Logga in

4. Organisationens förutsättningar

 

 

 

Tolkning av avsnitt 4.4 Miljöledningssystem

Fråga
Hur ska vi tolka 4.4 Miljöledningssystem "... inklusive nödvändiga processer och deras samverkan"?

Behöver vi ett IT-verktyg för att dabas-lagra, rita, få klickbarhet, lagra samband mellan aktiviteterna i verksamhetens processer?

Svar på tolkningsfrågan
Det är lämpligt att ha IT-stöd för att dokumentera och tillgängliggöra ett miljöledningssystem, men det finns inget sådant krav i standarden.

 

 

 

Att bestämma miljöledningssystemets omfattning

Fråga
Frågan handlar om definitionen av miljöledningssystemets omfattning. Tidigare hade användaren definierat miljöledningssystemets omfattning som hela koncernen som organisation, inklusive dotterbolag. Frågan är om skrivningarna i den nya standarden (ISO 14001: 2015) behöver vara mer utförliga än tidigare.

Nuvarande beskrivning kring organisationens miljöledningssystem omfattning lyder:
”X miljöledningssystem omfattar verksamheten i hela X inklusive dotterbolag, men exklusive intressebolag*. Miljöledningssystemet omfattar även X:s produkter och tjänster samt de krav som X ställer på sina leverantörer och hanterar såväl externa som interna miljöfrågor, våra bindande krav samt intressenters väsentliga krav.”

* = Bolag där X inte har majoritetsägarskap i - alltså reducerad möjlighet att påverka fullt ut

Svar på tolkningsfrågan
Nuvarande omfattning är tillräckligt utförligt. Det som är nytt i 2015 års version är framför allt att den dokumenterade omfattningen skall göras tillgänglig för intressenter. Det är också rimligt att ange att minoritetsägda bolag inte omfattas av ledningssystemet.

Generellt kan man säga att för organisationer där all verksamhet omfattas, såsom i det här fallet, är det ingen skillnad mot tidigare. För organisationer vars ledningssystem endast omfattar delar av organisationens verksamhet ställer dock ISO 14001:2015 tydligare krav på beskrivningen av ledningssystemets omfattning. Framförallt måste man beakta vad som sägs i bilagan till standarden: "Bestämningen av omfattningen bör inte användas för att undanta aktiviteter, produkter, tjänster eller anläggningar, som har, eller kan ha, betydande miljöaspekter, eller för att undvika bindande krav".

 

 

 

Avgränsning av legala krav

Frågan gäller var skiljelinjen går vid certifiering av ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 mellan lagstiftning som reglerar frågor om naturmiljön respektive arbetsmiljön. I samband med certifieringsrevision har ett företag fått en avvikelse för att det saknas dokumentation över Arbetsmiljöverkets föreskrifter som har bäring på yttre miljö, exempelvis AFS 2008:13 Skyltar och signaler, AFS 2006:5 Daglig tillsyn av truck, AFS 2006:5 Buller, AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning m.m. Enligt företaget finns det ingen koppling av de exemplifierade författningarna till någon av företagets identifierade miljöaspekter.

Alla företag har en skyldighet att följa tillämpliga regler och bestämmelser i svensk författningssamling (SFS), myndigheters föreskrifter (NFS, HVMFS, KIFS, MSBFS, AFS m.fl.), de förordningar som utfärdas i EUs regelverk samt de beslut som en myndighet eller domstol utfärdar med stöd av miljölagstiftning, exempelvis ett tillstånd enligt 9 kap 6§ miljöbalken (1998:808). En praktisk avgränsning när det gäller vilka myndighetsföreskrifter som kan komma ifråga för ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 kan i första hand vara de 26 myndigheter som har ett uttalat ansvar för någon del av arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen (Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Boverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning, SGU m.fl.) men det kan finnas tillämpliga föreskrifter även utanför denna grupp. De direktiv som utfärdas inom EU riktar sig till medlemsländernas regeringar och överförs alltid i svensk författning, varför ett enskilt företag i Sverige kan lämna sistnämnda dokument därhän, eftersom de legala kraven i direktiven återkommer i en svensk författning.

