Standardutveckling · SIS/TK 405

Kärnenergi

Få verksamheter har så höga krav på säkerhet som kärnkraftsproduktion. Det är vår övertygelse att användandet av internationellt accepterade krav och provningsmetoder vid hantering, import och export av nukleär utrustning och radioaktivt material är en förutsättning för att skapa en kärnkraftsverksamhet som är säker för både människor och miljö.

Målet för den internationella kommittén, där vi aktivt deltar, är att förbättra effektivitet, säkerhet och strålskydd för all kärnteknisk verksamhet och upprätthålla den nuvarande globaliseringen av marknader med nya internationella standarder. Vår kommittés mål är att samla svensk erfarenhet inom området kärnenergi för att effektivt kunna påverka den internationella utvecklingen inom området.

Ett annat mål är att alla relevanta ISO-standarder överförs till svensk standard allteftersom de kommer fram.

Dessutom syftar projektet till att ge de deltagande företagen möjlighet att dra nytta av det kunskapsutbyte som sker både inom Sverige och internationellt i anknytning till standardiseringen.

Tonvikten ligger för närvarande på strålskydds- och bränslefrågor, reaktorsäkerhet samt säkerhet vid avfallshantering.

Målgruppen för projektet är representanter för anläggningsägare, tillståndsgivande och kontrollerande myndigheter samt forskningsinstitut.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén deltar aktivt i kommittén ISO/TC 85 "Nuclear energy, nuclear technology and radiological protection" och i flera av dess arbetsgrupper.

Kommittén vill bidra till den internationella efterfrågan på en harmonisering av regler, normer och föreskrifter.

Omfattningen av ISO/TC 85 är en standardisering inom området för fredliga tillämpningar av kärnenergi och i fråga om skydd för enskilda personer och för miljön mot alla källor till joniserande strålning. Det omfattar huvudsakligen:

  • kärnbränslecykeln;
  • kärnkraftsreaktorer;
  • strålskydd vid alla kärntekniska teknik och tillämpningar för joniserande strålning

Mer information om kommitténs arbete:

Vill du delta? Läs mer
Arbetar nu med 79 standarder
ISO/ASTM 51276, Practice for use of a polymethylmethacrylate dosimetry system
EN ISO 11665-2, Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft: radon-222 - Del 2: Integrerad mätmetod för bestämning av medelvärdet av den potentiella koncentrationen av alfaenergi hos dess kortlivade sönderfallsprodukter ISO/FDIS 11665-2:2019)
EN ISO 11665-1, Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft: radon-222 - Del 1: Ursprunget av radon och dess kortlivade sönderfallsprodukter, jämte sammanhörande mätmetoder
ISO 24361, Nuclear energy -Light water reactors - Design Requirements for Passive Containment Heat Removal System using Indirect Cooling
ISO 11665-2, Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft: radon-222 - Del 2: Integrerad mätmetod för bestämning av medelvärdet av den potentiella koncentrationen av alfaenergi hos dess kortlivade sönderfallsprodukter
ISO 11665-1, Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft: radon-222 - Del 1: Ursprunget av radon och dess kortlivade sönderfallsprodukter, jämte sammanhörande mätmetoder
CEN ISO/TS 18090-1, Strålskydd - karakteristik för pulsformad referens strålning - Del 1: fotonstrålning
ISO 21112, Methodologies for assessing the radioactivity of very low-level waste (VLLW) produced by nuclear facilities
ISO 2889, Provtagning på luftburet radioaktivt material från skorstenar och rörledningar vid kärntekniska anläggningar
EN ISO 20785-2, Dosimetri vid exponering för kosmisk strålning i civila flygplan - Del 2: Karakterisering av instrumentrespons
ISO 22930-2, Evaluating the performance of continuous air monitors - Part 2: Air monitors based on flow-through sampling techniques without accumulation
ISO 22930-1, Evaluating the performance of continuous air monitors - Part 1: Air monitors based on accumulation sampling techniques
EN ISO 20785-1, Dosimetri vid exponering för kosmisk strålning i civila flygplan - Del 1 Grundläggande begrepp för mätningar
ISO 20041, ISO 20041-1 Tritium and carbon 14 activity in gaseous effluents and gas discharges - Part 1: Sampling
ISO 20785-1, Dosimetri vid exponering för kosmisk strålning i civila flygplan - Del 1 Grundläggande begrepp för mätningar
ISO 23557, Calibration, quality assurance and use of radionuclides calibrators in nuclear medicine
ISO 20956, Low dose rate calibration of instruments for environmental monitoring
EN ISO 16639, Övervakning av aktivitetskoncentration i luft av radioaktiva ämnen på arbetsplatser i kärntekniska anläggningar (ISO 16639:2017)
EN ISO 22765, Kärnbränsleteknik - Sintrade kutsar av (U,Pu)O2 - Riktlinjer för keramografisk preparering för undersökning av mikrostrukturen
EN ISO 16637, Strålskydd - Övervakning och intern dosimetri för arbetstagare som exponeras för öppna strålkällor i medicinsk verksamhet
EN ISO 12799, Kärnenergi - Bestämning av kvävehalt i sintrade kutsar av UO2, (U,Gd)O2 och (U,Pu)O2 - Extraktion av inertgas och konduktivitetsmätning
EN ISO 11665-11, Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft: Radon-222 - Del 11: Provmetod för djupt samplad markgas
EN ISO 18417, Kolfilter för jodavskiljning för kärntekniska anläggningar - Metod för att bestämma operationstal
EN ISO 12800, Kärnbränsleteknik - Riktlinjer för mätning av specifik yta hos uranoxidpulver med BET-metoden
EN ISO 12183, Kärnbränsleteknik - Coulometrisk analys av plutonium med styrd potential
EN ISO 16645, Strålskydd - Medicinska linjäracceleratorer - Krav och rekommendationer för konstruktion och utvärdering avseende strålskärmning
EN ISO 21484, Kärnbränsleteknik - Bestämning av O/M-kvoten i MOX-kutsar med gravimetrisk metod (ISO 21484:2017)
ISO 8769, Referenskällor - Kalibrering av monitorer för kontaminerade ytor - Källor av alfa- beta- och fotonstrålning
ISO 18589-4, Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Mark - Del 4: Mätning av plutoniumisotoper (plutonium 238 - plutonium 239 + 240) med alfaspektrometri
ISO 18589-1, Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Marken - Del 1: Allmänna riktlinjer och definitioner
ISO 18589-6, Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Mark - Del 6: Mätning av totala alfa- och betaaktiviteter
ISO 11929-4, Determination of the characteristic limits (decision threshold, detection limit and limits of the coverage interval) for measurements of ionizing radiation - Fundamentals and application - Part 4: Guidelines to the applications
ISO 23547, Reference sources - Calibration of gamma-ray spectrometers - Photon emitters
ISO 10276, Kärnenergi - Kärnbränsleteknik - Lyfttappar på behållare för transport av radioaktivt material
ISO 23588, Radiological protection - General requirements for performance testing for in vivo monitoring
ISO 16659-1, Ventilation systems for nuclear installations - In-situ efficiency test methods for iodine traps with solid sorbent - Part 1: General requirements
ISO 18589-5, Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Mark - Del 5:
ISO 9978, Strålskydd - Kapslade strålkällor - Metoder för läckageprovning
ISO 21391, Nuclear criticality safety - Geometrical dimensions for subcriticality control - Equipment and layout
ISO 23468, Determination of heavy water isotopic purity by Fourier Transform Infrared Spectroscopy
ISO 23467, Guidance of ice plug isolation technique for nuclear power station
ISO 23466, Design criteria for the thermal insulation of reactor coolant system main equipments and pipings of PWR nuclear power plants
ISO 28057:2018, Dosimetri med solida termoluminescensdetektorer för foton- och elektronstrålning inom radioterapi
