Standardutveckling · SIS/TK 526

Hållbarhetskriterier för bioenergi

En ökad användning av bioenergi – för el, uppvärmning samt som drivmedel – är viktig både för marknaden och ur politiskt perspektiv. För att nå de miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar som bioenergi kan medföra krävs det att denna är hållbart producerad. Gemensamma kriterier för Europa och globalt är viktiga.

Globalt arbete

Efter fem års arbete publicerades 2015  SS-ISO 13065:2015 Hållbarhetskriterier för bioenergi. Standarden täcker in samtliga former av bioenergi (fast, flytande, gasformig) och omfattar alla tre benen av hållbarhet, miljömässig, social och ekonomisk. Se separat material för mer information om standarden. Standarden finns även översatt till svenska.

Europeiskt pågående arbete

Inom CEN/TC 383, Sustainability criteria for biomass for energy applications, har sedan tidigare tre standarder och en teknisk specifikation  publicerats. Dessa har som fokus att underlätta uppfyllanden av förnybartdirektivet (2009/28/EU).

Miljödelen (16214-3) har nyligen uppdaterats i enlighet med den nya förordningen om gräsmark. Det ska även göras mindre revideringar av de befintliga standarderna så att även ILUC-direktivet täcks in. Sverige har ledarskapet för den arbetsgrupp som uför dessa uppgifter.

När det nya förslaget till Förnybarhetsdirektiv (RED II) är färdigförhandlat kommer standarder relaterade till detta att tas fram inom CEN/TC 383. Förslaget innefattar även fasta biobränslen till el, värme och kyla.

Ett nytt standardiseringsarbet för alger, CEN/TC 454, har startats efter ett mandat från Europeiska kommissionen. Arbetet bevakas gemensamt av SIS/TK 526 och SIS/TK565 Biobaserade produkter.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Arbetar nu med 10 standarder
EN , Algae and algae products — Identification of the biomass of micro-algae, macro-algae, cyanobacteria and/or Labyrithulomycetes — Detection and identification with morphological and/or molecular methods
EN , Algae and algae-based products or intermediates - Terms and definitions
CEN/TR , Algae and algae products — Specifications for food and feed sector applications
CEN/TR , Algae and algae products — Specifications for cosmetic sector applications
EN , Algae and algae-based products or intermediates - Methods of sampling and analysis - Determination of total lipids using the Ryckebosch-Foubert method
EN , Algae and algae-based products or intermediates - Methods of sampling and analysis - Quantification of chlorophyll
EN , Algae and algae-based products or intermediates - Terms and definitions
EN 16214-4:2013/A1, Hållbarhetskriterier för produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen för energiändamål - Principer, kriterier, indikatorer och verifiering - Del 4: Beräkningsmetoder för växthusgasbalanser ur ett livscykelperspektiv/Tillägg 1
CEN/TS 16214-2, Hållbarhetskriterier för produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen för energiändamål - Principer, kriterier, indikatorer och verifiering - Del 2: Oberoende granskning, spårbarhet och massbalans
EN 16214-1:2012/A1, Hållbarhetskriterier för produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen för energiändamål - Principer, kriterier, indikatorer och verifiering - Del 1: Terminologi/Tillägg 1
Visa fler Visa färre
Organisation 6 arbetsgrupper
SIS/TK 526/AG 01, Övergripande frågor (inklusive terminologi, verifiering och auditing)
SIS/TK 526/AG 02, GHG - Växthusgaser
SIS/TK 526/AG 03, Miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter
SIS/TK 526/AG 04, Indirekta effekter
SIS/TK 526/AG 06, Miljöaspekter (CEN)
SIS/TK 526/AG 07, Alger och algbaserade produkter
Visa fler Visa färre
Deltagare 11 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
Arbio AB, Stockholm
Energiforsk AB, Stockholm
Energiföretagen Sverige, Stockholm
Energiföretagen Sverige - Swedenergy - AB, Stockholm
Miljö- och energidepartementet, Stockholm
Regeringskansliet, Stockholm
SCA Forest Products AB, Sundsvall
Statens Energimyndighet, Eskilstuna
Stockholm Exergi AB, Stockholm
Sveaskog Förvaltnings AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
CEN/TC 383, Sustainably produced biomass for energy applications
CEN/TC 383/WG 3, Biodiversity and environmental aspects
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring Biologiska och alternativa energikällor Bränsle Allmänt


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Seminarium: Biobaserade lösningar för framtiden

Den biobaserade ekonomin är under stark tillväxt i Sverige och nya lösningar utvecklas ständigt – både förbättring av befintliga processer och utveckling av nya produkter och material.

Välkommen till en eftermiddag där vi ur flera olika perspektiv undersöker hur standarder kan vara ett verktyg för att sätta dessa produkter på den internationella marknaden.

Tid: 14 oktober kl. 11:30-17:00
Plats: SIS Conference Centre, Stockholm

Organisation

Arbetet i SIS/TK 526 är indelat i sex arbetsgrupper:

AG 1: Övergripande frågor (terminologi, verifiering, auditing)
AG 2: GHG - Växthusgaser
AG 3: Miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter
AG 4: Indirekta effekter
AG 6: Miljöeffekter (CEN)
AG 7: Alger och algbaserade produkter

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sofia Backéus

Sofia Backéus
Projektledare
08-55552285
sofia.backeus@sis.se

Maria Gustafsson

Maria Gustafsson
Projektledare
08-55552123
maria.gustafsson@sis.se

Anna-Karin Jansson

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
08-55552025
anna-karin.jansson@sis.se