Standardutveckling · SIS/TK 555

Naturvärdesinventering

Syftet med en naturvärdesinventering (NVI) är att beskriva och värdera naturområden för att identifiera biologisk mångfald i ett avgränsat område. Naturvärdesinventeringar tas ofta fram som underlag till miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för att kunna bedöma påverkan på naturmiljöer vid till exempel en exploatering. Den första svenska standarden för naturvärdesinventering, SS 199000 (NVI-standarden), publicerades 2014. Den här äldre utgåvan upphävdes i samband med att en ny reviderad version publicerades i maj 2023.

Standarden förenklar vid upphandlingar och granskning av naturvärdesinventeringar. Myndigheter som till exempel Trafikverket, länsstyrelser,  kommuner och även stora företag beställer inventeringar enligt SS 199000. Användningen har ökat snabbt sedan standarden publicerades 2014, uppskattningsvis görs ca 1000 NVI per år.  Målgrupp för denna standard är de som beställer, utför och granskar naturvärdesinventeringar, till exempel kommunekologer, naturvårdshandläggare, miljöplanerare, miljökonsulter, miljösamordnare med flera.

Aktuellt

2023-06-30
Nu finns hela webbinariet om SS 199000:2023 tillgängligt online. Den kan ses här, eller längre ner på denna sida. 

2023-06-21
Den tekniska specifikationen som kompletterar standarden är nu publicerad. 
Kompletteringen med den tekniska specifikationen är en förändring från den första utgåvan. 

SIS/TS 199002, Naturvärdesinventering (NVI) - Kartläggning och värdering av biologisk mångfald - Dataproduktspecifikation med lista för biotopbestämning.

2023-05-03
SS 199000 utgåva 2 är nu publicerad, med titeln:

SS 199000:2023, Naturvärdesinventering (NVI) - Kartläggning och värdering av biologisk mångfald - Krav och vägledning

Om övergångstid vid införande av nya utgåvor av svensk standard

I samband med att den nya SS 199000 publicerades den 3 maj 2023 upphävdes den första utgåvan från 2014. Den här äldre utgåva kommer att finnas kvar till försäljning på SIS hemsida, den markeras med status upphävd.

Det kommer att bli en period då både den gamla och den nya utgåvan används. Det SIS rekommenderar är att upphandlande myndighet eller annan beställare anger vilken utgåva det är som ska användas.

SIS kan inte föreskriva vilken utgåva som ska användas ute på marknaden, dvs. om någon väljer att tillämpa en upphävd utgåva så har SIS ingen åsikt om detta. Frågor om vilken utgåva som ska tillämpas bör ställas till berörd myndighet eller, i en kontraktssituation, beställaren.

I samband med att den nya utgåvan av SS 199000 publicerades upphävdes  även SIS/TR 199001.2014 Naturvärdesinventering (NVI) - Komplement till SS 199000.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS kommitté för naturvärdesinventering om du vill träffa andra som arbetar inom området, fördjupa din kompetens och bidra till vidareutveckling av kommande utgåvor av SS 199000 och SIS/TR 199001. Fördelarna med att delta kan vara många, däribland möjligheten att:

* Påverka innehållet i uppdateringar och utveckling av standarder

* Få tillgång till den senaste informationen inom projektet

* Delta på nationella möten som hålls kontinuerligt för information och diskussion

* Få tillgång till expertis och nätverk inom området

Mer information om kommitténs arbete:

SS 199000:2023 - Webbinarium 9 maj 2023
Nyheter
Utgivet 2 standarder
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 555/AG 02, Redaktionsgrupp
Deltagare 8 företag och organisationer
Calluna AB, Nacka
Ecogain AB, Umeå
Ekologigruppen Ekoplan AB, Stockholm
Naturcentrum AB, Stenungsund
Naturvårdsverket, Stockholm
Trafikverket, Luleå
Trafikverket, Borlänge
WSP Sverige AB, Uppsala
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Informationsteknik, kontorsutrustning (35) IT-tillämpningar (35.240) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99) Anläggningsarbete Allmänt (93.010)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare!

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

SIS Upphandlingsstöd

SIS Upphandlingsstöd är en onlinetjänst som gör det enkelt för upphandlande organisationer att hänvisa till standarder, i stället för att ange egna prestandakrav.

Läs mer >

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lorena Olivares
Projektledare
0733-822053
lorena.olivares@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se

Johan Rydlöv
Ordförande
Trafikverket