Fler standarder för arbetsmiljö

Arbetsmiljö är ett brett begrepp som berör många olika områden utöver ledningssystem. Det kan till exempel handla om ergonomi, skyddsutrustning och maskinsäkerhet. Gemensamt för standarderna är att de syftar till att skapa en förbättrad arbetsmiljö och bättre och säkrare arbetsförutsättningar.

Standarder som stöd för laguppfyllnad

Arbetsmiljölagen är den övergripande lagen och den omfattar tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, sociala aspekter samt faktorer relaterade till arbetets innehåll. EU:s ramdirektiv 89/391/EEG som handlar om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet, syftar till att säkerställa ett bättre skydd för arbetstagare på arbetsplatsen genom åtgärder som förebygger arbetsolycksfall och arbetssjukdomar.

EU-direktiv och EU-förordning

Det finns en mängd olika EU-direktiv som behandlar olika områden inom arbetsmiljö.

EU-förordningar gäller i alla medlemsländer oberoende av nationell lagstiftning.

Harmoniserade standarder är en särskild kategori av europeiska standarder som det europeiska standardiseringsorganet CEN, i samarbete med nationella standardiseringorgan (som SIS), tar fram på uppdrag av EU-kommissionen. Standarderna underlättar för företag att efterleva EU-lagstiftningen. Harmoniserade standarder är frivilliga att användas, men produkter som följer en harmoniserad standard visar att de följer lagstadgade krav och får cirkulera fritt på den europeiska marknaden.

Inom de europeiska standardiseringsorganen CEN och Cenelec, finns Sektorforum OH & S. Det har uppdraget att vara rådgivande till alla standardiseringskommittéer gällande arbetsmiljörelaterade aspekter, samt samordna relevanta aktiviteter inom CEN och Cenelec. Här ingår relevanta tekniska kommittéer från CEN som tar fram standarder för en produkt eller tjänst som används i arbetsmiljön, eftersom produkten och tjänsten kan ha en potentiell påverkan på arbetsmiljön.

I Bilbao ligger den europeiska byrån för arbetsmiljö, European Agency for Health and Safety at Work. På byråns hemsida finns en mängd information om olika aspekter om arbetsmiljö som till exempel europeiska kampanjer, rapporter och närmare information om relevanta EU-förordningar och direktiv.

Personlig skyddsutrustning

Standardiseringen för personlig skyddsutrustning har i Europa sin grund i det europeiska förordningen (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning och som upphäver PPE-direktivet 89/686/EEC. All personlig skyddsutrustning som säljs i Europa måste uppfylla tillämpliga grundläggande hälso och säkerhetskraven i denna förordning.

En harmoniserad standard kan användas för att prova att den personliga skyddsutrustningen uppfyller de tillämpliga kraven i förordningen. Det anmälda organet gör bedömningen och utfärdar ett EU‑typintyg till tillverkaren som märker produkten med en CE-märkning.

Skyddsskor 

Det finns en rad yrken där det finns risk för fot- och benskador. Det är arbetsgivarens skyldighet att förse anställda med acceptabla skydd samt att se till att de används. Till exempel transportarbetare och byggnadsarbetare är yrkesgrupper som är utsatta för risker att skadas av fallande och tappade föremål och därför behöver skyddsskor.

Dykapparater 

Dykapparater kategoriseras som personlig skyddsutrustning men är samtidigt en direkt livsuppehållande utrustning för dykare. En säker utrustning är A och O för den som dyker, oavsett om det sker i arbetet eller på fritiden. Kraven på dykapparater måste därför vara hårda, liksom de testmetoder som säkerställer utrustningens kvalitet och prestanda.

Andningsskydd 

I många fall kan andningsskydd ge tillräckligt skydd mot föroreningar i luften. Användningen av andningsskydd är därför nödvändig för till exempel industriarbetare, gruvarbetare, dykare och brandmän.

Ögonskydd 

Ögonskydd används i en rad sammanhang där det förekommer risker att drabbas av ögonskador. Detta kan vara i yrkeslivet, till exempel vid svetsning eller om man arbetar med frätande ämnen och vid sport- och fritidsaktiviteter som skidåkning eller innebandy.

Personlig fallskyddsutrustning 

Personlig fallskyddsutrustning används vid många typer av arbete där risk för skada genom fall förekommer, både på höjd och i djup. Takarbetare, montörer, byggarbetare, arborister och gruvarbetare är exempel på yrkesgrupper som är utsatta för risker att allvarligt skadas vid fall och behöver därför personlig fallskyddsutrustning. Kombination av komponenter bildar ett system som är avsedda att skydda användaren mot fall och omfattar en sele och komponenter för infästningen som kan kopplas till en pålitlig förankringspunkt.

