Standardutveckling · SIS/TK 611

Informationsteknik

Automatisk datafångst (AIDC), Artificiell Intelligens (AI), datahantering (inkl. Big Data), molntjänster (Cloud), arkitektur, mjukvaruutveckling, och ledningsystem för IT tjänster är stora omfattande områden. Det finns tydliga gränser men även frågor som överbryggar dessa gränser. Därför samlar vi ihop kunskapen kring detta hos våra experter och täcker in dessa områden i TK 611, Informationsteknik.

En utgångspunkt är bevakning av arbetet som pågår inom ISO/IEC JTC 1 Information technology. Arbetet formas även starkt av EU:s lagstiftning och policy i relation till informationsteknikområdet som belyses i EU-kommissionens Rolling Plan for ICT standardisation. Baserat på EU-kommissionens EC White Paper on AI har även CEN-CLC/JTC 21 Artificial intelligence nyligen startats, även den bevakas av kommittén. Därutöver bevakar arbetsgrupperna som finns inom kommittén respektive område på europeisk och internationell nivå. Det finns tydliga gränser mellan områdena, men även frågor som överbryggar dessa gränser – detta försöker vi dra nytta av i kommittén.

Kommittén bevakar, påverkar och tillhandahåller möjliggörande standarder, inom ovan nämnda områden, för att främja harmonisering av grundläggande informationsteknik som används och är stöd för sektorsspecifika implementationer och applikationer.

Kommittén ger vägledning till andra SIS tekniska kommittéer och andra organisationer som utvecklar standarder och applikationer baserat på dessa områden och standarder.

 

Påverka nationellt och internationellt

Den svenska kommittén arbetar mot både europeiska (CEN) och internationella (ISO/IEC) kommittéer, så som

  • CEN/TC 225 AIDC techniques
  • CEN-CLC/JTC 21 Artificial intelligence
  • ISO/IEC JTC 1/SC 6 Telecommunications and information exchange between systems
  • ISO/IEC JTC 1/SC 7 Software and systems engineering
  • ISO/IEC JTC 1/SC 22 Programming languages, their environments and system software interfaces
  • ISO/IEC JTC 1/SC 31 Automatic identification and data capture techniques
  • ISO/IEC JTC 1/SC 32 Data management and interchange
  • ISO/IEC JTC 1/SC 38 Cloud Computing and Distributed Platforms
  • ISO/IEC JTC 1/SC 40 IT service management and IT governance
  • ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligence (inkl. Big data)

Vill du vara med i kommittén?

Genom att delta i arbetet kan du och din organisation påverka innehåll och inriktningen på de nationella, europeiska och internationella standarderna, och lyfta fram frågor som är till fördel för er verksamhet. Som deltagare får ni löpande förstahandsinformation som direkt eller indirekt kan användas till gagn för er egen verksamhets utveckling. Svenska spegelkommittéer utgör en utmärkt samlingspunkt där gränsöverskridande dialog mellan näringsliv, myndigheter, och forskare skapar en gemensam svensk linje i det europeiska och internationella arbetet. Ett 20-tal organisationer deltar redan i arbetet men vi vill gärna bli fler. Vi behöver din hjälp och kompetens för att säkerställa att standarderna kommer att fungera under svenska förhållanden. Gör intresseanmälan uppe till höger.

Presentation av kommittén, se här.

Mer information om kommitténs arbete:

Aktuella remisser att kommentera Kommentera
Arbetsgrupp (AG) 01 Automatisk Datafångst AIDC
Arbetsgrupp (AG) 03 Artificiell intelligens AI
Arbetsgrupp (AG) 04 Datahantering (inkl. Big Data)
Arbetsgrupp (AG) 05 Molntjänster Cloud
Arbetsgrupp (AG) 06 Ledningssystem för IT-tjänster
Arbetsgrupp (AG) 07 Arkitektur och mjukvaruutveckling
Arbetsgrupp (AG) 08 Informationsutbyte mellan system
Arbetsgrupp (AG) 09 Programmeringsspråk
Arbetar nu med 234 standarder
SIS-TS 308100,
ISO/IEC 29110-6-1 , Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 6-1: Part 6-1: Software engineering - Specific Profile Specifications: Space Profiles
ISO/IEC 19770-6 , Information technology - IT Asset Management - Part 6: Hardware identification tag
ISO/IEC 24773-4, Software and Systems Engineering - Certification of software and systems engineering professionals - Part 4: Software engineering
ISO/IEC 39075, Informationsteknologi - Databasspråk - GQL
ISO/IEC 25010, Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models - Part 2: Product quality model
ISO/IEC 25019, Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Part 3: Quality in use
ISO/IEC 24029-2, Artificiell intelligens (AI) - Bedömning av robustheten hos neurala nätverk — Del 2: Metod för användning av formella metoder
ISO/IEC 15420, Informationsteknik - AutoID-tekniker - EAN/UPC streckkodssymbologispecifikation
ISO/IEC 24773-2, Software and systems engineering — Certification of software and systems engineering professionals — Part 2: Guidance Regarding Description of Knowledge, Skills, and Competencies contained in Schemes
ISO/IEC 22123-2, Informationsteknik - Molnbaserade datortjänster - Del 2: Begrepp
ISO/IEC 18047-63, Informationsteknik - Testmetoder för överensstämmelse med radiofrekvensidentifiering - Del 63: Testmetoder för luftgränssnittskommunikation vid 860 MHz till 960 MHz
ISO/IEC 25059, Mjukvaruteknik — System och programvara Kvalitetskrav och utvärdering (SQuaRE) — Kvalitetsmodell för AI-baserade system
ISO/IEC 5140, Information technology — Cloud computing — Concepts for multi-cloud and other interoperation of multiple cloud services
ISO/IEC TR 19583-21, Information technology — Concepts and usage of metadata — Part 21: 11179-3 Data model in SQL
ISO/IEC 5259-1, Datakvalitet för analys och ML — Del 1: Översikt, terminologi och exempel
ISO/IEC 5259-3, Datakvalitet för analys och ML — Del 3: Krav och riktlinjer för datakvalitetshantering
ISO/IEC 5259-4, Datakvalitet för analys och ML — Del 4: Datakvalitetsprocessram
ISO/IEC 5339, Informationsteknik - Artificiell intelligens - Riktlinjer för AI-applikationer
ISO/IEC 5338, Informationsteknik - Artificiell intelligens - AI-systems livscykelprocesser
ISO/IEC 5392, Informationsteknik - Artificiell intelligens - Referensarkitektur för kunskapsteknik
ISO/IEC 5394, Information technology — Criteria for Concept Systems
ISO/IEC/IEEE 41062, -
ISO/IEC/IEEE 24748-6, Systems and software engineering — Life cycle management — Part 6: System and software integration
ISO/IEC 23200-2, Informationsteknik — Radiofrekvensidentifiering för artikelhantering — Del 2: Testmetod för prestanda vid störningsavvisning mellan en Interrogator enligt definitionen i ISO/IEC 18000-63 och ett heterogent trådlöst system
ISO/IEC TS 5928, Informationsteknik — Cloud computing och distribuerade plattformar — Taxonomy för digitala plattformar
ISO/IEC 5259-2, Datakvalitet för analys och ML — Del 2: Datakvalitetsmått
ISO/IEC TS 6254, Informationsteknik - Artificiell intelligens - Mål och metoder för förklaring av ML-modeller och AI-system
ISO/IEC 9075-1, Informationsteknologi - Databasspråk - SQL - Del 1: Ramverk (SQL/Framework)
ISO/IEC 9075-11, Informationsteknologi - Databasspråk - SQL - Del 11: Scheman för information och definition (SQL/Schemata)
ISO/IEC 9075-14, Informationsteknologi - Databasspråk - SQL - Del 14: XMLrelaterade specifikationer (SQL/XML)
ISO/IEC 9075-16, Informationsteknologi - Databasspråk - SQL - Del 16: Attributgrafdatafrågor (SQL/PGQ)
ISO/IEC 9075-2, Informationsteknologi - Databasspråk - SQL - Del 2: Fundament (SQL/Foundation)
ISO/IEC 9075-4, Informationsteknologi - Databasspråk - SQL - Del 4: Persistent lagrade moduler (SQL/PSM)
ISO/IEC 21838-3, Information technology — Top-level ontologies (TLO) — Part 3: Descriptive ontology for linguistic and cognitive engineering (DOLCE)
ISO/IEC 21838-4, Information technology — Top-level ontologies (TLO) — Part 4: TUpper
ISO/IEC TR 19583-24, Information technology — Concepts and usage of metadata — Part 24: 11179-3:2013 Metamodel in RDF
ISO/IEC/IEEE 24748-9, Systems and software engineering — Life cycle management — Part 9: Application of system and software life cycle processes in epidemic prevention and control systems
