Standardutveckling · SIS/TK 122

Kemiska analysmetoder för metaller

Den kemiska sammansättningen hos en metallprodukt är avgörande för dess egenskaper. Inom t.ex. verkstadsindustrin är analys av kemisk sammansättning vanligt, dels som ett led i utvecklingsarbetet men också för att finna orsaker till skador som uppstått under drift. Bestämning av kemisk sammansättning görs därför såväl i samband med produktutveckling som vid rutinkontroll av produkter för leverans. Standardiserade kemiska analysmetoder är en förutsättning för att provningsresultat från olika laboratorier ska kunna jämföras.

Den kemiska sammansättningen är direkt avgörande för produkters egenskaper och redovisas i alla kontrollintyg. Val av referensmaterial och provningsmetod påverkar resultatet. Standardiserade provningsmetoder är en förutsättning för likartad utvärdering av egenskaper i produkter.

Genom att Sverige leder det europeiska standardiseringsarbetet inom kemiska analysmetoder för järn och stål (Methods of chemical analysis for iron and steel, ECISS/TC 102), så är den svenska kommittén mycket tongivande vid utvecklandet av europeiska standarder inom dess område. På svenskt initiativ har ECISS/TC 102 på senare år inriktat sitt arbete mot rutinmetoder. Dessa kan ligga till grund för ackreditering. Dessutom har analys av miljöfarliga element fått allt större uppmärksamhet.

Förutom medverkande företag bedrivs standardiseringen inom kemiska analysmetoder i nära samarbete med Swerea KIMAB, som svarar för produktionen av referensmaterial, och Jernkontoret.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 38 standarder
EC020040, Kemisk analys av Si, Al, Ti, i ferrokisel med röntgenfluorescencespektrometri
ISO 18115:2000/Damd1, Ytkemisk analys - Vokabulär
ISO 13899, Stål - Bestämning av halten molybden, niob och volfram i olegerat stål - Med atomemissions spektrometri och induktivt kopplat plasma (ICP)
ISO 22985, Ytkemisk analys - Röntgenfotoelektronspektrometri - Oförstörande djupprofilerande analys av tunna filmer genom Angle resolved XPS
WI EC020057, Statistical method for checking the application of a procedure for the analysis of steels and irons
WI EC102072, Kemisk analys av järn och stål - Bestämning av väte i stål - Rutinmetod
WI EC102068, Kemisk analys av järn och stål - bestämning av selen i stål
WI EC102071, Alanys av Si, Al och Ti i Ferrokisel genom Röntgen flourescensspektrometri
WI EC102070, Analys av Al, Ti, B och P i Ferrokisel genom ICP optisk emissionsspektrometri
ISO 19272, Låglegerade stål - Bestämning av innehållet av femton ämnen - GDOES
ISO 13932, Järn och stål - Bestämning av Vismuth och Arsenik - Hydridgenerering - atomfluorescensspektrometri
ISO 16918-2, Järn och Stål - Bestämning av bor, silver, indium, tenn, antimon, cerium, thallium, bly och vismut - ICP atommasspektrometrisk metod - Del 2: Bestämning av B, Ag, In ochTl
WI EC020058, Inductively coupled plasma optical emission spectrometric analysis of low alloyed steels - Routine method
NWI N 124, Surface chemical analysis - General procedures for quantitative compositional depth profiling by glow discharge optical emission spectrometry
ISO 437, Stål och gjutjärn - Bestämning av total kolhalt - Gravimetrisk förbränningsmetod
ISO GUIDE 35, Referensmaterial - Allmän vägledning vid placering av ...
ISO 4829-1, Stål och Järn - Bestämning av totalt kiselinnehåll - Reducerad molybdosilikat spektrofotometrisk metod - Del 1: Kiselinnehåll mellan 0,05 - 1,0 %
, Alloyed steels - Determination of chromium content - Inductively coupled plasma optical emission spectrometric method
ISO , General requirements for the program of reference material certification in serial production
ISO 16962, Kemisk ytanalys - Analys av zink och/eller aluminiumbaserad beläggning via GDOS
ISO/TS 21167, Nickel and nickel alloys - Rules for material description based on chemical symbols
ISO/TS 15338, Ytkemisk analys - GD-OES - Arbetsmetoder
ISO 21786, Stål och stålprodukter - Terminologi relaterat till kemisk analys
ISO 22420, Low-alloyed steel - Determination of Mn, P, Cr, Ni, Mo, Co, Cu, V, Ti, As and Sn contents - Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method
ISO 23156 , Ferronickel - Bestämning av krom, kobolt, koppar, mangan och totalhalt fosfor - Optisk emissionsspektrometri med induktivt kopplat plasma
ISO 4945, Stål - Bestämning av kvävehalt - Spektrofotometrisk metod
ISO 23342, Stål och järn - Provtagning för bestämning av kemisk sammansättning
ISO 9647, Stål och järn - Bestämning av halt vanadin - Flamatomisk absorptionspektrometrisk metod
ISO 4943, Stål och järn - Bestämning av kopparhalt - Flamatomisk absorptionspektrometrisk metod
ISO/TR 9769, Stål och järn - Översikt över tillgängligametoder för analys
ISO 7524, Nickel, ferronickel and nickel alloys - Determination of carbon content - Infra-red absorption method after induction furnace combustion
ISO 7526, Nickel, ferronickel and nickel alloys - Determination of sulfur content - Infra-red absorption method after induction furnace combustion
EN ISO 439, Järn och stål - Bestämning av totalt kiselinnehåll - Gravimetrisk metod
ISO 439, Järn och stål - Bestämning av totalt kiselinnehåll - Gravimetrisk metod
ISO 24476, Steel and iron- determination of Oxygen-Infrared method after fusion under inert gas (Routine Method)
ISO 24417, Surface chemical analysis - Analysis of metallic nanolayers on iron based substrates by glow-discharge optical-emission spectrometry
ISO 4947, Stål och Järn - Bestämning av vanadininnehåll - Potentiometrisk titrationsmetod
EN ISO 4947, Stål och Järn - Bestämning av vanadininnehåll - Potentiometrisk titrationsmetod
Visa fler Visa färre
Utgivet 67 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 12 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
Erasteel Kloster AB, Söderfors
ESAB AB, Göteborg
Höganäs Sweden AB, Höganäs
Jernkontoret, Stockholm
Larsson XRF Konsult, Solna
Outokumpu Stainless AB, Avesta
SSAB EMEA AB, Borlänge
SSAB EMEA AB, Luleå
SSAB Special Steels, Oxelösund
Swerim AB, Kista
Uddeholms AB, Hagfors
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/REMCO, Committee on reference materials
ISO/TC 155, Nickel and nickel alloys
ISO/TC 17/SC 1, Methods of determination of chemical composition
ISO/TC 201/SC 8, Glow discharge spectroscopy
CEN/TC 459/SC 2, Methods of chemical analysis for iron and steel
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer

Ämnesområden

Järn och stål Järn och stål Allmänt