8. Verksamhet

Fråga:
Definition av utkontraktering
I not 1 till definitionen 3.3.4 "utkontraktering", står det "utanför ledningssystems omfattning”. Ska det tolkas som " utanför miljöledningens omfattning"?

Svar finns i avsnitt 3

 

Fråga:
Definition av "utkontrakterad process"
Vad är en utkontrakterad process? Är alla processer och tjänster som utförs av en extern leverantör en utkontrakterad process?

Svar finns i avsnitt 3Fråga:
Icke anställd personal
Vad betyder egentligen uttrycket "personal som utför arbete inom eller åt organisationen", i avsnitt 7.2, 7.3, 7.4 och 8.2?

Svar finns i avsnitt 7


Fråga:
Beredskap & agerande
Vad innebär kraven på beredskap och agerande vid nödlägen, enligt 8.2?

Svar:
Kraven på beredskap och agerande vid nödlägen enligt avsnitt 8.2 innebär att organisationen ska förbereda sig och agera vid potentiella nödlägen. En förutsättning är att kraven enligt 6.1.1. är uppfyllda vilket innebär att organisationen ska identifiera de nödlägen som skulle kunna inträffa. I de flesta organisationer inträffar från tid till annan oplanerade och svårkontrollerade händelser, tex bränder, läckage, explosioner, översvämningar och annat i samband med extremt väder. Andemeningen är att försöka förutse sådana händelser, förutse konsekvenserna och göra rimliga förberedelser för att mildra och åtgärda dessa konsekvenser. Exempel på sådant som är lämpligt att beakta vid planering vid nödlägesberedskap finns i standardens A.8.2.Fråga:
Ingen outsourcning och livscykelperspektiv
Om organisationen inte har några processer som är utkontrakterade/outsourcade, i vilken utsträckning ska paragrafen 8.1 tillämpas? Ska kravet i början av paragrafen som säger i överensstämmelse med ett livscykelperspektiv endast gälla outsourcade processer?

Svar:
I annexet punkt A 8.1 till standarden finns en definition av vad som förstås med en outsourcad process och vad som menas med ett livscykelperspektiv. En utkontrakterad (outsourcad) process är en som uppfyller allt nedanstående:

- den omfattas av miljöledningssystemet;
- den är integrerad i organisationens funktion;
- den behövs för att miljöledningssystemet ska uppnå avsedda resultat;
- ansvaret för överensstämmelse med kraven kvarstår hos organisationen;
- organisationen och den externa leverantören har en sådan relation att intressenter uppfattar processen som utförd av organisationen.

En del av organisationens betydande miljöpåverkan kan inträffa under transport, leverans, användning, hantering efter avslutad livslängd eller vid avfallshantering av produkt eller tjänst. Genom att ge information kan en organisation potentiellt förebygga eller mildra negativ miljöpåverkan under dessa livscykelstadier.

 

Fråga:
Utkontrakterade processer
Om organisationen inte har några processer som är utkontrakterade/outsourcade , i vilken utsträckning ska paragrafen 8.1 tillämpas? Ska kravet i början av paragrafen som säger i överensstämmelse med ett livscykelperspektiv endast gälla outsourcade processer?

Svar:
I annexet punkt A 8.1 till standarden finns en definition av vad som förstås med en outsourcad process och vad som menas med ett livscykelperspektiv. En utkontrakterad (outsourcad) process är en som uppfyller allt nedanstående:

- den omfattas av miljöledningssystemet;
-den är integrerad i organisationens funktion;
-den behövs för att miljöledningssystemet ska uppnå avsedda resultat;
-ansvaret för överensstämmelse med kraven kvarstår hos organisationen;
-organisationen och den externa leverantören har en sådan relation att intressenter uppfattar processen som utförd av organisationen.

En del av organisationens betydande miljöpåverkan kan inträffa under transport, leverans, användning, hantering efter avslutad livslängd eller vid avfallshantering av produkt eller tjänst. Genom att ge information kan en organisation potentiellt förebygga eller mildra negativ miljöpåverkan under dessa livscykelstadier.

 

Fråga:
Livscykelperspektiv
Innebär texten “I överensstämmelse med ett livscykelperspektiv”, i avsnitt 8.1 Planering och styrning av verksamheten, att organisationen måste ta hänsyn till livscykelperspektiv ytterligare en gång, med fokus på planering och styrning av verksamheten?

Svar:
Ja. Livscykelperspektivet ska beaktas vid identifiering av miljöaspekter (6.1.2) samt vid upprättande av styrning av verksamheten (8.1).


Fråga:
Hantering av farligt avfall
Är det nödvändigt att väga batterier, lysrör, skärande/stickande, toners och läkemedelsrester innan det lämnas i ex återvinningsrum? Är det korrekt uppfattat att inköpt=använd mängd rapporteras? Naturligtvis finns det en viss skillnad på ovanstående fraktioner vid emballage och ivägskickning. Skärande/stickande kasseras i speciella lådor där vikt anges. Batterier däremot, skall dessa vägas?

Svar:
Farligt avfall ska vägas (t.ex. batterier)/räknas (t.ex. ljusrör) och antecknas innan det lämnar den yrkesmässiga verksamheten enligt avfallsförordningen (2011: 927) samt förordning om ändring av avfallsförordningen (2014: 236).


Utbildningar inom miljöledning ISO 14001

Ett finger som pekar på en bubbla bland grönska

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom miljöledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.