Standardutveckling · SIS/TK 611

Informationsteknik

Automatisk datafångst (AIDC), Sakernas Internet (IoT) - identifieringen, Artificiell Intelligens (AI), datahantering (inkl. Big Data), molntjänster (Cloud), arkitektur, mjukvaruutveckling, och ledningsystem för IT tjänster är stora omfattande områden. Det finns tydliga gränser men även frågor som överbryggar dessa gränser. Därför samlar vi ihop kunskapen kring detta hos våra experter och täcker in dessa områden i TK 611, Informationsteknik.

Gemensamma nämnare för dessa grupper är att dess arbeten syftar till standardisering av grundteknik, referensarkitektur, koncept, ledning/styrning och terminologi som är oberoende av tillämpning, dvs samma synsätt kan användas och anpassas efter behov i specifika tillämpningar. Utöver detta arbetas det med att utveckla ytterligare standarder, tekniska specifikationer och vägledningar inom dessa områden. Som svensk representant i CEN och ISO, erbjuder SIS svenska företag, myndigheter, universitet och andra organisationer möjligheten att påverka utformningen av den europeiska och internationella standardiseringen inom AIDC, IoT (identifiering), molntjänster (Cloud), datahantering (inkl. Big Data), AI, arkitektur och mjukvaruutveckling, samt ledning och styrning av IT tjänster.

Påverka nationellt och internationellt

Den svenska kommittén arbetar mot både europeiska (CEN) och internationella (ISO/IEC) kommittéer, så som

  • CEN/TC 225 AIDC techniques
  • CEN-CLC/FG AI
  • ISO/TC 122/WG 12 Supply chain applications of logistics technology
  • ISO/IEC JTC 1/SC 7 Software and systems engineering
  • ISO/IEC JTC 1/SC 31 Automatic identification and data capture techniques
  • ISO/IEC JTC 1/SC 32 Data management and interchange
  • ISO/IEC JTC 1/SC 38 Cloud Computing and Distributed Platforms
  • ISO/IEC JTC 1/SC 40 IT service management and IT governance
  • ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligence (inkl. Big data)

och i samarbete med SEK/TK IoT, ISO/IEC JTC 1/SC 41 Internet of Things and related tecknologies. 

Vill du vara med i kommittén?

Genom att delta i arbetet kan du och din organisation påverka innehåll och inriktningen på de nationella, europeiska och internationella standarderna, och lyfta fram frågor som är till fördel för er verksamhet. Som deltagare får ni löpande förstahandsinformation som direkt eller indirekt kan användas till gagn för er egen verksamhets utveckling. Svenska spegelkommittéer utgör en utmärkt samlingspunkt där gränsöverskridande dialog mellan näringsliv, myndigheter, och forskare skapar en gemensam svensk linje i det europeiska och internationella arbetet. Ett 10-tal organisationer deltar redan i arbetet men vi vill gärna bli fler. Vi behöver din hjälp och kompetens för att säkerställa att standarderna kommer att fungera under svenska förhållanden. Gör intresseanmälan uppe till höger.

