Standardutveckling · SIS/TK 526

Hållbarhetskriterier för bioenergi

En ökad användning av bioenergi – för el, uppvärmning samt som drivmedel – är viktig både för marknaden och ur politiskt perspektiv. För att nå de miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar som bioenergi kan ge krävs det att den är hållbart producerad. Gemensamma kriterier för Europa och globalt är viktiga.

Globalt arbete

Efter fem års arbete publicerades 2015  SS-ISO 13065:2015 Hållbarhetskriterier för bioenergi. Standarden täcker in samtliga former av bioenergi (fast, flytande, gasformig) och omfattar alla tre benen av hållbarhet, miljömässig, social och ekonomisk. Se separat material för mer information om standarden. Standarden finns även översatt till svenska.

Europeiskt pågående arbete

Inom CEN/TC 383, Sustainably produced biomass for energy applications, har sedan tidigare tre standarder och en teknisk specifikation  publicerats. Dessa har som fokus att underlätta uppfyllanden av förnybartdirektivet (2009/28/EU).

Miljödelen (16214-3) har uppdaterats under 2017 i enlighet med den nya förordningen om gräsmark. Det har även under 2019 gjorts mindre revideringar av de befintliga standarderna (16214-1 och 16214-4) så att ILUC-direktivet täcks in. Sverige har ledarskapet för den arbetsgrupp som uför dessa uppgifter.

Nu har ett nytt reviderat direktiv antagits, Direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning), ofta kallat REDII. Det innebär att de framtagna standarderna sannolikt också behöver omarbetas, vilket då sker inom CEN/TC 383. Då det nya direktivet innehåller bland annat även hållbarhetskriterier för fasta biobränslen till el, värme och kyla.

Alger och algbaserade produkter

Ett standardiseringsarbete för alger, CEN/TC 454, har startats efter ett mandat från Europeiska kommissionen. Detta arbete bevakas gemensamt av SIS/TK 526 och SIS/TK 565 Biobaserade produkter.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Arbetar nu med 11 standarder
EN , Algae and algae-based products or intermediates - Methods of sampling and analysis - Quantification of chlorophyll
EN , Algae and algae-based products or intermediates - Methods of sampling and analysis - Determination of total lipids using the Ryckebosch-Foubert method
CEN/TR 17611, Algae and algae products - Specifications for cosmetic sector applications
CEN/TR 17559, Algae and algae products - Food and feed applications: General overview of limits, procedures and analytical methods
EN 17605, Alger och algbaserade produkter - Metoder för provtagning och analys - Provbehandling
EN 17480, Algae and algae products - Methods for the determination of productivity of algae growth sites
EN 17477, Algae and algae products - Identification of the biomass of microalgae, macroalgae, cyanobacteria and Labyrithulomycetes - Detection and identification with morphological and/or molecular methods
CEN/TR 17612, Algae and algae products - Specifications for pharmaceutical sector applications
CEN/TR , Algae and algae products - Specifications for chemical and biofuels sector applications
EN 16214-1, Hållbarhetskriterier för produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen för energiändamål - Principer, kriterier, indikatorer och verifiering - Del 1: Terminologi
EN 16214-3, Hållbarhetskriterier för produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen för energiändamål - Principer, kriterier, indikatorer och verifiering - Del 3: Biodiversitet och miljömässiga aspekter relaterade till naturskyddsändamål
Visa fler Visa färre
Organisation 6 arbetsgrupper
SIS/TK 526/AG 01, Övergripande frågor (inklusive terminologi, verifiering och auditing)
SIS/TK 526/AG 02, GHG - Växthusgaser
SIS/TK 526/AG 03, Miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter
SIS/TK 526/AG 04, Indirekta effekter
SIS/TK 526/AG 06, Miljöaspekter (CEN)
SIS/TK 526/AG 07, Alger och algbaserade produkter
Visa fler Visa färre
Deltagare 16 företag och organisationer
Arbio AB, STOCKHOLM
Chalmers Tekniska Högskola Inst Material & tillverkningstek, GÖTEBORG
Energiforsk AB, STOCKHOLM
Energiföretagen Sverige, Stockholm
Energiföretagen Sverige - Swedenergy - AB, Stockholm
Göteborg Energi AB, Göteborg
HN Enspire AB, UPPSALA
Holmen Skog AB, ÖRNSKÖLDSVIK
Lunds Tekniska Högskola, Lund
Miljödepartementet, STOCKHOLM
SCA Forest Products AB, SUNDSVALL
Statens Energimyndighet, ESKILSTUNA
Stockholm Exergi AB, STOCKHOLM
Sveaskog Förvaltnings AB, STOCKHOLM
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Skogsbiblioteket, UMEÅ
Södra Skogsägarna ek för, Växjö
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
CEN/TC 383, Sustainably produced biomass for energy applications
CEN/TC 383/WG 3, Biodiversity and Environmental aspects
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring (27) Biologiska och alternativa energikällor (27.190) Bränsle Allmänt (75.160.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Organisation

Arbetet i SIS/TK 526 är indelat i arbetsgrupper:

AG 1: Övergripande frågor (terminologi, verifiering, auditing)

AG 2: GHG - Växthusgaser

AG 3: Miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter

AG 4: Indirekta effekter

AG 6: Miljöeffekter (CEN)

AG 7: Alger och algbaserade produkter

Kalender
2021
februari
tor
25
SIS/TK 526
09:00 - 10:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Karin Vestlund.Ekerby
Projektledare
karin.vestlund.ekerby@sis.se

Maria Gustafsson
Projektledare
maria.gustafsson@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
anna-karin.jansson@sis.se