Var med och påverka

Att ta sitt samhällsansvar ses allt mer som ett naturligt inslag i en organisations eller ett företags verksamhet. Genom att ta samhällsansvar bidrar organisationen till hållbar utveckling i samhället. SIS kommitté för socialt ansvarstagande erbjuder erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning kring användningen av den internationella standarden för socialt ansvar.

Ett av de övergripande målen för SIS tekniska kommitté 478 Socialt ansvarstagande  är att föra ut budskapet kring samhällsansvar/socialt ansvarstagande till svenska företag och organisationer. 

Standarden SS-ISO 26000, Vägledning för socialt ansvarstagande, publicerades i november 2010 med svensk översättning. Den innehåller rekommendationer för hur arbetet med socialt ansvarstagande bör bedrivas. SIS/TK 478 utgör en kunskapsbank och tolkningsforum för hur standarden kan användas i Sverige.

I slutet av 2020 kommer standarden att byta den svenska titeln till det bredare SS-EN ISO 26000 Vägledning för organisationers samhällsansvar istället för ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande. Det innebär även att standarden även har blivit europeisk standard. Samtidigt ändras begreppet ”socialt ansvarstagande” genomgående till ”samhällsansvar” i dokumentet. 

Internationell utbyte

SIS/TK 478 återkopplar sina erfarenheter till ISO, den internationella standardiseringsorganisationen, som följer utvecklingen av hur standarden används i olika länder, erfarenheter som kommer att användas i samband med en framtida revidering av ISO 26000.

Ett värdefullt arbete

Den internationella standardiseringens definition av begreppet samhällsansvar/socialt ansvarstagande innebär att det inte bara berör företag utan alla typer av organisationer. Avsikten med detta arbete är att underlätta för företag och organisationer att organisera och styra sitt samhällsansvar, att bidra till att förbättra arbets- och livsvillkor för människor och att ge bättre möjlighet att jämföra olika organisationers arbete med socialt ansvarstagande. SIS/TK 478 vänder sig till alla samhällsaktörer, såsom fackförbund, frivilligorganisationer, konsumenter, näringsliv, offentlig sektor, samt konsulter, forskare och akademiker.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté Socialt ansvarstagande, SIS/TK 478, om du vill träffa andra som arbetar med standarden, fördjupa din kompetens och bidra till vidareutveckling av kommande utgåva av standarden. Du jobbar kanske idag med hållbarhetsfrågor, kommunikation och PR, upphandling, miljö eller affärsetik. Om du är intresserad av att delta, kontakta oss så berättar vi mer om arbetet.

Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.


Standardutveckling

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.

Kommitté för socialt ansvarstagande

SIS arbetar för att påverka och skapa standarder som stöd för företag och organisationer att arbeta och utvecklas hållbart.

Arbetet med standarder inom området för socialt ansvarstagande pågår i SIS/TK 478 och är öppet för alla företag och organisationer.