Standard Svensk standard · SS 199000:2023

Naturvärdesinventering (NVI) - Kartläggning och värdering av biologisk mångfald - Krav och vägledning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 199000:2023

Naturvärdesinventering (NVI) - Kartläggning och värdering av biologisk mångfald - Krav och vägledning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 930 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 930 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 088 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument omfattar kartläggning av biologisk mångfald. I detta dokument beskrivs en process som
innebär att ekosystem, livsmiljöer och arter undersöks och värderas med avseende på deras betydelse
för biologisk mångfald. Dokumentet omfattar krav och vägledning för beställning, genomförande och
leverans av resultat.
Dokumentet omfattar naturvärdesinventering (NVI), förstudier och fördjupade inventeringar. Det är
tillämpbart i samtliga naturtyper, oavsett om de är terrestra, limniska eller marina.
Dokumentet omfattar inte följande:
− standardisering av naturinventeringar som har andra syften än att identifiera, avgränsa, beskriva
och värdera geografiska områden eller artförekomster efter deras betydelse för biologisk
mångfald,
− standardisering av test- och mätmetoder för ekologisk kvalitet på vatten, luft, mark och marin
miljö, men resultat av sådana mätningar kan utgöra stöd för naturvärdesbedömning,
− standardisering av metoder för fjärranalys, men fjärranalys kan ingå som ett hjälpmedel vid
kartläggning,
− standardisering av metoder för bedömning av miljökonsekvenser, men resultatet av en
kartläggning av biologisk mångfald enligt detta dokument kan användas som underlag för
miljöbedömning,
− kartläggning av andra ekosystemtjänster än biologisk mångfald,
− uttolkning av vad som är tillåtligt enligt lagstiftning, men resultatet av en kartläggning av
biologisk mångfald enligt detta dokument kan användas som underlag för sådana bedömningar.

Ämnesområden

Biologi, botanik, zoologi (07.080) Miljö och miljöskydd allmänt (13.020.01) Miljöpåverkansbedömning (13.020.30) Övrigt (13.020.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 199000:2023

Naturvärdesinventering (NVI) - Kartläggning och värdering av biologisk mångfald - Krav och vägledning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 930 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 930 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 088 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Naturvärdesinventering, SIS/TK 555

Internationell titel: Biodiversity assessment — Survey and mapping of habitats and species — Requirements and guidelines

Artikelnummer: STD-80042589

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-05-03

Antal sidor: 140

Ersätter: SIS-TR 199001:2014 , SS 199000:2014