Standardutveckling · SIS/TK 227

Pumpar

SIS/TK 227 omfattar i stort sett alla typer av pumpar avsedda för transport av vätskor. Kommittén deltar aktivt det internationella standardiseringsarbetet inom ISO och CEN för att åstadkomma en harmonisering av tekniska bestämmelser. Pumpar omfattas av sex EU-direktiv och förordningar: Maskindirektivet, Lågspänningsdirektivet, EMC-direktivet (Electromagnetic Compability), Byggproduktförordningen (CPR) och ATEX-direktivet (Atmosphere Explosive) samt Eko-designdirektivet. Pumpar är en av världens mest förekommande maskiner och används överallt i världen där det finns behov av vätsketransport. Av världens totala energiproduktion används cirka 20 procent till drift av pumpar vilket ger en uppfattning om pumpens viktiga arbete.

Utgångspunkten för kommitteens arbete är att alla pumpar som sätts på marknaden uppfyller samhällets och användarens krav när det gäller säkerhet, hälsa och hållbarhet. Med standarder som tillämpas av alla berörda parter behöver inga missförstånd uppstå och tillfredsställande säkerhet kan uppnås. Standardiseringen underlättar därmed också den internationella handeln genom att tekniska handelshinder reduceras.

Att aktivt delta i kommittén ger deltagarna en tidig inblick i vad som är på gång och blir ett effektivt verktyg för att säkerställa att berörda direktiv och krav uppfylls. Information som kan effektivisera och omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Deltagarna i SIS/TK 227 ges en unik möjlighet att:

  • påverka utformningen av standarder med syfte att minska skaderisken, öka produktsäkerheten samt säkerställa en hög kvalité.
  • påverka utformningen av standarder inom Europeiska unionen och som efter harmonisering är underlag för CE-märkning.
  • påverka det globala standardiseringsarbetet inom ISO för att säkerställa att svenska intressen tas tillvara.

Arbetet med standardisering av pumpar påbörjades redan i början av 60-talet.

Mer information om kommitténs arbete:

Användandet av standarder Läs mer
Arbetar nu med 5 standarder
ISO 13710, Petroleum, petrokemiska och naturgasindustrier - Kolvpumpar av deplacementstyp
EN 17038-3, Pumpar - Metoder för fastställande och verifiering av energieffektivitetsindex (EEI) för rotodynamiska pumpar - Del 3: Provning och beräkning av EEI för booster set.
EN 16480, Pumpar - Rotodynamiska pumpar - Minimikrav på effektivitet hos vattenpumpar och metoder för fastställande och verifiering.
EN 17038-4, Pumps - Methods of qualification of the Energy Efficiency Index for rotodynamic pump units - Part 4: Testing and calculation of energy efficiency index (EEI) of submersible multistage pump units
xxx, Dynamic mixers — Definitions and hydraulic characterizations
Visa fler Visa färre
Utgivet 49 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 2 företag och organisationer
Sulzer Pump Solutions Sweden AB, MÖLNDAL
Xylem Water Solutions Global Services AB, SUNDBYBERG
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
ISO/TC 115, Pumps
ISO/TC 115/AHG 1, Extended product approach for pumps
ISO/TC 115/SC 1, Dimensions and technical specifications of pumps
ISO/TC 115/SC 2, Methods of measurement and testing
ISO/TC 115/SC 2/WG 4, Rotodynamic pumps - Hydraulic performance acceptance tests using a model pump
ISO/TC 115/SC 3, Installation and special application
CEN/TC 197, Pumps
CEN/TC 197/WG 1, Water pumps efficiency
CEN/TC 197/WG 7, Pumps and pump units for liquids
CEN/TC 458, Stirring and mixing industrial equipment
CEN/TC 458/WG 1, Terminology
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Pumpar (14.290) Maskinsäkerhet (14) Fluidsystem och delar (23) Pumpar (23.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i OJEU för att vara harmoniserad. Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot relevanta direktiv och förordningar i EU:s officiella tidning (OJEU). 

Verksamhetsplan 2021

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Daniel Hedlund
Projektledare
daniel.hedlund@sis.se

Yamen Kadoura
Projektassistent
yamen.kadoura@sis.se