Standardutveckling · SIS/TK 224

Lantbrukssprutor

Spridning av bekämpningsmedel och växtskyddsmedel innebär en risk för miljön varför det är viktigt att maskiner och utrustning får en utformning som förenklar för användaren att sprida rätt mängd på rätt plats. Användning av bekämpningsmedel och växtnäring inom lantbruket har alltid ställt stora krav på användaren och den utrustning som använts. Detta gäller inte bara ny utrustning utan också krav på regelbundna kontroller av befintlig utrustning. För att ta fram gemensamma riktlinjer pågår ett intensivt arbete med framtagning av nya och uppdaterade standarder.

Kommitténs primära uppgift är att samordna de nordiska insatserna i det internationella arbetet som primärt är knutet till EU:s nya bestämmelser om hållbar användning av pesticider i lantbruket samt tillägg till maskindirektivet om användning av bekämpningsmedel.

Aktuellt är bl.a. följande områden:

• effektivare och säkrare rengöring av tank och maskin

• krav och provning för effektivare och säkrare påfyllning av bekämpningsmedel

• klassificering av droppstorlekar

• metod för att klassificera lantbruksspruta respektive munstycke vad avser droppstorlek

• metod för mätning av vidavdrift både i fält och med provbänk

• krav och provning av motordrivna ryggburna sprutor

En viktig del av arbetet är att följa och försöka påverka de krav som kommer att ställas på användning av bekämpningsmedel i framtidens europeiska lantbruk.

Avsikten med pågående aktiviteter är att föra in miljöaspekter i de standarder som tas fram för maskiner för spridning av flytande växtskyddsmedel och växtnäring så att de utvecklas till att lättare optimera spridningen så att mängd av spridda kemikalier kan minimeras och att spridning på annan plats än avsedd elimineras.

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete
Arbetar nu med 17 standarder
SS 3427, Lantbruks- och skogsmaskiner — Kontroll av utrustning i bruk — Betningsutrustning
ISO 5682-4, Equipment for crop protection - Spraying equipment - Part 4: Test Methods for Tank Agitation
ISO 12809, Lantbruk - Växtskyddsutrustning - Kolvpumpar och centrifugalpumpar - Provningsmetoder
ISO 16119-6, Lantbruks- och skogsmaskiner - Miljökrav för sprutor - Del 6: Obemannade flygbesprutningssystem
ISO 5681, Utrustning för växtskydd - Terminologi
ISO 17989-2, Traktorer och maskiner för lantbruk och skogsbruk - Hållbarhet - Del 2: Utrustning för växtskydd
EN ISO 19932-2, Lantbruk - Växtskyddsutrustning - Ryggburna sprutor - Del 2: Provningsmetoder
EN ISO 19932-1, Lantbruk - Växtskyddsutrustning - Ryggburna sprutor - Del 1: Säkerhets- och miljökrav
EN ISO 28139, Lantbruks- och skogsmaskiner - Motoriserade ryggburna dimsprutor - Säkerhets- och miljökrav samt provningsmetoder
ISO 21191, Equipment for Crop Protection - Closed Chemical Transfer Systems (CTS) - Performance Specification
ISO 28139, Lantbruks- och skogsmaskiner - Motoriserade ryggburna dimsprutor - Säkerhets- och miljökrav samt provningsmetoder
EN ISO 19932-3, Lantbruk - Växtskyddsutrustning - Ryggburna sprutor - Del 3: Kontroll av ryggburna sprutor i drift
ISO 19932-3, Lantbruk - Växtskyddsutrustning - Ryggburna sprutor - Del 3: Kontroll av ryggburna sprutor i drift
EN ISO 16122-5, Lantbruks- och skogsmaskiner - Kontroll av sprutor - Del 5: Flygbesprutningssystem - Miljöskydd
ISO 16122-5, Lantbruks- och skogsmaskiner - Kontroll av sprutor - Del 5: Flygbesprutningssystem - Miljöskydd
ISO 16119-5, Lantbruks- och skogsmaskiner - Miljökrav för sprutor - Del 5: Flygbesprutningssystem
EN ISO 4254-6, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 6: Lantbrukssprutor och maskiner för spridning av flytande växtnäring
Visa fler Visa färre
Utgivet 52 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB, Stockholm
Jord- och skogsbruksministeriet/Ministry of Agriculture and Forestry, Stadsrådet/Government
Jordbruksverket Växtskyddscentralen, Uppsala
Mattilsynet, Brumunddal
Natural Resources Institute Finland (Luke), Helsingfors
Norwegian University of Life Sciences, Ås
Rise Research Institutes of Sweden, Lund
Statens jordbruksverk, Jönköping
Visavi - God Lantmannased AB, Vellinge
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 17 internationella kommittéer
ISO/TC 23, Tractors and machinery for agriculture and forestry
ISO/TC 23/SC 19/WG 1, Mobile equipment
ISO/TC 23/SC 6, Equipment for crop protection
ISO/TC 23/SC 6/WG 13, Droplet size classification
ISO/TC 23/SC 6/WG 17, Reciprocating positive displacement pumps
ISO/TC 23/SC 6/WG 18, Test methods for nozzles and sprayers
ISO/TC 23/SC 6/WG 19, Vocabulary
ISO/TC 23/SC 6/WG 20, Aerial sprayers
ISO/TC 23/SC 6/WG 21, Methods for the laboratory measurement of spray drift - Wind tunnels
ISO/TC 23/SC 6/WG 22, Revision of ISO 4254-6
ISO/TC 23/SC 6/WG 23, Colour coding
ISO/TC 23/SC 6/WG 24, Closed transfer systems
ISO/TC 23/SC 6/WG 25, Unmanned Aerial Vehicle Spraying Systems
ISO/TC 23/SC 6/WG 5, Portable sprayers
CEN/TC 144, Tractors and machinery for agriculture and forestry
CEN/TC 144/WG 3, Mobile machines and trailers
CEN/TC 144/WG 4, Portable machines and pedestrian controlled machines
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Jordbruk Lantbruksmakiner, redskap och utrustningar Pesticider och andra lantbrukskemikalier