Standardutveckling · SIS/TK 225

Anläggningsmaskiner och gruvdrift

Anläggningsmaskiner är ett samlingsbegrepp för flera typer av fordon som används vid markarbeten, konstruktionsarbeten och gruvdrift. Exempel är grävmaskiner, lastdumprar och kompakteringsmaskiner. Då dessa ofta har ett högt kapacitetsutnyttjande och används under tuffa förhållanden så är det viktigt att optimera förhållandet mellan människa och maskin för att undvika skador.

Sedan många år har det arbetats med standarder inom områdena ”Earth Moving Machinery” och ”Drill rigs” inom kommitteen "Anläggningsmaskiner", främst med syfte att uppnå ökad säkerhet för människor och maskin. Som ett resultat av detta arbete finns idag närmare 200 standarder, t ex för provnings- och mätmetoder till förbättrad förarkomfort, som kontinuerligt behöver ses över. Den tekniska utvecklingen kräver också nya standarder, t.ex. inom elektronisk styrning och övervakning av maskinerna.

Ett arbete med att få en global säkerhetsstandard för anläggningsmaskiner har pågått i flera år. Förslagen har resulterat i standarden med beteckningen ISO 20474. Den europeiska säkerhetsstandarden för anläggningsmaskiner (EN 474-1- - 12) utkom 2006 och är föremål för löpande revisioner som en följd av utvecklingen inom området anläggningsmaskiner.

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete
Arbetar nu med 93 standarder
EN ISO 20500-1, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 1: Allmänna krav
EN ISO 20500-2, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 2: Särskilda krav för vägfräsar
EN ISO 20500-3, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 3: Särskilda krav för markstabiliseringsmaskiner och återvinningsmaskiner
EN ISO 20500-4, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 4: Särskilda krav för kompakteringsmaskiner
EN ISO 20500-6, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 6: Särskilda krav för mobila matare
ISO 3449, Anläggningsmaskiner - Skyddshytt mot fallande objekt (FOPS) - Laboratorieprovning och prestandakrav
EN 474-1, Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 1: Allmänna krav
EN 474-2, Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 2: Krav för schaktmaskiner
EN 474-3, Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 3: Krav för lastare
EN 474-4, Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 4: Krav för grävlastare
EN 474-5, Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 5: Krav för hydrauliska grävmaskiner
EN 474-6, Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 6: Krav för dumprar
EN 474-7, Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 7: Krav för motorschaktvagnar
EN 474-8, Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 8: Krav för väghyvlar
EN 474-9, Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 9: Krav för rörläggare
EN 474-10, Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 10: Krav för dikesgrävare
EN 474-11, Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 11: Krav för kompaktorer
EN 474-12, Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 12: Krav för lingrävmaskiner
EN 474-13, Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 13: Krav för vältar
EN 17106-1, Maskiner för vägunderhåll - Säkerhet - Del 1: Allmänna krav
EN 17106-2, Maskiner för vägunderhåll - Säkerhet - Del 2: Krav för maskiner för vägrengöring
EN 17106-3-1, Maskiner för vägunderhåll - Säkerhet - Del 3-1: Maskiner för vintervägunderhåll - Krav för snöröjningsmaskiner med roterande redskap samt snöplogar
EN 17106-3-2, Maskiner för vägunderhåll - Säkerhet - Del 3-2: Maskiner för vintervägunderhåll - Krav för spridningsmaskiner
