Standardutveckling · SIS/TK 405

Kärnenergi

Få verksamheter har så höga krav på säkerhet som kärnkraftsproduktion. Det är vår övertygelse att användandet av internationellt accepterade krav och provningsmetoder vid hantering, import och export av nukleär utrustning och radioaktivt material är en förutsättning för att skapa en kärnkraftsverksamhet som är säker för både människor och miljö.

Målet för den internationella kommittén, där vi aktivt deltar, är att förbättra effektivitet, säkerhet och strålskydd för all kärnteknisk verksamhet och upprätthålla den nuvarande globaliseringen av marknader med nya internationella standarder. Vår kommittés mål är att samla svensk erfarenhet inom området kärnenergi för att effektivt kunna påverka den internationella utvecklingen inom området.

Ett annat mål är att alla relevanta ISO-standarder överförs till svensk standard allteftersom de kommer fram.

Dessutom syftar projektet till att ge de deltagande företagen möjlighet att dra nytta av det kunskapsutbyte som sker både inom Sverige och internationellt i anknytning till standardiseringen.

Tonvikten ligger för närvarande på strålskydds- och bränslefrågor, reaktorsäkerhet samt säkerhet vid avfallshantering.

Målgruppen för projektet är representanter för anläggningsägare, tillståndsgivande och kontrollerande myndigheter samt forskningsinstitut.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén deltar aktivt i kommittén ISO/TC 85 "Nuclear energy, nuclear technology and radiological protection" och i flera av dess arbetsgrupper.

Kommittén vill bidra till den internationella efterfrågan på en harmonisering av regler, normer och föreskrifter.

Omfattningen av ISO/TC 85 är en standardisering inom området för fredliga tillämpningar av kärnenergi och i fråga om skydd för enskilda personer och för miljön mot alla källor till joniserande strålning. Det omfattar huvudsakligen:

  • kärnbränslecykeln;
  • kärnkraftsreaktorer;
  • strålskydd vid alla kärntekniska teknik och tillämpningar för joniserande strålning

Mer information om kommitténs arbete:

