Standardutveckling · SIS/TK 611

Informationsteknik

Automatisk datafångst (AIDC), Sakernas Internet (IoT) - identifieringen, Artificiell Intelligens (AI), datahantering (inkl. Big Data)  och molntjänster (Cloud) är stora omfattande områden. Det finns tydliga gränser men även frågor som överbryggar dessa gränser. Därför samlar vi ihop kunskapen kring detta hos våra experter och täcker in dessa områden i TK 611, Informationsteknik.

Gemensamma nämnare för dessa grupper är att dess arbeten syftar till standardisering av grundteknik, referensarkitektur, koncept och terminologi som är oberoende av tillämpning, dvs samma synsätt kan användas och anpassas efter behov i specifika tillämpningar. Utöver detta arbetas det med att utveckla ytterligare standarder, tekniska specifikationer och vägledningar inom dessa områden. Som svensk representant i CEN och ISO, erbjuder SIS svenska företag, myndigheter, universitet och andra organisationer möjligheten att påverka utformningen av den europeiska och internationella standardiseringen inom AIDC, Cloud Computing, Datahantering (inkl. Big Data), AI och IoT (identifiering).

Påverka nationellt och internationellt

Den svenska kommittén arbetar mot både europeiska (CEN) och internationella (ISO/IEC) kommittéer, så som CEN/TC 225 AIDC techniques, CEN/WS BDA Big data, ISO/TC 122/WG 12 Supply chain applications of logistics technology, ISO/IEC JTC 1/SC 31 Automatic identification and data capture techniques, ISO/IEC JTC 1/SC 32 Data management and interchange, ISO/IEC JTC 1/SC 38 Cloud Computing and Distributed Platforms, ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligence (inkl. Big data) och i samarbete med SEK/TK IoT, ISO/IEC JTC 1/SC 41 Internet of Things and related tecknologies 

Vill du vara med i kommittén?

Genom att delta i arbetet kan du och din organisation påverka innehåll och inriktningen på de nationella, europeiska och internationella standarderna, och lyfta fram frågor som är till fördel för er verksamhet. Som deltagare får ni löpande förstahandsinformation som direkt eller indirekt kan användas till gagn för er egen verksamhets utveckling. Svenska spegelkommittéer utgör en utmärkt samlingspunkt där gränsöverskridande dialog mellan näringsliv, myndigheter, och forskare skapar en gemensam svensk linje i det europeiska och internationella arbetet. Ett 10-tal organisationer deltar redan i arbetet men vi vill gärna bli fler. Vi behöver din hjälp och kompetens för att säkerställa att standarderna kommer att fungera under svenska förhållanden. Gör intresseanmälan uppe till höger.