Presentation av kommittén, se här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetsgrupp (AG) 01 Automatisk Datafångst AIDC
Arbetsgrupp (AG) 02 Sakernas Internet IoT
Arbetsgrupp (AG) 03 Artificiell intelligens AI
Arbetsgrupp (AG) 04 Datahantering (inkl. Big Data)
Arbetsgrupp (AG) 05 Molntjänster Cloud
Arbetsgrupp (AG) 06 Ledningssystem för IT-tjänster
Arbetsgrupp (AG) 07 Arkitektur och mjukvaruutveckling
Aktuella remisser att kommentera
Arbetar nu med 153 standarder
ISO/IEC 19823-10, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av tjänstechiffersviter - Del 10: Chiffersvit AES-128
ISO/IEC 20830, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Han Xin Code streckkodssymbolspecifikation
ISO/IEC 38506, Information technology - Governance of IT - Application of ISO/IEC 38500 to the governance of IT enabled investments
ISO/IEC 21471, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Extended Rectangular Data Matrix (DMRE) bar code symbology specification
SIS-TS 308100, Informationsteknik - för Internet of Things - Referensarkitektur
ISO/IEC 19770-8, Information technology — IT Asset Management — Part 8: Guidelines for Mapping of Industry Practices to/from the ISO/IEC 19770 Family of Standards
ISO/IEC 15963-1, Informationsteknik - Radiofrekvensidentifiering för artikelhantering - Unik identifiering av RF-taggar - Del 1: Numreringssystem för unik identifiering av RF-taggar.
ISO/IEC 15963-2, Informationsteknik - Radiofrekvensidentifiering för artikelhantering - Unik identifiering av RF-taggar - Del 2: Registreringsförfarande för unik identifiering av RF-taggar.
ISO/TR 22251-1, RFID-programmeringsgränssnitt inom metallreturtransporter
ISO/IEC TR 22564-1.2, Information technology - Service management of infrastructure - Part 1: Process reference model (PRM) for data centre services
ISO/IEC 22603-1, Information Technology — Digital representation of product information — Part 1: General requirements
ISO/IEC 22624, Information technology - Cloud Computing - Taxonomy based data handling for cloud services
ISO/IEC DIS 23200, Information technology - Interference rejection performance test method between tags as defined in ISO/IEC 18000-63 and a heterogeneous wireless system
ISO/IEC TS 25025.2, Information technology - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Measurement of IT service quality
ISO/IEC DIS 24773-3, Software and systems engineering - Certification of software and systems engineering professionals - Part 3: Systems Engineering
ISO/IEC/IEEE 16085, System- och programvarukvalitet - Livscykelprocesser - Riskhantering
ISO/IEC 38503.2, Information technology - Governance of IT - Assessment of governance of IT
ISO/IEC 38507, Information technology — Governance of IT — Governance implications of the use of artificial intelligence by organizations
ISO/IEC 33017, Information technology - Process assessment - Guidance for assessor training
ISO/IEC 23634, Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Polychrome bar code symbology (JAB-Code)
ISO/IEC 23751, Information technology - Cloud computing - Data sharing agreement (DSA) framework
ISO/IEC 23894, Information Technology - Artificial Intelligence - Risk Management
ISO/IEC 23941, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Rectangular Micro QR (rMQR) bar code symbology specification
ISO/IEC/IEEE 26514, Systems and software engineering - Design and development of information for users
ISO 29110-6-1 , Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 6-1: Part 6-1: Software engineering - Specific Profile Specifications: Space Profiles
ISO/IEC 19770-6 , Information technology - IT Asset Management - Part 6: Hardware Schema
ISO/IEC TS 33054, Information Technology - Process Assessment - Process Reference Model (PRM) for Service Management
ISO/IEC IEEE DIS 24748-3, Systems and software engineering - Life cycle management - Part 3: Guidelines for the application of ISO/IEC/IEEE 12207 (Software life cycle processes)
ISO/IEC DIS 19770-11, Information technology - IT asset management - Part 11: Requirements for bodies providing audit and certification of IT asset management systems
ISO/IEC DIS 29110-4-2, Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 4-2: Software engineering - Profile specifications: Organizational management profile group
ISO/IEC DIS 26580, Software and systems engineering - Methods and tools for the feature-based approach to software and systems product line engineering
ISO/IEC FDIS 18046-3, Information technology - Radio frequency identification device performance test methods - Part 3: Test methods for tag performance
ISO/IEC DIS 29160, Information technology - Radio frequency identification for item management - RFID Emblem
ISO/IEC 38508, Information technology - Governance of data - Guidelines for data classification
ISO/IEC DIS 18000-63, Information technology - Radio frequency identification for item management - Part 63: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz Type C
ISO/IEC 24286, Information technology - Continual Performance Improvement - Concepts and Terminology
ISO/IEC 30105-8, Information technology — IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes — Part 8: Continual Performance Improvement (CPI) of ITES-BPO
ISO/IEC 24668, Information technology - Artificial intelligence -Process management framework for Big data analytics
ISO/IEC 24773-4, Software and Systems Engineering - Certification of software and systems engineering professionals - Part 4: Software engineering
ISO/IEC 24458, Information technology -Automatic identification and data capture techniques-Bar code printer and bar code reader performance testing
ISO/IEC 39075, Information Technology - Database Languages - GQL