Vill du delta? Läs mer
Arbetar nu med 69 standarder
ISO 13304, Radiologiskt skydd - Minsta kriterier för elektronparamagnetisk resonansspektroskopi (EPR) för retrospektiv dosimetri av joniserande strålning
ISO 20890, In-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors
ISO 20890-6, Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors -- Part 6: Radiographic testing
ISO 11482, Riktlinjer för provtagning av plutoniumdioxid (PuO2) i en anläggning för återvinning
ISO 16795, Kärnenergi - Bestämning av innehållet Gd203 i bränslekutsar med röntgenfluorescensspektrometri
ISO 20043-1, Measurement of radioactivity in the environment - Guidelines for effective dose assessment using environmental monitoring data - Part 1: Planned and existing exposure situation
ISO 16640, Monitoring radioactive gases in effluents from facilities producing positron emitting radionuclides and radiopharmaceuticals
ISO 18310-2, Mätning av dosekvivalentrat och uppskattning av persondosekviivalent från patienter som tilldelas jod-131 efter borttagning av sköldkörteln - Del 2: Efter att ha lämnat sjukhuset
ISO 23018, Group-Averaged Neutron and Gamma-Ray Cross Sections for Radiation Protection and Shielding Calculations for Nuclear Reactors
ISO 23133, Nuclear criticality safety - Nuclear criticality safety training for operations
ISO 21909-2, Passive neutron dosimetry systems - Part 2: Methodology and criteria for the qualification of personal dosimetry systems in workplaces
ISO 12749-6, Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection - Vocabulary - Part 6: Nuclear medicine
ISO 19461-2, Radiological protection - Measurement for the clearance of waste contaminated with radioisotopes for medical application - Part 2: Management of solid radioactive waste in nuclear facilities
ISO 23466, Design criteria for the thermal insulation of reactor coolant system main equipments and piping of PWR nuclear power plants
ISO 23467, Ice plug isolation of piping in nuclear power plant
ISO 23468, Determination of heavy water isotopic purity by Fourier Transform Infrared Spectroscopy
ISO 16659-1, Ventilation systems for nuclear installations - In-situ efficiency test methods for iodine traps with solid sorbent - Part 1: General requirements
ISO 23588, Radiological protection - General requirements for performance testing for in vivo monitoring
ISO 23547, Reference sources - Calibration of gamma-ray spectrometers - Photon emitters
ISO 23557, Calibration, quality assurance and use of radionuclides calibrators in nuclear medicine
ISO 20041-1, Tritium and carbon-14 activity in gaseous effluents and gas discharges of nuclear installations - Part 1: Sampling of tritium and carbon-14
ISO 2889, Provtagning på luftburet radioaktivt material från skorstenar och rörledningar vid kärntekniska anläggningar
ISO 21112, Methodologies for assessing the radioactivity of very low-level waste (VLLW) produced by nuclear facilities
ISO 24361, Nuclear energy -Light water reactors - Design Requirements for Passive Containment Heat Removal System using Indirect Cooling
ISO 24459, Determination of Uranium content in samples coming from the Nuclear Fuel cycle by L-absorption Edge Spectrometry
ISO 20044-1, Measurement of radioactivity in the environment - Air - Part 1: Aerosols sampling
ISO 20045, Measurement of radioactivity in the environment - Air: tritium - Test method using sampling by bubbler
ISO 20043-2, Measurement of radioactivity - Guidelines for environmental monitoring for effective dose assessment - Part 2: Nuclear emergency exposure situation
ISO 3579, Technical Standard for Installation of Structural Modules in Nuclear Power Plants
ISO 7195, Kärnenergi - Transportbehållare för uranhexafluorid
ISO 4361, Reactor technology:Micro-grid Control Network Survey of Nuclear Island Projects in Nuclear Power Plants
ISO 4449, Guidelines for Construction Technology of Biological Shielding Concrete in Nuclear PowerPlant
ISO 6980-1, Kärnenergi - Referensstrålning för betapartiklar - Del 1: Framställningsmetod
ISO 6980-2, Kärnenergi - Referensstrålning av betapartiklar - Del 2: Kalibreringsgrunder relaterade till fundamentala storheter som karaktäriserar strålfältet
ISO 6980-3, Kärnenergi - Referensstrålning av betapartiklar - Del 3: Kalibrering av områdes- och persondosimetrar samt bestämning av deras respons som funktion av betaenergi och infallsvinkel
ISO 4917-1, Design of Nuclear Power Plants against Seismic Events — Part 1: Principles
ISO 4917-2, Design of Nuclear Power Plants against Seismic Events — Part 2: Subsoil
ISO 4917-3, Design of Nuclear Power Plants against Seismic Events — Part 3: Civil Structures
ISO 4917-4, Design of Nuclear Power Plants against Seismic Events — Part 4: Components
ISO 4917-5, Design of Nuclear Power Plants against Seismic Events — Part 5: Seismic Instrumentation
ISO 4917-6, Design of Nuclear Power Plants against Seismic Events — Part 6: Post-Seismic Measures
ISO 4923, Reactor technology — Structural design and design for liner integrity
ISO 8529-1, Neutronreferensstrålning - Del 1: Egenskaper och produktionsmetoder
ISO 21909-1, Strålskydd - Passiva, persondosimetrar för neutroner - Del 1: Prestanda- och testföreskrifter för persondosimetri
ISO/ASTM 51900, Riktlinjer för dosimetri vid strålningsforskning rörande livsmedel och jordbruksprodukter
ISO 16796, Kärnenergi - Bestämning av innehållet Gd2O3 i bränsleblandningar och bränslekutsar med atomemissionsspektrometri och en induktivt kopplad plasmakälla (ICP-AES)