Hörselskydd 

Hörselskydd används i olika sammanhang där det finns en risk att drabbas av hörselskador på grund av höga eller måttliga ljudnivåer.

Hjälmar 

Hjälmar används både inom yrket eller på fritiden där risker förekommer att allvarligt skadas av slag mot huvudet. Det finns många viktiga säkerhetsaspekter kring hjälmar och därför tillverkas de för olika ändamål, till exempel cykelhjälmar, skidhjälmar, hjälmar för brandmän eller skyddshjälmar för anställda inom byggindustrin. Eftersom hjälmen ska skydda mot olika risker skilljer sig kraven på till exempel stötdämpningsförmåga, skydd mot stickande föremål, tyngd, och ventilation.

Skyddskläder 

Skyddskläder behövs i många typer av arbeten, från arbete i kylrum till brandbekämpning. Andra exempel är skyddskläder för god synbarhet vid arbete på väg, för kemikalieskydd liksom överlevnadsdräkter och dykardräkter för arbete i marin miljö. Standarderna som utarbetas medverkar till att det på marknaden finns tillgång till skydd i arbeten där risk finns för olika slags kroppsskador. 

Sågningsskydd 

Sågningsskydd används i en rad sammanhang där det finns risk att drabbas av skador från kedjemotorsågar.

Ergonomi

Ergonomi är ett brett område som garanterat berör alla på något vis. Syftet med arbetet med standarder kring ergonomi är att optimera människans hälsa och välbefinnande vid utformning av hållbara produkter och system för människor i arbete, som konsumenter och som medborgare. Med andra ord, allt bottnar i ett människocentrerat synsätt.

Yttre faktorer och fysisk miljö

Akustik och buller

SIS ansvarar för utvecklingen av standarder inom området ljudmätning och audiologiska mätmetoder i Sverige. Arbetet syftar till att bidra till en bättre ljudmiljö i samhället genom att tillhandahålla de verktyg som behövs för att på ett standardiserat sätt kunna mäta, bedöma och jämföra ljudnivåer samt effekten av ljudreducerande åtgärder.  

Vibration och stöt 

Maskiner, fordonstrafik och byggnadsarbeten kan ge upphov till vibrationer som är skadliga för människan. Vibrationsskador är svåra att hantera och kan i vissa fall ge kroniska skador. För den utsatta arbetstagaren finns det ingen effektiv personlig skyddsutrustning och arbetsgivaren har därför ett stort ansvar gentemot arbetstagaren.

Luftkvalitet 

Luftföroreningar från hantering av kemikalier, dammande arbetsuppgifter, utsläpp från maskiner eller avgaser från fordon kan ge upphov till en besvärande arbetsmiljö. I värsta fall kan också den enskilde medarbetaren drabbas av sjukdomar. Inom SIS utarbetas standarder som berör luftkvaliteten på arbetsplatser. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar (AFS 2018:1) och Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) som bl.a. bygger på minimidirektivet om kemiska agenser i arbetet (98/24/EG) utgör det legala regelverket i Sverige som berör luftföroreningar på arbetsplatsen. Standarderna hjälper till att beskriva hur denna kan kontrolleras.

Påverka dina standarder

Till SIS kommer de som vill påverka standarder och riktlinjer inom sin bransch. Intressenter från näringsliv, offentlig sektor och frivilligorganisationer samordnas i tekniska kommittéer för att hitta gemensamma lösningar på återkommande problem. Här är en lista på kommittéer som utvecklar standarder inom området för arbetsmiljö. Här kan du läsa mer om hur standardutveckling går till. 


Definition

"Arbetsmiljö är en sammanfattande benämning på biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska faktorer som i arbetssituationen eller i arbetsplatsens omgivning påverkar individen"

Så definierar världshälsoorganisationen, WHO begreppet arbetsmiljö. Det är med andra ord ett vitt begrepp som kan beröra många olika områden.

Vill du veta mer?

Standardisering är en öppen process där SIS välkomnar alla slags intressenter att vara med och påverka.

Är du intresserad av att vara med och påverka standarder? Kontakta Sarah Sim eller Lisa Almkvist på SIS.

Sarah Sim, Miljö, hälsa & IT
sarah.sim@sis.se
+46 8 555 520 64

Lisa Almkvist, Industri & bygg
lisa.almkvist@sis.se
+46 8-555 521 15