Standardutveckling · SIS/TK 405

Kärnenergi

Få verksamheter har så höga krav på säkerhet som kärnkraftsproduktion. Det är vår övertygelse att användandet av internationellt accepterade krav och provningsmetoder vid hantering, import och export av nukleär utrustning och radioaktivt material är en förutsättning för att skapa en kärnkraftsverksamhet som är säker för både människor och miljö.

Målet för den internationella kommittén, där vi aktivt deltar, är att förbättra effektivitet, säkerhet och strålskydd för all kärnteknisk verksamhet och upprätthålla den nuvarande globaliseringen av marknader med nya internationella standarder. Vår kommittés mål är att samla svensk erfarenhet inom området kärnenergi för att effektivt kunna påverka den internationella utvecklingen inom området.

Ett annat mål är att alla relevanta ISO-standarder överförs till svensk standard allteftersom de kommer fram.

Dessutom syftar projektet till att ge de deltagande företagen möjlighet att dra nytta av det kunskapsutbyte som sker både inom Sverige och internationellt i anknytning till standardiseringen.

Tonvikten ligger för närvarande på strålskydds- och bränslefrågor, reaktorsäkerhet samt säkerhet vid avfallshantering.

Målgruppen för projektet är representanter för anläggningsägare, tillståndsgivande och kontrollerande myndigheter samt forskningsinstitut.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén deltar aktivt i kommittén ISO/TC 85 "Nuclear energy, nuclear technology and radiological protection" och i flera av dess arbetsgrupper.

Kommittén vill bidra till den internationella efterfrågan på en harmonisering av regler, normer och föreskrifter.

Omfattningen av ISO/TC 85 är en standardisering inom området för fredliga tillämpningar av kärnenergi och i fråga om skydd för enskilda personer och för miljön mot alla källor till joniserande strålning. Det omfattar huvudsakligen:

  • kärnbränslecykeln;
  • kärnkraftsreaktorer;
  • strålskydd vid alla kärntekniska teknik och tillämpningar för joniserande strålning

Mer information om kommitténs arbete:

Vill du delta? Läs mer
Arbetar nu med 91 standarder
ISO 13304, Radiologiskt skydd - Minsta kriterier för elektronparamagnetisk resonansspektroskopi (EPR) för retrospektiv dosimetri av joniserande strålning
ISO 20890, In-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors
ISO 20890-6, Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors -- Part 6: Radiographic testing
ISO 11482, Riktlinjer för provtagning av plutoniumdioxid (PuO2) i en anläggning för återvinning
ISO 23557, Calibration, quality assurance and use of radionuclides calibrators in nuclear medicine
ISO 21112, Methodologies for assessing the radioactivity of very low-level waste (VLLW) produced by nuclear facilities
ISO 24361, Nuclear energy -Light water reactors - Design Requirements for Passive Containment Heat Removal System using Indirect Cooling
ISO 3579, Reactor technology - Nuclear Power Plants - Installation of Structural modules
ISO 4361, Reactor technology:Micro-grid Control Network Survey of Nuclear Island Projects in Nuclear Power Plants
ISO 4449, Guidelines for Construction Technology of Biological Shielding Concrete in Nuclear PowerPlant
ISO 24434-1, Strålskydd -
ISO 4917-1, Utformning av kärnkraftverk mot seismiska händelser - Del 1: Principer
ISO 4917-2, Design of Nuclear Power Plants Against Seismic Events — Part 2: Geotechnical Aspects
ISO 4917-3, Utformning av kärnkraftverk mot seismiska händelser - Del 3: Civila strukturer
ISO 4917-4, Utformning av kärnkraftverk mot seismiska händelser - Del 4: Komponenter
ISO 4917-5, Design of Nuclear Power Plants against Seismic Events — Part 5: Seismic Instrumentation
ISO 4917-6, Utformning av kärnkraftverk mot seismiska händelser - Del 6: Post-seismiska åtgärder
ISO 4923, Reactor technology — Structural design and design for liner integrity
ISO 24426, Strålskydd - Format på ingångsdata för statistisk beskrivning från dosregister avseende personer som övervakats för stråldoser i radiologiskt arbete
ISO 24390, Metoder för att bedöma radioaktiviteten hos mycket lågaktivt avfall som produceras av kärntekniska anläggningar
ISO 23548, Mätning av radioaktivitet - Testmetod med alfaspektrometri
EN ISO 27048, Strålskydd - Uppskattning av personalstråldoser till följd av intag av radioaktiva ämnen (ISO 27048:2011, IDT)
ISO/PAS 6291, Chronometric dating methods in geosciences and archaeology by optically stimulated luminescence (OSL) — Reporting of equivalent doses and dating results
ISO 6863, Preparation of Plutonium and Uranium spikes for Isotope Dilution Mass Spectrometry (IDMS)
ISO 21847-1, Kärnbränsleteknik - Alfaspektrometri - Del 1: Bestämning av neptunium i uran och dess föreningar
ISO 21847-2, Kärnbränsleteknik - Alfaspektrometri - Del 2: Bestämning av plutonium i uran och dess föreningar
ISO 21847-3, Kärnbränsleteknik - Alfaspektrometri - Del 3: Bestämning av uran 232 i uran och dess föreningar
ISO 16646, Kärntekniska anläggningar - Kriterier för design och drift av inneslutning och ventilationssystem för anläggningar för tritiumfusion och hantering av fusionsbänsle
ISO 12749-3, Kärnenergi, kärnteknik och strålskydd - Ordlista - Del 3: Bränslecykel
EN ISO 22127, Dosimetri med radiofotoluminiscens-glas-dosimetrar för kvalitetsgranskning av dosbestämning vid radioterapi med MV röntgen
ISO 8345, Application of Knowledge Management to Radioactive Waste Management
ISO 24427, Radiological protection — Medical proton accelerators — Requirements and recommendations for shielding design and evaluation
ISO 8939, Avveckling av cyclotron för medicinsk använding
ISO 16795:2023, Kärnenergi - Bestämning av innehållet Gd203 i uranoxidinnehållande kutsar med röntgenfluorescensspektrometri
ISO 22931:2022, Measurement of radioactivity in the environment — Air: Radon-222 — Quality assurance/quality control for calibration facilities, radon measurement device manufacturers and measurement device analysis providers
N 1629, Automation systems and integration - Industrial data - Nuclear Digital Ecosystem
IEC 63465, Calibration and quality control in the use of radionuclide calibrators
ISO 20041-2, Tritium och kol-14 aktivitet i utsläpp till luft från kärntekniska anläggningar - Del 2: Bestämning av tritium och kol-14 aktivitet genom bubblingsteknik
ISO 17838-1, Design and performance evaluation of emergency core cooling system strainer for pressurized water reactor nuclear power plants — Part 1: General principles
