Standardutveckling · SIS/TK 405

Kärnenergi

Få verksamheter har så höga krav på säkerhet som kärnkraftsproduktion. Det är vår övertygelse att användandet av internationellt accepterade krav och provningsmetoder vid hantering, import och export av nukleär utrustning och radioaktivt material är en förutsättning för att skapa en kärnkraftsverksamhet som är säker för både människor och miljö.

Målet för den internationella kommittén, där vi aktivt deltar, är att förbättra effektivitet, säkerhet och strålskydd för all kärnteknisk verksamhet och upprätthålla den nuvarande globaliseringen av marknader med nya internationella standarder. Vår kommittés mål är att samla svensk erfarenhet inom området kärnenergi för att effektivt kunna påverka den internationella utvecklingen inom området.

Ett annat mål är att alla relevanta ISO-standarder överförs till svensk standard allteftersom de kommer fram.

Dessutom syftar projektet till att ge de deltagande företagen möjlighet att dra nytta av det kunskapsutbyte som sker både inom Sverige och internationellt i anknytning till standardiseringen.

Tonvikten ligger för närvarande på strålskydds- och bränslefrågor, reaktorsäkerhet samt säkerhet vid avfallshantering.

Målgruppen för projektet är representanter för anläggningsägare, tillståndsgivande och kontrollerande myndigheter samt forskningsinstitut.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén deltar aktivt i kommittén ISO/TC 85 "Nuclear energy, nuclear technology and radiological protection" och i flera av dess arbetsgrupper.

Kommittén vill bidra till den internationella efterfrågan på en harmonisering av regler, normer och föreskrifter.

Omfattningen av ISO/TC 85 är en standardisering inom området för fredliga tillämpningar av kärnenergi och i fråga om skydd för enskilda personer och för miljön mot alla källor till joniserande strålning. Det omfattar huvudsakligen:

  • kärnbränslecykeln;
  • kärnkraftsreaktorer;
  • strålskydd vid alla kärntekniska teknik och tillämpningar för joniserande strålning

Mer information om kommitténs arbete:

