Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling handlar om att bättre leda, styra och utveckla verksamheten, samt använda resurser på ett så effektivt och rättssäkert sätt som möjligt – för att i slutändan nå uppsatta mål.

Det brukar innefatta en organisations policy, mål, processer, aktivitetsflöden med fastställda rutiner, mätkriterier samt uppföljning.

Ledningssystem är kraftfulla verktyg för högsta ledningen att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt vissa fastställda policyer och rutiner, och ett stöd för medarbetarna i deras dagliga arbete. 

Exempel på ledningssystem för verksamhetsutveckling:

Ta kontroll över verksamhetsprocessen

Många kommuner står nu inför en rad utmaningar. En åldrande befolkning innebär att efterfrågan på välfärdstjänster ökar och att färre människor i yrkesverksamma åldrar ska försörja allt fler som inte arbetar. Den kommunala ekonomin och de kommunala verksamheterna är starkt beroende av demografin. Skola, vård och omsorg används framför allt av de yngsta och äldsta i befolkningen.

En av utmaningarna ligger i att bygga ut den kommunala verksamheten, infrastrukturen och bostadsbeståndet i takt med att befolkningen växer. Samtidigt som man måste leva upp till lagreglerna för god ekonomisk hushållning, så att inte finansieringen av välfärden skjuts till kommande generationer. En god kontroll på verksamhetsprocesserna är också en god förutsättning för god hushållning.

Frågeställningar som du kanske känner igen dig i och beroende på svaren kan visa på hur bra hushållningen är i din organisation:

  • Har du någon gång upplevt problem med någon externt upphandlad verksamhet?
  • Har du någon gång råkat ut för att ni hittat fel version av ett viktigt styrande dokument, eller varit osäker på om ni haft rätt version?
  • Har du någon gång upplevt att viktiga frågor faller utanför någons ansvar?
  • Har du någon gång upplevt att delar av organisationen utvecklas, utan att se till helheten eller tänka på hur det blir för medborgaren/kunden i det stora hela?

För att få hjälp med och kontroll över din organisations verksamhetsprocesser finns ISO 9001, ett kvalitetsledningssystem för alla organisationer.

Ett kvalitetsledningssystem är det sätt som organisationen använder för att leda och styra de aktiviteter som ska leda till att önskade mål uppnås. Det beskriver också hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta medborgarnas behov.

Med ett väl fungerande kvalitetsledningssystem får du som chef och ledare ett verktyg som hjälper organisationen att förbättra sin övergripande effektivitet och samtidigt ge en god grund för arbetet med en hållbar utveckling.

Varför arbeta efter standarden ISO 9001?

  • Det är ett sammanhållet kvalitetsledningssystem för hela kommunen, med möjlighet att anpassa för varje förvaltning och bolag.
  • Ger stöd för planering, mätning, uppföljning och förbättring.
  • Har en struktur som gör det möjligt komplettera med andra standarder för t ex hållbarhet, omsorg, lekplatser och informationssäkerhet

Läs mer om nyttan med ISO 9001

Bästa tipsen för att komma igång med sitt kvalitetsarbete

Esbjörn Grandalen, Processledare i Västerviks kommun, berättar om hur de påbörjade sitt kvalitetsarbete.

 

 


SIS Perspektiv

SIS Perspektiv optimerar organisationens förutsättningar att rikta fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet.

Case: Västervik har ISO 9001-certifierat hela kommunen

Västervik har fått ett kvitto på sitt arbete. Nu är de certifierade mot ISO 9001 som för två år sedan implementerades i kommunens alla verksamheter. - Det blir lättare att uppfylla krav och nå de mål och uppdrag som finns genom systematiken i systemet, säger kommundirektör Anders Björlin.