisk- och naturgasindustrier - Ångturbiner - Specialutförande (ISO/DIS 10437:2009)
EN ISO 13628-17, Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 17: Guidelines for flexible pipe ancillary equipment (ISO/DIS 13628-17:2010)
EN 161:2011/A1, Gasapparater och gaseldade brännare - Automatiska avstängningsventiler - Särskilda krav för att fastställa prestandanivå
ISO 21890-1, Petroleum-, petrokemiska- och naturgasindustrier - ...
ISO 22974:2023, Petroleum- och naturgasindustrier - Rörledningssystem - Specifikation för bedömning av rörledningsintegritet
EN ISO 19901-7, Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 7: Stationkeeping systems for floating offshore structures and mobile offshore units (ISO/DIS 19901-7:2017)
EN 16436-1:2014+A2:2018/A3, Gummi- och plastslangar och slangar för användning av propan, butan och blandningar i ångfas - Del 1: Slangar och rör
ISO/TR 23585:2023, Säkerhets- och miljöriktlinjer för biogas
EN 16129, Tryckregulatorer, automatiska växlingsventiler, med ett högsta reglerat tryck av 4 bar, med en högsta kapacitet på 150 kg/h, tillhörande säkerhetsanordningar och adaptrar för butan, propan, och deras blandningar
ISO 20088-4, Determination of the resistance to cryogenic spillage of insulation materials - Part 4: Ignited Cryogenic Jet Release
ISO 24177, Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Internal coatings for corrosion protection of steel pipes, bends and fittings used in pipeline transportation systems
EN , Naturgasfordon - Tankningsutrustning
EN 14161:2021, Petroleum- och naturgasindustrier - Rörledningssystem
N 1255, Assessment of methane emissions for gas transmission and distribution systems
ISO/TS 3250, Petroleum-, petrokemiska- och naturgasindustrier - Beräkning av och rapportering om produktionseffektivitet i driftsfasen
ISO 13703-3, Petroleum- och naturgasindustrier - Rörsystem på offshore produktionsplattformar och anläggningar på land - Del 3: Tillverkning
EN ISO 13703-3, Petroleum- och naturgasindustrier - Rörsystem på offshore produktionsplattformar och anläggningar på land - Del 3: Tillverkning
ISO 15663, Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Life cycle costing
ISO 27509:2020, Petroleum- och naturgasindustrier - Kompakta flänsanslutningar med IX tätningsring
ISO 6338, Metod för att beräkna utsläpp av växthusgaser vid anläggningar för flytande naturgas
ISO 22504, Petroleum and natural gas industries — Pipeline transportation systems — Onshore and offshore pipelines pig traps design requirements
CEN/TS 17874, Methodology for methane emissions quantification for gas transmission, distribution and storage systems and LNG terminals
EN ISO 21011, Kryokärl - Ventiler för kryogen användning
EN 521, Specifikationer för gasolapparater - Bärbara gasolapparater
EN ISO 13703-2, Petroleum- och naturgasindustrier - Rörsystem på offshore produktionsplattformar och anläggningar på land - Del 3: Rörmaterial
CEN/TR 17924, Säkerhets- och kontrollanordningar för brännare och anordningar för förbränning av gasformiga eller flytande bränslen - Riktlinjer för vätgasspecifika aspekter
N1339, Gas infrastructure - Injection stations - Part 1: General requirements
N1340, Gasinfrastruktur -
N1341, Gasinfrastruktur -
ISO 5124, Installations and equipment for LNG — LNG railcar applications
ISO 23936-1, Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Non-metallic materials in contact with media related to oil and gas production — Part 1: Thermoplastics
EN 14870-4:2023, Petroleum- och naturgasindustrier - Induktionsbockade böjar, rördelar och flänsar för rörledningssystem - Del 4: Fabrikstillverkade kallbockade böjar
EN 14163:2021, Petroleum- och naturgasindustrier - Rörledningssystem - Svetsning av rörledningar
EN 14870-1:2023, Petroleum- och naturgasindustrier - Induktionsbockade böjar, rördelar och flänsar för rörledningssystem - Del 1: Induktionsbockade böjar
EN 14870-2, Petroleum- och naturgasindustrier - Induktionsbockade böjar, rördelar och flänsar för rörledningssystem - Del 2: Rördelar
EN 12261, Gasmätare - Turbinmätare
EN ISO 21012, Kryokärl - Slangar
ISO 10903, Pipeline geohazards monitoring technologies, processes and systems