ISO/IEC 25010-2, Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models - Part 2: Product quality model
ISO/IEC 25010-1, Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models - Part 1: Quality models overview and usage
ISO/IEC 25010-3, Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Part 3: Quality in use
ISO/IEC PRF 21838-1, Information technology - Top-level ontologies (TLO) - Part 1: Requirements
ISO/IEC PRF 21838-2, Information technology - Top-level ontologies (TLO) - Part 2: Basic Formal Ontology (BFO)
ISO/IEC 24641, Systems and Software engineering - Methods and tools for model-based systems and software engineering
ISO/IEC/IEEE 29119-2, System- och programvarukvalitet - Testning av programvara - Del 2: Processer för testning
ISO/IEC/IEEE 29119-3, System- och programvarukvalitet - Testning av programvara - Del 3: Dokumentation av testning
ISO/IEC/IEEE 29119-4, System- och programvarukvalitet - Testning av programvara - Del 4: Testdesigntekniker
ISO/IEC TR 23187, Information technology — Cloud computing — Interacting with cloud service partners (CSNs)
ISO/IEC TS 4213, Information technology — Artificial Intelligence — Assessment of classification performance for machine learning models
ISO/IEC 24029-2, Artificial Intelligence (AI) — Assessment of the robustness of neural networks — Part 2: Formal methods methodology
ISO/IEC 23053, Framework for Artificial Intelligence (AI) Systems Using Machine Learning (ML)
ISO/IEC TR 24029-1, Artificial Intelligence (AI) — Assessment of the robustness of neural networks — Part 1: Overview
ISO/IEC 22989, Artificial intelligence — Concepts and terminology
ISO/IEC DIS 19075-1, Information technology - Guidance for the use of database language SQL - Part 1: XQuery regular expressions
ISO/IEC DIS 19075-2, Information technology - Guidance for the use of database language SQL - Part 2: Time-related information
ISO/IEC DIS 19075-3, Information technology - Guidance for the use of database language SQL - Part 3: SQL embedded in programs using the JavaTM programming language
ISO/IEC DIS 19075-4, Information technology - Guidance for the use of database language SQL - Part 4: Routines and types using the JavaTM programming language
ISO/IEC DIS 19075-5, Information technology - Guidance for the use of database language SQL - Part 5: Row pattern recognition
ISO/IEC DIS 19075-6, Information technology - Guidance for the use of database language SQL - Part 6: Support for JSON
ISO/IEC DIS 19075-7, Information technology - Guidance for the use of database language SQL - Part 7: Polymorphic table functions
ISO/IEC DIS 19075-8, Information technology - Guidance for the use of database language SQL - Part 8: Multidimensional arrays
ISO/IEC TR 15944-14, Information technology - Business operational view - Part 14: Open-edi reference model and cloud computing architecture
ISO/IEC 19763-16, Informationsteknik - Metamodell-ramverk för interoperabilitet (MFI) — Del 16: Metamodell för registrering av dokumentmodeller
ISO/IEC 22603-2, Information Technology — Digital representation of product information — Part 2: Requirements for electronic devices
ISO/IEC TR 20000-12, Information technology - IIT Service management - Part 12: Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000-1:2011 and service management frameworks: CMMI-SVC
ISO 24773-2, Software and systems engineering — Certification of software and systems engineering professionals — Part 2: Guidance Regarding Description of Knowledge, Skills, and Competencies contained in Schemes
ISO/IEC TR 23951, Information technology - Cloud computing - Guidance for using the cloud SLA metric model
ISO/IEC 15962, Informationsteknik - Radiofrekvensidentifiering för artikelhantering - Dataprotokoll: Datakodningsregler och logiska minnesfunktioner
ISO/IEC 29110-4-2, Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 4-2: Software engineering - Profile specifications: Organizational management profile group
ISO/IEC 15961-1, Information technology — Data protocol for radio frequency identification (RFID) for item management — Part 1: Application interface
ISO/IEC 11404, Information technology — General-Purpose Datatypes (GPD)
ISO/IEC 22123-2, Information technology - Cloud computing - Concepts
ISO/IEC 22123-1, Information technology — Cloud computing — Part 1: Terminology
ISO/IEC TR 24030, Information technology — Artificial Intelligence (AI) — Use cases
ISO/IEC TS 33061, Information technology — Process assessment — Process assessment model for software life cycle processes
ISO/IEC TR 19583-2, Information technology — Concepts and usage of metadata — Part 2: Metadata usage
ISO/IEC 18047-63, Information technology — Radio frequency identification device conformance test methods — Part 63: Part 63: Test methods for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz
ISO/IEC 19823-11, Information technology — Conformance test methods for security service crypto suites — Part 11: Part 11: Crypto suite PRESENT-80
ISO/IEC 15026-2,
ISO/IEC/IEEE 24774, Systems and software engineering — Life cycle management — Specification for process description
ISO/IEC 5059, Software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality Model for AI-based systems
ISO/IEC 14764, Software Engineering — Software Life Cycle Processes — Maintenance
ISO/IEC TS 25025.3, Information technology — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Measurement of IT service quality
ISO/IEC/IEEE 15026-4, Systems and software engineering — Systems and software assurance — Part 4: Assurance in the life cycle
ISO/IEC 19944-2, Cloud computing and distributed platforms — Cloud services and devices: data flow, data categories and data use — Part 2: Guidance on application and extensibility