ISO/IEC 25002, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality models overview and usage
ISO/IEC TS 5471, Artificiell intelligens - Riktlinjer för kvalitetsutvärdering för AI-system
ISO/IEC 33202, Software and Systems Engineering — Core Agile Practices
ISO/IEC 15944-16, Information technology — Business operational view — Part 16: Consolidated set of the rules and guidelines identified in ISO/IEC 15944 Business Operational View standards and their IT-enablement
ISO/IEC 15424, Informationsteknik - AutoID-tekniker -
ISO/IEC 7430, Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Decoder Interface
ISO/IEC 3532-1, Informationsteknik - 3D-utskrift och skanning - Medicinsk bildbaserad modellering - Del 1: Allmänt krav
ISO/IEC TS 30105-9, Information technology — IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes — Part 9: Guidelines on maturity assessment to support digital transformation
ISO/IEC TS 38508, Information Technology — Governance of IT — Governance Implications of the Use of Shared Digital Service Platform among Ecosystem Organizations
ISO/IEC 38500, Information technology — Governance of IT for the organization
ISO/IEC 22123-3, Informationsteknik - Molnbaserade datortjänster - Del 3: Referensarkitektur
ISO/IEC TS 7339, Cloud computing and distributed platforms — Cloud computing — Overview of platform capabilities type and platform as a service
ISO/IEC TR 5469, Artificiell intelligens - Funktionell säkerhet och AI-system
ISO/IEC 15415, Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Bar code symbol print quality test specification — Two-dimensional symbols
ISO/IEC 15426-2, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Specifikation för streckkodsverifierares överenstämmelse med krav - Del 2: Del 2: Tvådimensionella symboler
ISO/IEC 16022, Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Data Matrix bar code symbology specification
ISO/IEC 24778, Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Aztec Code bar code symbology specification
ISO/IEC 4879, Informationsteknologi — Quantum computing — Terminologi och vokabulär
ISO/IEC 30145-1, Information technology — Smart City ICT reference framework — Part 1: Smart city business process framework
ISO/IEC 5153-1, Informationsteknik — Myndighetsplattform vid nödsituationer för folkhälsan — Del 1: Översikt och allmänna krav
ISO/IEC 5087-1, Information technology — City data model — Part 1: Foundation level concepts
ISO/IEC 5087-2, Information technology — City data model — Part 2: City level concepts
ISO/IEC 5087-3, Information technology — City data model — Part 3: Service level concepts -Transportation planning
ISO/IEC 3532-2, Informationsteknik - 3D-utskrift och skanning - Medicinsk bildbaserad modellering - Del 2: Segmentering
ISO/IEC TS 8200, Informationsteknik - Artificiell intelligens - Styrbarhet av automatiserade AI-system
ISO/IEC 8506, AIDC Application in Industrial Construction
ISO/IEC 8663, Information Technology-Brain-computer Interface-Vocabulary
ISO/IEC 18004, Datarepresentation - Automatisk datafångst - Streckkod - Symbolbeskrivning QR kod
ISO/IEC 4396-4, Telecommunications and information exchange between systems — Future network recursive inter-network architecture and protocols — Part 4: Flow allocator protocol
ISO/IEC 4396-5, Telecommunications and information exchange between systems — Future network recursive inter-network architecture and protocols — Part 5: Incremental enrollment procedures
ISO/IEC 20000-14, Information technology — Service management — Part 14: Guidance on the application of Service Integration and Management to ISO/IEC 20000-1
ISO/IEC 25040, System- och programvarukvalitet - Krav på och utvärdering av programvarukvalitet (SQuaRE) - Utvärderingsprocess
ISO/IEC/IEEE 23026, System- och mjukvaruteknik — Konstruktion och hantering av webbplatser för information om system, programvara och tjänster
ISO/IEC 42001, Informationsteknik - Artificiell intelligens - Ledningssystem
ISO/IEC 29110-5-4, Systems and software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) — Part 5-4: Agile Software Development Guidelines
ISO/IEC 24772-1, Programming languages — Avoiding vulnerabilities in programming languages — Part 1: Language independent catalogue of vulnerabilities
ISO/IEC TS 13211-3, Information technology — Programming languages — Part 3: Definite clause grammar rules
ISO/IEC TS 9922, Programming Languages — Technical specification for C++ extensions for concurrency 2
ISO/IEC 15944-1, Information technology - Business Operational View - Part 1: Operational aspects of Open-edi for implementation