Vill du delta? Läs mer
Arbetar nu med 71 standarder
ISO 13304, Radiologiskt skydd - Minsta kriterier för elektronparamagnetisk resonansspektroskopi (EPR) för retrospektiv dosimetri av joniserande strålning
ISO 13304-2, Radiological protection - Minimum criteria for electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy for retrospective dosimetry of ionizing radiation - Part 2: ex vivo human tooth enamel dosimetry
ISO 20890, In-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors
ISO 20890-1.2, Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors -- Part 1: Mechanized ultrasonic testing
ISO 20890-2.2, Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors -- Part 2: Magnetic particle and penetrant testing
ISO 20890-3, In-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors - Part 3: Hydrostatic testing
ISO 20890-4.2, Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors -- Part 4: Visual testing
ISO 20890-5, In-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors - Part 5: Eddy current testing of steam generator heating tubes
ISO 20890-6.2, Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors -- Part 6: Radiographic testing
ISO 20031, Radiological protection - Monitoring and dosimetry for internal exposures due to wound contamination with radionuclides
ISO 11482, Riktlinjer för provtagning av plutoniumdioxid (PuO2) i en anläggning för återvinning
ISO 16638-2, Radiological protection - Monitoring and internal dosimetry for specific materials - Part 2: Ingestion of uranium compounds
ISO 16795, Kärnenergi - Bestämning av innehållet Gd203 i bränslekutsar med röntgenfluorescensspektrometri
ISO 20043-1, Measurement of radioactivity in the environment - Guidelines for environmental monitoring for effective dose assessment process - Part 1: Planned and existing exposure situation
ISO 16640, Monitoring radioactive gases in effluents from facilities producing positron emitting radionuclides and radiopharmaceuticals
ISO 22127, Dosimetry with radiophotoluminescent glass dosimeters for dosimetry audit in MV X-ray radiotherapy
ISO 18310-2, Mätning av dosekvivalentrat och uppskattning av persondosekviivalent från patienter som tilldelas jod-131 efter borttagning av sköldkörteln - Del 2: Efter att ha lämnat sjukhuset
ISO 12749-1, Kärnenergi - Ordlista - Del 1: Allmän terminologi
ISO 23018, Group-Averaged Neutron and Gamma-Ray Cross Sections for Radiation Protection and Shielding Calculations for Nuclear Reactors
ISO 22946, Nukleär kriticitetssäkerhet - Fast avfall exklusive bestrålat och icke bestrålat kärnbränsle
ISO 23133, Nuclear Criticality Safety - Criticality Safety Training for Operations
ISO 21909-2, Passive neutron dosimetry systems - Part 2: Methodology and criteria for personal dosimetry systems requiring qualification at workplaces
ISO 12749-6, Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection - Vocabulary - Part 6: Nuclear medicine
ISO 8690, Kärnenergi - Dekontaminering av ytor kontaminerade med radioaktivt material - Metod för provning och bestämning av dekontaminerbarhet
ISO 19461-2, Radiological protection - Measurement for the clearance of waste contaminated with radioisotopes for medical application - Part 2: Management of solid radioactive waste in nuclear facilities
ISO/TS 23406, Nuclear sector - Requirements for bodies providing audit and certification of Quality management systems for organizations supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)
ISO 23466, Design criteria for the thermal insulation of reactor coolant system main equipments and pipings of PWR nuclear power plants
ISO 23467, Guidance of ice plug isolation technique for nuclear power station
ISO 23468, Determination of heavy water isotopic purity by Fourier Transform Infrared Spectroscopy
ISO 9978, Strålskydd - Kapslade strålkällor - Metoder för läckageprovning
ISO 18589-5, Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Mark - Del 5: Provningsmetod som använder proportionalräknare eller vätskeskintillator
ISO 16659-1, Ventilation systems for nuclear installations - In-situ efficiency test methods for iodine traps with solid sorbent - Part 1: General requirements
ISO 23588, Radiological protection - General requirements for performance testing for in vivo monitoring
ISO 10276, Kärnenergi - Kärnbränsleteknik - Lyfttappar på behållare för transport av radioaktivt material
ISO 23547, Reference sources - Calibration of gamma-ray spectrometers - Photon emitters
ISO 11929-4, Determination of the characteristic limits (decision threshold, detection limit and limits of the coverage interval) for measurements of ionizing radiation - Fundamentals and application - Part 4: Guidelines to the applications
ISO 18589-6, Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Mark - Del 6: Mätning av totala alfa- och betaaktiviteter - Provningsmetod som använder gasflödes-proportionalräknare
ISO 18589-1, Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Marken - Del 1: Allmänna riktlinjer och definitioner
ISO 18589-4, Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Mark - Del 4: Mätning av plutoniumisotoper (plutonium 238 - plutonium 239 + 240) med alfaspektrometri
