Samhällsbyggnad

Idag när två tredjedelar av världens befolkning bor i städer behöver vi fler smarta, hållbara lösningar. Standarder är ett kraftfullt verktyg för att effektivisera och kvalitetssäkra den snabba urbaniseringen och säkerställa hållbarhet i framtidens städer.

 

Hållbara städer och samhällen

I hållbara städer och samhällen används informations- och kommunikationstekniker för att förbättra livskvaliteten och effektivisera stadens funktioner, med hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Så här påverkas olika delar av den hållbara staden:

Energiproduktion

Framtidens energiförsörjning kräver att vi har större kraftverk utanför staden och små energiproducenter innanför. Standarder säkerställer sedan länge att allt från kärnkraft till solenergi utvecklas effektivt och säkert.

Industriföretag, myndigheter och forskningsinstitut är engagerade i standardiseringsarbetet för ökad energieffektivisering, därtill bevakar de Sveriges intressen internationellt. Om fler skulle införa ISO 50001 – det internationella ledningssystemet för energibesparing, skulle vi inte bara spara miljontals kronor utan även minska problemet med nationens bristande elförsörjning.

Energiledning.png

Agenda 2030 och den hållbara staden

FN:s globala mål ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i hela världen fram till år 2030.

Mål 11 handlar just om hållbara städer och samhällen. Flera standarder finns kopplade till målet och under hösten 2021 publicerade SIS en svensk vägledningsstandard för att hjälpa kommunerna och regionerna med implementering av Agenda 2030, SS 854000.

Bygg, teknik och planering         

Boverket har regeringens uppdrag att genomföra en översyn av myndighetens bygg- och konstruktionsregler. I det uppdraget samarbetar Boverket med SIS och SEK Svensk Elstandard.

I uppdraget, som Boverket kallar för Möjligheternas byggregler, ingår en tydligare rollfördelning mellan Boverket, samhällsbyggnadssektorn och de svenska standardiseringsorganisationerna SIS och SEK som ska återspeglas i reglerna. Boverkets funktionskrav kommer framöver att innehålla betydligt färre detaljerade regler. Allmänna råd och hänvisningar till standarder kommer att tas bort.

Standarder som verktyg och stöd

SIS kommer tillsammans med SEK att tillhandahålla information om relevanta standarder för att uppfylla kraven i de nya byggreglerna. Standarder kommer fortsatt att vara ett viktigt verktyg och stöd för att kunna leva upp till Plan- och Bygglagen och de nya byggreglerna.

SIS Bygghandlingar

SIS Bygghandlingar digitaliserar, uppdaterar och ersätter Bygghandlingar 90.
Dvs ökar tillgängligheten, möter kraven på moderna arbetssätt och gör det enkelt att följa gällande rekommendationer. SIS Bygghandlingar ger anvisningar för utformning av bygghandlingar utifrån svensk och internationell standard, kompletterad med svensk praxis.


SIS Bygghandlingar

SIS Bygghandlingar digitaliserar, uppdaterar och ersätter Bygghandlingar 90. Öka tillgängligheten, möt krav på moderna arbetssätt och gör det enkelt att följa gällande rekommendationer.

Läs mer om SIS Bygghandlingar >

Hållbara städer och samhällen

Idag när två tredjedelar av världens befolkning bor i städer behöver vi fler smarta, hållbara lösningar. Standarder är ett kraftfullt verktyg för att effektivisera och kvalitetssäkra den snabba urbaniseringen och säkerställa hållbarhet i framtidens städer.