ISO/IEC 5140, Information technology — Cloud computing — Concepts for multi-cloud and other interoperation of multiple cloud services
ISO/IEC TR 29119-11, Software and systems engineering - Software testing - Part 11: Testing of AI-based systems
ISO/IEC/IEEE 42010, Software, systems and enterprise — Architecture description
ISO/IEC 19583-21.2, Information technology — Concepts and usage of metadata — Part 21: 11179-3 Data model in SQL
ISO/IEC 11179-3, Information technology — Metadata registries (MDR) — Part 3: Metamodel for registry common facilities
ISO/IEC 5195, Information technology — Cloud computing and distributed platforms — Technical requirements of community service system based on cloud computing in major public health emergencies
ISO/IEC 11179-32, Information technology — Metadata registries (MDR) — Part 32: Metamodel for concept system registration
ISO/IEC 5259-1, Data quality for analytics and ML — Part 1: Overview, terminology, and examples
ISO/IEC 5259-3, Data quality for analytics and ML — Part 3: Data Quality Management Requirements and Guidelines
ISO/IEC 5259-4, Data quality for analytics and ML — Part 4: Data quality process framework
ISO/IEC 5339, Information Technology — Artificial Intelligence — Guidelines for AI Applications
ISO/IEC 5338, Information technology — Artificial intelligence — AI system life cycle processes
ISO/IEC 22564-1, Information technology — Service management of infrastructure — Part 1: Process reference model (PRM) for data centre services
ISO/IEC 5392, Information technology — Artificial intelligence — Reference Architecture of Knowledge Engineering
ISO/IEC 5394, Information technology — Criteria for Concept Systems
ISO/IEC 26563, Software and systems engineering — Methods and tools for product line configuration management
ISO/IEC 26564, Software and systems engineering — Methods and tools for product line measurement
ISO/IEC TS 20000-11, Information technology — Service management — Part 11: Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000-1 and service management frameworks: ITIL®
ISO/IEC/IEEE 29119-1, System- och programvarukvalitet - Testning av programvara - Del 1: Begrepp och definitioner
ISO/IEC 20000-12, Information technology — Service management — Part 12: Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000-1 and service management frameworks: CMMI-SVC
ISO/IEC TR 29119-6, Software and systems engineering — Software testing — Part 6: Guidelines for the use of ISO/IEC/IEEE 29119 in Agile projects
ISO/IEC TS 22564-2, Information technology — Service management of infrastructure — Part 2: Process assessment model for data centre services
ISO/IEC 20000-5, Information technology — Service management — Part 5: Implementation guidance for ISO/IEC 20000-1
ISO/IEC 26580, Software and systems engineering — Methods and tools for the feature-based approach to software and systems product line engineering
ISO/IEC TR 30105-6, Information technology — IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes — Part 6: Guidelines on risk management
ISO/IEC 11179-31, Information technology — Metadata registries (MDR) — Part 31: Metamodel for data specification registration
ISO/IEC 29167-11, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 11: Chiffersvit PRESENT-80 säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC 29110-5-4, Systems and software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) — Part 5-4: Agile software development guidelines
ISO/IEC 15909-3, Systems and software engineering — High-level Petri nets — Part 3: Extensions and Structuring Mechanisms
ISO/IEC/IEEE 41062, -
ISO/IEC TR 18047-3, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av Radiofrekvensidentifieringsenheter - Del 3: Provningsmetoder för luftgränssnittskommunikation med 13,56 MHz
ISO/IEC 24791-3, Informationsteknik - Radiofrekvensidentifiering (RFID) för artikelhantering - Systemförvaltning - Del 3: Apparaturhantering
ISO/IEC 29167-16, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 16: Chiffersvit ECDSA-ECDH säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC/IEEE 24748-6, Systems and software engineering — Life cycle management — Part 6: System integration engineering
ISO 17367, Förpackningar - Tillämpning av RFID inom varudistribution - Produktmärkning
ISO/IEC TS 25052-1, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality evaluation of cloud services — Part 1: Quality Model for SaaS (Software as a Service)
ISO/IEC 29110-5-1-2, Systems and software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) — Part 5-1-2: Management and engineering guide: Generic profile group: Basic profile
ISO/IEC 29110-5-6-4, Systems and software engineering — Systems engineering lifecycle profiles for Very Small Entitites (VSEs) — Part 5-6-4: Management and engineering guide: Generic profile group: Advanced profile
ISO/IEC 33061, Information technology — Process assessment — Process assessment model for software life cycle processes
ISO/IEC/IEEE 15288, System- och programvarukvalitet - Livscykelprocesser för system
ISO/IEC/IEEE 26531, Systems and software engineering — Content management for product life-cycle, user and service management documentation
ISO/IEC 23200-2, Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 2: Interference rejection performance test method between an Interrogator as defined in ISO/IEC 18000-63 and a heterogeneous wireless system
ISO/IEC TS 5928, Information technology — Cloud computing and distributed platforms — Modern Platforms Taxonomy
ISO/IEC 25010-3, Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Part 3: Quality in use
ISO/IEC 5259-2, Data quality for analytics and ML — Part 2: Part 2: Data quality measures
ISO/IEC 15026-2, Systems and software engineering — Systems and software assurance — Part 2: Assurance case