EN 17106-4-1, Maskiner för vägunderhåll - Säkerhet - Del 4-1: Maskiner för underhåll av vägar och trafikområden - Krav för gräs- och buskröjningsmaskiner
EN 12418, Stenkapningsmaskiner för byggarbetsplatser - Säkerhet
EN 13862, Maskiner för golvsågning - Säkerhet
ISO 12509, Anläggningsmaskiner - Belysning, ljussignaler, markeringsljus och reflexer
ISO 20500-1, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 1: Allmänna krav
ISO 20500-2, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 2: Särskilda krav för vägfräsar
ISO 20500-3, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 3: Särskilda krav för markstabiliseringsmaskiner och återvinningsmaskiner
ISO 20500-4, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 4: Särskilda krav för kompakteringsmaskiner
ISO 20500-6, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 6: Materialmatare
ISO 6683, Anläggningsmaskiner - Höftbälten och fästanordningar för höftbälten - Funktionskrav och provning
SS 749000, Anläggningsmaskiner - Provningsmetoder för energianvändning
EN 1804-1, Gruvmaskiner för underjordsbruk - Säkerhetskrav för hydrauliska gruvstöttor - Del 1: Stöttor och allmänna krav
EN 1804-2, Gruvmaskiner för underjordsbruk - Säkerhetskrav för hydrauliska gruvstöttor - Del 2: Stolpar och cylindrar
ISO 12511:1997/Amd 1, Anläggningsmaskiner - Timmätare - Tillägg 1
EN 12609, Mobila blandare - Säkerhetskrav
EN 1009-6, Anläggningsmaskiner - Maskiner för mekanisk behandling av mineraler och liknande solida material - Säkerhet - Del 6: Specifika krav för mobila och halvmobila maskiner
EN 16228-1:2014/A1, Borrnings- och grundläggningsutrustning - Säkerhet - Del 1: Allmänna krav
EN 16228-2:2014/A1, Borrnings- och grundläggningsutrustning - Säkerhet - Del 2: Mobila borriggar för anläggnings- och geoteknik, stenbrott och gruvor
EN 16228-3:2014/A1, Borrnings- och grundläggningsutrustning - Säkerhet - Del 3: Styrd horisontell borrutrustning
EN 16228-4:2014/A1, Borrnings- och grundläggningsutrustning - Säkerhet - Del 4: Grundläggningsutrustning
EN 16228-5:2014/A1, Borrnings- och grundläggningsutrustning - Säkerhet - Del 5: Slitsmursutrustning
EN 16228-6:2014/A1, Borrnings- och grundläggningsutrustning - Säkerhet - Del 6: Sprutnings-, gjutnings- och injekteringsutrustning
EN 16228-7:2014/A1, Borrnings- och grundläggningsutrustning - Säkerhet - Del 7: Utbytbar tilläggsutrustning
ISO 16417, Anläggningsmaskiner - Hydrauliska brytare - Terminologi och handelsspecifikationer
ISO 15878, Utrustning för vägbyggnad och vägunderhåll - Utläggare - Terminologi och handelsspecifikationer
ISO 19014-2, Anläggningsmaskiner - Funktionssäkerhet - Del 2: Utformning och utvärdering av krav på hårdvara och arkitektur för säkerhetsrelaterade delar av styrsystemet
ISO 15643, Vägbyggnad och vägunderhåll - Spridare för bituminösa bindemedel - Terminologi och handelsspecifikationer
EN 1804-3, Gruvmaskiner för underjordsbruk - Säkerhetskrav för hydrauliska gruvstöttor - Del 3: Hydrauliska och elektrohydrauliska kontrollsystem
ISO 20500-5, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 5: Särskilda krav för utläggare
ISO/TS 15143-4, Anläggningsmaskiner och mobila väganläggningsmaskiner - Datautbyte på arbetsområde - Del 4: Topografiska data för arbetsområde
ISO 19426-6, Strukturer för gruvschakt - Del 6: Utformning av schaktinklädnad
ISO 19426-7, Strukturer för gruvschakt - Del 7: Lingejder
ISO 21573-2, Byggmaskiner och -utrustningar - Betongpumpar - Del 2: Tillvägagångssätt för granskning av tekniska parametrar
EN ISO 6683, Anläggningsmaskiner - Höftbälten och fästanordningar för höftbälten - Funktionskrav och provning
ISO , Determination and measurement method of production amount - Mobile crusher of aggregates for stone
