Standard Svensk standard · SS-EN 197-1:2011

Cement - Del 1: Sammansättning och fordringar för ordinära cement

Status: Gällande

Omfattning
Denna Europastandard definierar och specificerar 27 stycken skilda ordinära cement, 7 sulfatresistenta ordi-nära cement samt 3 slaggcement med låg tidig hållfasthet och 2 sulfatresistenta slaggcement med låg tidig hållfasthet och deras beståndsdelar. Definitionen av varje cement inkluderar de proportioner av de olika beståndsdelarna som konstituerar de olika cementen, som inordnas i endera av nio hållfasthetsklasser. Definitionen inkluderar också kraven på beståndsdelarna liksom de mekaniska, fysikaliska och kemiska kraven. Därutöver anges kriterierna för överensstämmelse och därtill hörande regler. Nödvändiga beständighetskrav anges också. Utöver de sulfatresistenta cement som definieras i denna standard, har andra cement som överensstämmer endera med denna standard eller andra standarder, europeiska eller nationella, påvisats ha sulfatresistenta egenskaper. Dessa cement, som listas i bilaga A, anses av CEN:s olika medlemsstater vara sulfatresistenta inom gränserna för respektive medlemsstats territorium. ANM. 1 I tillägg till vad som följer av de angivna kraven kan ett utbyte av ytterligare information mellan cementtillver-karen och användaren vara lämpligt. Sådant informationsutbyte behandlas inte i denna standard utan hanteras enligt nationella standarder eller regler eller enligt överenskommelse mellan parterna. ANM. 2 Termen ”cement” i EN 197-1 används enbart för ordinära cement om inte annat särskilt anges.Denna Europastandard omfattar inte: — specialcement med mycket låg värmeutveckling som omfattas av EN 14216;— supersulfatcement som omfattas av EN 15743;— kalciumaluminatcement som omfattas av EN 14647;— murcement som omfattas av EN 413-1.

Ämnesområden

Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Cement och byggkalk, SIS/TK 185

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-98838

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-09-29

Antal sidor: 48

Finns även på: SS-EN 197-1:2011

Ersätter: SS 134204 , SS-EN 197-4:2004 , SS-EN 197-1/A1:2004 , SS-EN 197-1 , SS-EN 197-1/A3:2007