Presentation av kommittén, se här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetsgrupp (AG) 01 Automatisk Datafångst AIDC
Arbetsgrupp (AG) 02 Sakernas Internet IoT
Arbetsgrupp (AG) 03 Artificiell intelligens AI
Arbetsgrupp (AG) 04 Datahantering (inkl. Big Data)
Arbetsgrupp (AG) 05 Molntjänster Cloud
Aktuella remisser att kommentera
Arbetar nu med 95 standarder
ISO 6346:1995/NP Amd 4, Freight containers - Coding, identification and marking - Amendment 4: ISO 6346 - Freight containers - Coding, identification and marking-Amendment 4
ISO/IEC 18046-3, Information technology - Radio frequency identification device performance test methods - Part 3: Test methods for tag performance
ISO/IEC 23941, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Rectangular Micro QR (rMQR) bar code symbology specification
ISO/IEC 23894, Information Technology - Artificial Intelligence - Risk Management
ISO/IEC 18046-2, Information technology - Radio frequency identification device performance test methods - Part 2: Test methods for interrogator performance
ISO/IEC 23751, Information technology - Cloud computing - Data sharing agreement (DSA) framework
ISO/IEC 23423, Information technology - Smart cities - Guide to establishing a decision-making framework for sharing data and information services
ISO/IEC 23634, Information technology - Automatic identification anddata capture techniques - Polychrome bar code symbology - JAB-Code
ISO/IEC 23615, Neural network representation and model compression
ISO/IEC 23614, Framework of Knowledge Graph
ISO/IEC DIS 20547-3, Information technology - Big data reference architecture - Part 3: Reference architecture
EN 17230, Informationsteknik - RFID inom järnväg
ISO/IEC 23200, Test Method for RFID Tag Interference Rejection Performance
ISO/IEC 15434, Informationstekink - AutoID tekniker - Syntax för databärare med hög kapacitet för automatisk datafångst
ISO/IEC 22603, Standard för elektronisk märkning
N1396 NWI RFID IN RAIL, Informationsteknik - RFID inom järnväg
ISO/TR 22251, RFID-programmeringsgränssnitt inom metallreturtransporter
ISO/IEC 29167-19, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 19: Chiffersvit RAMON säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC 15963-2, Informationsteknik - Radiofrekvensidentifiering för artikelhantering - Unik identifiering av RF-taggar - Del 2: Registreringsförfarande för unik identifiering av RF-taggar.
ISO/IEC 15963-1, Informationsteknik - Radiofrekvensidentifiering för artikelhantering - Unik identifiering av RF-taggar - Del 1: Numreringssystem för unik identifiering av RF-taggar.
ISO/IEC TR 22417, Informationsteknik - Sakernas Internet (IoT) andvändningsfall
ISO/IEC 19823-19, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av tjänstechiffersviter - Del 19: Chiffersvit RAMON
ISO/IEC 22243, Informationsteknik - Radiofrekvensidentifiering för artikelhantering - Lokaliseringsmetoder av RFID-taggar
SIS-TS 308100, Informationsteknik - för Internet of Things - Referensarkitektur
ISO/IEC 21823-1, Sakernas internet (IoT) - Interoperabilitet för sakernas internet - Del 1: Ramverk
EN 17099, Informationsteknik - Fisk och fiskprodukter - krav för märkning av distributionsenheter och pallar i handel med fisk- och skaldjursprodukter
ISO/IEC 21471, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Extended Rectangular Data Matrix (DMRE) bar code symbology specification
ISO/IEC 20994, Object Identifier Assignments for the Internet of Things
ISO/IEC TS 17451-2, Förpackningar - Kodifiering av innehåll för transport av hushållsartiklar och personliga tillhörigheter - Del 2: Meddelandestruktur för XML vid elektronisk överföring av inventeringsdata
ISO/IEC 29167-22, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 22: Chiffersvit SPECK säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC 29167-21, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 21: Chiffersvit SIMON säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC 18000-4, Informationsteknik - Radiofrekvensidentifiering för artikelhantering - Del 4: Parametrar för kommunikation med luftgränssnitt vid 2,45 GHz läge 3
ISO/IEC TR 18047-7, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av Radiofrekvensidentifieringsenheter - Del 7: Testmetoder för aktiva luftgränssnitt med 433 MHz
ISO/IEC 29167-10, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 10: Chiffersvit AES-128 säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC 20830, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Han Xin Code streckkodssymbolspecifikation
ISO/IEC 24770-5, Informationsteknik - Provningsmetoder för prestanda på system för positionering i realtid (RTLS) - Del 5: Chirp frekvensspektrum (CSS) med 2,4 GHz luftgränssnitt
ISO/IEC 19823-17, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av tjänstechiffersviter - Del 17: chifferGPS