ISO/IEC 29110-5-1-2, Software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) — Part 5-1-2: Management and engineering guide: Generic profile group: Basic profile
ISO/IEC TR 29119-8, Software and systems engineering — Software testing — Part 8: Model-based testing
ISO/IEC 19762, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Harmoniserad ordlista
ISO/IEC 9837-1, Software and Systems Engineering — Systems Resilience — Part 1: Concepts & Vocabulary
ISO/IEC 29168-2, Information technology - Open systems interconnection - Part 2: Procedures for the object identifier resolution system operational agency
ISO/IEC 12792, Informationsteknik - Artificiell intelligens - Transparens taxonomi för AI-system
ISO/IEC TS 12791, Informationsteknik - Artificiell intelligens - Behandling av oönskad bias i klassificerings- och regressionsuppgifter för maskininlärning
ISO/IEC 15944-8, Information technology - Business Operational View - Part 8: Identification of privacy protection requirements as external constraints on business transactions
ISO/IEC 15944-9, Information technology - Business Operational View - Part 9: Business transaction traceability framework for commitment exchange
ISO/IEC 15944-10, Information technology - Business Operational View - Part 9: Business transaction traceability framework for commitment exchange
ISO/IEC 15944-12, Information technology — Business operational view — Part 12: Privacy protection requirements (PPR) on information life cycle management (ILCM) and EDI of personal information (PI)
ISO/IEC 15944-17, Information technology — Business operational view — Part 17: Fundamental principles and rules governing Privacy-by-Design (PbD) requirements in EDI and collaboration space context
ISO/IEC 15944-18, Information technology — Business operational view — Part 18: Common principles for identification and rules for use of identifiers in business transaction
ISO/IEC 15944-19, Information technology — Business operational view — Part 19: Guidelines on cross-border data flows (CBDF): requirements for business transactions (including personal information)
ISO/IEC 6523-1, Informationsteknologi - Struktur för identifiering av organisationer och delar av organisationer - Del 1: Identifiering av identifieringssystem för organisationer
ISO/IEC 6523-2, Information technology — Structure for the identification of organizations and organization parts — Part 2: Registration of organization identification schemes
ISO/IEC 11179-34, Information technology — Metadata registries (MDR) — Part 34: Metamodel for computable object registration
ISO/IEC TR 19583-25, Information technology — Concepts and usage of metadata — Part 25: 11179-3:2013 Metamodel in XML
ISO/IEC 5207, Information technology — Data usage — Terminology and use cases
ISO/IEC 5212, Information technology — Data usage — Guidance for data usage
ISO/IEC 9594-12, Information technology — Open systems interconnection — Part 12: The Directory: Public key infrastructure establishment and maintenance
ISO/IEC 5259-5, Artificiell intelligens - Datakvalitet för analys och maskininlärning (ML) — Del 5: Styrning av datakvalitet
ISO/IEC TR 24586-1, Software and systems engineering — Agile and DevOps principles and practices — Part 1: Agile principles and practices
ISO/IEC TR 24586-2, Software and systems engineering — Agile and DevOps principles and practices — Part 2: DevOps principles and practices
ISO/IEC 26565, Mjukvaru- och systemteknik — Verktyg och metoder för ramverk för produktlinjemognad
ISO/IEC 26566, Mjukvaru- och systemteknik — Verktyg och metoder för produktlinjetextur
ISO/IEC TR 29110-5-5, Systems and software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) — Part 5-5: DevOps guidelines
ISO/IEC 29110-5-6-4, Systems and software engineering — Systems engineering lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) — Part 5-6-4: Management and engineering guidelines: Generic profile group: Advanced profile
ISO/IEC TS 33064, Information technology — Process assessment — Process assessment model for safety processes
ISO/IEC 8652, Information technology - Programming languages - Ada
ISO/IEC 8183, Informationsteknik - Artificiell intelligens - Datalivscykelramverk
ISO/IEC TS 12907, Programming languages — Technical Specification — C++ Extensions for Transactional Memory 2
ISO/IEC 5021-1, Telecommunications and information exchange between systems — Wireless LAN Access Control — Part 1: Networking architecture specification
ISO/IEC 5021-2, Telecommunications and information exchange between systems — Wireless LAN Access Control — Part 2: Technical specification for dispatching platform
