Standardutveckling · SIS/TK 225

Anläggningsmaskiner och gruvdrift

Anläggningsmaskiner är ett samlingsbegrepp för flera typer av fordon som används vid markarbeten, konstruktionsarbeten och gruvdrift. Exempel är grävmaskiner, lastdumprar och kompakteringsmaskiner. Då dessa ofta har ett högt kapacitetsutnyttjande och används under tuffa förhållanden så är det viktigt att optimera förhållandet mellan människa och maskin för att undvika skador.

Sedan många år har det arbetats med standarder inom områdena ”Earth Moving Machinery” och ”Drill rigs” inom kommittén, främst med syfte att uppnå ökad säkerhet för människor och maskin. Som ett resultat av detta arbete finns idag närmare 200 standarder, t.ex. för provnings- och mätmetoder till förbättrad förarkomfort, som kontinuerligt behöver ses över. Den tekniska utvecklingen kräver också nya standarder, t.ex. inom elektronisk styrning och övervakning av maskinerna.

Ett arbete med att få en global säkerhetsstandard för anläggningsmaskiner har pågått i flera år. Förslagen har resulterat i standarden med beteckningen ISO 20474. Den europeiska säkerhetsstandarden för anläggningsmaskiner (EN 474-1- - 12) utkom 2006 och är föremål för löpande revisioner som en följd av utvecklingen inom området anläggningsmaskiner.

