Logga in

Tolkningsgruppens svar på tidigare frågor

Här samlas frågor och svar på frågor som inkommit till tolkingsgruppen för ISO 45001.

3. Termer och definitioner

3.4 Medverkan

Fråga: Vilka krav finns för hur arbetstagarens medverkan ska ske?

Svar: Standarden anger i 5.4 inte hur denna medverkan ska ske, bara inom vilka områden. Ytterligare vägledning ges i annexet, A5.4.

Fråga: Räcker det att arbetsgivaren lyssnar på arbetstagare utan att beakta deras synpunkter?

Svar: Nej, lyssnande och information räcker inte för medverkan. 

Fråga: Finns det någon formulering i standarden om att arbetstagare ska få påverka?

Svar: Skillnaden mellan medverkan och samråd är uttryckt i standarden, se 3.4 och 3.5

3.19 fara

Fråga: Ordet riskkälla används även för fara. Används riskkälla i ISO 45001?

Svar: Ordet fara i ISO 45001 är en översättning av det engelska ordet hazard. Ordet riskkälla används inte i ISO 45001. I dagligt tal är riskkälla och fara synonymer.

3.20 risk och 3.21 arbetsmiljörisk

Fråga: Hur har ordet risk definierats i standarden?

Svar: Definitionen av "risk" i ISO 45001 kommer från ISO Guide 73 och är gemensam från alla ledningssystemsstandarder från ISO.
Definitionen av risk som en kombination av sannolikhet och konsekvens stämmer med anmärkning 4 i definitionen 3.20.

3.22 arbetsmiljömöjlighet

Fråga: Vad menas med ordet omständighet i standarden?

Svar: Omständighet som det används i standarden har samma betydelse som definitionen i en vanlig ordlista. Begrepp som inte är specifika för en standard ska inte definieras.

5 Ledarskap om arbetstagares medverkan

5.3 Roller, ansvar och befogenheter inom organisationen

Fråga: Varför används tilldela ansvar istället för tilldela uppgifter i standarden?

Svar: Att ändra från "ansvar" till "tilldela" skulle inte vara kompatibelt med standarden. I praktiken borde det inte vara något problem - även då vi "tilldelar uppgifter" är den som ska utföra uppgiften ansvarig för utförandet.