ISO/TS 18420, Chronometric dating methods in geosciences and archaeology — Part 1: Single aliquot regenerative dose procedure and optically stimulated luminescence (SAR-OSL) of quartz — Reporting of equivalent doses and dating results
ISO 18510-1, Measurement of the radioactivity in the environment — Bioindicator — Part 1: Part 1: General guide for the sampling,conditioning and pre-treatment
ISO 18990, Measurement of radioactivity in urine-238Pu, 239Pu and 240Pu-Test method using alpha spectrometry and ICP-MS
ISO 18709, Packaging steel drums for uranium ore concentrate
ISO 18518, Requirements to the safety systems raised by the application of the superconducting technology in nuclear fusion facilities
ISO 19243, Structural design criteria for in-vessel components of magnetic confinement fusion reactor via elastic analysis method
ISO 19326, Reactor technology — Fusion reactors — Design and assessment for remotely-handled components of magnetic confinement fusion reactor
ISO 19327, Reactor technology — Fusion reactors — design and assessment of remote maintenance system for divertor of magnetic confinement fusion reactor
ISO 19696, Reactor technology — Fusion reactors — Test methods for low temperature mechanical properties of electrical insulation materials of superconducting device
ISO 19991, Reactor technology — Fusion reactors — supersonic molecular beam injection fueling technique for nuclear fusion devices
ISO 14146:2023, Radiologiskt skydd - Kriterier och prestandagränser för periodisk kontroll av persondosimetritjänster
EN ISO 14146, Radiologiskt skydd - Kriterier och prestandagränser för periodisk kontroll av persondosimetritjänster
ISO 17099, Prestationskriterier för laboratorier som använder mikrokärntest (med cytokinesblockering) på perifera blodlymfocyter för biologisk dosimetri
ISO/TS 23406:2023, Kärnenergi - Krav på organ som reviderar och certifierar kvalitetsledningssystem för organisationer som levererar produkter och service viktig för kärnsäkerheten
CEN ISO/TS 23406:2023, Kärnenergi - Krav på certifieringsorgan som erbjuder kvalitetsgranskning och certifiering av kvalitetsledningssystem för organisationer som levererar varor och tjänster som är viktiga för strålsäkerheten
ISO 16659-2, Ventilationssystem för kärntekniska anläggningar - In-situ testmetoder för jodfällor med fast adsorbent - Del 2:
ISO 16659-3, Ventilationssystem för kärntekniska anläggningar - In-situ testmetoder för jodfällor med fast adsorbent - Del 3:
ISO 20553, Strålskydd - Monitering av personer yrkesmässigt utsatta för risk att internkontamineras med radioaktivt material
EN ISO 20553, Strålskydd - Monitering av personer yrkesmässigt utsatta för risk att internkontamineras med radioaktivt material
ISO 22765:2023, Kärnbränsleteknik - Sintrade kutsar av (U,Pu)O2 - Riktlinjer för keramografisk preparering för granskning av mikrostrukturen
ISO 13465:2023, Kärnenergi - Kärnbränsleteknik - Bestämning av neptunium i lösningar av salpetersyra genom spektrofotometri
ISO 15382, Strålskydd - Metoder för bestämning av dos till ögonlinsen, huden och extremiteterna
ISO 22913, Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection — Residence Time Distribution (RTD) formulation and applications using radioactive tracers
ISO 23010, Reactor Technology — Fission Research Reactor — Waste and Decommissioning
ISO 22996, Reactor Technology — Fission Research Reactor — Design and Operation
EN ISO 2889, Provtagning på luftburet radioaktivt material från skorstenar och rörledningar vid kärntekniska anläggningar
EN ISO 6980-1, Kärnenergi - Referensstrålning för betapartiklar - Del 1: Framställningsmetod
EN ISO 6980-2, Kärnenergi - Referensstrålning för betapartiklar - Del 2: Kalibreringsgrunder relaterade till fundamentala storheter som karaktäriserar strålfältet
EN ISO 6980-3, Kärnenergi - Referensstrålning för betapartiklar - Del 3: Kalibrering av områdes- och persondosimetrar samt bestämning av deras respons som funktion av betaenergi och infallsvinkel
EN ISO 8529-3, Kärnenergi - Referensstrålning av neutroner - Del 3: Kalibrering av områdes- och persondosimetrar och bestämning av deras respons som funktion av energi och infallsriktning
EN ISO 9271, Dekontaminering av radioaktivt kontaminerade ytor - Provning av tvättmedel för textilier
EN ISO 16659-1, Ventilationssystem för kärntekniska anläggningar - In-situ testmetoder för jodfällor med fast adsorbent - Del 1: Allmänna krav