ISO/IEC 19823-13, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av tjänstechiffersviter - Del 13: Chiffersvit Grain-128A
ISO/IEC 19823-10, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av tjänstechiffersviter - Del 10: Chiffersvit AES-128
ISO/IEC 20248, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Datastrukturer - Metastruktur för digital signatur
ISO/IEC 29167-20, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 20: Säkerhetstjänster för luftgränssnitt - Chiffersvit Algebraic Eraser
ISO/IEC 29167-13, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 13: Chiffersvit Grain-12A säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC 19823-1, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av tjänstechiffersviter - Del 1: Generella krav
ISO/IEC 18047-6, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av Radiofrekvensidentifieringsenheter - Del 6: Provningsmetoder för luftgränssnittskommunikation mellan 860 MHz och 960 MHz
ISO/IEC 18000-4/Amd 1, Informationsteknik - Radiofrekvensidentifiering för artikelhantering - Del 4: Parametrar för kommunikation med luftgränssnitt vid 2,45 GHz läge 3 - Tillägg 1: Utökning med läge 4
ISO/IEC 21451-2, Information technology - Smart transducer interface for sensors and actuators - Part 2: Serial point-to-point interface
ISO/IEC 21451-1, Information technology — Smart transducer interface for sensors and actuators — Part 1: Common network services
ISO/IEC 15426-2, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Specifikation för streckkodsverifierares överenstämmelse med krav - Del 2: Tvådimesionella symboler
ISO/IEC 18046-4, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av Radiofrekvensidentifieringsanordning - Del 4: Testmetoder för prestanda av RFID-portar i bibliotek
ISO/IEC 24730-21:2012/Cor 1, Informationsteknik - System för positionering i realtid (RTLS) - Del 21: Direktsekvensspridningsspektrum (DSSS) 2,4 GHz luftgränssnitt: Sändare som arbetar med en enda spridningskod och använder ett DBPSK-datakodning och BPSK-spridningsschema
ISO/IEC 24770-61, Informationsteknik - Provningsmetoder för prestanda på system för positionering i realtid (RTLS) - Del 61: Låg pulsrepetitionsfrekvens Ultra Wide Band (UWB) luftgränssnitt
ISO/IEC 24769-61, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av system för positionering i realtid (RTLS) - Del 61: Låg pulsrepetitionsfrekvens Ultra Wide Band (UWB) luftgränssnitt
ISO/IEC 29167-18, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 18: Säkerhetstjänster för luftgränssnitt - Chiffersvit Hummingbird2
ISO/IEC 24770-62, Informationsteknik - Provningsmetoder för prestanda på system för positionering i realtid (RTLS) - Del 62: Låg pulsrepetitionsfrekvens Ultra Wide Band (UWB) luftgränssnitt
ISO/IEC 24769-62, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av system för positionering i realtid (RTLS) - Del 62: Hög pulsrepetitionsfrekvens Ultra Wide Band (UWB) luftgränssnitt
ISO/IEC 18577, Informationsteknik - Sakernas Internet (IoT) i leverantörskedja - Transportenheter
ISO/IEC 18576, Informationsteknik - Sakernas Internet (IoT) i leverantörskedja - Returtransporter (RTI)
ISO/IEC 18575, Informationsteknik - Sakernas Internet (IoT) i leverantörskedja - Produkter och produktförpackningar
ISO/IEC 18574, Informationsteknik - Sakernas Internet (IoT) i leverantörskedja - Containeriserad last
ISO/IEC 15420:2009/Cor 1, Informationsteknik - AutoID-tekniker - EAN/UPC streckkodssymbologispecifikation
ISO/IEC 29167-17, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 17: Chiffersvit chifferGPS säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC 19762, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Harmoniserad ordlista
ISO/IEC TS 29167-15, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 15: Chiffersvit XOR säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC 29167-16, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 16: Chiffersvit ECDSA-ECDH säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC 29167-14, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 14: Chiffersvit AES OFB-like säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC 29167-1, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 1: Säkerhetstjänster för RFID luftgränssnitt
ISO/IEC DIS 29167-13, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 13: Chiffersvit Grain-12A säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC 29174-1, Informationsteknik - UII system och kodningsformat för mobila tjänster med automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 1: Identifieringssystem för accessutlöst multimedia information genom taggbaserad identifiering
