Standard Swedish standard · SS-EN 197-1:2011

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 197-1:2011

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard definierar och specificerar 27 stycken skilda ordinära cement, 7 sulfatresistenta ordi-nära cement samt 3 slaggcement med låg tidig hållfasthet och 2 sulfatresistenta slaggcement med låg tidig hållfasthet och deras beståndsdelar. Definitionen av varje cement inkluderar de proportioner av de olika beståndsdelarna som konstituerar de olika cementen, som inordnas i endera av nio hållfasthetsklasser. Definitionen inkluderar också kraven på beståndsdelarna liksom de mekaniska, fysikaliska och kemiska kraven. Därutöver anges kriterierna för överensstämmelse och därtill hörande regler. Nödvändiga beständighetskrav anges också. Utöver de sulfatresistenta cement som definieras i denna standard, har andra cement som överensstämmer endera med denna standard eller andra standarder, europeiska eller nationella, påvisats ha sulfatresistenta egenskaper. Dessa cement, som listas i bilaga A, anses av CEN:s olika medlemsstater vara sulfatresistenta inom gränserna för respektive medlemsstats territorium. ANM. 1 I tillägg till vad som följer av de angivna kraven kan ett utbyte av ytterligare information mellan cementtillver-karen och användaren vara lämpligt. Sådant informationsutbyte behandlas inte i denna standard utan hanteras enligt nationella standarder eller regler eller enligt överenskommelse mellan parterna. ANM. 2 Termen ”cement” i EN 197-1 används enbart för ordinära cement om inte annat särskilt anges.Denna Europastandard omfattar inte: — specialcement med mycket låg värmeutveckling som omfattas av EN 14216;— supersulfatcement som omfattas av EN 15743;— kalciumaluminatcement som omfattas av EN 14647;— murcement som omfattas av EN 413-1.

Subjects

Cement, gypsum, lime, mortar (91.100.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 197-1:2011

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-98838

Edition: 2

Approved: 9/29/2011

No of pages: 48

Also available in: SS-EN 197-1:2011

Replaces: SS 134204 , SS-EN 197-4:2004 , SS-EN 197-1/A1:2004 , SS-EN 197-1 , SS-EN 197-1/A3:2007