Standard Svensk standard · SS-ISO 13065:2015

Hållbarhetskriterier för bioenergi (ISO 13065:2015, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
Denna internationella standard specificerar principer, kriterier och indikatorer för bioenergileverantörskedjan för att underlätta bedömningen av miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter.

Denna internationella standard är tillämplig på hela leverantörskedjan, delar av en leverantörskedja eller en enskild process i leverantörskedjan. Denna internationella standard gäller alla former av bioenergi, oavsett råmaterial, geografiskt läge, teknik eller slutanvändning.

Denna internationella standard fastställer inte tröskelvärden eller gränser och beskriver inte specifika bioen-ergiprocesser och -produktionsmetoder. Efterlevnad av denna internationella standard avgör inte hållbarhet-en hos processer eller produkter.

Denna internationella standard är avsedd att underlätta jämförbarheten för olika bioenergiprocesser eller -produkter. Den kan även användas för att underlätta jämförbarheten för bioenergi och andra energialternativ.

Ämnesområden

Övrigt


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hållbarhetskriterier för bioenergi, SIS/TK 526

Internationell titel: Sustainability criteria for bioenergy (ISO 13065:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8016022

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-09-14

Antal sidor: 72

Finns även på: SS-ISO 13065:2015