ISO 23285, Lantbruksmaskiner, traktorer och anläggningsmaskiner - Säkerhet hos elektriska och elektroniska komponenter och system som verkar vid 32 till 75 VDC och 21 till 50 VAC
ISO/TR 25398, Anläggningsmaskiner - Riktlinjer för bedömning av exponering för helkroppsvibrationer från åkmanövrerade maskiner - Användning av harmoniserade data uppmätta av internationella institut, organisationer och tillverkare
EN 474-5:2006/Amd 4, Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 5: Krav för hydrauliska grävmaskiner
ISO 6011, Anläggningsmaskiner - Instrumenteringstablå för manövrering
ISO 20500-7, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 7: Särskilda krav för betongbeläggnings- och texturhärdningsmaskiner
EN ISO 20500-5, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 5: Särskilda krav för utläggare
ISO 6405-1:2017/Amd 1, Anläggningsmaskiner - Symboler för förarreglage och andra skyltar - Del 1: Allmänna symboler - Tillägg 1
ISO 6405-2:2017/Amd 1, Anläggningsmaskiner - Symboler för förarreglage och andra skyltar - Del 2: Symboler för särskilda maskiner, utrustningar och tillbehör - Tillägg 1
ISO 6165, Anläggningsmaskiner - Grundtyper - Identifiering och terminologi
ISO 21815-1, Anläggningsmaskiner - Varning för och undvikande av kollision - Del 1: Allmänna krav
ISO/TS 21815-2, Anläggningsmaskiner - Varning för och undvikande av kollision - Del 2:
ISO 21815-3, Anläggningsmaskiner - Varning för och undvikande av kollision - Del 3: Riskområde och risknivå
EN ISO 20500-7, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 7: Särskilda krav för betongbeläggnings- och texturhärdningsmaskiner
ISO 18650-1, Byggmaskiner och -utrustningar - Betongblandare - Del 1: Terminologi och allmänna specifikationer
EN 15571, Maskiner och anläggningar för brytning och bearbetning av natursten - Säkerhet - Krav för ytslipmaskiner
EN 16564, Maskiner och anläggningar för brytning och bearbetning av natursten - Säkerhet - Krav för såg/fräsmaskiner av bridge-typ inklusive versioner med numerisk kontroll (NC/CNC)
EN ISO 6165, Anläggningsmaskiner - Grundtyper - Identifiering och terminologi
EN ISO 19014-2, Anläggningsmaskiner - Funktionssäkerhet - Del 2: Utformning och utvärdering av krav på hårdvara och arkitektur för säkerhetsrelaterade delar av styrsystemet
ISO 23875, Gruvdrift - Operatörsutrymmen - Luftkvalitetskontrollsystem och luftrenhetsprovning
EN 13035-1, Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av planglas - Säkerhetskrav - Del 1: Utrustning för lagring, hantering och transport i fabriksanläggningen
EN 13035-2, Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av planglas - Säkerhetskrav - Del 2: Förvaring, hantering och transportutrustning utanför fabriksanläggningen
EN 15163-1, Maskiner och anläggningar för brytning och bearbetning av natursten - Säkerhetskrav - Del 1: Krav för stationära diamantvajersågar
EN 15163-2, Maskiner och anläggningar för brytning och bearbetning av natursten - Säkerhetskrav - Del 2: Krav för transportabla diamantvajersågar
ISO 24451-1, Mining-Rock mechanics - Part 1: Terminology
EN 1009-2/A1, Anläggningsmaskiner - Maskiner för mekanisk behandling av mineraler och liknande solida material - Säkerhet - Del 2: Specifika krav för maskiner för matning
ISO 22932-3, Gruvdrift - Terminologi - Del 3: Bergmekanik
ISO 22932-4, Gruvdrift - Terminologi - Del 4: Prospektering och utforskning
ISO 22932-5, Gruvdrift - Terminologi - Del 5: Borrning och sprängning
EN 13042-3, Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av hålat glas - Säkerhetskrav - Del 3: IS-maskiner