EN 13611:2019/A1, Säkerhets- och kontrollanordningar för gasbrännare och gasbrännartillbehör - Allmänna krav
EN 484, Gasutrustning - Fristående gasolspisar med eller utan grill för utomhusbruk
ISO 13703-2, Petroleum- och naturgasindustrier - Rörsystem på offshore produktionsplattformar och anläggningar på land - Del 3: Rörmaterial
EN ISO 12736-1, Petroleum och naturgasindustrier - Våta värmeisoleringssystem för rörledningar och undervattensutrustning - Del 1: Validering av material och isoleringssystem
EN ISO 19901-8, Petroleum- och naturgasindustrier - Särskilda krav för offshore-anläggningar - Del 8: Havsbottensundersökningar
ISO 12736-1:2022, Petroleum och naturgasindustrier - Våta värmeisoleringssystem för rörledningar och undervattensutrustning - Del 1: Validering av material och isoleringssystem
ISO 12736-2:2022, Petroleum och naturgasindustrier - Våta värmeisoleringssystem för rörledningar och undervattensutrustning - Del 2: Kvalificeringsprocesser för produktions- och tillämpningsförfaranden
ISO 12736-3:2022, Petroleum och naturgasindustrier - Våta värmeisoleringssystem för rörledningar och undervattensutrustning - Del 3: Gränssnitt mellan system, fältfogsystem, fältreparationer och prefabricerad isolering
EN ISO 12736-2, Petroleum och naturgasindustrier - Våta värmeisoleringssystem för rörledningar och undervattensutrustning - Del 2: Kvalificeringsprocesser för produktions- och tillämpningsförfaranden
EN ISO 12736-3, Petroleum och naturgasindustrier - Våta värmeisoleringssystem för rörledningar och undervattensutrustning - Del 3: Gränssnitt mellan system, fältfogsystem, fältreparationer och prefabricerad isolering
ISO 24202:2022, Petroleum- och naturgasindustrier - Bulkmaterial för offshore-anläggningar - Fästögla och balk för enkelspår
EN ISO 24202:2022, Petroleum- och naturgasindustrier - Bulkmaterial för offshore-anläggningar - Fästögla och balk för enkelspår
EN 437:2022, Referensgaser - Referenstryck - Apparatkategorier
EN ISO 19905-1, Petroleum- och naturgasindustrier - Platsspecifik bedömning av mobila offshoreanläggningar - Del 1: Jack-ups
EN ISO 5124, Installations and equipment for LNG — LNG railcar applications
EN 12007-5, Gasinfrastruktur - Rörledningar (pipelines) för maximalt arbetstryck högst 16 bar - Del 5: Anslutningar - Specifika funktionskrav
EN ISO 24201, Petroleum- och naturgasindustrier - Bulkmaterial för offshoreanläggningar -
EN 17922, Naturgasfordon - Tankning och drift - Tankstationer för naturgas - Avstängningssystem för lossning av flytande naturgas
EN 17921, Naturgasfordon - Tankning och drift - Tankstationer för naturgas - Lossningskoppling för flytande naturgas
LNG vehicle fuelling processes, Natural gas vehicles — LNG vehicle fuelling procedures
ISO 24177-1, Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Part 1: Internal coatings for corrosion protection of steel pipes, bends and fittings used in pipeline transportation systems
ISO 24177-2, Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Part 2: Field joint Internal coatings for corrosion protection of steel pipes, bends and fittings used in pipeline transportation systems
EN 12480, Gasmätare - Deplacementmätare av rotationstyp
EN ISO 19901-4, Petroleum- och naturgasindustri - Särskilda krav för offshore-anläggningar - Del 4: Geotekniska konstruktionsöverväganden
ISO 5872, Petroleum and natural gas industry — Pipeline transportation systems — Terms and definitions
ISO 12747, Petroleum- och naturgasindustrier - Rörledningssystem - Rekommenderad praxis för rörledning livsförlängning
EN ISO 15551-1, Petroleum- och naturgasindustrier - Borr- och produktionsutrustning - Del 1: Elektriska dränkbara pumpsystem för konstgjorda lyft
ISO 25487, Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Flare details for general refinery and petrochemical service
CEN ISO/TR 16395, Gasinfrastruktur - CEN/TC 234 Definitioner av tryck - Vägledning
EN ISO 19901-3, Petroleum- och naturgasindustrier - Specifika krav på havsbaserade strukturer - Del 3: Toppstrukturer
ISO 24201, Petroleum- och naturgasindustrier - Bulkmaterial för offshoreanläggningar -
EN 1594, Gasinfrastruktur - Rörledningar (pipelines) för maximalt arbetstryck över 16 bar - Funktionskrav
EN 1776, Gasinfrastruktur - Mätstationer för naturgas - Funktionskrav
