Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 199001:2014

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) - Komplement till SS 199000

Status: Gällande

Denna tekniska rapport är ett komplement till SS 199000 Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning. Här redovisas material som kan fungera som stöd vid genomförande av en naturvärdesinventering (NVI).

I denna tekniska rapport finns vägledning till vilken ambitionsnivå på NVI som kan vara lämplig i det enskilda fallet dvs. vilken nivå, detaljeringsgrad och eventuella tillägg som kan behövas.

Hur en naturvärdesbedömning går till beskrivs schematiskt. Här finns även stöd för bedömning av biotop-värde i olika naturtyper och olika biotopers sällsynthet och hot. För att underlätta en framtida databas med resultat från utförda NVI ges rekommendationer till en enhetlig utformning av attributdata vid leveranser i GIS-format.

För varje naturtyp redovisas stöd för naturvärdesbedömning och beskrivning, inklusive indelning och be-nämning av biotoper, samt användbart kunskapsunderlag.

Denna tekniska rapport är tänkt att uppdateras med jämna mellanrum då det ständigt tillkommer ny kunskap inom ämnesområdet. En sådan uppdatering sker i regi av SIS och den tekniska kommitté som äger dokumentet.

Omfattning
Denna tekniska rapport är ett komplement till SS 199000 Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning. Här redovisas material som kan fungera som stöd vid genomförande av en naturvärdesinventering (NVI). I denna tekniska rapport finns vägledning till vilken ambitionsnivå på NVI som kan vara lämplig i det enskilda fallet dvs. vilken nivå, detaljeringsgrad och eventuella tillägg som kan behövas. Hur en naturvärdesbedömning går till beskrivs schematiskt. Här finns även stöd för bedömning av biotop-värde i olika naturtyper och olika biotopers sällsynthet och hot. För att underlätta en framtida databas med resultat från utförda NVI ges rekommendationer till en enhetlig utformning av attributdata vid leveranser i GIS-format. För varje naturtyp redovisas stöd för naturvärdesbedömning och beskrivning, inklusive indelning och be-nämning av biotoper, samt användbart kunskapsunderlag. Denna tekniska rapport är tänkt att uppdateras med jämna mellanrum då det ständigt tillkommer ny kunskap inom ämnesområdet. En sådan uppdatering sker i regi av SIS och den tekniska kommitté som äger doku-mentet.

Ämnesområden

Biologi, botanik, zoologi (07.080) Miljö och miljöskydd allmänt (13.020.01) Miljöpåverkansbedömning (13.020.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Naturvärdesinventering, SIS/TK 555

Internationell titel: Biodiversity survey – Complement to SS 199000

Artikelnummer: STD-102175

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-06-12

Antal sidor: 108