EN 1009-1/A1, Anläggningsmaskiner - Maskiner för mekanisk behandling av mineraler och liknande solida material - Säkerhet - Del 1: Allmänna krav för enskilda maskiner och bearbetningsanläggningar
ISO 23872, Gruvstrukturer - Underjordsstukturer
ISO/TS 19014-5, Anläggningsmaskiner - Funktionssäkerhet - Del 5: Tabeller för prestandanivåer
ISO 3164:2013/Amd 1, Anläggningsmaskiner - Laboratoriebedömning av skyddskonstruktioner - Specifikation av skyddsutrymmet - Tillägg 1
EN ISO 3164:2013/A1, Anläggningsmaskiner - Laboratoriebedömning av skyddskonstruktioner - Specifikation av skyddsutrymmet - Tillägg 1
ISO 12509, Anläggningsmaskiner - Belysning, ljussignaler, markeringsljus och reflexer
Visa fler Visa färre
Utgivet 283 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 28 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Boliden Mineral AB, Boliden
Boliden Mineral AB, Skelleftehamn
Brokk AB, Skellefteå
Construction Tools PC AB, Kalmar
DEKRA Industrial AB, UPPSALA
Dynapac Compaction Equipment AB, KARLSKRONA
Emhart Glass Sweden AB, SUNDSVALL
Engcon Holding AB, Strömsund
Epiroc Rock Drills AB, ÖREBRO
Excidor AB, BOLLNÄS
Hammerglass AB, Förslöv
Holms Industri AB, Motala
Huddig AB, Hudiksvall
Husqvarna AB Construction Products, PARTILLE
Inmotion Technologies AB, Stockholm
Komatsu Forest AB, UMEÅ
Leica Geosystems Technology AB, Stockholm
LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB, Malmberget
OilQuick AB, Hudiksvall
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, ALNARP
Rototilt Group AB, Vindeln
Sandvik SRP AB, SVEDALA
Scania CV AB, SÖDERTÄLJE
SMP Parts AB, Ilsbo
Steelwrist AB, Rosersberg
Transportstyrelsen, Borlänge
Volvo Construction Equipment AB, ESKILSTUNA
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 78 internationella kommittéer
ISO/TC 127, Earth-moving machinery
ISO/TC 127/AHG 3, Investigation regarding the differences between block handlers and wheel loaders
ISO/TC 127/CAG, Chair's Advisory Group
ISO/TC 127/SC 1, Test methods relating to safety and machine performance
ISO/TC 127/SC 1/WG 12, Performance and noise tests for hydraulic breakers
ISO/TC 127/SC 1/WG 13, Object detection systems and visual aids
ISO/TC 127/SC 1/WG 5, Visibility
ISO/TC 127/SC 1/WG 6, Earth-moving machinery - Test methods for energy use
ISO/TC 127/SC 2, Safety, ergonomics and general requirements
ISO/TC 127/SC 2/AG 1, Operator protective structure standards
ISO/TC 127/SC 2/AH 2, Operator Protective Structure Standards (ROPS/TOPS/FOPS)
ISO/TC 127/SC 2/JWG 28, Joint ISO/TC 127/SC 2 - ISO/TC 82 - ISO/TC 82/SC 8 - ISO/TC 195 WG:Collision awareness and avoidance
ISO/TC 127/SC 2/WG 12, Joint ISO/TC 127/SC 2 - ISO/TC 108/SC 4 WG: Whole body vibration
ISO/TC 127/SC 2/WG 13, Dumper trainer seat/enclosure
ISO/TC 127/SC 2/WG 15, Earth-moving machinery - Fire prevention
ISO/TC 127/SC 2/WG 16, Joint ISO/TC 127/SC 2 - ISO/TC 195 WG: Electromagnetic compatibility (EMC) of Earthmoving and building construction machinery
ISO/TC 127/SC 2/WG 21, Revision of ISO 5010
ISO/TC 127/SC 2/WG 22, Joint ISO/TC 127/SC 2 - ISO/TC 82 - ISO/TC 82/SC 8 WG: Autonomous machine safety
ISO/TC 127/SC 2/WG 23, Joint ISO/TC 127/SC 2 - ISO/TC 108/SC 4 WG: Laboratory evaluation of operator seat vibration
ISO/TC 127/SC 2/WG 24, Control system functional safety
ISO/TC 127/SC 2/WG 26, Operator controls
ISO/TC 127/SC 2/WG 29, Skid steer loader couplers
ISO/TC 127/SC 2/WG 31, Operator protective structure material requirements
ISO/TC 127/SC 2/WG 9, Development of ISO 20474 (formerly TC 127 WG 5)
ISO/TC 127/SC 3, Machine characteristics, electrical and electronic systems, operation and maintenance
ISO/TC 127/SC 3/JWG 11, Joint ISO/TC 127/SC 3 - ISO/TC 110/SC 4 WG: Lighting, signalling and marking Lights, and reflex-reflector devices