ISO/IEC/IEEE 8802-1Q:2020/Amd 1, Telecommunications and exchange between information technology systems — Requirements for local and metropolitan area networks — Part 1Q: Bridges and bridged networks — Amendment 1: Stream Reservation Protocol (SRP) enhancements and performance improvements
ISO/IEC 9594-11:2020/Amd 1, Information technology — Open systems interconnection directory — Part 11: Protocol specifications for secure operations — Amendment 1
ISO/IEC 11912, Telecommunications and information exchange between systems — Deterministic wireless industrial network
ISO/IEC 18092, Telecommunications and information exchange between systems — Near Field Communication — Interface and Protocol (NFCIP-1)
ISO/IEC 19369, Information technology — Telecommunications and information exchange between systems — NFCIP-2 test methods
ISO/IEC 23917, Information technology — Telecommunications and information exchange between systems — NFCIP-1 Protocol test methods
ISO/IEC 15416, Datarepresentation - Automatisk datafångst - Streckkod - Specifikation kvalitetstest - Endimensionella koder
ISO 13974, Information technology — Telecommunications and information exchange between systems — Control Protocol for Radio Frequency Directional Signal Transmission (RF-DST)
ISO/IEC 15026-3, Systems and software engineering - Systems and software assurance - Part 3: System integrity levels
ISO/IEC 1539-1, Information technology - Programming languages - Fortran - Part 1: Base language
ISO/IEC 15434, Informationstekink - AutoID tekniker - Syntax för databärare med hög kapacitet för automatisk datafångst
ISO/IEC 19763-10, Information technology - Metamodel framework for interoperability (MFI) - Part 10: MFI Core model and basic mapping
ISO/IEC 19763-1, Information technology — Metamodel framework for interoperability (MFI) — Part 1: Framework
ISO/IEC 16466, Information Technology - 3D Printing and scanning - Assessment methods of 3D scanned data for 3D printing model
ISO/IEC 8801, Information Technology - 3D Printing and scanning - Assessment methods of 3D scanned data for 3D printing model
ISO/IEC 8803, Information Technology — 3D Printing and Scanning — accuracy and precision evaluation process for modeling from 3D scanned data
ISO/IEC/IEEE 24748-2, Systems and software engineering — Life cycle management — Part 2: Guidelines for the application of ISO/IEC/IEEE 15288 (System life cycle processes)
ISO/IEC/IEEE 24748-1, System- och programvarukvalitet — Livscykelhantering — Del 1: Riktlinjer för livscykelhantering
ISO/IEC TR 7052, Systems and software engineering - Engineering and management of websites for systems, software, and services information
ISO/IEC 13925, Telecommunications and information exchange between systems — PHY specification based on licensed narrowband in field area network for Smart Grid
CEN/TR , Informationsteknik - Artificiell intelligens -
EN , Informationsteknik - Artificiell intelligens -
ISO/IEC 42005, Informationsteknik - Artificiell intelligens - Konsekvensbedömning av AI-system
ISO/IEC TS 17847, Informationsteknik - Artificiell intelligens - Verifiering och valideringsanalys av AI-system
EN ISO/IEC 23053, Ramverk för Artificiell intelligens (AI) System som använder maskininlärning (ML) (ISO/IEC 23053:2022)
EN ISO/IEC 22989, Informationsteknik - Artificiell intelligens - Begrepp och terminologi för Artificiell intelligens (ISO/IEC 22989:2022)
ISO/IEC 19583-26, Information technology — Concepts and usage of metadata — Part 26: XML for representation of ISO/IEC 11179-3:2013 content
ISO/IEC 4396-7, Telecommunications and information exchange between systems — Future network recursive inter-network architecture and protocols — Part 7: Flow allocator protocol
ISO/IEC 42105, Information technology — Artificial intelligence — Guidance for human oversight of AI systems
ISO/IEC 30105-2, Information technology - IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes - Part 2: Process assessment model
ISO/IEC 29110-5-1-1, Software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) — Part 5-1-1: Management and engineering guide: Generic profile group: Entry profile
ISO/IEC 4396-1, Telecommunications and information exchange between systems — Future network recursive inter-network architecture and protocols — Part 1: Reference model
ISO/IEC 4396-2, Telecommunications and information exchange between systems — Future network recursive inter-network architecture and protocols — Part 2: Common application connection establishment protocol