EN ISO 18589-2, Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Mark - Del 2: Vägledning för val av provtagningsstrategi, provtagning och förbehandling av prover
EN ISO 18589-3, Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Mark - Del 3: Provmetod för gammastrålande radionuklider med användning av gammaspektrometri
EN ISO 20041-1, Tritium och kol-14 aktivitet i utsläpp till luft från kärntekniska anläggningar - Del 1: Provtagning av tritium och kol-14
EN ISO 20044, Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft: aerosoler - Provtagning med filtermedia
EN ISO 20045, Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft: Tritium - Provningsmetod med provuppsamling i bubbelkammare
EN ISO 21243, Strålskydd - Driftskriterier för laboratorier som utför initial cytogenetisk dosuppskattning av massolyckor vid radiologiska eller nukleära nödlägen - Allmänna principer för uppskattning av andelen dicentriska kromosomer
EN ISO 23588, Strålskydd - Allmänna krav för färdighetsprov för in vivo undersökning av radioaktivt material i kroppen
CEN ISO/TR 24422, Utveckling av ett vattenekvivalent fantom för att mäta de fysiska egenskaperna hos specifika strålkirurgiska behandlingsapparater
EN ISO 1709:2018/A1, Kärnenergi - Fissilt material - Principer för kriticitetssäkerhet vid hantering och bearbetning - Tillägg 1: Kontrollmetoder och säkerhetsutrustning
EN ISO 7097-2, Kärnbränsleteknik - Bestämning av uran i lösningar, uranhexafluorid och fast material - Del 2: Järn (II) reduktion/cerium (IV) oxidation titrometrisk metod
EN ISO 11311:2011/A1, Kriticitetssäkerhet - Kritiska värden för homogena bränsleblandningar av plutonium- och uranoxid utanför reaktorer - Tillägg 1: Rättelser och förtydliganden
EN ISO 24389-1, Styrning och hantering av radioaktivt avfall från kärntekniska anläggningar - Del 1: Allmänna principer, mål och praktisk vägledning
EN ISO 4233, Testmetod för läckage av hett helium för högtemperaturtryckbärande komponenter i kärnfusionsreaktorer
EN ISO 18077, Uppstartsmätning för tryckvattenreaktorer
ISO 6980-1, Kärnenergi - Referensstrålning för betapartiklar - Del 1: Framställningsmetod
ISO 6980-2, Kärnenergi - Referensstrålning för betapartiklar - Del 2: Kalibreringsgrunder relaterade till fundamentala storheter som karaktäriserar strålfältet
ISO 6980-3, Kärnenergi - Referensstrålning för betapartiklar - Del 3: Kalibrering av områdes- och persondosimetrar samt bestämning av deras respons som funktion av betaenergi och infallsvinkel
ISO 23682, Determination of uranium(VI) in TBP-aliphatic diluents — Raman spectrometry
ISO 24012-1, Test of buffer material under coupled thermo-hydro-mechanical conditions for geological disposal of high-level radioactive waste — Part 1: Swelling pressure test
EN ISO 17099, Prestationskriterier för laboratorier som använder mikrokärntest (med cytokinesblockering) på perifera blodlymfocyter för biologisk dosimetri (ISO 17099:2023)
Visa fler Visa färre
Utgivet 248 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 405/AG 1, WG-experter inom Kärnenergi
Deltagare 11 företag och organisationer
E Mennerdahl Systems (EMS), Täby
Elekta Instrument AB, Stockholm
European Spallation Source Eric, Lund
Forsmarks Kraftgrupp AB, Östhammar
OKG AB, Oskarshamn
Radonova Laboratories AB, Uppsala
Ringhals AB, Väröbacka
Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm
Studsvik Nuclear AB, Nyköping
Svensk Kärnbränslehantering AB, Solna
Vattenfall AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/TC 85, Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection
ISO/TC 85/SC 2, Radiological protection
ISO/TC 85/SC 5, Nuclear installations, processes and technologies
ISO/TC 85/SC 6, Reactor technology
CEN/TC 430, Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Kärnenergiteknik (27.120) Energi- och värmeöverföring (27) Kärnenergiteknik Allmänt (27.120.01) Reaktorteknik (27.120.10) Kärnkraftanläggningar, säkerhet (27.120.20) Klyvbara material (27.120.30) Övrigt (27.120.99) Strålningsmätning (17.240) Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Luftkvalitet (13.040) Allmänt (13.040.01) Jordkvalitet, pedologi (13.080) Allmänt Jordkvalitet (13.080.01) Strålningsskydd (13.280)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Pierre Carpentier
Projektledare
pierre.carpentier@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se