ISO 21243:2020, Radiation protection — Performance criteria for laboratories performing cytogenetic triage for assessment of mass casualties in radiological or nuclear emergencies — General principles and application to dicentric assay
ISO 24390, Methodologies for assessing the radioactivity of very low-level waste (VLLW) produced by nuclear facilities
ISO 1709:2018/Amd 1, Kärnenergi - Fissilt material - Principer för kriticitetssäkerhet vid hantering och bearbetning
ISO 7753, Kärnenergi - System för upptäckt av och larm om kriticitet - Krav på funktion och provning
ISO 23548, Measurement of radioactivity — Test method using alpha spectrometry
ISO 4233, Hot helium leak testing method for high temperature pressure-bearing components in nuclear fusion reactors
EN ISO 11929-1, Bestämning av de karaktäristiska gränserna (beslutsnivå, detektionsgräns och gränser för täckningsintervall) vid mätning av joniserande strålning - Principer och tillämpningar - Del 1: Grundläggande tillämpningar
EN ISO 11929-2, Bestämning av de karaktäristiska gränserna (beslutsnivå, detektionsgräns och gränser för täckningsintervall) vid mätning av joniserande strålning - Principer och tillämpningar - Del 2: Avancerade tillämpningar
EN ISO 11929-3, Bestämning av de karaktäristiska gränserna (beslutsnivå, detektionsgräns och gränser för täckningsintervall) vid mätning av joniserande strålning- Principer och tillämpningar - Del 3: Tillämpning vid användning av omräkningsfunktioner
EN ISO 12807, Säker transport av radioaktiva material - Läckagetest på förpackningar
EN ISO 14146, Radiologiskt skydd - Kriterier och prestandagränser för periodisk kontroll av persondosimetritjänster
EN ISO 16793, Kärnbränsleteknik - Riktlinjer för keramografisk preparering av sintrade UO2-kutsar för undersökning av mikrostrukturen (ISO 16793:2018)
EN ISO 18256-1, Kärnbränsleteknik - Upplösning av material innehållande plutoniumdioxid — Del 1: Upplösning av plutoniumdioxid i pulverform (ISO 18256-1:2019)
EN ISO 18256-2, Kärnbränsleteknik - Upplösning av material innehållande plutoniumdioxid — Del 2: Upplösning av MOX kutsar och pulver (ISO 18256-2:2019)
EN ISO 20046, Strålskydd - Prestandakrav för institutioner som använder ”Fluorescence in Situ Hybridization (FISH)” för att uppskatta exponering av joniserande strålning
EN ISO 28057, Klinisk dosimetri - Dosimetri med solida termoluminescensdetektorer för foton- och elektronstrålning inom radioterapi (ISO 28057:2019)
EN ISO 4037-1, Strålskydd - Röntgen- och gammareferensstrålning för kalibrering av dosimetrar och dosratmätare samt för bestämning av deras känslighet som funktion av fotonenergi - Del 1: Strålningskarakteristik och framställningsmetoder (ISO 4037-1:2019)
EN ISO 4037-2, Strålskydd - Röntgen- och gammareferensstrålning för kalibrering av dosimetrar och dosratmätare samt för bestämning av deras respons som funktion av fotoenergi - Del 2: Dosimetri av röntgen- och gammareferensstrålning i energiintervallen 8 keV - 1,3 MeV och 4 MeV - 9 MeV (ISO 4037-2:2019)
EN ISO 4037-3, Strålskydd - Röntgen- och gamma referensstrålning för kalibrering av dosimetrar och dosratmätare och för bestämning av deras känslighet som funktion av fotonenergin - Del 3: Kalibrering av omgivnings- och persondosimeterar (ISO 4037-3:2019)
EN ISO 4037-4, Strålskydd - Röntgen- och gamma referensstrålning för kalibrering av dosimetrar och dosratmätare och för bestämning av deras känslighet som funktion av fotonenergin. - Del 4: Kalibrering av omgivnings- och persondosimeterar för låga fotonenergier (ISO 4037-4:2019)
EN ISO 8299, Kärnbränsleteknik - Bestämning av isotopinnehållet och koncentrationer av kärnämnen i form av uran och plutonium i lösningar av salpetersyra med masspektrometri med termisk jonisation (ISO 8299:2019)
EN ISO 9161, Pulver av uranoxid - bestämning av skenbar täthet och stampdensitet (ISO 9161:2019)
EN ISO 9463, Kärnenergi - Kärnbränsleteknik - Bestämning av plutonium i lösningar av salpetersyra medelst spektrofotometri (ISO 9463:2019)
Visa fler Visa färre
Utgivet 214 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 11 företag och organisationer
Dentsply IH AB, MÖLNDAL
Elekta Instrument AB, Stockholm
European Spallation Source Eric, LUND
Forsmarks Kraftgrupp AB, ÖSTHAMMAR
OKG AB, Oskarshamn
Ringhals AB, Väröbacka
Strålsäkerhetsmyndigheten, STOCKHOLM
Studsvik Nuclear AB, NYKÖPING
Svensk Kärnbränslehantering AB, SOLNA
Svensk Kärnbränslehantering AB, Oskarshamn
Vattenfall AB Energimarknad, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/TC 85, Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection
ISO/TC 85/SC 2, Radiological protection
ISO/TC 85/SC 5, Nuclear installations, processes and technologies
ISO/TC 85/SC 6, Reactor technology
CEN/TC 430, Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Kärnenergiteknik (27.120) Energi- och värmeöverföring (27) Kärnenergiteknik Allmänt (27.120.01) Reaktorteknik (27.120.10) Kärnkraftanläggningar, säkerhet (27.120.20) Klyvbara material (27.120.30) Övrigt (27.120.99) Strålningsmätning (17.240) Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Luftkvalitet (13.040) Allmänt (13.040.01) Jordkvalitet, pedologi (13.080) Allmänt Jordkvalitet (13.080.01) Strålningsskydd (13.280)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Pierre Carpentier
Projektledare
pierre.carpentier@sis.se

Emma Stenberg
Projektassistent
emma.stenberg@sis.se