Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 20000-1:2018

Informationsteknik - Ledningssystem för tjänster - Del 1: Krav (ISO/IEC 20000-1:2018, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
Detta dokument anger kraven för hur en organisation ska upprätta, tillämpa, underhålla och kontinuerligt förbättra ett ledningssystem för tjänster (SMS). De krav som fastställs i detta dokument omfattar planering, utformning, överföring, leverans och förbättring av tjänster för att uppfylla tjänstekraven och leverera värde. Detta dokument kan användas av: a) en kund som söker tjänster och behöver garantier för kvaliteten på dessa tjänster; b) en kund som kräver ett enhetligt tillvägagångssätt för tjänstens livscykel hos alla sina tjänsteleverantörer, inklusive de som ingår i en leveranskedja; c) en organisation som har för avsikt att visa sin förmåga att planera, utforma, överlämna, leverera och förbättra tjänster; d) en organisation för att övervaka, mäta och granska sitt ledningssystem för tjänster och tjänsterna; e) en organisation för att förbättra planeringen, utformningen, överföringen, leveransen och förbättringen av tjänster genom effektiv hantering och drift av ett ledningssystem för tjänster; f) en organisation eller annan part som bedömer överensstämmelsen med de krav som anges i detta dokument; g) en leverantör av utbildning eller rådgivning i tjänstehantering. Termen "tjänst" som den används i detta dokument hänvisar till den eller de tjänster som omfattas av ledningssystemet för tjänster. Termen "organisation" som den används i detta dokument hänvisar till den organisation som omfattas av ledningssystemet för tjänster som hanterar och levererar tjänster till kunder. Den organisation som omfattas av ledningssystemet för tjänster kan vara en del av en större organisation, t.ex. en avdelning i en stor koncern. En organisation eller en del av en organisation som hanterar och levererar en eller flera tjänster till interna eller externa kunder kan också kallas tjänsteleverantör. All användning av termerna "tjänst" eller "organisation" med annan syftning anges tydligt i detta dokument.

Ämnesområden

Övriga (03.080.99) Ledningssystem för IT-tjänster (04.060) Informationsteknik Allmänt (35.020)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS

Internationell titel: Information technology - Service management - Part 1: Service management system requirements (ISO/IEC 20000-1:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80022061

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-09-28

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-ISO/IEC 20000-1:2018

Ersätter: SS-ISO/IEC 20000-1:2011