Standard Svensk standard · SS-ISO 22319:2019

Säkerhet och resiliens - Samhällets resiliens - Vägledning för planering av spontanfrivilligas engagemang (ISO 22319, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
Detta dokument tillhandahåller vägledning för planering av spontanfrivilligas engagemang (SF) i det akuta avhjälpandet och återuppbyggnaden. Intentionen är att hjälpa organisationer att upprätta en plan för att överväga om, hur och när SF kan erbjuda avlastning när det gäller koordinerat akut avhjälpande och återuppbyggande för alla identifierade hot. Det hjälper till att identifiera problem för att säkerställa att planen är riskbaserad och prioriterar SF:s säkerhet, den allmänhet som de försöker hjälpa samt räddningspersonalen. Detta dokument är tänkt att användas av organisationer med ansvar för, eller som deltar i, delar av eller hela planeringen för arbetet med SF. Det kan tillämpas på organisationer av alla typer och storlekar som är engagerade i planeringen för och ledningen av SF (t.ex. lokalt, regionalt och nationellt styre, tillsynsmyndigheter, internationella organisationer och icke-statliga organisationer, företag, offentliga organisationer och samhällsgrupper). De uppgifter som utförs av SF kan kräva endast grundläggande planering (t.ex. för personer som anländer först till olycksplatsen), eller en plan som är mer komplex (t.ex. för personer som reser till det aktuella området för att delta som frivillig). Samordning av frivilliga som tillhör frivilligorganisationer eller professionella hjälporganisationer omfattas inte av detta dokument. This document provides guidelines for planning the involvement of spontaneous volunteers (SVs) in incident response and recovery. It is intended to help organizations to establish a plan to consider whether, how and when SVs can provide relief to a coordinated response and recovery for all identified hazards. It helps identify issues to ensure the plan is risk-based and can be shown to prioritize the safety of SVs, the public they seek to assist and incident response staff. This document is intended for use by organizations with responsibility for, or involvement in, part or all of the planning for working with SVs. It is applicable to all types and sizes of organizations that are involved in the planning for, and management of, SVs (e.g. local, regional, and national governments, statutory bodies, international and non-governmental organizations, businesses and public and community groups). The range of tasks performed by SVs can require only basic planning (e.g. for people who are first on the scene), or a plan that is more complex (e.g. for people who travel to the affected area to volunteer). Coordinating the participation of volunteers who are affiliated to voluntary or professional organizations to provide relief is not within the scope of this document.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Samhällssäkerhet (04.140)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Samhällssäkerhet, SIS/TK 494

Internationell titel: Security and resilience - Community resilience - Guidelines for planning the involvement of spontaneous volunteers (ISO 22319, IDT)

Artikelnummer: STD-80009397

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-01-22

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-ISO 22319:2017