Standard Svensk standard · SS-EN 1995-1-2:2004

Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 1-2: Allmänt - Brandteknisk dimensionering

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 1995-1-2:2004/AC:2006 , SS-EN 1995-1-2:2004/AC:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1995-1-2:2004

Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 1-2: Allmänt - Brandteknisk dimensionering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
https://www.sis.se/avtal-boverket/

 • Beskriver principer, krav och regler för dimensionering av byggnader utsatta för brand 
 • Är avsedd att användas av byggherrar och beställare (t.ex. för beskrivning av särskilda krav), samt projektörer, entreprenörer och berörda myndigheter. 
 • Syftet med brandskydd är att, i händelse av brand, begränsa riskerna för den enskilde för skador för samhället, för skador på närbelägen egendom, och där så krävs riskerna för skador på direkt utsatt egendom. 
 • Byggproduktdirektivet 89/106/EEC anger följande väsentliga krav för att begränsa riskerna i samband med brand:
  ”Byggnadsverket ska dimensioneras och byggas så att om en brand utbryter
  — bärförmågan för byggnaden kan antas bestå under en given tidsperiod,
  — uppkomst och spridning av eld och rökgaser inom byggnadsverket begränsas,
  — brandspridning till närliggande byggnadsverk begränsas,
  — personer som befinner sig i byggnadsverket kan utrymma det eller räddas på annat sätt,
  — säkerheten för räddningstjänsten beaktas.” 
 • Behandlar bärverkets passiva brandskydd, genom att bärverk eller bärverksdelar dimensioneras för att få tillfredsställande bärförmåga vid brand, samt att spridning av brand förhindras. 
 • Värden på partialkoefficienter och andra säkerhetsparametrar ges som rekommenderade värden, vilka ger en acceptabel säkerhetsnivå. Dessa har valts under förutsättning att en lämplig nivå på yrkesskicklighet och kvalitetsledning föreligger. 
 • En fullständig analytisk dimensionering av bärverk vid brand som tar hänsyn till bärverkets beteende vid förhöjda temperaturer, möjlig exponering för brand samt de gynnsamma effekterna av aktiva och passiva brandskyddsåtgärder, tillsammans med osäkerheter associerade till dessa samt bärverkets betydelse i sig (konsekvenser av kollaps). 
 • Används för bestämning av termiska och mekaniska laster på bärverket. Det förväntas att dimensioneringshjälpmedel baserade på beräkningsmetoderna givna i EN 1995-1-2 utarbetas av utomstående organisationer. Huvudtexten i EN 1995-1-2 innehåller de flesta grundläggande begrepp och regler som behövs för brandteknisk dimensionering av träkonstruktioner. 
 • Gäller för projektering av byggnader och anläggningar i trä (massivt trä i form av sågat eller hyvlat virke eller som stolpar, limträ, eller träbaserade produkter för bärande ändamål som t ex fanerträ (LVL)) eller träbaserade skivor sammanfogade genom limning eller med hjälp av mekaniska förbindare. Denbygger på de principer och krav gällande säkerhet och brukbarhet hos bärverk och de grundläggande dimensioneringsreglerna och reglerna för verifiering i EN 1990. 
 • Behandlar endast kraven på bärförmåga, brukbarhet, beständighet, och brandmotstånd hos träkonstruktioner. Andra krav gällande t.ex. värme- eller ljudisolering behandlas inte.
Omfattning
(1)P EN 1995-1-2 deals with the design of timber structures for the accidental situation of fire exposure and is intended to be used in conjunction with EN 1995-1-1 and EN 1991-1-2:2002. EN 1995-1-2 only identifies differences from, or supplements normal temperature design. (2)P EN 1995-1-2 deals only with passive methods of fire protection. Active methods are not covered. (3)P EN 1995-1-2 applies to building structures that are required to fulfil certain functions when exposed to fire, in terms of – avoiding premature collapse of the structure (load-bearing function) – limiting fire spread (flames, hot gases, excessive heat) beyond designated areas (separating function). (4)P EN 1995-1-2 gives principles and application rules for designing structures for specified requirements in respect of the aforementioned functions and levels of performance. (5)P EN 1995-1-2 applies to structures or parts of structures that are within the scope of EN 1995-1-1 and are designed accordingly. (6)P The methods given in EN 1995-1-2 are applicable to all products covered by product standards made reference to in this Part.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 5, Träkonstruktioner (91.070.05) Eurokod, brand (91.070.70) Träkonstruktioner (91.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1995-1-2:2004

Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 1-2: Allmänt - Brandteknisk dimensionering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design

Artikelnummer: STD-38151

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-10

Antal sidor: 80

Ersätter: SS-ENV 1995-2