EN 16726, Gasinfrastruktur - Kvaliteten på gas - Grupp H
EN ISO 25457, Petroleum-, petrokemisk- och naturgasindustrier - Detaljer hos facklor för allmänt ändamål i raffinaderi och petrokemiska anläggningar
ISO 25457, Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Flare details for general refinery and petrochemical service
EN 497:2022/A1, Specifikationer för gasolapparater - Brännare för olika ändamål för utomhusbruk - Kokkärl med en diameter större än 300 mm
ISO 13702, Petroleum- och naturgasindustrier - Kontroll och minskning av bränder och explosioner på produktionsanläggningar offshore - Krav och riktlinjer
EN ISO 13702, Petroleum- och naturgasindustrier - Kontroll och minskning av bränder och explosioner på produktionsanläggningar offshore - Krav och riktlinjer
EN ISO 18796-2, Olje- och gasindustrier inklusive lågkolenergi -
ISO 3845:2023, Oil and gas industries including lower carbon energy — Full ring ovalization test method for the evaluation of the cracking resistance of steel line pipe in sour service
CEN ISO/TS 16901:2023, Vägledning för riskbedömning vid planering av pålandsinstallationer för flytande naturgas (LNG) till och med gränssnittet fartyg-hamn
ISO 16924, Tankstationer för naturgas - Tankstationer för flytande naturgas (LNG)
EN ISO 16924, Tankstationer för naturgas - Tankstationer för flytande naturgas (LNG)
EN ISO 13680:2020/A1, Petroleum- och naturgasindustri - Sömlösa rör av korrosionshärdiga legeringar för infodring, rördragning, kopplingar och tillbehör - Tekniska leveransbestämmelser - Tillägg 1
N1454, Gasinfrastruktur -
ISO/TS 20790, Guidelines for green manufacturing and lower carbon emission of oil and gas-field equipment and materials
ISO 15544:2023, Petroleum- och naturgasindustrier - Produktionsanläggningar offshore - Krav och riktlinjer vid nödlägen
EN ISO 15544, Petroleum- och naturgasindustrier - Produktionsanläggningar offshore - Krav och riktlinjer vid nödlägen
EN 732, Specifikationer för gasolapparater - Absorptionskylskåp
EN 17932, Naturgasfordon -
CEN ISO/TS 17177:2023, Petroleum- och naturgasindustrier - Riktlinjer för marina gränssnitt för hybridterminaler för flytande naturgas (LNG)
EN 14236:2023, Gasmätare med ultraljud för hushåll
EN 126, Säkerhets- och kontrollanordningar för gasbrännare och gasapparater - Reglerdon med flera funktioner
Visa fler Visa färre
Utgivet 302 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 289/AG 01, Gasapparater
SIS/TK 289/AG 02, Gasinfrastruktur för fordonsindustrin
SIS/TK 289/AG 03, WG-experter inom Gassystem
Deltagare 20 företag och organisationer
Alde International Systems AB, Färlöv
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Energigas Sverige Service AB, Stockholm
Euromekanik AB, Göteborg
Gasnätet Stockholm AB, Solna
Gasum AB, Linköping
Kiwa Sweden AB, Solna
Kraftringen Nät AB, Lund
Malmberg Energy AB, Åhus
Mann Teknik AB, Mariestad
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Nordic Gas Solutions AB, Stockholm
Nordion Energi AB, Göteborg
ONE Nordic Mätteknik AB, Malmö
Primus AB, Solna
Scania CV AB, Södertälje
Sievert AB, Solna
SSAB EMEA AB, BORLÄNGE
Westport AB, Västra Frölunda
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 43 internationella kommittéer
ISO/TC 220, Cryogenic vessels
ISO/TC 255, Biogas
ISO/TC 340, Natural gas fuelling stations
ISO/TC 67, Oil and gas industries including lower carbon energy
ISO/TC 67/SC 2, Pipeline transportation systems
ISO/TC 67/SC 6, Process equipment, piping, systems, and related safety
ISO/TC 67/SC 9, Production, transport and storage facilities for cryogenic liquefied gases
CEN/TC 12, Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries
CEN/TC 234, Gas infrastructure
CEN/TC 234/WG 11, Gas Quality
CEN/TC 237, Gas meters
CEN/TC 238, Test gases, test pressures, appliance categories and gas appliance types
CEN/TC 268, Cryogenic vessels
CEN/TC 282, Installation and equipment for LNG
CEN/TC 286, Liquefied petroleum gas equipment and accessories
CEN/TC 326, Natural gas vehicles - Fuelling and operation
CEN/TC 408, Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas grid
CEN/TC 441, Fuel labelling
SIS/TK 289/AG 02, Gasinfrastruktur för fordonsindustrin:

