Logga in

3. Termer och definitioner

Kan styrelsen i en organisation uteslutas från termen högsta ledningen

Frågan
Kan styrelsen i en organisation uteslutas från termen högsta ledningen? Följdfrågan blir vad som gäller i en offentlig organisation, huruvida motsvarigheten till styrelsen (nämnden) kan uteslutas?

Tolkning av Tolkningsgruppen för ISO 9001:
Följdfrågan blir vad som gäller i en offentlig organisation, huruvida motsvarigheten till styrelsen (nämnden) kan uteslutas?
Vi anser att man inte kan ge ett rakt JA eller NEJ på den frågan. Styrelsen kan bara uteslutas ur ”den högsta ledningen” om styrelsen inte fattar några beslut som det tydligt anges att den högsta ledningen ska fatta. I fyra av standardens delkapitel (5.1 Ledarskap och åtaganden, 5.2 Kvalitetspolicy, 5.3 Roller, ansvar och befogenheter inom organisationen samt i 9,3 Ledningens genomgång) står det att högsta ledningen ska göra saker. Om alla dessa beslut fattas av VD eller någon underställd är villkoret uppfyllt. Fattas beslut i dessa frågor av styrelsen så blir de per definition del av den ”högsta ledningen”.

Exempel på tillämpningar:

  1. Kvalitetspolicyn ska vare sig fastställas eller godkännas av styrelsen eftersom det enligt §5.2.1 är den högsta ledningen som ska ”… upprätta, införa och underhålla en kvalitetspolicy …”. Givetvis bör styrelsen informeras om policyn och den får ha synpunkter och ge råd men om styrelsen fattar ett beslut om att godkänna policyn så blir de per definition ”högsta ledningen”.
  2. Styrelsen får när den behandlar budgeten inte gå emot lednings förslag när det gäller hur mycket resurser som ska gå till förvaltningen av kvalitetsledningssystemet, eftersom det enligt 5.1.1 e) är högsta ledningen som är ansvarig för att kvalitetsledningssystemet ges nödvändiga resurser. Relevant för detta exempel är att det troligtvis hör det till ovanligheterna att de budgetera som styrelser har att ta ställning till är så detaljerade.


Svar på följdfrågan om politisk nämnd:
Frågan innehöll även följdfråga för vad som gäller en i en offentlig organisation, huruvida motsvarigheten till styrelsen (nämnden) kan uteslutas. Samma sak gäller för en nämnd som för en styrelse. De kan bara uteslutas från ”den högsta ledningen” om nämnden inte fattar några beslut som det tydligt anges att den högsta ledningen ska fatta.

Tillägg från Tolkningsgruppen för ISO 14001
Tolkningsgruppen för ISO 14001 stödjer tolkningen av Tolkningsgruppen för ISO 9001 med följande tillägg:

När ISO 14001:2015 refererar till högsta ledningen så avses den högsta ledningen för den organisation som ledningssystemet omfattar, vilket inte behöver vara samma som den organisation som "äger" ledningssystemet. Enligt definitionen av ”top management”/”högsta ledningen” i ISO 14001:2015 är det de som leder och styr en organisation på högsta nivån (med löpande/daglig ledning och styrning) vilket normalt i Sverige inte alltid en styrelse gör. Det är därför särskilt viktigt att beskriva ledningssystemets omfattning noga (enligt 4.3) och att där ange vem/vilka som utgör ledningssystemets högsta ledning. I praktiken är det vanligaste att styrelsen i ett företag eller i en myndighet INTE ingår i högsta ledningen för ledningssystemet. VD kan välja att ta upp t.ex. policy- och strategifrågor med styrelsen, men i sådana frågor är styrelsen närmast att betrakta som en intressent.


 

Tolkningar av ISO 14001:2015

3. Termer och definitioner

4. Organisationens förutsättningar

6. Planering


Utbildningar inom miljöledning ISO 14001

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom miljöledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

Kunskapstjänsten Perspektiv

Perspektiv är tjänsten för dig som arbetar med ledningssystem och verksamhetsutveckling till vardags i ditt yrkesliv.

Perspektiv består av en webbtjänst och en tidning som tillsammans innehåller samlad kunskap för att hjälpa dig tolka, jämföra och tillämpa olika ledningssystemstandarder.