ISO 8769, Referenskällor - Kalibrering av monitorer för kontaminerade ytor - Källor av alfa- beta- och fotonstrålning
ISO 23557, Calibration, quality assurance and use of radionuclides calibrators in nuclear medicine
ISO 20785-1, Dosimetri vid exponering för kosmisk strålning i civila flygplan - Del 1 Grundläggande begrepp för mätningar
ISO 20041-1, Tritium and carbon 14 activity in gaseous effluents and gas discharges - Part 1: Sampling
EN ISO 20785-1, Dosimetri vid exponering för kosmisk strålning i civila flygplan - Del 1 Grundläggande begrepp för mätningar
ISO/TR 22930-1, Evaluating the performance of continuous air monitors - Part 1: Air monitors based on accumulation sampling techniques
ISO/TR 22930-2, Evaluating the performance of continuous air monitors - Part 2: Air monitors based on flow-through sampling techniques without accumulation
EN ISO 20785-2, Dosimetri vid exponering för kosmisk strålning i civila flygplan - Del 2: Karakterisering av instrumentrespons
ISO 2889, Provtagning på luftburet radioaktivt material från skorstenar och rörledningar vid kärntekniska anläggningar
ISO 21112, Methodologies for assessing the radioactivity of very low-level waste (VLLW) produced by nuclear facilities
ISO 24361, Nuclear energy -Light water reactors - Design Requirements for Passive Containment Heat Removal System using Indirect Cooling
ISO/ASTM 52628, Normal metod för dosimetri vid bestrålningsanläggning
ISO 24459, Determination of Uranium in Nuclear Fuel Reprocessing Solutions-L-absorption Edge Spectrometry
ISO 20044-1, Measurement of radioactivity in the environment - Air - Part 1: Aerosols sampling
ISO 20045, Measurement of radioactivity in the environment - Air: tritium - Test method using sampling by bubbler
ISO 20043-2, Measurement of radioactivity - Guidelines for environmental monitoring for effective dose assessment - Part 2: Nuclear emergency exposure situation
ISO 11665-8, Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft: Radon-222 - Del 8: Metoder för initiala och extra undersökningar i byggnader
EN ISO 18557, Principer för karakterisering av radioaktivt förorenad mark och byggnadsstrukturer vid avveckling av anläggningar (ISO 18557:2017)
EN ISO 19361, Mätning av radioaktivitet - Bestämning av betastrålares aktivitet - Testmetod som använder vätskescintillationsräknare
EN ISO 19226, Kärnenergi - Bestämning av neutronfluens och neutrondos (DPA) i reaktortank och interna delar
EN ISO 19581, Mätning av radioaktivitet - Gammautsändande radionuklider - Snabb screeningsmetod med scintillationsdetektor-gammastrålningsspektrometri
EN ISO , Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 3: Spot measurement method of the potential alpha energy concentration of its short-lived decay products
ISO 11665-3, Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft: radon-222 - Del 3: Punktmätningsmetod för den potentiella koncentrationen av alfaenergi hos dess kortlivade sönderfallsprodukter
EN ISO 11665-3, Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft: radon-222 - Del 3: Punktmätningsmetod för den potentiella koncentrationen av alfaenergi hos dess kortlivade sönderfallsprodukter
EN ISO 11665-5, Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft: radon 222 - Del 5: Kontinuerlig mätmetod för aktivitetskoncentrationen
ISO 11665-5, Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft: radon-222 - Del 5: Kontinuerlig mätmetod för aktivitetskoncentrationen
EN ISO 11665-6, Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft: radon 222 - Del 6: Punktmätningsmetod för aktivitetskoncentrationen
ISO 11665-6, Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft: radon-222 - Del 6: Punktmätningsmetod för aktivitetskoncentrationen
ISO 11665-4, Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft: radon-222 - Del 4: Integrerad mätmetod för bestämning av aktivitetskoncentrationens medelvärde med användning av passiv provtagning och fördröjd analys
ISO 3579, Technical Standard for Installation of Structural Modules in Nuclear Power Plants
ISO 7195, Kärnenergi - Transportbehållare för uranhexafluorid
ISO 4361, Reactor technology:Micro-grid Control Network Survey of Nuclear Island Projects in Nuclear Power Plants
Visa fler Visa färre
Utgivet 197 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 11 företag och organisationer
Dentsply IH AB, Mölndal
Elekta Instrument AB, Stockholm
European Spallation Source ERIC, Lund
Forsmarks Kraftgrupp AB, Östhammar
OKG AB, Frösön
Ringhals AB, Väröbacka
Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm
Studsvik Nuclear AB, Nyköping
Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm
Svensk Kärnbränslehantering AB, Solna
Vattenfall AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/TC 85, Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection
ISO/TC 85/SC 2, Radiological protection
ISO/TC 85/SC 5, Nuclear installations, processes and technologies
ISO/TC 85/SC 6, Reactor technology
CEN/TC 430, Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Kärnenergiteknik Energi- och värmeöverföring Kärnenergiteknik Allmänt Reaktorteknik Kärnkraftanläggningar, säkerhet Klyvbara material Övrigt Strålningsmätning Miljö- och hälsoskydd, säkerhet Luftkvalitet Allmänt Jordkvalitet, pedologi Allmänt Jordkvalitet Strålningsskydd