ISO/IEC 4396-3, Telecommunications and information exchange between systems — Future network recursive inter-network architecture and protocols — Part 3: Common distributed application protocol
ISO/IEC 4396-9, Telecommunications and information exchange between systems — Future network recursive inter-network architecture — Part 9: Error and flow control protocol
ISO/IEC 30105-1, Information technology — IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes — Part 1: Process reference model (PRM)
ISO/IEC 30105-3, Information technology - IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes - Part 3: Measurement framework (MF) and organizational maturity model (OOM)
ISO/IEC 30105-5, Information technology — IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes — Part 5: Guidelines
ISO/IEC 17917, Smart cities — Guidance to establishing a decision-making framework for sharing data and information services
ISO/IEC 18963, Information Technology — Quantum Simulation — Taxonomy of quantum simulator architectures and quantum simulation programming
ISO/IEC 18964, Information technology — 3D Printing and Scanning — Overview and vocabulary
ISO/IEC 19075-10, Informationsteknik - Vägledning i användande av databasspråket SQL — Del 10: SQL-modell
ISO/IEC 18975, Encoding and resolving identifiers over HTTP
ISO/IEC 1539-1:2018/Cor 2, Information technology - Programming languages - Fortran - Part 1: Base language — Technical Corrigendum 2
ISO/IEC 14882, Programming languages — C++
ISO/IEC 18987, Information technology — Telecommunications and information exchange between systems — Conductive fabric area network (CFAN)
ISO/IEC 4396-6, Telecommunications and information exchange between systems — Future network recursive inter-network architecture and protocols — Part 6: RINA data transfer service
ISO/IEC 4396-8, Telecommunications and information exchange between systems — Future network recursive inter-network architecture and protocols — Part 8: RINA general delimiting procedures
ISO/IEC 29110-1-1, Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 1-1: Overview
ISO/IEC 29110-1-2, Systems and software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) — Part 1-2: Vocabulary
ISO/IEC TS 17847, Informationsteknik - Artificiell intelligens - Verifiering och valideringsanalys av AI-system
ISO/IEC 19763-12:2015/Amd 1, Information technology - Metamodel framework for interoperability (MFI) - Part 12: Metamodel for information model registration — Amendment 1
ISO/IEC 19763-16:2021/Amd 1, Informationsteknik - Metamodell-ramverk för interoperabilitet (MFI) — Del 16: Metamodell för registrering av dokumentmodeller — Tillägg 1
ISO/IEC 9075-3, Information technology — Database languages — SQL — Part 3: Call-Level Interface (SQL/CLI)
ISO/IEC 9075-9, Information technology — Database languages — SQL — Part 9: Management of External Data (SQL/MED)
ISO/IEC 9075-10, Information technology -Database Language SQL - part 10: Object Language Bindings (SQL/OLB)
ISO/IEC 9075-13, Information technology — Database languages — SQL — Part 13: SQL Routines and types using the Java TM programming language (SQL/JRT)
ISO/IEC 9075-15, Information technology database languages — SQL — Part 15: Multi-dimensional arrays (SQL/MDA)
CEN/CLC/TR , Information Technology - Artificial Intelligence - Green and Sustainable AI
ISO/IEC TS 10866, Information technology — Cloud computing and distributed platforms — Framework and concepts for organizational autonomy and digital sovereignty
ISO/IEC 9899, Informationsteknik - Programmeringsspråk - C
ISO/IEC 9594-13, Informationsteknik — Open Systems Interconnection — Katalogen — Del 13: Katalogen: Decentralized public-key infrastructure (DPKI)
CEN ISO/IEC TR 24027, Information technology — Artificial intelligence (AI) — Bias in AI systems and AI aided decision making (ISO/IEC TR 2402:2021, IDT)
EN ISO/IEC 25059, Mjukvaruteknik — System och programvara Kvalitetskrav och utvärdering (SQuaRE) — Kvalitetsmodell för AI-baserade system
ISO/IEC 42006, Information technology — Artificial intelligence — Requirements for bodies providing audit and certification of artificial intelligence management systems
CEN ISO/IEC TR 24029-1, Artificial Intelligence (AI) — Assessment of the robustness of neural networks — Part 1: Overview (IDT, ISO/IEC TR 24029-1:2021)
EN ISO/IEC 24029-2, Artificiell intelligens (AI) - Bedömning av robustheten hos neurala nätverk — Del 2: Metod för användning av formella metoder
ISO/IEC 18974, Information technology — OpenChain security assurance specification
ISO/IEC 19987, Information technology — EPC Information Services (EPCIS)
ISO/IEC 19988, Information technology — Core Business Vocabulary (CBV)