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete
Arbetar nu med 88 standarder
EN ISO 20500-1, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 1: Allmänna krav
EN ISO 20500-2, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 2: Särskilda krav för vägfräsar
EN ISO 20500-3, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 3: Särskilda krav för markstabiliseringsmaskiner och återvinningsmaskiner
EN ISO 20500-4, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 4: Särskilda krav för kompakteringsmaskiner
EN ISO 20500-6, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 6: Särskilda krav för mobila matare
ISO 20500-1, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 1: Allmänna krav
ISO 20500-2, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 2: Särskilda krav för vägfräsar
ISO 20500-3, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 3: Särskilda krav för markstabiliseringsmaskiner och återvinningsmaskiner
ISO 20500-4, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 4: Särskilda krav för kompakteringsmaskiner
ISO 20500-6, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 6: Materialmatare
ISO 6683, Anläggningsmaskiner - Höftbälten och fästanordningar för höftbälten - Funktionskrav och provning
EN 1009-6, Anläggningsmaskiner - Maskiner för mekanisk behandling av mineraler och liknande solida material - Säkerhet - Del 6: Specifika krav för mobila maskiner
ISO 20500-5, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 5: Särskilda krav för utläggare
ISO/TS 15143-4, Anläggningsmaskiner och mobila väganläggningsmaskiner - Datautbyte på arbetsområde - Del 4: Topografiska data för arbetsområde
EN ISO 6683, Anläggningsmaskiner - Höftbälten och fästanordningar för höftbälten - Funktionskrav och provning
EN 17969, Anläggningsmaskiner - Maskinsäkerhet - System för skydd mot kontaminering
EN , Earth-moving machinery - Safety - Demolition machinery / ändras till: Demolition application
ISO 6011, Anläggningsmaskiner - Instrumenteringstablå för manövrering
ISO 20500-7, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 7: Särskilda krav för betongbeläggnings- och texturhärdningsmaskiner
EN ISO 20500-5, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 5: Särskilda krav för utläggare
ISO 21815-3, Anläggningsmaskiner - Varning för och undvikande av kollision - Del 3: Riskområde och risknivå för framåt/bakåt-rörelse
EN ISO 20500-7, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 7: Särskilda krav för betongbeläggnings- och texturhärdningsmaskiner
ISO 23725, FMS-gränssnitt till autonom transport
EN 13035-1, Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av planglas - Säkerhetskrav - Del 1: Utrustning för lagring, hantering och transport i fabriksanläggningen
ISO 24451-1, Mining-Rock mechanics - Part 1: Terminology
EN 1009-2:2020/A1, Anläggningsmaskiner - Maskiner för mekanisk behandling av mineraler och liknande solida material - Säkerhet - Del 2: Specifika krav för maskiner för matning
EN 13042-3, Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av hålat glas - Säkerhetskrav - Del 3: IS-maskiner
EN 1009-1:2020/A1, Anläggningsmaskiner - Maskiner för mekanisk behandling av mineraler och liknande solida material - Säkerhet - Del 1: Allmänna krav för enskilda maskiner och bearbetningsanläggningar
ISO 3164:2013/Amd 1, Anläggningsmaskiner - Laboratoriebedömning av skyddskonstruktioner - Specifikation av skyddsutrymmet - Tillägg 1
EN ISO 3164:2013/A1, Anläggningsmaskiner - Laboratoriebedömning av skyddskonstruktioner - Specifikation av skyddsutrymmet - Tillägg 1
ISO 5953, Earth-moving machinery- Material handling arms on loaders and backhoe loaders- General requirements
ISO 19711-2, Byggmaskiner och -utrustningar - Mobila blandare - Del 2: Säkerhetskrav
ISO 21815-4, Anläggningsmaskiner - Varning för och undvikande av kollision - Del 4:
ISO 7021, Anläggningsmaskiner och skogsmaskiner - OPS-skydd - Krav på materialprestanda
ISO 11886, Anläggningsmaskiner — Jordborrningsmaskiner och grundläggningsmaskiner — Vokabulär och kommersiella specifikationer
ISO 7334, Earth-moving machinery — Taxonomy and definitions for terms related to automated and autonomous machines
EN 1009-3:2020/A1, Anläggningsmaskiner - Maskiner för mekanisk behandling av mineraler och liknande solida material - Säkerhet - Del 3: Specifika krav för maskiner för krossning och malning