ISO 23406, Nuclear sector - Requirements for bodies providing audit and certification of Quality management systems for organizations supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)
ISO 19461-2, Radiological protection - Measurement for the clearance of waste contaminated with radioisotopes for medical application - Part 2: Management of solid radioactive waste in nuclear facilities
ISO 8690, Kärnenergi - Dekontaminering av ytor kontaminerade med radioaktivt material - Metod för provning och bestämning av dekontaminerbarhet
ISO 12749-6, Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection - Vocabulary - Part 6: Nuclear medicine
ISO 21909-2, Passive neutron dosimetry systems - Part 2: Methodology and criteria for personal dosimetry systems requiring qualification at workplaces
ISO 23133, Nuclear Criticality Safety - Criticality Safety Training for Operations
ISO 22946, Nuclear criticality safety - Solid waste (excluding irradiated and non-irradiated fuel)
ISO 23018, Group-Averaged Neutron and Gamma-Ray Cross Sections for Radiation Protection and Shielding Calculations for Nuclear Reactors
ISO 12749-1, Kärnenergi - Ordlista - Del 1: Allmän terminologi
ISO 18310-2, Mätning av dosekvivalentrat och uppskattning av persondosekviivalent från patienter som tilldelas jod-131 efter borttagning av sköldkörteln - Del 1: Under Sjukhusvistelsen
ISO 22127, Dosimetry with radiophotoluminescent glass dosimeters for dosimetry audit in MV X-ray radiotherapy
ISO 16640, Monitoring radioactive gases in effluents from facilities producing positron emitting radionuclides and radiopharmaceuticals
ISO 20043-1, Measurement of radioactivity - Guidelines for environmental monitoring for effective dose assessment - Part 1: Planned and existing exposure situation
ISO 16793:2005/Amd 1, Riktlinjer för keramografisk preparering av sintrade UO2-kutsar för undersökning av mikrostrukturen
ISO 16795, Kärnenergi - Bestämning av innehållet Gd203 i bränslekutsar med röntgenfluorescensspektrometri
ISO 21428, The alumina cement composition as a solidification agent for radioactive waste and its solidification method.
ISO 16638-2, Radiological protection - Monitoring and internal dosimetry for specific materials - Part 2: Ingestion of uranium compounds
ISO 21146, Classification of Transients and Accidents for Pressurized Water Reactors
ISO 11482, Riktlinjer för provtagning av plutoniumdioxid (PuO2) i en anläggning för återvinning
ISO 20031, Radiological protection - Monitoring and dosimetry for internal exposures due to wound contamination with radionuclides
ISO 19462, Criteria for Assessing Atmospheric Effects on the Ultimate Heat Sink
ISO 20890-6, In-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors - Part 6: Radiographic testing
ISO 20890-5, In-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors - Part 5: Eddy current testing of steam generator heating tubes
ISO 20890-4, In-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors - Part 4: Visual testing
ISO 20890-3, In-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors - Part 3: Hydrostatic testing
ISO 20890-2, In-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors - Part 2: Magnetic particle and penetrant testing
ISO 20890-1, In-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors - Part 1: Mechanized ultrasonic testing
ISO 20890, In-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors
ISO 13304-2, Radiological protection - Minimum criteria for electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy for retrospective dosimetry of ionizing radiation - Part 2: ex vivo human tooth enamel dosimetry
ISO 20047, Clinical dosimetry - Dose determination of Gamma Knife radio surgery facilities
ISO 18583, Technical Specifications for the Connection of Mobile Equipments for Emergency Intervention on Nuclear Installations
ISO 7195, Kärnenergi - Transportbehållare för uranhexafluorid (UF6)
ISO 16644-1, Kvantifiering av aktiviteten i en patient inom nukleärmedicin - Del 1 Gammakamera med planär bildvisning
ISO 11665-10, Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 10: Determination of diffusion coefficient in waterproof materials using activity concentration measurement
ISO 13304, Radiologiskt skydd - Minsta kriterier för elektronparamagnetisk resonansspektroskopi (EPR) för retrospektiv dosimetri av joniserande strålning
ISO 14850-2, Kärnbränsleteknik - Standardiserade riktlinjer för gammaspektrometrisk mätning av förpackningar av radioaktivt avfall med användning av HPGE-detektorer
Visa fler Visa färre
Utgivet 195 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 11 företag och organisationer
Dentsply IH AB, Mölndal
Elekta Instrument AB, Stockholm
European Spallation Source ERIC, Lund
Forsmarks Kraftgrupp AB, Östhammar
OKG AB, Oskarshamn
Ringhals AB, Väröbacka
Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm
Studsvik Nuclear AB, Nyköping
Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm
Svensk Kärnbränslehantering AB, Solna
Vattenfall AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/TC 85, Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection
ISO/TC 85/SC 2, Radiation protection
ISO/TC 85/SC 5, Nuclear fuel technology
ISO/TC 85/SC 6, Reactor technology
CEN/TC 430, Nuclear energy, nuclear technologies & radiological protection
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Kärnenergiteknik Energi- och värmeöverföring Kärnenergiteknik Allmänt Reaktorteknik Kärnkraftanläggningar, säkerhet Klyvbara material Övrigt Strålningsmätning Miljö- och hälsoskydd, säkerhet Luftkvalitet Allmänt Jordkvalitet, pedologi Allmänt Jordkvalitet Strålningsskydd