Standardutveckling · SIS/TK 494

Samhällssäkerhet

Målsättningen med kommitténs arbete är att höja samhällets säkerhet och att underlätta samverkan mellan aktörer. Standardisering av bland annat riskhantering, kontinuitetshantering, krisberedskap, ökad resiliens, interoperabilitet, informationshantering, kunskapshantering och ledning för att förebygga i händelse av en incident och att efter en incident kunna lära sig och förbättra sin beredskap inför kommande oförutsedda händelser. Kommitténs arbete omfattar även standardisering av civilt försvar till nytta för totalförsvaret.

 

Utgångspunkter i kommitténs arbete

Kommitténs arbete och framtagna standarder bidrar till att:

  • svenska intressen tillvaratas vid internationell och europeisk standardutveckling inom området samhällssäkerhet.
  • skapa ett säkrare samhälle och mer motståndskraftiga organisationer samt en bättre beredskap inför oväntade händelser.
  • säkerställa att medverkande svenska organisationers intressen tillvaratas vid standardutveckling inom området.
  • säkerställa att kommittén är ett relevant och branschöverskridande forum för kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Användande av standarder inom kommitténs omfattning

Standarderna används för att säkerställa att samhällets beredskap och motståndskraft för incidenter och oförutsedda händelser ska kunna hålla en hög kvalitet.

Mer information om kommitténs arbete:

Allmänt om kommittén
Arbetar nu med 36 standarder
ISO 22340, Security and resilience — Protective security — Guidelines for an enterprise protective security architecture and framework
ISO 31050, Risk Management - Guidelines for managing emerging risks to enhance resilience
CEN/TR , Assessment framework for new standardisation work items related to Disaster Management
EN , CBRNE Training Framework: Requirements for CBRNE education and training
EN , Provisions of lone worker services
ISO 22342, Säkerhet och resiliens - Skydd - Riktlinjer för utveckling av en säkerhetsplan för en organisation
SS 22304, Säkerhet och resiliens - Ledningssystem för kontinuitetshantering - Handbok för kontinuitetshantering enligt ISO 22301
ISO 22371, Security and resilience - Urban resilience - Framework, model and guidelines for strategy and implementation
EN 17091, Crisis management - Guidance for developing a strategic capability
ISO 22343-1, Security and resilience - Vehicle security barriers - Performance requirement, vehicle impact test method and performance rating
ISO 22360, Security and resilience - Crisis management - Concept, principles and framework
ISO 22385, Säkerhet och resiliens — Äkthet, integritet och förtroende för produkter och dokument — Riktlinjer för att upprätta ett ramverk för förtroende och interoperabilitet
ISO 22350, Security and resilience — Emergency management — Overview and framework
ISO/TR 22351, Säkerhet och resiliens - Krishantering - Meddelandestruktur vid informationsutbyte
EN , Guidelines for security and safety planning of small and middle size events in open air grounds
ISO 22388, Security and resilience — Authenticity, integrity and trust for products and documents — Guidelines for securing physical documents
ISO 22386, Security and resilience — Authenticity, integrity and trust for products and documents — Guidelines for brand protection and enforcement procedures
ISO 22300, Samhällsäkerhet - Terminologi
ISO 22343-2, Security and resilience — Vehicle security barriers — Part 2: Application
EN 17483-2, Tillhandahållande av privata säkerhetstjänster för skydd av kritisk infrastruktur - Del 2: Flygplats- och luftfartssäkerhetstjänster
EN 17483-3, Tillhandahållande av privata säkerhetstjänster för skydd av kritisk infrastruktur - Del 3: Hamnsäkerhetstjänster
ISO 22359, Security and resilience — Guidelines for hardened protective shelters
ISO 22336, Security and resilience — Organizational resilience — Guidelines for resilience policy and strategy
ISO 22328-2, ...
ISO 22344, Security and resilience — Protective security — Guidelines for crime prevention through environmental design for residential facilities
EN 17483-4, Private security services - Protection of Critical Infrastructure - Part 4: Energy sector security services
CEN/TS -1, Societal and citizen security — Digital Chain of Custody for CBRNE Evidence — Part 1: Overview and Concepts
CEN/TS -2, Societal and citizen security — Digital Chain of Custody for CBRNE Evidence — Part 2: Data Management and Audit
EN ISO 22324, Samhällssäkerhet - Krishantering - Vägledning för färgkoder vid varning
ISO 22373, Security and resilience — Authenticity, integrity and trust for products and documents — Framework for establishing trustworthy supply chains
ISO 22372, Security and resilience — Community resilience — Guidelines for resilient infrastructure
CEN/TS , Security management guidelines for use of personal protection equipment within healthcare facilities
ISO 22353, Security and resilience — Guidelines for crowd management
ISO 22316, Säkerhet och resiliens - Organisatorisk resiliens - Principer
ISO 22366, Security and resilience — Energy resilience — Framework and principles
ISO 31031, Managing risk for youth and school trips
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 44 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 6 arbetsgrupper
SIS/TK 494/AG 03, Terminologi och krisberedskap
SIS/TK 494/AG 04, Kontinuitetshantering och resiliens
SIS/TK 494/AG 05, Riskhantering
SIS/TK 494/AG 06, Säkerhetstjänster och skydd
SIS/TK 494/AG 07, Äkthet, integritet och förtroende för produkter och dokument
SIS/TK 494/AG 08, Skyddsrum
Visa fler Visa färre
Deltagare 17 företag och organisationer
AddContext AB, Karlstad
Bya Bevakningsbranschens Yrkes- & Arbetsmiljönämnd, Kista
DH Anticounterfeit AB, Halmstad
Drivkraft Sverige AB, Stockholm
Försvarsmakten Högkvarteret, Stockholm
Kåver & Mellin AB, Stockholm
Lunds Universitet, Lund
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Solna
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Region Örebro län, Örebro
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
Securitas Sverige AB, Stockholm
Skyddsrumsspecialisten Sverige Holding AB, Solna
Svenska Transportarbetareförbundet Avd 19, Nyköping
Säkerhetsföretagen, Stockholm
Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, Stockholm
Tyréns Sverige AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 21 internationella kommittéer
ISO/TC 262, Risk management
ISO/TC 292, Security and resilience
ISO/TC 292/WG 7, Guidelines for events
ISO/TC 292/WG 9, Crisis management
CEN/TC 391, Societal and Citizen Security
CEN/TC 439, Private security services
SIS/TK 494/AG 07, Äkthet, integritet och förtroende för produkter och dokument:

ISO/TC 292/WG 4, Authenticity, integrity and trust for products and documents

SIS/TK 494/AG 03, Terminologi och krisberedskap:

CEN/TC 391/WG 1, Healthcare Facilities

CEN/TC 391/WG 2, CBRNE

CEN/TC 391/WG 3, Crisis management/civil protection

ISO/TC 292/WG 1, Terminology

ISO/TC 292/WG 3, Emergency management

SIS/TK 494/AG 04, Kontinuitetshantering och resiliens:

ISO/TC 292/WG 2, Continuity and organizational resilience

SIS/TK 494/AG 05, Riskhantering:

ISO/TC 262/JWG 1, Joint ISO/TC 262 - ISO/TC 292 WG: Managing emerging risk

ISO/TC 262/TCG 1, Terminology Coordination Group

ISO/TC 262/WG 6, Guidance Handbook

ISO/TC 262/WG 8, Vocabulary

SIS/TK 494/AG 06, Säkerhetstjänster och skydd:

CEN/TC 439/WG 1, Critical Infrastructure Protection (CIP)

ISO/TC 292/WG 6, Protective security

ISO/TC 292/WG 8, Supply chain security

SIS/TK 494/AG 08, Skyddsrum:

ISO/TC 292/WG 10, Preparedness

Visa fler Visa färre
Finansiering

Kommitténs finansiering består av deltagarnas deltagaravgifter samt anslag och marknadsbidrag/ standardiseringsstöd från SIS. Deltagaravgiften utgår från omfattningen av de mål och aktiviteter som deltagarna i kommittén har kommit överens om i verksamhetsplanen.

Eventuellt underskott eller överskott ackumuleras inte inom kommittén utan hanteras av SIS.

Avgiftsmodell

Alla projektdeltagare betalar samma avgift i kommittén förutom enpersonsföretag som betalar en halverad avgift.

Framtida periodisering

Inom ramen för kommitténs verksamhet kan större insatser/aktiviteter inträffa med variation mellan åren. Kommittén kan då i samråd med SIS välja att avsätta pengar för detta specifika ändamål under perioden.

I denna kommitté är framtida periodisering inte aktuell.

Fastställelse, ändring och uppföljning av verksamhetsplanen

Kommittén godkänner och SIS fastställer årligen Verksamhetsplan för kommittén. Verksamhetsplanen ses över och revideras i samband med SIS budgetprocess då också deltagaravgifter beslutas utifrån omfattningen i Verksamhetsplanen. Eventuell ändring i Verksamhetsplanen kan föreslås av kommittén eller av SIS.

Förändringar i mål och aktiviteter som en följd av omständigheter som SIS inte råder över kan göras och kommuniceras då till kommittén.

SIS Projektledning ansvarar för uppföljning av mål och aktiviteter i Verksamhetsplanen i samråd med ordföranden och ska förmedla information kring detta till kommittén.

Verksamhetsplan 2022

Ämnesområden

Ledningssystem (04) Samhällssäkerhet (04.140)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Informationsutbyte mellan organisationer inom Totalförsvaret - hur bygger man tillit?

Presentation från webbinarium 2020-05-13

Kalender

2023
september
tor
28
SIS/TK 494 Samhällssäkerhet
09:00 - 12:00
november
tis
21
SIS/TK 494 Samhällssäkerhet
09:00 - 12:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Susanna Björk
Projektledare
susanna.bjork@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektkoordinator
anna-karin.jansson@sis.se

Stefan Tangen
Ordförande
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)