EN 1009-4:2020/A1, Anläggningsmaskiner - Maskiner för mekanisk behandling av mineraler och liknande solida material - Säkerhet - Del 4: Specifika krav för siktmaskiner
EN 1009-5:2020/A1, Anläggningsmaskiner - Maskiner för mekanisk behandling av mineraler och liknande solida material - Säkerhet - Del 5: Specifika krav för maskiner för rengöring, återvinning, sortering och lerbehandling
ISO 13031:2016/Amd 1, Anläggningsmaskiner - Snabbkoppling - Säkerhet - Tillägg 1
ISO 13649, Anläggningsmaskiner - Vägledning för brandskydd
ISO 8811, Anläggningsmaskiner - Vältar och kompaktorer - Handelsspecifikationer
EN 12110-1, Tunnelborrningsmaskiner - Luftslussar - Del 1: Säkerhetskrav för luftslussar som använder tryckluft som tryck- eller andningsmedium samt krav på syrgasandningssystem för dekompressionsändamål
EN 12110-2, Tunnelborrningsmaskiner - Luftslussar - Del 2: Säkerhetskrav för användning av luftfria andningsblandningar och mättnadstekniker i personslussar och för trycksatta transferskyttlar
EN 16191, Tunnelborrningsmaskiner - Säkerhetskrav
ISO 22932-6, Gruvdrift - Terminologi - Del 6: Utrustning för gruvhissar
ISO 12848, Mine hoists and mine winders — Safety requirements
ISO 22932-7, Gruvdrift - Terminologi - Del 7: Ventilation
ISO 23285, Lantbruksmaskiner, traktorer och anläggningsmaskiner - Säkerhet hos elektriska och elektroniska komponenter och system som verkar vid 32 till 75 VDC och 21 till 50 VAC
ISO 13105-1, Byggmaskiner och -utrustningar - Betongglättare - Del 1: Terminologi och handelsspecifikationer
ISO 13105-2, Byggmaskiner och -utrustningar - Betongglättare - Del 2: Säkerhetskrav och verifiering
ISO 22932-8, Gruvdrift - Terminologi - Del 8: Utvinning
ISO 22932-9, Gruvdrift - Terminologi - Del 9: Dränering
EN 12348, Kärnborrmaskin på stativ - Säkerhet
EN 15027, Transportabla vägg- och wiresågsutrustningar för arbetsplatser - Säkerhet
ISO 19432-2, Byggmaskiner - Bärbara, handhållna, förbränningsmotordrivna kapmaskiner - Del 2: Maskiner för sågkedjor - Säkerhetskrav
ISO 19472-1, Skogsmaskiner - Vinschar - Del 1: Mått, prestanda och säkerhet
ISO 16039, Vägbyggnad och vägunderhåll - Betongbeläggningsmaskiner - Vokabulär
EN ISO 23875:2022/A1, Gruvdrift - Operatörsutrymmen - Luftkvalitetskontrollsystem och luftrenhetsprovning - Tillägg 1
ISO 3471:2008/Amd 1, Anläggningsmaskiner - ROPS-skydd (skyddshytter) - Provning och hållfasthets- och prestandakrav - Tillägg 1
ISO 18651-1, Byggmaskiner och -utrustningar - Vibratorer för betong - Del 1: Terminologi och handelsspecifikationer
ISO 18650-2, Byggmaskiner och utrustningar - Betongblandare - Del 2: Tillvägagångssätt för granskning av blandareffektivitet
EN 12151, Maskiner och anläggningar för produktion av betong och murbruk - Säkerhetskrav
ISO/TS 20268, Inspection and Maintenance of Mine Shaft and Associated Structures
EN ISO 19432-2, Byggmaskiner - Bärbara, handhållna, förbränningsmotordrivna kapmaskiner - Del 2: Maskiner för sågkedjor - Säkerhetskrav
ISO 20687, Earth moving machinery — Rigid plastic safety glazing
ISO 20770-1, Drilling and foundation equipment — Safety — Part 1: Common requirements
ISO 20770-4, Drilling and foundation equipment — Safety — Part 4: Diaphragm walling equipment
ISO 20770-5, Drilling and foundation equipment — Safety — Part 5: Jetting, grouting and injection equipment
ISO 20770-6, Drilling and foundation equipment — Safety — Part 6: Interchangeable auxiliary equipment
ISO 20770-2, Drilling and foundation equipment — Safety — Part 2: Mobile drill rigs for civil and geotechnical engineering, quarrying and mining
ISO 20770-3, Drilling and foundation equipment — Safety — Part 3: Foundation equipment
ISO 22932-10, Gruvdrift - Terminologi - Del 10: Transporter
ISO 21208, Mining — Operator enclosures Gas filtration performance requirements, testing, and operational integration of gas filtration
ISO 21557, Mining — Mining methods — Specification and Classification
EN ISO 3471:2008/A1, Anläggningsmaskiner - ROPS-skydd (skyddshytter) - Provning och hållfasthets- och prestandakrav - Tillägg 1
ISO 15642, Vägbyggnad och vägunderhåll - Asfaltverk - Terminologi och specifikationer för teknisk dokumentation
ISO 15689, Vägbyggnad och vägunderhåll - Spridare för pulverbindemedel - Terminologi och handelsspecifikationer
