Standardutveckling · SIS/TK 555

Naturvärdesinventering

Syftet med en naturvärdesinventering (NVI) är att beskriva och värdera naturområden för att identifiera biologisk mångfald i ett avgränsat område. Naturvärdesinventeringar tas ofta fram som underlag till miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för att kunna bedöma påverkan på naturmiljöer vid till exempel en exploatering. Den svenska standarden för naturvärdesinventering, SS 199000, publicerades 2014. Samma år publicerades den tekniska rapporten som är ett komplement till standarden, SIS/TR 199001. Båda dessa dokument revideras just nu.

Standarden förenklar vid upphandlingar och granskning av naturvärdesinventeringar. Efter cirka två års användning har Trafikverket beställt över 150 inventeringar enligt SS 199000 och intresset för standarden är mycket stor. Även övriga uppdragsgivare som till exempel kommuner och stora företag beställer inventeringar enligt SS 199000. Målgrupp för denna standard är de som beställer, utför och granskar naturvärdesinventeringar, till exempel kommunekologer, naturvårdshandläggare, miljöplanerare, miljökonsulter, miljösamordnare med flera.

Kommittén arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning kring användningen av SS 199000 och samlar in förbättringsförslag som utvärderas och eventuellt arbetas in i standarden som nu revideras.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS kommitté för naturvärdesinventering om du vill träffa andra som arbetar inom området, fördjupa din kompetens och bidra till vidareutveckling av kommande utgåvor av SS 199000 och SIS/TR 199001. Fördelarna med att delta kan vara många, däribland möjligheten att:

* Påverka innehållet i uppdateringar och utveckling av standarder

* Få tillgång till den senaste informationen inom projektet

* Delta på nationella möten som hålls kontinuerligt för information och diskussion

* Få tillgång till expertis och nätverk inom området

Mer information om kommitténs arbete:

Informationsblad Läs mer
Arbetar nu med 1 standarder
SS 199000, Kartläggning av biologisk mångfald — Krav och vägledning för genomförande av naturvärdesinventering (NVI) och kompletterande inventeringar
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 555/AG 02, Redaktionsgrupp
Deltagare 10 företag och organisationer
,
Calluna AB, Nacka
Ecogain AB, Umeå
Ekologigruppen Ekoplan AB, Stockholm
Jakobi Sustainability AB, Göteborg
Naturcentrum AB, Stenungsund
Naturvårdsverket, Stockholm
Stiftelsen Pro Natura, Göteborg
Trafikverket, Borlänge
WSP Sverige AB, UPPSALA
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Informationsteknik, kontorsutrustning (35) IT-tillämpningar (35.240) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99) Anläggningsarbete Allmänt (93.010)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Informationsblad SS 199000

Läs informationsbladet för SIS/TK 555 Naturvärdesinventering där vi berättar mer om den svenska standarden för biologisk mångfald, SS 199000.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lorena Olivares
Projektledare
08-55552068
lorena.olivares@sis.se

Karin Ekström
Projektassistent
08-55552002
karin.ekstrom@sis.se