I det nu aktuella fallet gäller det vilka legala krav som bör beaktas i ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015. I avsnitt 6.1.3 i standarden ISO 14001:2015 står det bland annat att organisationen ”ska fastställa och ha tillgång till de bindande krav som rör dess miljöaspekter, fastställa hur dessa krav är tillämpliga på organisationen, samt ta hänsyn till dessa bindande krav när miljöledningssystemet upprättas, införs, underhålls och ständigt förbättras”. Enligt avsnitt 6.1.2 ska det finnas en förteckning över miljöaspekter och åtföljande miljöpåverkan. Begreppet bindande krav är vidare än enbart legala krav, dvs det är en samlingsbeteckning för ”legala och andra krav”. Hanteringen av sådana andra krav följer samma procedur som gäller för legala krav.

Kraven i standarden innebär att ett företag ska upprätthålla en aktuell förteckning över alla miljöaspekter som har identifierats och som den kan ”styra och påverka”, d.v.s miljöaspekter hos kund eller leverantör kan också komma att ingå i förteckningen, inte bara dem innanför grindarna hos det egna företaget. Den miljöpåverkan som miljöaspekten kan ge upphov till ska framgå av förteckningen. Vidare ska de legala kraven kopplas till resp. miljöaspekt, exempelvis att kontrollera att en transportör har erforderligt tillstånd (15 kap 18-19§§ miljöbalken, 1998:808) för en miljöaspekt som rör hanteringen av avfall. Det räcker alltså inte att bara hänvisa till en enskild författning. Innebörden av det konkreta kravet ska framgå.

I frågeställarens fall finns det inga miljöaspekter som kan kopplas till de exemplifierade författningarna, varför de inte behöver ingå i nämnda förteckningar som upprättas enligt kraven i ISO 14001:2015. I princip gäller samma regler för de företag som ännu tillämpar den tidigare versionen av miljöledningsstandarden ISO 14001:2004.

Företag som tillämpar ett miljöledningssystem kan finna det ändamålsenligt att föra in andra frågor än direkta miljöfrågor i sitt miljöledningssystem. Företaget kan också finna det ändamålsenligt att inom miljöledningssystemet hålla reda på andra legala krav som är viktiga i verksamheten. Sådana aspekter och legala krav faller dock utanför certifieringen av ett miljöledningssystem som upprättats med stöd av ISO 14001:2015.

 

 

Hantering av farligt avfall

Fråga
Är det nödvändigt att väga batterier, lysrör, skärande/stickande, toners och läkemedelsrester innan det lämnas i ex återvinningsrum? Är det korrekt uppfattat att inköpt=använd mängd rapporteras? Naturligtvis finns det en viss skillnad på ovanstående fraktioner vid emballage och ivägskickning. Skärande/stickande kasseras i speciella lådor där vikt anges. Batterier däremot, skall dessa vägas?

Svar på tolkningsfrågan
Farligt avfall ska vägas (t.ex. batterier)/räknas (t.ex. ljusrör) och antecknas innan det lämnar den yrkesmässiga verksamheten enligt avfallsförordningen (2011: 927) samt förordning om ändring av avfallsförordningen (2014: 236).

 


 

Tolkningar av ISO 14001:2015

3. Termer och definitioner

4. Organisationens förutsättningar

6. Planering


Utbildningar inom miljöledning ISO 14001

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom miljöledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

Kunskapstjänsten Perspektiv

Perspektiv är tjänsten för dig som arbetar med ledningssystem och verksamhetsutveckling till vardags i ditt yrkesliv.

Perspektiv består av en webbtjänst och en tidning som tillsammans innehåller samlad kunskap för att hjälpa dig tolka, jämföra och tillämpa olika ledningssystemstandarder.