Standardutveckling · SIS/TK 227

Pumpar

Pumpar är en av världens mest förekommande maskiner och används överallt i världen där det finns behov av vätsketransport. Av världens totala energiproduktion används cirka 20 procent till drift av pumpar vilket ger en uppfattning om pumpens viktiga arbete. I kommunikationen mellan säljare och köpare är det av stor betydelse att samma språk används för att undvika missförstånd och för att tillse att maskinens utförande motsvarar de krav på säkerhet och prestanda som förväntas. Standarder kan vara ett viktigt hjälpmedel i den processen.

Arbetet med standardisering av pumpar påbörjades redan i början av 60-talet.

Sverige arbetar aktivt i internationella och nationella sammanhang för att påverka innehållet i dessa standarder/specifikationer, som också avser provning, terminologi, säkerhetskrav, Ecodesign, arbetsprestanda och produktkrav.

Den mest förekommande pumpen är den rotodynamiska pumpen, men standardisering sker av alla typer av pumpar, dränkbara, icke dränkbara, högtryckspumpar, centrifugalpumpar, omrörare, cirkulationspumpar, etc.

Ett område som Sverige tidigare arbetat mycket framgångsrikt inom är ”Mixers code for testing” – Provningskriterier för omrörare, där Sverige haft sekretariat och projektledningsansvar.

Ett område inom vilket det sker ett mycket aktivt arbete inom Sverige för närvarande är pumpars energieffektivitet inom ramen för EU-kommissionens kommande reglerande krav vid revidering av EU 547/2012 (genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för vattenpumpar). 

 Pumpstandardiseringen påverkas av många direktiv:

• Maskindirektivet

• Lågspänningsdirektivet

• EMC-direktivet (Electromagnetic Compability)

• Byggproduktförordningen

• ATEX-direktivet (Atmosphere Explosive)

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 4 standarder
ISO 13710, Petroleum, petrokemiska och naturgasindustrier - Kolvpumpar av deplacementstyp
EN 17038-3, Pumpar - Metoder för fastställande och verifiering av energieffektivitetsindex (EEI) för rotodynamiska pumpar - Del 3: Provning och beräkning av EEI för booster set.
EN 16480, Pumpar - Rotodynamiska pumpar - Minimikrav på effektivitet hos vattenpumpar och metoder för fastställande och verifiering.
EN 17281, Säkerhetskrav - Fordonsrengöringsutrustning
Visa fler Visa färre
Utgivet 48 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 2 företag och organisationer
Sulzer Pumps Sweden AB, Mölndal
Xylem Water Solutions Global Services AB, SUNDBYBERG
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 115, Pumps
ISO/TC 115/AHG 1, Extended product approach for pumps
ISO/TC 115/SC 1, Dimensions and technical specifications of pumps
ISO/TC 115/SC 2, Methods of measurement and testing
ISO/TC 115/SC 2/WG 4, Rotodynamic pumps - Hydraulic performance acceptance tests using a model pump
ISO/TC 115/SC 3, Installation and special application
CEN/TC 197, Pumps
CEN/TC 197/WG 1, Water pumps efficiency
CEN/TC 197/WG 7, Pumps and pump units for liquids
CEN/TC 458, Stirring and mixing industrial equipment
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Aktuella remisser att kommentera
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Pumpar (14.290) Maskinsäkerhet (14) Fluidsystem och delar (23) Pumpar (23.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i OJEU för att vara harmoniserad. Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot relevanta direktiv och förordningar i EU:s officiella tidning (OJEU). 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Daniel Hedlund
Projektledare
daniel.hedlund@sis.se

Yamen Kadoura
Projektassistent
yamen.kadoura@sis.se