ISO 21573-1, Byggmaskiner och utrustningar - Betongpumpar - Del 1: Terminologi och handelsspecifikationer
ISO 22543, Earth-moving machinery — Bystander awareness
EN ISO 20770-1, Drilling and foundation equipment — Safety — Part 1: Common requirements
EN ISO 20770-2, Drilling and foundation equipment — Safety — Part 2: Mobile drill rigs for civil and geotechnical engineering, quarrying and mining
EN ISO 20770-3, Drilling and foundation equipment — Safety — Part 3: Foundation equipment
EN ISO 20770-4, Drilling and foundation equipment — Safety — Part 4: Diaphragm walling equipment
EN ISO 20770-5, Drilling and foundation equipment — Safety — Part 5: Jetting, grouting and injection equipment
EN ISO 20770-6, Drilling and foundation equipment — Safety — Part 6: Interchangeable auxiliary equipment
ISO 23224, Drilling and foundation machinery — Safety — Horizontal directional drilling (HDD) machines
ISO 23870-10, Off-road machinery — Secure High Speed Data Communication - Part 10: 1000BASE-T1
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 311 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 36 företag och organisationer
AB Volvo Penta, Göteborg
ABB AB Process Industries, Västerås
AFRY AB, Malmö
Arbetsmiljöverket, Solna
Boliden Mineral AB, Boliden
Brokk AB, Skellefteå
Construction Tools PC AB, Kalmar
DEKRA Industrial AB, Uppsala
DEKRA Industrial AB, Solna
Dynapac Compaction Equipment AB, Karlskrona
Emhart Glass Sweden AB, Sundsvall
engcon Holding AB, Strömsund
engcon Nordic AB, Strömsund
Epiroc Rock Drills AB, Örebro
Excidor AB, Bollnäs
Front Equipment AB, Götene
Hammerglass AB, Förslöv
Holms Attachments AB, Motala
Huddig AB, Hudiksvall
Husqvarna AB Construction Products, Partille
Inmotion Technologies AB, Stockholm
Komatsu Forest AB, Umeå
Leica Geosystems Technology AB, Stockholm
LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB, Malmberget
Maskinleverantörerna, Stockholm
Maskin-Mekano Försäljnings AB, Jönköping
OilQuick AB, Hudiksvall
Rejlers Sverige AB, Älvsjö
Rototilt Group AB, VINDELN
Sandvik SRP AB, Svedala
Scania CV AB, Södertälje
Seko - Service- & kommunikationsfacket, Umeå
SMP Parts AB, Ilsbo
SMP Svensk Maskinprovning AB, Alnarp
Steelwrist AB, Märsta
Volvo Construction Equipment AB, Eskilstuna
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 79 internationella kommittéer
ISO/TC 127, Earth-moving machinery
ISO/TC 127/AHG 3, Investigation regarding the differences between block handlers and wheel loaders
ISO/TC 127/CAG, Chair's Advisory Group
ISO/TC 127/SC 1, Test methods relating to safety and machine performance
ISO/TC 127/SC 1/WG 13, Object detection systems and visual aids
ISO/TC 127/SC 1/WG 5, Visibility
ISO/TC 127/SC 1/WG 6, Earth-moving machinery - Test methods for energy use
ISO/TC 127/SC 2, Safety, ergonomics and general requirements
ISO/TC 127/SC 2/AG 1, Operator protective structure standards
ISO/TC 127/SC 2/JWG 28, Joint ISO/TC 127/SC 2 - ISO/TC 82/SC 8 - ISO/TC 195 WG: Collision awareness and avoidance
ISO/TC 127/SC 2/JWG 31, Joint ISO/TC 127/SC 2 - ISO/TC 23/SC 15 WG: Operator protective structure material requirements
ISO/TC 127/SC 2/WG 12, Joint ISO/TC 127/SC 2 - ISO/TC 108/SC 4 WG: Whole body vibration
ISO/TC 127/SC 2/WG 13, Dumper trainer seat/enclosure
ISO/TC 127/SC 2/WG 15, Earth-moving machinery - Fire prevention
ISO/TC 127/SC 2/WG 16, Joint ISO/TC 127/SC 2 - ISO/TC 195 WG: Electromagnetic compatibility (EMC) of Earthmoving and building construction machinery
ISO/TC 127/SC 2/WG 22, Joint ISO/TC 127/SC 2 - ISO/TC 82 - ISO/TC 82/SC 8 WG: Autonomous machine safety
ISO/TC 127/SC 2/WG 24, Control system functional safety
ISO/TC 127/SC 2/WG 30, Revision of 6683
ISO/TC 127/SC 2/WG 32, Material handling arms on loaders and backhoe loaders
ISO/TC 127/SC 2/WG 34, Rigid plastic safety glazing
ISO/TC 127/SC 3, Machine characteristics, electrical and electronic systems, operation and maintenance
ISO/TC 127/SC 3/JWG 11, Joint ISO/TC 127/SC 3 - ISO/TC 110/SC 4 WG: Lighting, signalling and marking Lights, and reflex-reflector devices
ISO/TC 127/SC 3/JWG 16, Joint ISO/TC 127/SC 3 - ISO/TC 82/SC 8 - ISO/TC 23/SC 19 - ISO/TC 22/SC 31 - ISO/TC 23/SC 15 WG: Secure high speed mobile data communication
ISO/TC 127/SC 3/WG 12, Revision of ISO 6405: Symbols for operator controls and other displays
