Standard Svensk standard · SS-INSTA 800-1:2018

Städkvalitet - Del 1: System för fastställande och bedömning av städkvalitet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-INSTA 800-1:2018

Städkvalitet - Del 1: System för fastställande och bedömning av städkvalitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Nordisk standard för städkvalitet

SS-INSTA 800 är en nordisk standard som används för att i förväg beskriva och i efterhand utvärdera städkvaliteten i en given lokal – oberoende av vilka städsystem, frekvenser eller metoder som används.

Hur används standarden?

Standarden kan användas i alla typer av byggnader och lokaler. Städkvaliteten beskrivs av sex olika kvalitetsnivåer. Kvalitetsnivåerna bestäms av det tillåtna antalet föroreningar.

Kvalitetsnivåerna relateras till lokalstorlekar och inte till typen av lokaler. Oavsett om det är en produktionslokal eller en lokal i ett kontorshus, ett sjukhus, en järnvägsvagn eller en färja, är det storleken av lokalen som bestämmer det tillåtna antalet föroreningar för en viss kvalitetsnivå.

Standarden gäller enbart för daglig städning. Standarden omfattar inte kontroll av städrelaterade serviceuppgifter som till exempel påfyllning av toalettartiklar, blomskötsel, service och påfyllning av kaffeautomater eller returpappershantering. Sådana uppgifter regleras i städavtalet.

Nyheter i den senaste versionen

En av de viktiga förändringar som återfinns i den senaste versionen är indelningen i två standarder med:

Omfattning
Detta dokument beskriver ett system för fastställande och bedömning av städkvalitet. Den baserar sig på de allmänna principer som fastslås i SS-EN 13549:2001.
Standarden beskriver två huvudprinciper: visuell kontroll, se avsnitt 4, och kontroll med mätinstrument, se bilaga B. För det enskilda städuppdraget kan användning av antingen visuell kontroll eller kontroll med mätinstrument vara att föredra, eller en kombination av de båda.
Metoderna för mätning med instrument kan fungera som ett komplement när det gäller särskilda typer av lokaler som används t.ex. vid tillverkning av elektronik, läkemedel eller livsmedel, eller för lokaler som inhyser laboratorier osv., och där beställare kan komma att ange särskilda kvalitetskrav, eller där det finns lagstadgade
krav som ska följas.
Kvaliteten på inomhusluft påverkas särskilt av damm. För att uppnå en godtagbar kvalitet på inomhusluft kan det vara nödvändigt att ange särskilda krav angående damm. Detta görs genom dammätningar. Beställare har möjlighet att ange dammätningar enbart, såsom beskrivs i bilaga B.1, eller som ett komplement till den visuella kontrollen. Beställare måste specificera när åtgärder ska vidtas och den dammnivå som är godtagbar i enlighet med tabell B.1.
Systemet kan användas på olika sätt:
– för kontroll av uppnådd städkvalitet
– för bedömning av nedsmutsningsnivå och graden av återsmutsning
– som ett resultatkrav kopplat till utförande, beställning, erbjudande och/eller anbudsgivning av städtjänster, se SS INSTA 810 Städtjänster – Krav och rekommendationer för villkor på städtjänster
– för bedömning av vilken städaktivitet som behövs för att uppnå en given kvalitetsnivå
– för att fastställa den kvalitetsnivå som uppnåtts i förhållande till städaktiviteten.
Standarden kan användas för att specificera den kvalitet som är nödvändig, och för att kontrollera uppnådd städkvalitet i alla typer av byggnader och utrymmen, t.ex. alla typer av lokaler i kontorsbyggnader, sjukhus, skolor, förskolor, köpcentra, butiker, produktionsanläggningar, fartyg, bussar, tåg, flygplan, hotell och restauranger, oberoende av den städmetod, städfrekvens eller det städsystem som används, såvida det är möjligt att fastställa ett renstädat skick så att en kontroll kan utföras efter städning. Standarden beskriver det resultat som uppnåtts omedelbart efter att städningen har slutförts.
Standarden innefattar inte mätning eller styrning av städrelaterade tjänster, såsom påfyllning av toalettartiklar, tömning av papperskorgar, hantering av återvinningsmaterial osv. Om sådana uppgifter ska utföras ska detta
specifikt anges i städavtalet, inklusive system för bedömning och kvalitetsklassning av denna del av tjänsterna.

Ämnesområden

Tjänster för företag (03.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-INSTA 800-1:2018

Städkvalitet - Del 1: System för fastställande och bedömning av städkvalitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kvalitet i städning, SIS/TK 314

Internationell titel: Cleaning quality - Part 1: System for establishing and assessing cleaning quality

Artikelnummer: STD-80006495

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-05

Antal sidor: 64

Ersätter: SS 627801:2012