Logga in

Frågor och svar om ISO 14001:2015

Här hittar du frågor och svar om förändringarna i ISO 14001:2015. Alla frågor och svar är framtagna och tolkade av arbetsgruppen (ISO/TC207/SC1/WG5). De referenser som anges här till HSL och Annex SL gäller den gemensamma struktur och text, gemensamma termer och definitioner som används i ledningssystemstandarder enligt Annex SL till ISO-direktiven del 1 2015 (6:e utgåvan).

Generella begrepp

1. Varför har en del av texten ändrats i Annex SL, som styr ISOs krav på ledningssystemstandarder, ändrats i ISO 14001:2015?
För att kunna lägga till särskilda krav för miljöledningssystemet till den gemensamma texten och ändå hålla fast vid de regler som styr användningen av Annex SL enades arbetsgrupppen om att använda en integrerad ansats för att införa särskilda krav för miljöledningssystem på ett flexibelt sätt, beroende på ämnet och i linje med arbetsgruppens arbetsformer. Ibland infogades krav i miljöledningssystemet i en separat mening eller strecksats; ibland infördes de i en gemensam mening eller strecksats.

De tillämpade principerna för arbetet med texten inkluderar:

  • Enkelt, tydligt och översättbart
  • Precist och utan upprepning
  • Flexibelt och användarvänligt
  • Kontrollerbart
  • Konsekvent med andra delar av standarder

I några fall har några ord i Annex SL ersatts av konsekvensskäl. Exempelvis för uttrycket ”planera, upprätta, införa, underhålla, styra, ständigt förbättra...” enades arbetsgruppen om att det var viktigt att använda uttrycket konsekvent men att det behövde justeras i vissa avsnitt för att korrekt tydliggöra den särskilda innebörden av avsnittet. Exempelvis används lydelsen ”upprätta, införa och underhålla processer” i 6.1.1, vilket skiljer sig från motsvarande uttryck i 8.1 Verksamhetsplanering och verksamhetsstyrning, där uttrycket ”upprätta, införa, styra och underhålla” används.

2. Vad hände med alla rutiner som krävdes i ISO 14001? [ISO14001:2004?]
ISO 14001:2015 undviker användning av termen rutin, därför att den har kommit att tillämpas felaktigt av många med innebörden dokumenterad rutin. Begreppet rutin har ersatts med begreppet process. Avsnitten 4.4 och 7.5.1 tydliggör att det är organisationen som avgör i vilken utsträckning rutiner och dokumenterad information behövs för att skapa tillit till att deras processer styrs, uppnår det önskade resultatet och genomförs som planerat.

3. Varför finns det inget avsnitt om hantering av förändring?
Arbetsgruppen enades om att inget eget avsnitt skulle läggas till om ”hantering av förändring”. Arbetsgruppens experter enades om att ”hantering av förändring” aktualiseras genom hela dokumentet och nämns i tillämpliga avsnitt. Arbetsgruppen enades också om att lägga till en förklarande text i bilagan, avsnitt A.1.

4. Varför använder ISO 14001 ibland begreppet ”effekt” och ibland ”påverkan”?
Arbetsgruppen enades om att ordet effekt i definitionen av risker och möjligheter täcker både effekter på organisationen och påverkan på miljön. Arbetsgruppen enades om att klargöra denna fråga genom en förklarande text i A.3 med innebörden att effekt används för att beskriva resultatet av en förändring i organisationen. Uttrycket miljöpåverkan hänvisar specifikt till en förändring i miljön.

5. Vilket är syftet med uttrycket ”förbättra miljöprestanda”?
Det underliggande syftet med uttrycket är att minska organisationens negativa miljöpåverkan (dvs minska resursanvändning, föroreningsutsläpp, avfall mm). I ISO 14031 refereras detta uttryck till ”operativ prestanda”. Arbetsgruppen vill behålla sambandet med Annex SL och ISO 14031 med avseende på förbättring av miljöledningssystemet, i konsekvens med sitt mandat, men i utvalda avsnitt betona betydelsen operativ prestanda. Arbetsgruppen enades om att använda uttrycket ”att förbättra miljöprestanda” för att tydliggöra tyngdpunkten.

6. Vilka är förväntningarna i avsnitten 4.1, 4.2 och 6.1?
Förväntan är inledningsvis en begreppsmässig förståelse, följd av en mer detaljerad genomgång. Exempelvis är förväntan i avsnitten 4.1 och 4.2 en begreppsmässig förståelse av frågorna och av krav från intressenter som är relevanta för organisationen. Avsikten med avsnitt 6.1 är att en detaljerad genomgång görs av betydande miljöaspekter (6.1.2) och bindande krav (6.1.3). Avsikten i avsnitt 6.1.1 är att skapa en förståelse för ”risker och möjligheter” som kan förknippas med andra frågor och krav (6.1.1) i konsekvens med ett ”riskbaserat angreppssätt”. Det finns inga krav eller förväntningar på en detaljerad riskbedömning.

7. Vilken är syftet med det nya uttrycket ”personer som utför arbete inom eller åt organisationen”?
Som beskrivits i vägledningen till standarden (ISO 14001:2015, avsnitt A3) innefattar uttrycket personer som arbetar för organisationen och sådana som arbetar på dess uppdrag och för vilka organisationen har ansvar (t ex entreprenörer). Den ersätter uttrycket ”personer som arbetar för organisationen eller på dess uppdrag” och 
”alla som arbetar för eller på uppdrag av organisationen”, som användes i den föregående utgåvan av denna standard. Syftet med denna nya term avviker inte från det i den föregående utgåvan.

8. Vad menas med uttrycket ”avsett resultat av miljöledningssystemet”?
Uttrycket ”avsett resultat” introduceras i standardens inledning (avsnitt 1, Omfattning). Ytterligare förklaring lämnas i standardens vägledning (ISO 14001:2015, avsnitt A.3). Uttrycket ”avsett resultat” anger vad organisationen avser att uppnå genom att införa miljöledningssystemet. De tre ”avsedda resultaten” som åtminstone bör uppnås innefattar att förbättra miljöprestandan, att uppfylla bindande krav och att uppnå miljömål. Organisationer kan ange ytterligare avsedda resultat för miljöledningssystemet. Som ett avsett resultat skulle en organisation exempelvis, i konsekvens med sitt engagemang för miljöskydd, kunna bestämma sig för att arbeta för hållbar utveckling.


Vad betyder beteckningarna?

Vi lever i en värld av förkortningar. I SIS förkortningsordlista hittar du de allra vanligaste förkortningarna som används i standardiseringssammanhang.

Standardpodden

Lyssna på pilotavsnittet om nyheterna i den nya utgåvan av miljöledningstandarden ISO 14001.

Avsnitt 1 - Pilot