CEN/TC 234, Gas infrastructure

CEN/TC 234/WG 11, Gas Quality

CEN/TC 268, Cryogenic vessels

CEN/TC 282, Installation and equipment for LNG

CEN/TC 326, Natural gas vehicles - Fuelling and operation

CEN/TC 326/WG 1, CNG Filling Stations

CEN/TC 326/WG 3, CNG Vehicle Use and Operation

CEN/TC 326/WG 4, LNG Fuelling Stations

CEN/TC 326/WG 5, LNG Vehicle Use and Operation

CEN/TC 326/WG 6, NGV fuelling appliances

CEN/TC 408, Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas grid

CEN/TC 441, Fuel labelling

ISO/TC 220, Cryogenic vessels

ISO/TC 340, Natural gas fuelling stations

ISO/TC 67/SC 9, Production, transport and storage facilities for cryogenic liquefied gases

SIS/TK 289/AG 01, Gasapparater:

CEN/TC 181, Appliances and leisure vehicle installations using liquefied petroleum gas and appliances using natural gas for outdoor use

CEN/TC 181/WG 1, LPG dedicated appliances

CEN/TC 181/WG 2, LPG Installations and appliances for vehicles and boats

CEN/TC 181/WG 3, Accessories for LPG appliances supply

CEN/TC 286, Liquefied petroleum gas equipment and accessories

CEN/TC 58, Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels

CEN/TC 58/WG 11, Generics

CEN/TC 58/WG 12, Electronics

CEN/TC 58/WG 13, Mechanics

CEN/TC 58/WG 14, Sensors

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Fluidsystem och delar (23) Skydd mot brand (13.220) Brandbekämpning (13.220.10) Mätning av vätskeflöde (17.120) Flöde i slutna system (17.120.10) Rörledningskomponenter och rörledningar (23.040) Rör Allmänt (23.040.01) Ventiler (23.060) Tryckregulatorer (23.060.40) Kompressorer och pneumatiska maskiner (23.140) Energi- och värmeöverföring (27) Brännare, kokare (27.060) Gasbrännare (27.060.20) Petroleum och motsvarande tekniker (75) Naturgas (75.060) Utrustning för petroleum- och naturgasindustri (75.180) Utrustning för petroleum Allmänt (75.180.01) Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200) Bygginstallationer (91.140) Gasinstallationer (91.140.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att gå till SIS Documents och därigenom röstningsportalen, följ länkarna nedan.

TK 289

TK 289/AG 1

TK 289/AG 2

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Pierre Carpentier
Projektledare
pierre.carpentier@sis.se

Emma Stenberg
Projektkoordinator
+46704533317
emma.stenberg@sis.se