Standardutveckling · SIS/TK 591

Lastsäkring - Godstransporter

Dålig säkring av last kan skada gods, fordon, fartyg och människor och ibland orsaka svåra olyckor och haverier. Det är inte alltid lätt att veta hur man skall göra för att säkra lasten på ett riktigt sätt och det kan vara svårt att avgöra vem eller vilka som är ansvariga för att lastsäkringen blir utförd.

Lastsäkringsinstruktioner utarbetas för att ge tydliga anvisningar om hur gods skall lastas och säkras i container, växelflak, trailer, lastbil eller järnvägsvagn. Instruktionerna utarbetas för att uppfylla gällande bestämmelser för transport av gods på väg, järnväg och till sjöss.

En annan fråga på lastsäkringsområdet handlar om vem som ska ställas till ansvar för bristande lastsäkring. När lasten transporteras via flera trafikslag blir många inblandade och den som faktiskt utför transporten har inte alltid möjlighet att se hur lasten är säkrad.

Sedan många år har det utarbetats standarder inom områdena lastsäkring och godstransporter både nationellt (SIS), internationellt (ISO) och inom Europa (CEN), främst med syfte att uppnå ökad säkerhet för människor och gods.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 10 standarder
ISO 668, Containrar serie 1 - Indelning, mått och bruttovikter
EN 17321, Intermodala lastenheter och nyttofordon - Transportstabilitet hos förpackningar - Minimikrav och provningar
ISO/TR 15069, Containrar serie 1 - Hantering och säkring - Bakgrund för ISO 3874, bilagorna A till E
ISO 16049-2, Flygfrakt - Spännband - Del 2: Riktlinjer för användning och surrningsberäkningar
EN 12640, Säkring av last på vägfordon - Surrningspunkter på lastfordon för transport av gods - Minimikrav och provning
EN 12641-3, Växelflak - Dragbara kapellsidor - Del 3: Minimikrav för vägtransport
EN 12641-2, Växelflak - Dragbara kapellsidor - Del 2: Minimikrav för förhängssidor
ISO 21785, Flygfrakt - Modell för lastfördelning
EN 12641-1, Växelflak - Dragbara kapellsidor - Del 1: Minimikrav
EN 17247, Intermodal transportenhet, 45 fot pallbredd
Visa fler Visa färre
Utgivet 30 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 15 företag och organisationer
AB Åkerikonsult, Stockholm
DHL Freight (Sweden) AB, Hägersten
Forankra AB, Vårgårda
Försvarsmakten, Skövde
IKEA of Sweden AB, Älmhult
MariTerm AB, Höganäs
Svensk Sjöfart, Göteborg
Sveriges Transportindustriförbund Service AB, Stockholm
Sveriges Tågoperatörer Service AB, Uppsala
Teknikföretagens Branschgrupper i Sverige AB, Stockholm
Transportstyrelsen, Norrköping
Transportstyrelsen, Borlänge
Trioplast AB, Smålandsstenar
TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, Solna
Volvo Logistics AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
ISO/TC 104, Freight containers
ISO/TC 104/SC 1, General purpose containers
ISO/TC 104/SC 1/WG 1, General cargo containers
ISO/TC 104/SC 1/WG 2, Handling and securing
ISO/TC 8/SC 4/WG 7, Marine container securing devices
CEN/TC 119, Intermodal Loading Units and Cargo Securing (ILUCS)
CEN/TC 119/WG 6, Intermodal Loading Units
CEN/TC 119/WG 7, Cargo Securing
CEN/TC 168/WG 6, Load restraint assemblies
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Maskinsäkerhet Lagerutrustning Provning Mekanisk provning och utrustning Fordonsteknik Fordon Allmänt Järnvägsteknik Järnvägsteknik Allmänt Skeppbyggnadteknik och marina konstruktioner Skeppbyggnadteknik Allmänt Lastutrymmen