SIS hantering av coronakrisen och vårt bidrag till att bromsa spridningen av covid-19

SIS är – tillsammans med en lång rad organisationer, företag och myndigheter – en viktig del i den infrastruktur i Sverige som säkerställer att det finns kvalitetskriterier för bland annat produkter och tjänster som produceras i och importeras till Sverige, bland annat inom vård- och omsorgssektorn. Vi samarbetar med myndigheter och organisationer för att bidra till att produkterna som produceras, säljs och köps är säkra och håller god kvalitet.

På denna sida

Nedan listar vi myndigheter som kontrollerar krav på olika produkter. Läs mer om våra kostnadsfria standarder och distansutbildningar längre ned på sidan.

Marknadskontrollrådet

Marknadskontrollrådet är ett nationellt samordningsorgan för frågor om marknadskontroll.  Marknadskontrollrådet är placerat vid Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac), som ansvarar för ordförandeskap och sekretariat. 

Läs på Marknadskontrollsrådets webbplats om vilka myndigheter som kontrollerar huruvida en produkt överensstämmer med de krav som ställs på produkten.

För att visa att en produkt överensstämmer med kraven på produkten ska CE-märkning användas.

Med anledning av pågående covid-19-kris utfärdas dock just nu dispens från bland annat CE-märkning, exempelvis av Arbetsmiljöverket gällande personlig skyddsutrustning (se nedan) och av Läkemedelsverket gällande medicintekniska produkter.

Swedac – ackreditering av svenska företag

Swedac ansvarar bland annat för ackreditering av de aktörer som certifierar svenska företag som producerar personlig skyddsutrustning.

Det förekommer allt oftare misstankar om falska certifikat för skyddsutrustning.

På Swedacs hemsida kan du läsa om hur du kontrollerar att ett certifikat är äkta.

Vill du veta hur du får ett tillfälligt tillstånd för skyddsutrustning nu i samband med coronapandemin, läs Swedacs guide.

Vad är egentligen personlig skyddsutrustning och vilka krav ställs på den? Läs en intervju med en av Swedacs bedömningsledare om skillnaden på olika skyddsutrustning och vem som har rätt att testa den: Höga krav på personlig skyddsutrustning.

Arbetsmiljöverket – kraven för CE-märkning

Men anledning av covid-19 har vissa ändringar gjorts kring kraven på CE-märkning av viss personlig skyddsutrustning.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats

Läkemedelsverket – lagstiftning inom medicinteknik m.m.

Läkemedelsverket övervakar att lagstiftningen inom bland annat det medicintekniska området följs. Med anledning av covid-19 hanterar Läkemedelsverket dispensansökningar gällande vissa medicintekniska produkter.

Läs mer om Läkemedelsverkets arbete med covid-19.

Kommerskollegium – export- och tullregler m.m.

Kommerskollegium uppdaterar sin hemsida kontinuerligt om export- och tullregler etc., bland annat kring personlig skyddsutrustning.

Läs Kommerskollegiums nyheter

CEN and CENELEC COVID-19 Crisis Management Network

SIS deltar i CEN and CENELEC COVID-19 Crisis Management Network tillsammans med andra medlemsländer i Europa. I detta nätverk utbyter vi information och erfarenheter från våra respektive länder och diskuterar olika teman så som möjlig ekvivalens mellan kinesisk och europeisk standard. För närvarande diskuteras också en gemensam guide för säker återstart av ekonomierna i Europa.


SIS distansutbildningar

SIS Utbildning har sett en ökad efterfrågan av distansutbildning då organisationer nu vill fortsätta med sin utveckling samt anpassning till det nya marknadsläget som har uppstått. Därför har vi startat distansutbildningar inom kvalitetsledning ISO 9001, miljöledning ISO 14001, arbetsmiljöledning ISO 45001 (inkl. övergångskurs från OHSAS 18001 till ISO 45001), internrevision ISO 19011, kontinuitetshantering ISO 22301 samt energiledning ISO 50001.

Vi har också haft webbinarier inom kontinuitetshantering, informationssäkerhet och ledarskapsprocessen.


SIS tekniska kommittéer – sakkunniga i olika standardiseringsfrågor som är relevanta för att skydda sig mot spridningen av covid-19

Nedanstående kommittéer på SIS arbetar med standarder som tillgängliggjorts kostnadsfritt i kampen mot covid-19 och som hanterar personlig skyddsutrustning, medicintekniska produkter samt samhällssäkerhet. Har du frågor kring standarderna de arbetar med så kontakta projektledningarna, deras kontaktuppgifter finns till höger på varje kommittésida när du klickar på länkarna nedan.