ISO/IEC TR 20169, Information technology — Overview of smart city standardization
ISO/IEC 21471, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Extended Rectangular Data Matrix (DMRE) bar code symbology specification
ISO/IEC TR 17903, Information technology — Artificial intelligence — Overview of machine learning computing devices
ISO/IEC TR 24030, Information technology — Artificial Intelligence (AI) — Use cases
ISO/IEC TS 25058, Software and systems engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Guidance for quality evaluation of AI systems
ISO/IEC TS 18661-4, Information Technology — Programming languages, their environments, and system software interfaces — Floating-point extensions for C — Part 4: Supplementary functions
ISO/IEC TS 18661-5, Information Technology — Programming languages, their environments, and system software interfaces — Floating-point extensions for C — Part 5: Supplementary attributes
ISO/IEC TR 24772-4, Programming languages — Avoiding vulnerabilities in programming languages — Part 4: Vulnerability descriptions for the programming language Python
ISO/IEC TR 24772-6, Programming languages — Avoiding vulnerabilities in programming languages — Part 6: Vulnerability descriptions for programming language SPARK
ISO/IEC TR 24772-8, Programming languages — Avoiding vulnerabilities in programming languages — Part 8: Vulnerability descriptions for programming language Fortran
ISO/IEC TR 24772-10, Programming languages — Avoiding vulnerabilities in programming languages — Part 10: Vulnerability descriptions for programming language C++
ISO/IEC TR 24772-11, Programming languages — Avoiding vulnerabilities in programming languages — Part 11: Vulnerability descriptions for programming language Java
EN ISO/IEC 23894, Informationsteknik - Artificiell intelligens - Riskhantering
EN 24028, Information technology - Artificial Intelligence - trustworthiness characterisation
ISO/IEC 29110-7-1, Systems and software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) — Part 7-1: Specific Space Profile Guidelines
ISO/IEC/IEEE 20582, Systems and software engineering - Capabilities of build and deployment tools
ISO/IEC/IEEE 32430, Information technology — Softwarenonfunctional sizing measurements to Software Engineering — Standard for software non-functional sizing measurements
EN ISO/IEC 12792, Informationsteknik - Artificiell intelligens - Transparens taxonomi för AI-system
EN ISO/IEC 5259-1, Datakvalitet för analys och ML — Del 1: Översikt, terminologi och exempel
EN ISO/IEC 5259-2, Datakvalitet för analys och ML — Del 2: Datakvalitetsmått
EN ISO/IEC 5259-3, Datakvalitet för analys och ML — Del 3: Krav och riktlinjer för datakvalitetshantering
EN ISO/IEC 5259-4, Datakvalitet för analys och ML — Del 4: Datakvalitetsprocessram
EN ISO/IEC 12791, Informationsteknik - Artificiell intelligens - Behandling av oönskad bias i klassificerings- och regressionsuppgifter för maskininlärning
ISO/IEC/IEEE 8802-1AB:2017/Amd 1, Information technology — Telecommunications and information exchange between systems — Local and metropolitan area networks — Specific requirements — Part 1AB: Station and media access control connectivity discovery — Amendment 1: YANG data model
ISO/IEC/IEEE 8802-1AB:2017/Amd 2, Information technology — Telecommunications and information exchange between systems — Local and metropolitan area networks — Specific requirements — Part 1AB: Station and media access control connectivity discovery — Amendment 2: Support for multiframe protocol data units
ISO/IEC 20237, Information Technology — OASIS MQTT based interoperability specification for the industrial internet of things (IIoT) — Sparkplug® version 3.0
ISO/IEC TS 19770-10, Information technology — Software asset management — Part 10: Guidance for implementing ITAM
ISO/IEC TS 24718, Information technology — Programming languages — Guidance for the use of the Ada Ravenscar Profile in high integrity systems
ISO/IEC TR , Informationsteknik - Artificiell intelligens -
CEN/TR , Informationsteknik - Artificiell intelligens -
ISO/IEC TR , Informationsteknik - Artificiell intelligens -
ISO/IEC , Informationsteknik - Artificiell intelligens -
ISO/IEC , Informationsteknik - Artificiell intelligens -
ISO/IEC , Information Technology - Artificial Intelligence - Green and Sustainable AI
ISO/IEC TS 6010, Programming languages — A provenance-aware memory object model for C
ISO/IEC 21252, Information technology — Guidance on smart city ICT infrastructure planning — Overview
ISO/IEC 5087-4, Information technology — City data model — Part 4: Service level concepts for public health emergencies
