Standardutveckling · SIS/TK 494

Samhällssäkerhet

Oförutsedda händelser och yttre påverkningar som exempelvis el- och vattenavbrott, naturkatastrofer eller allvarliga konflikter i Sveriges närområde ställer höga krav på samhället men även på dig som individ och din organisation. För att göra samhället säkrare pågår ett omfattande standardiseringsarbete för att underlätta samverkan och göra det enklare när det oväntade inträffar.

Den övergripande målsättningen med kommitténs arbete är att höja samhällets säkerhet och att underlätta samverkan mellan aktörer för att förebygga, i händelse av en incident och att efter en incident kunna lära sig och förbättra sin beredskap inför kommande oförutsedda händelser. Arbetet omfattar även de civila delarna i ett totalförsvar. Samhällets komplexitet innebär att många faktorer påverkar detta och därför täcks många områden in i kommittéarbetet och man arbetar brett med flera olika typer av standarder.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 39 standarder
ISO 22343, Security and resilience - Vehicle security barriers - Performance requirement, vehicle impact test method and performance rating
EN ISO 22313, Samhällssäkerhet - Ledningssystem för kontinuitet - Riktlinjer
ISO 22361, Security and resilience - Crisis Management - Guidelines for developing a strategic capability
ISO 22383, Security and resilience - Authenticity, integrity and trust for products and documents - Performance criteria for authentication solutions used to ensure genuineness and integrity of material goods
ISO 22379, Security and resilience - Guidelines for hosting and organizing large citywide events
EN 17091, Crisis management - Guidance for developing a strategic capability
ISO 22371, Security and resilience - Urban resilience - Framework, model and guidelines for strategy and implementation
EN ISO 22301, Säkerhet och resiliens - Ledningssystem för kontinuitet - Krav
SIS-TR 70, Totalförsvar - Civila delar - Grundläggande termer och begrepp
ISO 31073, Risk management - Terminology
ISO 22328-1, Security and resilience - Emergency management - Guidelines for implementation of a community-based natural disasters early warning system
ISO 22342, Security and resilience - Protective security - Guidelines for the development of a security plan for an organization
EN 16850, Societal and Citizen Security - Guidance for managing security in healthcare facilities
ISO 22329, Security and resilience - Emergency management - Guidelines for the use of social media in emergencies
ISO 31040, General technical principles for risk management of consumer product safety
EN , Provisions of lone worker services
EN , CBRNE Training Framework: Requirements for CBRNE education and training
CEN/TR , Assessment framework for new standardisation work items related to Disaster Management
ISO/IEC 31050, Guidance for managing emerging risks to enhance resilience
ISO/IEC 31030, Risk Management - Managing Travel Risks - Guidance for organizations
ISO 22313, Samhällssäkerhet - Ledningssystem för kontinuitet - Riktlinjer
ISO/TR 22370, Security and resilience - Community resilience - Framework and principles for urban resilience
ISO 22384, Security and resilience - Authentication, integrity and trust for products and documents - Guidelines to establish and monitor a protection plan and its implementation
ISO 22301, Säkerhet och resiliens - Ledningssystem för kontinuitet - Krav
ISO 22392, Security and resilience - Community resilience - Guidelines for conducting peer reviews
ISO 22341, Security and resilience - Protective security - Guidelines for crime prevention through environmental design
ISO 22340, Security and resilience - Protective security - Architecture, framework and guidelines
ISO/TS 22332, Security and resilience - Business continuity management systems - Guidance for developing business continuity procedures
ISO 22382, Security and resilience - Authenticity, integrity and trust for products and documents - Guidelines for the content, security and issuance of excise tax stamps
EN , Private security provision for the protection of critical infrastructure
ISO 22381, Security and resilience — Guidelines for establishing interoperability among object identification systems to deter counterfeiting and illicit trade
ISO/TS 22375, Security and resilience - Guideline for complexity assessment process to improve security and resilience
ISO 22327, ...
IEC 31010, Risk management - Risk assessment techniques
ISO/TS 22330, Security and resilience - Business continuity management systems - Guidelines for people aspects of business continuity
ISO 22396, Säkerhet och resiliens - Samhällets resiliens - Vägledning för informationsutbyte mellan organisationer
EN 17173, Europeisk CBRNE ordlista
ISO 31022, Risk management - Guidelines for the management of legal risk
ISO 22326, ...
Visa fler Visa färre
Utgivet 27 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 494/AG 03, Terminologi och krisberedskap
SIS/TK 494/AG 04, Kontinuitetshantering och resiliens
SIS/TK 494/AG 05, Riskhantering
SIS/TK 494/AG 06, Säkerhetstjänster och skydd
Visa fler Visa färre
Deltagare 15 företag och organisationer
AddContext AB, Karlstad
Basalt AB, Enköping
Bya Bevakningsbranschens Yrkes- & Arbetsmiljönämnd, Kista
Combitech AB, Solna
DH Anticounterfeit AB, Halmstad
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Försvarsmakten Högkvarteret, Stockholm
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Secana Security AB, Stockholm
SPBI Service AB, Stockholm
Svenska Transportarbetareförbundet Avd 94, Borås
Säkerhetsföretagen, Stockholm
Tyréns AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 262, Risk management
ISO/TC 262/CAG, Chair's Advisory Group
ISO/TC 262/TCG 1, Terminology Coordination Group
ISO/TC 262/TG 1, Strategic Business Plan Task Group
ISO/TC 262/WG 2, Core risk management standards
ISO/TC 262/WG 6, Guidance Handbook
ISO/TC 292, Security and resilience
ISO/TC 292/AHG 1, Communication group
CEN/TC 391, Societal and Citizen Security
CEN/TC 439, Private security services
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer om SIS/TK 494 Extra läsning

Ämnesområden

Ledningssystem Samhällssäkerhet