ISO/TC 127/SC 3/WG 12, Revision of ISO 6405: Symbols for operator controls and other displays
ISO/TC 127/SC 3/WG 13, Operator's Manual
ISO/TC 127/SC 3/WG 14, Hour meters
ISO/TC 127/SC 3/WG 15, Visual display of machine operation (Revision of ISO 6011)
ISO/TC 127/SC 3/WG 5, Worksite data exchange
ISO/TC 127/SC 3/WG 9, Safety of electric drive and hybrid electronic components and systems
ISO/TC 127/SC 4, Terminology, commercial nomenclature, classification and ratings
ISO/TC 127/SC 4/WG 3, Rollers and land-fill compactors (revision of ISO 8811)
ISO/TC 127/SC 4/WG 4, Attachments for excavators
ISO/TC 127/SC 4/WG 5, Revision of ISO 6165
ISO/TC 127/WG 8, Sustainability
ISO/TC 195, Building construction machinery and equipment
ISO/TC 195/SC 1, Machinery and equipment for concrete work
ISO/TC 195/SC 1/WG 2, Concrete floating machines
ISO/TC 195/SC 3, Drilling and foundation equipment
ISO/TC 195/SC 3/WG 1, Terminology and definitions
ISO/TC 195/WG 5, Road construction and maintenance equipment - Terminology and commercial specifications
ISO/TC 195/WG 6, Hand-held machinery and equipment
ISO/TC 195/WG 8, Aggregate processing
ISO/TC 195/WG 9, Safety of mobile road construction machinery
ISO/TC 23/SC 19/JWG 10, Joint ISO/TC 23/SC 19/WG 10 - ISO/TC 127/SC 3: Electrical safety systems for AG and EMM
ISO/TC 82, Mining
ISO/TC 82/JWG 1, Joint ISO/TC 82 - ISO/TC 127 WG: Rock drill rigs
ISO/TC 82/JWG 5, Safety of mining and earthmoving mobile machines working underground
ISO/TC 82/SC 7, Mine closure and reclamation management
ISO/TC 82/SC 8, Advanced automated mining systems
ISO/TC 82/SC 8/JWG 2, Joint ISO/TC 82/SC 8 - ISO/TC 127/SC 2 WG FMS interface
ISO/TC 82/SC 8/JWG 3, Joint ISO/TC 82/SC 8 - ISO/TC 127/SC 3 WG: Reference framework and architecture for advanced automation and autonomy
ISO/TC 82/SC 8/JWG 4, Joint ISO/TC 82/SC 8 - ISO/TC 127/SC 3 WG: Specification of interoperability of teleoperated, autonomous, and manned mining equipment
ISO/TC 82/WG 2, Continuous surface miners
ISO/TC 82/WG 3, Shearer loaders and plough systems
ISO/TC 82/WG 4, Structures for mine shafts
ISO/TC 82/WG 6, Classification of mine accidents
ISO/TC 82/WG 8, Terminology
ISO/TC 82/WG 9, Operator enclosures
CEN/TC 151, Construction equipment and building material machines - Safety
CEN/TC 151/WG 1, Earth-moving machinery - Safety
CEN/TC 151/WG 11, Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety
CEN/TC 151/WG 13, Machines and plants for the production, treatment and processing of flat glass - Safety
CEN/TC 151/WG 15, Electromagnetic compatibility
CEN/TC 151/WG 16, Road operation machinery - Safety requirements
CEN/TC 151/WG 18, Machines and plants for the production, treatment and processing of hollow and special glass - Safety
CEN/TC 151/WG 3, Drilling and foundation equipment
CEN/TC 151/WG 4, Tunnelling machines - Safety
CEN/TC 151/WG 5, Road construction machines - Safety
CEN/TC 151/WG 6, Machines and equipment to process building materials (portable, hand-guided, support-mounted, on rails or self-propelled) - Safety
CEN/TC 151/WG 8, Concrete preparation and handling equipment - Safety
CEN/TC 151/WG 9, Machines and plants for the production of cement, lime, and gypsum, including crushing, screening, sizing and recycling - Safety
CEN/TC 196, Mining machinery and equipment - Safety
CEN/TC 196/WG 1, Mobile machines at the face
CEN/TC 196/WG 2, Mobile machines for underground mines
CEN/TC 196/WG 3, Machines for underground mines - Roof support
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Anläggningsmaskiner (53.100) Anläggningsmaskiner (14.090) Maskiner för gruvor under jord (14.500) Maskinsäkerhet (14)