ISO/IEC 6254, Information technology — Artificial intelligence — Objectives and methods for explainability ofML models and AI systems
ISO/IEC 9075-1, Information technology — Database languages — SQL — Part 1: Framework (SQL/Framework)
ISO/IEC 9075-11, Information technology — Database languages — SQL — Part 11: Information and definition schemas (SQL/Schemata)
ISO/IEC 9075-14, Information technology — Database languages — SQL — Part 14: XML-Related Specifications (SQL/XML)
ISO/IEC 9075-16, Information technology — Database languages SQL — Part 16: SQL Property Graph Queries (SQL/PGQ)
ISO/IEC 9075-2, Information technology — Database languages — SQL — Part 2: Foundation (SQL/Foundation)
ISO/IEC 9075-4, Information technology — Database languages — SQL — Part 4: Persistent stored modules (SQL/PSM)
ISO/IEC 21838-3, Information technology — Top-level ontologies — Part 3: Descriptive ontology for linguistic and cognitive engineering (DOLCE)
ISO/IEC 21838-4, Information technology — Top-level ontologies — Part 3: Descriptive ontology for linguistic and cognitive engineering
ISO/IEC 24027, Information technology — Artificial Intelligence (AI) — Bias in AI systems and AI aided decision making
ISO/IEC 15944-21, Information technology — Business operational view — Part 21: Application of Open-edi business transaction ontology in distributed business transaction repositories
ISO/IEC 19583-24, Information technology — Concepts and usage of metadata — Part 24: 11179-3:2013 Metamodel in RDF
ISO/IEC 24372, Information technology — Artificial intelligence (AI) — Overview of computational approaches for AI systems
ISO/IEC 24587, Software and Systems Engineering — Agile Development - Agile Adoption Considerations
ISO/IEC 11179-35, Information technology — Metadata registries (MDR) — Part 35: Metamodel for model registration
ISO/IEC 24748-9, Systems and software engineering — Life cycle management — Part 9: Application of system and software life cycle processes in epidemic prevention and control systems
ISO/IEC 20248, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Datastrukturer - Metastruktur för digital signatur
ISO/IEC 25002, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality models overview and usage
ISO/IEC TS 5471, Artificial intelligence — Quality evaluation guidelines for AI systems
Visa fler Visa färre
Utgivet 41 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 8 arbetsgrupper
SIS/TK 611/AG 00, Informationsteknik - ISO/IEC JTC 1
SIS/TK 611/AG 01, Automatisk datafångst (AIDC)
SIS/TK 611/AG 02, Sakernas Internet (IoT) - identifieringen
SIS/TK 611/AG 03, Artificiell intelligens (AI)
SIS/TK 611/AG 04, Datahantering (inkl. Big Data)
SIS/TK 611/AG 05, Molntjänster (Cloud)
SIS/TK 611/AG 06, Ledningssystem för IT-tjänster
SIS/TK 611/AG 07, Arkitektur och mjukvaruutveckling
Visa fler Visa färre
Deltagare 23 företag och organisationer
1a Konsult KB, TÄBY
Alfa Laval Lund AB, LUND
BiTA Service Management AB, STOCKHOLM
Chalmers Tekniska Högskola Inst Material & tillverkningstek, GÖTEBORG
Clayster AB, ASKIM
Ericsson AB (EAB), Stockholm
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Försvarets Materielverk FMV, STOCKHOLM
GS1 Sweden AB, STOCKHOLM
Insperio AB, Farsta
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Lex Legem AB, Älvsjö
Lunds universitet/Fast. vet HS 7, Lund
Metria AB, LULEÅ
Mjukvarukraft Sverige AB, STOCKHOLM
Neo4j Sweden AB, Malmö
Odette Sweden AB, STOCKHOLM
RISE Research Institutes of Sweden AB, KISTA
SEK Svensk Elstandard, KISTA
Sixten Björklund, ÖSTERSKÄR
SJ AB, STOCKHOLM
Stiftelsen LightNet Foundation, Djursholm
Trafikverket, Borlänge
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 25 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1, Information technology
ISO/IEC JTC 1/SC 31, Automatic identification and data capture techniques
ISO/IEC JTC 1/SC 31/WG 1, Data carrier
ISO/IEC JTC 1/SC 31/WG 2, Data and structure
ISO/IEC JTC 1/SC 31/WG 4, Radio communications
ISO/IEC JTC 1/SC 31/WG 8, Application of AIDC standards
ISO/IEC JTC 1/SC 40, IT service management and IT governance
ISO/IEC JTC 1/SC 42, Artificial intelligence
ISO/IEC JTC 1/SC 42/AG 1, AI Management Systems Standard
ISO/IEC JTC 1/SC 42/JWG 1, Joint Working Group ISO/IEC JTC1/SC 42 - ISO/IEC JTC1/SC 40: Governance implications of AI
ISO/IEC JTC 1/SC 42/SG 1, Computational approaches and characteristics of artificial intelligence systems
ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 1, Foundational standards
ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 2, Data
ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 3, Trustworthiness
ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 4, Use cases and applications
ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 5, Computational approaches and computational characteristics of AI systems
ISO/IEC JTC 1/SC 7, Software and systems engineering
ISO/TC 122, Packaging
ISO/TC 122/WG 11, Household goods shipments
ISO/TC 122/WG 12, Supply chain applications of logistics technology
CEN/TC 225, AIDC technologies
CEN/TC 225/WG 1, Optical Readable Media
CEN/TC 225/WG 3, Security and data structure
CEN/TC 225/WG 4, Automatic ID applications
CEN/TC 225/WG 6, Internet of Things - Identification, Data Capture and Edge Technologies
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Deltagaravgiften beror på kommittéens omfattning, engagemang, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) Tekniker för automatisk identifiering och datafångst (35.040.50) Informationsteknik (Ordlistor) (01.040.35) Kodning av teckenmängder (35.040.10) Molnbaserade datortjänster (35.210)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Sverige - Europa - Globalt