ISO/IEC 19763-3:2020/Amd 1, Information technology - Metamodel framework for interoperability (MFI) - Part 3: Metamodel for ontology registration — Amendment 1
ISO/IEC 19763-6:2015/Amd 1, Information technology - Metamodel framework for interoperability (MFI) - Part 6: Model registration procedure — Amendment 1
ISO/IEC 20648, Information technology - Security techniques - TLS specification for storage systems
ISO/IEC 20619, Information technology — C# specification suite
ISO/IEC 20243-1, Information technology — Open Trusted Technology ProviderTM Standard (O-TTPS) — Mitigating maliciously tainted and counterfeit products — Part 1: Requirements and recommendations
ISO/IEC 20243-2, Information technology — Open Trusted Technology ProviderTM Standard (O-TTPS) — Mitigating maliciously tainted and counterfeit products — Part 2: Assessment procedures for the O-TTPS
ISO/IEC 9945, Informationsteknik - Bärbara operativsystemgränssnitt (Posix®) basspecifikationer, nummer 7
ISO/IEC 18046-5, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av Radiofrekvensidentifieringsanordning — Del 5: Testmetoder för miljöegenskaper hos RFID-taggar som används i sportartiklar
EN , AI system logging
ISO/IEC 21031, Information technology — Software Carbon Intensity (SCI) specification
ISO/IEC 42102, Informationsteknik — Artificiell intelligens —
ISO/IEC 24029-3, Artificial intelligence (AI) — Assessment of the robustness of neural networks — Part 3: Methodology for the use of statistical methods
ISO/IEC 11404, Informationsteknik - allmänna datatyper (GPD)
ISO/IEC 42104, Informationsteknik - Artificiell intelligens - Vägledning om hur man tar itu med samhällsproblem och etiska överväganden
ISO/IEC 9594-11:2020/Cor 1, Informationsteknik — Sammankopplingskatalog för öppna system — Del 11: Protokollspecifikationer för säker verksamhet — Rättelse 1
ISO/IEC 9594-8:2020/cor 2, Informationsteknik — Sammankoppling av öppna system — Del 8: Katalogen: ramverk för offentliga nyckel och attributcertifikat — Rättelse 2
Visa fler Visa färre
Utgivet 69 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 9 arbetsgrupper
SIS/TK 611/AG 00, Informationsteknik - ISO/IEC JTC 1
SIS/TK 611/AG 01, Automatisk datafångst (AIDC)
SIS/TK 611/AG 03, Artificiell intelligens (AI)
SIS/TK 611/AG 04, Datahantering (inkl. Big Data)
SIS/TK 611/AG 05, Molntjänster (Cloud)
SIS/TK 611/AG 06, Ledningssystem för IT-tjänster
SIS/TK 611/AG 07, Arkitektur och mjukvaruutveckling
SIS/TK 611/AG 08, Informationsutbyte mellan system
SIS/TK 611/AG 09, Programmeringsspråk
Visa fler Visa färre
Deltagare 26 företag och organisationer
1928diagnostics AB, Göteborg
Alfa Laval Technologies AB, Lund
Atlantic PuffinPack AB, Pixbo
BiTA Service Management AB, Stockholm
Cognit Consulting AB, Askim
ContextVision AB, Stockholm
Elekta Instrument AB, Stockholm
Ericsson AB (EAB), Stockholm
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
GS1 Sweden AB, Stockholm
Hands Development AB, Spånga
IAR Systems AB, Uppsala
Ictech AB, Göteborg
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
Mjukvarukraft Sverige AB, Stockholm
Neo4j Sweden AB, Malmö
Odette Sweden AB, Stockholm
Quel Solaar AB, Stockholm
Rasterbar Software Stockholm AB, Stockholm
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
SEK Svensk Elstandard, Kista
SJ AB, Stockholm
Stiftelsen LightNet Foundation, Djursholm
Truthly AB, Stockholm
Volvo Car Corporation, Göteborg
Zenseact AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Deltagaravgiften beror på kommittéens omfattning, engagemang, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) Tekniker för automatisk identifiering och datafångst (35.040.50) Informationsteknik (Ordlistor) (01.040.35) Kodning av teckenmängder (35.040.10) Molnbaserade datortjänster (35.210)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Klicka här

Kurser i standardutveckling

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling.

För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.

Läs mer

Sverige - Europa - Globalt

Hur kan vi dra nytta av synergier mellan t.ex. Unik identifiering, Big Data, Molntjänster och AI samt struktur och styrning av system och IT-tjänster? Genom att delta i SIS/TK 611 blir du en del av nätverk med europeiska och internationella organisationer som tillsammans försöker hitta gemensamma lösningar för att integrera system.

Vill du veta mer? Gör en intresseanmälan här ovanför så kontaktar vi dig.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Patric Ridell
Projektledare
patric.ridell@sis.se

Maria Andersson
Projektkoordinator
maria.andersson@sis.se

Viveka Bonde
Ordförande
Stiftelsen LightNet Foundation