Standardutveckling · SIS/TK 455

Utrustning för vägunderhåll

Sverige har en högt utvecklad infrastruktur och behovet av utrustningar för vinterväghållning, och underhållsmaskiner för vägar, motorvägar och flygplatser är stort, bl.a. beroende på vårt starkt skiftande klimat. Att hålla vägbanor och landningsbanor på flygplatser i bästa möjliga kondition är ett led i säkerhetsarbetet både inom väg- och flygtrafiken.

Brukare av utrustning för underhåll av vägar, motorvägar och flygplatser skall kunna använda dessa utrustningar med en förvissning om att alla rimliga åtgärder vidtagits för att eliminera förutsägbara risker för skada till liv och lem. Med standarder som tillämpas av berörda parter behöver inga missförstånd uppstå och tillfredsställande säkerhet uppnås.

Alla maskiner kan medföra risk för skada hos den som brukar maskinen. Arbetet inom CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen, syftar till att ge tillverkare av maskiner, för handel inom Europa, riktlinjer i form av harmoniserade standarder, vars tillämpning kan verifiera maskinernas säkerhet enligt EU-direktiven. Fri rörlighet utan handelshinder är det slutgiltiga målet.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 4 standarder
CEN/TR , Road weather information systems - Verification of the freezing temperature of test solutions — Estimation of the uncertainties of the test method for determining the permissible deviations for the freezing temperature
EN 17443, Utrustning för halkbekämpning - System för tillverkning av saltlösningar - Krav och testmetoder
ISO 15643, Vägbyggnad och vägunderhåll - Spridare för bituminösa bindemedel - Terminologi och handelsspecifikationer
ISO 24147, Sweepers — Terminology and commercial secifications
Visa fler Visa färre
Utgivet 27 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
AB Mähler & Söner, ROSSÖN
Friggeråkers Verkstäder AB, Falköping
Holms Industri AB, Motala
Statens Vegvesen Vegdirektoratet, OSLO
Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI, LINKÖPING
Tetra Chemicals Europe AB, Helsingborg
Trafikverket, Gävle
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
ISO/TC 195/SC 2, Road operation machinery and associated equipment
CEN/TC 337, Road operation equipment and products
CEN/TC 337/WG 1, Winter service equipment and products
CEN/TC 337/WG 2, Road service area maintenance equipment
CEN/TC 337/WG 3, Interface between vehicles and equipment
CEN/TC 337/WG 4, Road surface cleaning equipment
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer Extra

Ämnesområden

Fordonsteknik (43) Fordon för särskilda ändamål (43.160)