Hur kan vi dra nytta av synergier mellan t.ex. Unik identifiering, Big Data, Molntjänster och AI samt struktur och styrning av system och IT-tjänster? Genom att delta i SIS/TK 611 blir du en del av nätverk med europeiska och internationella organisationer som tillsammans försöker hitta gemensamma lösningar för att integrera system.

Vill du veta mer? Gör en intresseanmälan här ovanför så kontaktar vi dig.

Utvärdering av användning och feedback till styrning av IT

Kära svarare,

Affärs- och IT-transformationer är en av vår tids "differentierare". Det har visats potential att skapa såväl bra som avslöjade brister i dess tillämpning. Styrning av IT är en metod för att hantera och lösa detta dilemma. Därför vill vi samla en bred bild av styrning av IT och dess nuvarande och potentiella framtida användning som bakgrund för vårt standardiseringsarbete i ISO/IEC JTC1/SC40/Arbetsgrupp 1.

ISO/IEC 38500 "Governance of IT" familjen av standarder syftar till att ge vägledning till styrande organ i alla typer av organisationer när de utvärderar, styr och övervakar acceptabel användning av informationsteknologi (IT) i sina organisationer.

Med den här undersökningen vill vi ha dina synpunkter på 
• Vad bör det centrala målet för styrning av IT vara?

• Vilka är de viktigaste ämnena för IT-styrning?
• Hur ska framtida arbetsområden prioriteras?

