Standardutveckling · SIS/TK 122

Kemiska analysmetoder för metaller

Den kemiska sammansättningen hos en metallprodukt är avgörande för dess egenskaper. Inom t.ex. verkstadsindustrin är analys av kemisk sammansättning vanligt, dels som ett led i utvecklingsarbetet men också för att finna orsaker till skador som uppstått under drift. Bestämning av kemisk sammansättning görs därför såväl i samband med produktutveckling som vid rutinkontroll av produkter för leverans. Standardiserade kemiska analysmetoder är en förutsättning för att provningsresultat från olika laboratorier ska kunna jämföras.

Den kemiska sammansättningen är direkt avgörande för produkters egenskaper och redovisas i alla kontrollintyg. Val av referensmaterial och provningsmetod påverkar resultatet. Standardiserade provningsmetoder är en förutsättning för likartad utvärdering av egenskaper i produkter.

Genom att Sverige leder det europeiska standardiseringsarbetet inom kemiska analysmetoder för järn och stål (Methods of chemical analysis for iron and steel, ECISS/TC 102), så är den svenska kommittén mycket tongivande vid utvecklandet av europeiska standarder inom dess område. På svenskt initiativ har ECISS/TC 102 på senare år inriktat sitt arbete mot rutinmetoder. Dessa kan ligga till grund för ackreditering. Dessutom har analys av miljöfarliga element fått allt större uppmärksamhet.

Förutom medverkande företag bedrivs standardiseringen inom kemiska analysmetoder i nära samarbete med Swerea KIMAB, som svarar för produktionen av referensmaterial, och Jernkontoret.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 18 standarder
ISO 439, Järn och stål - Bestämning av totalt kiselinnehåll - Gravimetrisk metod
EN ISO 439, Järn och stål - Bestämning av totalt kiselinnehåll - Gravimetrisk metod
CEN/TR 10367, Alloyed steels - Determination of chromium content - Inductively coupled plasma optical emission spectrometric method
ISO 7526, Nickel, ferronickel and nickel alloys - Determination of sulfur content - Infra-red absorption method after induction furnace combustion
ISO 7524, Nickel, ferronickel and nickel alloys - Determination of carbon content - Infra-red absorption method after induction furnace combustion
ISO/TR 9769, Stål och järn - Översikt över tillgängligametoder för analys
ISO 4943, Stål och järn - Bestämning av kopparhalt - Flamatomisk absorptionspektrometrisk metod
EN 10181, Kemiska analysmetoder för järn och stål - Bestämning av blyhalt i stål - Spektrometrisk flamatomabsorptionsmetod
ISO 9647, Stål och järn - Bestämning av halt vanadin - Flamatomisk absorptionspektrometrisk metod
ISO 23342, Stål och järn - Provtagning för bestämning av kemisk sammansättning
ISO 4945, Stål - Bestämning av kvävehalt - Spektrofotometrisk metod
ISO 23156 , Ferronickel - Bestämning av krom, kobolt, koppar, mangan och totalhalt fosfor - Optisk emissionsspektrometri med induktivt kopplat plasma
EN 10177, Kemiska analysmetoder för järn och stål - Bestämning av kalciumhalt i stål - Spektrometrisk flamatomabsorptionsmetod
EN 10136, Kemiska analysmetoder för järn och stål - Bestämning av nickelhalt i järn och stål - Spektrometrisk flamatomabsorptionsmetod
ISO 21786, Stål och stålprodukter - Terminologi relaterat till kemisk analys
ISO/TS 15338, Ytkemisk analys - GD-OES - Arbetsmetode
ISO 4829-1, Stål och Järn - Bestämning av totalt kiselinnehåll - Reducerad molybdosilikat spektrofotometrisk metod - Del 1: Kiselinnehåll mellan 0,05 - 1,0 %
ISO GUIDE 35, Referensmaterial - Allmän vägledning vid placering av ...
Visa fler Visa färre
Utgivet 67 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 12 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
Erasteel Kloster AB, Söderfors
ESAB AB, Göteborg
Höganäs Sweden AB, Höganäs
Jernkontoret, Stockholm
Larsson XRF Konsult, Solna
Outokumpu Stainless AB, Avesta
SSAB EMEA AB, Borlänge
SSAB EMEA AB, Luleå
SSAB Special Steels, Oxelösund
Swerim AB, Kista
Uddeholms AB, Hagfors
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 17 internationella kommittéer
ISO/REMCO, Committee on reference materials
ISO/TC 155, Nickel and nickel alloys
ISO/TC 17/SC 1, Methods of determination of chemical composition
ISO/TC 201, Surface chemical analysis
ISO/TC 201/SC 1, Terminology
ISO/TC 201/SC 4, Depth profiling
ISO/TC 201/SC 7, X-ray photoelectron spectroscopy
ISO/TC 201/SC 8, Glow discharge spectroscopy
CEN/TC 459/SC 02, Methods of chemical analysis for iron and steel
ECISS/TC 102/WG 1, Routine methods for the analysis of high alloy steel by XRF
ECISS/TC 102/WG 10, Methods for the analysis of steels by ICP-OES
ECISS/TC 102/WG 3, Determination of environmentally sensitive elements in steel
ECISS/TC 102/WG 4, Determination of oxygen in steel
ECISS/TC 102/WG 5, Chemical analysis of ferro alloys
ECISS/TC 102/WG 7, Statistical procedures
ECISS/TC 102/WG 8, Group of Experts on Euronorm CRMs
ECISS/TC 102/WG 9, Determination of hydrogen
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer

Ämnesområden

Järn och stål Järn och stål Allmänt