ISO/IEC 29167-12, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 12: Chiffersvit ECC-DH säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC 29167-11, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 11: Chiffersvit PRESENT-80 säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC 29174-2, Informationsteknik - UII system och kodningsformat för mobila tjänster med automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 2: Registreringsförfaranden
ISO/IEC 24728, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Streckkodssymbolspecifikation - MicroPDF417
ISO/IEC 15438, Informationsteknik- AutoID-tekniker- Specifikationer för streckkodssymbologi - PDF 417
ISO/IEC 16480, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Läsning och visning av ORM av mobila enheter
ISO/IEC DIS 15426-2, Informationsteknik - AutoID-tekniker - Specifikation för streckkodsverifierares överenstämmelse med krav - Del 2: Tvådimesionella symboler
ISO/IEC 29174, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Mobil artikelidentifiering och hantering - UII-schema och kodningsformat för mobila tjänster inom automatisk identifiering och datafångstteknik
ISO/IEC 15961-2, Informationsteknik - Radiofrekvensidentifiering för artikelhantering: Dataprotokoll - Del 2: Registrering av RFID datakonstruktioner
ISO/IEC 24028, Information technology - Artificial Intelligence (AI - Overview of trustworthiness in Artificial Intelligence
ISO/IEC 23613, Information technology - Cloud service metering and billing elements
ISO/IEC 24300, Information technology - Artificial intelligence -Process management framework for Big data analytics
ISO/IEC 18000-63, Information technology - Radio frequency identification for item management - Part 63: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz Type C
ISO/IEC 29160, Information technology - Radio frequency identification for item management - RFID Emblem
ISO/IEC 23188, Information technology - Cloud computing - Edge computing landscape
ISO/IEC 19823-16, Information technology - Conformance test methods for security service crypto suites - Part 16: Part 16:Crypto suite ECDSA-ECDH security services for air interface communications
ISO/IEC 23167, Information Technology - Cloud Computing - Common Technologies and Techniques
ISO/IEC 22624, Information technology - Cloud Computing - Taxonomy based data handling for cloud services
ISO/IEC TR 20547-5, Information technology - Big data reference architecture - Part 5: Standards roadmap
ISO/IEC 22123.2, Information technology - Cloud computing - Concepts and Terminology
ISO/IEC TR 20547-2, Information technology - Big data reference architecture - Part 2: Use cases and derived requirements
ISO/IEC 19086-2, Informationsteknik - Molnbaserade datortjänster - Ramverk och terminologi för servicenivåavtal - Del 2: Modell för Mätetal
ISO/IEC 20546, Information Technology - Big Data - Definition and Vocabulary
ISO/IEC 19086-3, Informationsteknik - Molnbaserade datortjänster - Ramverk och terminologi för servicenivåavtal - Del 3: Core conformance requirements
ISO/IEC TR 29158, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Direktuppmärkning (DPM) kvalitetsriktlinjer
ISO/IEC 19944, Information technology - Cloud computing - Cloud services and devices: data flow, data categories and data use
ISO/IEC 19941, Information Technology - Cloud Computing - Interoperability and Portability
Visa fler Visa färre
Utgivet 33 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 5 arbetsgrupper
SIS/TK 611/AG 01, Automatisk datafångst (AIDC)
SIS/TK 611/AG 02, Sakernas Internet (IoT)
SIS/TK 611/AG 03, Artificiell intelligens (AI)
SIS/TK 611/AG 04, Datahantering (inkl. Big Data)
SIS/TK 611/AG 05, Molntjänster (Cloud)
Visa fler Visa färre
Deltagare 14 företag och organisationer
1A konsult, Täby
Clayster Sweden AB, Västra Frölunda
Ericsson AB (EAB), Stockholm
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
GS1 Sweden AB, Stockholm
METRIA AB, Luleå
Mjukvarukraft Sverige AB, Stockholm
Neo4j Sweden AB, Malmö
Odette Sweden AB, Stockholm
RISE AB, Kista
SJ AB, Stockholm
Stiftelsen LightNet Foundation, Djursholm
Trafikverket, Borlänge
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt Tekniker för automatisk identifiering och datafångst Informationsteknik (Ordlistor) Kodning av teckenmängder Molnbaserade datortjänster


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Sverige - Europa - Globalt

Hur kan vi dra nytta av synergier mellan t.ex. Big Data, IoT (identifiering) och AI? Genom att delta i SIS/TK 611 blir du en del av nätverk med europeiska och internationella organisationer som tillsammans försöker hitta gemensamma lösningar för att integrera systemen.

Vill du veta mer? Gör en intresseanmälan här ovanför så kontaktar vi dig.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Mikael Hjalmarson

Mikael Hjalmarson
Projektledare
+46855552042
mikael.hjalmarson@sis.se

Andrea Lins

Andrea Lins
Projektassistent
+46855552282
andrea.lins@sis.se