Hållbara städer och samhällen

Idag när två tredjedelar av världens befolkning bor i städer behöver vi fler smarta, hållbara lösningar. Standarder är ett kraftfullt verktyg för att effektivisera och kvalitetssäkra den snabba urbaniseringen och säkerställa hållbarhet i framtidens städer.

en framtidsversion av sergels torg

I hållbara städer och samhällen används informations- och kommunikationstekniker för att förbättra livskvaliteten och effektivisera stadens funktioner, med hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Så här påverkas olika delar av den hållbara staden:

Byggnader

Byggnader står för en tredjedel av världens energikonsumtion. Standarder gör att allt från byggmaterial till hissar optimeras på ett hållbart sätt. Den svenska tillämpningsstandarden för betong är ett bra exempel på en standard som kan få stor betydelse genom att möjliggöra en halvering av betongens klimatpåverkan. En annan ledande standard som fått stort genomslag är standarden för miljövarudeklaration för byggprodukter som beskriver produkternas miljöpåverkan ur hela dess livscykel. 

Industrin

Standarder underlättar verksamheters export samt deras möjlighet att ligga i framkant och möta kundernas krav. Närmare 5000 deltar aktivt i SIS standardutveckling. Volvo penta är en av de många organisationer som ser ett värde i att påverka utvecklingen inom de egna intresseområdena, därav är de representerade i flera av SIS kommittéer.

Energiproduktion

Framtidens energiförsörjning kräver att vi har större kraftverk utanför staden och små energiproducenter innanför. Standarder säkerställer sedan länge att allt från kärnkraft till solenergi utvecklas effektivt och säkert.

energiproduktion.png

Industriföretag, myndigheter och forskningsinstitut är engagerade i
standardiseringsarbetet för ökad energieffektivisering, därtill bevakar de Sveriges intressen internationellt. Om fler skulle införa ISO 50001 – det internationella ledningssystemet för energibesparing, skulle vi inte bara spara miljontals kronor utan även minska problemet med nationens bristande elförsörjning.

Återvinning

Tack vare många nya standarder inom skilda områden, kan allt fler produkter återvinnas idag. SIS kommitté för förpackningar och miljö tar fram standarder inom bland annat resursminimering, materialåtervinning, energiutvinning och nedbrytbarhet av förpackningar. Naturvårdsverket är en av aktörerna som stödjer SIS fortsatta arbete som främjar materialåtervinning av plast, textil och förpackningar.

Transporter

Digital simulering av Hyperloop och svävande fordon över en grön skog.

I framtiden ska allt fler transporter ske under eller ovan jord med självkörande bilar och snabbtåg. Intelligenta fordon förlitar sig på standarder i sin kommunikation, automation, övervakning och säkerhet.

Hyperloop är ett exempel på framtida transportlösning som kan bli avgörande i den hållbara staden. Den erbjuder ett snabbt, säkert och energieffektivt system för att transportera människor och varor mellan städer och länder. Genom SIS är Sverige, däribland Trafikverket, engagerade i den europeiska standardiseringen och utvecklingen av Hyperloop.

Agenda 2030 och den hållbara staden

FN:s globala mål ska bidra till en socialt, ekonomiskt och
miljömässigt hållbar utveckling i hela världen fram till år 2030.

socialtansvar_750x235.png

Mål 11 handlar just om hållbara städer och samhällen. Flera standarder finns kopplade till målet och under hösten 2021 publicerade SIS en svensk vägledningsstandard för att hjälpa kommunerna och regionerna med implementering av Agenda 2030.

Mål och utvärdering

Att utvärdera mål är viktigt för all utveckling, inte minst i den smarta staden. SIS har en lång tradition av att paketera och förmedla kunskap. I standardernas kölvatten uppstår ofta mer konkreta och specifika behov av vägledning. Som komplement producerar SIS flertalet handböcker, håller utbildningar och erbjuder även webbtjänsten Perspektiv, som stöttar de som arbetar med kvalitet, miljö och hållbarhet.


SIS vd om hållbara städer och standardisering

"Building a sustainable world, one city at a time"

–Annika Andreasen, SIS vd.

Läs hela krönikan i ISO Focus.

Lär av pappersbruken – öka organisationens energieffektivitet

Om alla verksamheter hade tydliga mål, en konkret handlingsplan och regelbunden uppföljning enligt ISO 50001 skulle Sveriges energiförsörjning ha ett bättre läge och företag, kommuner och sjukhus kraftigt sänka kostnaderna.

Lansering av Agenda 2030-standarden

Nu har Agenda 2030-standarden för kommuner och regioner publicerats, se seminariumet från den 30 september.Presentationer