Pressmeddelande · 2021-02-15

Sverige hakar på Europastandardiseringen för hyperloop

Hyperloop definieras som ett framtida säkert, snabbt och energieffektivt system för att transportera människor och varor mellan städer och länder. Det var entreprenören Elon Musk som först utvecklade konceptet. Nu engagerar sig Sverige i den europeiska standardiseringen via Svenska institutet för standarder, SIS, med Trafikverket som deltagare.

– Med hyperloop syftar man på automatiserade fordon som, med hjälp av magnetisk levitation, transporteras genom nätverk av lågtrycksatta rör vilka förbinder städer och logistikcentra. Med hastigheter som överstiger både flyg och höghastighetståg förväntas ett hyperloop-system i Europa bidra kring hållbarhet och ekonomisk tillväxt. Standardiseringen ska medverka till att uppnå ett säkert och interoperabelt transportsystem, säger Linnéa Sundström, projektledare på SIS.

Under första hälften av 2020 bildade de europeiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC en kommitté med experter, och det är här Sverige kommer att medverka och påverka standardiseringen. Eftersom både europeiska och internationella aktörer nu investerar i utvecklingen blir standardisering avgörande för att uppnå en sammanhängande utbyggnad av hyperloop-system. 

SIS kommer i första hand att bidra till inventering av standarder med relevans för hela systemet samt påverka kring definitioner och generella krav. Det sker tillsammans med experter, och fler organisationer är välkomna att delta i standardiseringsarbetet.

– Trafikverket arbetar för att befintliga transportsystem utvecklas men följer också utvecklingen inom nya innovativa transportsystem som kan komplettera de klassiska redan existerande systemen. Vår förhoppning är att svensk industri tar tillfället i akt att delta i arbetet med utvecklingen av hyperloop. Vi bevakar utvecklingen av hyperloop och maglev i vår FOI-verksamhet där även grundläggande standardiseringsfrågor är intressanta att titta på, säger Christer Löfving, strateg på Trafikverket.

– Vi behöver vara med och påverka standardiseringen i ett tidigt skede, inte minst för svensk konkurrenskraft. I EU-kommissionens Strategi förhållbar och smart mobilitet omnämns hyperloop-system och under 2021 kommer vi att kunna ta del av hur det regulatoriska ramverket för hur ett säkert system kan utformas. Det blir bra underlag att ha med sig som grund i standardiseringsarbetet framöver, säger Linnéa Sundström.

Läs mer

EU-kommissionens Strategi för hållbar och smart mobilitet

CEN/CENELEC Joint Technical Committee for standardization of hyperloop systems

Hyperloop - standarder ska bädda för genombrott

Kontaktpersoner

Joel Andreasson, projektkoordinator, Svenska institutet för standarder, SIS, joel.andreasson@sis.se

Christer Löfving, strateg vid Trafikverket, christer.lofving@trafikverket.se


Linnéa Casselbrant

Linnea Sundström, projektledare Svenska institutet för standarder, SIS

Christer Löfving, strateg på Trafikverket

Delta och påverka standardisering för Hyperloop

Än så länge har ingen standard på området färdigställts men arbete med detta pågår inom CEN/CENELEC/JTC 20 med flera projekt.

Tack vare de tekniska framstegen inom elektromagnetiska drag- och levitationssystem samt teknik för vakuuminfrastruktur har området vuxit snabbt över de senaste åren.

Den snabba utvecklingen driver behovet av ett enhetligt tillvägagångssätt.

Hör av dig till oss om din verksamhet vill vara med och bidra i framtagandet av standarder inom området.

Läs mer om standardardisering inom området för Hyperloop och anmäl ditt intressa för att delta.