ISO/TC 127/SC 3/WG 13, Operator's Manual
ISO/TC 127/SC 3/WG 15, Visual display of machine operation (Revision of ISO 6011)
ISO/TC 127/SC 3/WG 5, Worksite data exchange
ISO/TC 127/SC 3/WG 9, Safety of electric drive and hybrid electronic components and systems
ISO/TC 127/SC 4, Terminology, commercial nomenclature, classification and ratings
ISO/TC 127/SC 4/WG 3, Rollers and land-fill compactors (revision of ISO 8811)
ISO/TC 127/SC 4/WG 5, Revision of ISO 6165
ISO/TC 127/WG 17, Rechargeable Energy Storage System (RESS) application for EMM (ISO 5757)
ISO/TC 127/WG 8, Sustainability
ISO/TC 195, Building construction machinery and equipment
ISO/TC 195/SC 1, Machinery and equipment for concrete work
ISO/TC 195/SC 1/WG 2, Concrete floating machines
ISO/TC 195/SC 1/WG 4, Truck mixers
ISO/TC 195/SC 1/WG 5, Machinery and Plants for the preparation of concrete and mortar
ISO/TC 195/SC 1/WG 6, Concrete pumps
ISO/TC 195/SC 1/WG 7, Concrete mixers
ISO/TC 195/SC 1/WG 8, Concrete machinery - Worksite data exchange
ISO/TC 195/SC 1/WG 9, Self-loading mobile concrete mixers‖
ISO/TC 195/SC 3, Drilling and foundation machinery and equipment
ISO/TC 195/SC 3/WG 1, Terminology and definitions
ISO/TC 195/WG 2, Terminology
ISO/TC 195/WG 5, Road construction and maintenance equipment - Terminology and commercial specifications
ISO/TC 195/WG 6, Hand-held machinery and equipment
ISO/TC 195/WG 9, Safety of mobile road construction machinery
ISO/TC 23/SC 15/JWG 4, Joint ISO/TC 23/SC 15 - ISO/TC 127 WG: Traction assist systems/steep slope operation
ISO/TC 23/SC 19/JWG 10, Joint ISO/TC 23/SC 19/WG 10 - ISO/TC 127/SC 3: Common work between agricultural and earth moving machinery
ISO/TC 82, Mining
ISO/TC 82/JWG 1, Joint ISO/TC 82 - ISO/TC 127 - ISO/TC 195/SC 3 WG : Rock drill rigs
ISO/TC 82/SC 7, Mine closure and reclamation management
ISO/TC 82/SC 8, Advanced automated mining systems
ISO/TC 82/SC 8/JWG 1, Joint ISO/TC 82/SC 8 - ISO/TC 127/SC 2 WG Remote stop function for mining equipment
ISO/TC 82/SC 8/JWG 2, Joint ISO/TC 82/SC 8 - ISO/TC 127/SC 2 WG FMS interface
ISO/TC 82/SC 8/JWG 3, Joint ISO/TC 82/SC 8 - ISO/TC 127/SC 3 WG: Reference framework and architecture for advanced automation and autonomy
ISO/TC 82/SC 8/JWG 4, Joint ISO/TC 82/SC 8 - ISO/TC 127/SC 3 WG: Specification of interoperability of teleoperated, autonomous, and manned mining equipment
ISO/TC 82/WG 10, Mine hoists and mine winders
ISO/TC 82/WG 4, Structures for mine shafts
ISO/TC 82/WG 8, Terminology
ISO/TC 82/WG 9, Operator enclosures
CEN/TC 151, Construction equipment and building material machines - Safety
CEN/TC 151/WG 1, Earth-moving machinery - Safety
CEN/TC 151/WG 11, Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety
CEN/TC 151/WG 13, Machines and plants for the production, treatment and processing of flat glass - Safety
CEN/TC 151/WG 15, Electromagnetic compatibility
CEN/TC 151/WG 16, Road operation machinery - Safety requirements
CEN/TC 151/WG 18, Machines and plants for the production, treatment and processing of hollow and special glass - Safety
CEN/TC 151/WG 3, Drilling and foundation equipment
CEN/TC 151/WG 4, Tunnelling machines - Safety
CEN/TC 151/WG 5, Road construction machines - Safety
CEN/TC 151/WG 6, Machines and equipment to process building materials (portable, hand-guided, support-mounted, on rails or self-propelled) - Safety
CEN/TC 151/WG 8, Concrete preparation and handling equipment - Safety
CEN/TC 151/WG 9, Machines and plants for the production of cement, lime, and gypsum, including crushing, screening, sizing and recycling - Safety
CEN/TC 196, Mining machinery and equipment - Safety
CEN/TC 196/WG 2, Mobile machines for underground mines
CEN/TC 196/WG 3, Machines for underground mines - Roof support
CEN/TC 196/WG 8, Rock drill rigs and reinforcement rigs
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Anläggningsmaskiner (53.100) Anläggningsmaskiner (14.090) Maskiner för gruvor under jord (14.500) Maskinsäkerhet (14)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Verksamhetsplan 2023

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Daniel Hedlund
Projektledare
0735824369
daniel.hedlund@sis.se

Rebecca Cederholm
Vice projektledare
rebecca.cederholm@sis.se

Joel Andreasson
Projektkoordinator
joel.andreasson@sis.se

Erik Elster
Ordförande
Epiroc Rock Drills AB