Undersökningen kommer att ta cirka 15 minuter.

Vi ber om dina svar senast den 28 mars 2020.

Tack för din tid.

Länk till enkäten:
https://www.survio.com/survey/d/evaluationiso38500

Information om ISO/IEC JTC 1/SC 38, Stockholm 2019

16-20 september, 2019, träffades ISO/IEC JTC 1/SC 38, Cloud computing and distributed platforms, hos SIS i Stockholm, och under torsdagen så anordnades ett lunchmöte, för att sprida information till svenska intressenter, där ordförande och experter kring molntjänster presenterade arbetet inom gruppen.

Efter mötet så ställdes frågan till ordförande, Steve Holbrook, om varför man gör denna typ av aktivitet och värdet med molntjänststandarder, nedan är hans svar.

The purpose of having the meeting/presentation and the value/the why of having cloud computing standards.

Our committee, JTC 1/SC 38 - Cloud Computing and Distributed Platforms, is in Stockholm this week for our semi-annual plenary meeting. We’re busy progressing our international cloud computing standards projects further down the JTC 1 standards-development track. The committee is composed of volunteers from 29 countries, and Sweden is one of the most active. This is the 3rd time Sweden has hosted SC 38 meetings! We’re very appreciative of how supportive they are to our cause.

Therefore we were delighted when Swedish Standards Institute (SiS), asked if we’d be interested in holding an outreach event while we're in town. They were thinking they could invite some local IT professionals and consultants to meet with us so the locals could learn more about what we’re doing and why it’s important. I and the other SC 38 leaders were very happy to support this meeting--so much so that we stepped out of our meetings to do so. We were pleased with the audience and the good questions they raised in the Q&A session. The outreach meeting was very much worth it for us, and I hope it was worth it for those who attended.

As to the value, and the “why” of having cloud computing standards, I’d say, in a nutshell, it’s because of how important cloud computing is in the IT industry. Following along, because of this interest in cloud computing itself, there is also interest in standards dealing with it.

Cloud computing is an enabling technology. Things like artificial intelligence, big data, and edge computing (processing of data) near IoT devices, have all become possible because of the flexibility of cloud computing, and the new approaches to distributed processing that cloud computing brings. So many new vistas on the technical horizon have become visible because of the new heights to which cloud computing has lifted us.

Cloud computing itself is built upon over 60 years worth of innovation and experience in the field of distributed processing. Predecessor distributed computing efforts like OSI, with its Seven Layer Model, Distributed Computing Environment (DCE), CORBA, Web Services and SOA, all have combined to get us where we are.

The raft of hardware innovations in networking, storage, memory and processor, coupled with burgeoning efforts around cloud computing in Open Source have all played a factor in this tsunami of innovation around cloud computing, and therefore in making cloud computing as successful and impactful as it has been.

There are thousands of Open Source Software (OSS) projects in the cloud computing ecosystem. Docker containers, and Kubernetes container clustering and management systems are two great examples. They truly represent an example of "distributed platforms" that is part of our committee name. These projects, along with several others in the cloud computing OSS ecosystem, are revolutionizing the DevOps world. The very nature of how teams of developers are organized to accomplish their jobs has been affected by Docker and Kubernetes. Innovative new directions like serverless computing, micro-services, and cloud native computing, have all been forged in the furnace of OSS.

As a result, cloud computing is becoming increasingly more powerful. It’s also getting easier to use, easier to develop in, and easier to manage.

We're super excited about these new capabilities emerging from the OSS cloud computing ecosystem. We are interested in forging pathways to standardization for anything that could benefit from standardization--things like interfaces that need to behave the same, no matter which cloud infrastructure/platform provider your cloud service is deployed on.

Because cloud computing is a worldwide phenomenon, and because regulatory and procurement guidelines written by policy developers, governments or large enterprises need to be written in a way that demonstrates understanding of cloud computing concepts, terminology and a grasp of how the cloud computing ecosystem actually works in order for these guidelines to be more impactful. The World Trade Organization has stipulated that there should be no technical barriers to trade across all its member states. International standards can help to remove such barriers, as well as to prevent them from happening in the first place.

We'll be busy for a while paving a foundation of International Standards for cloud computing and distributed platforms that will help support even further innovation in this leading edge space.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Björn Elzén
Projektledare
bjorn.elzen@sis.se

Caroline Klementsson
Projektassistent
caroline.klementsson@sis.se