Standardutveckling · SIS/TK 237

Fordonssäkerhet

Verksamheten omfattar standardisering relaterad till aktiv och passiv fordonssäkerhet, områden där Sverige både historiskt och i nuläget ligger långt framme och har en stark ställning.

Standardiseringsinsatserna ska medverka till att säkerheten för bilpassagerare och andra trafikanter förstärks så att antalet dödade och skadade i trafiken minskar, och att vi därigenom närmar oss nollvisionen.

Med denna övergripande vision är det en viktig uppgift för standardiseringen att skapa nya plattformar som möjliggör harmonisering och internationellt erfarenhetsutbyte allteftersom utvecklingen går framåt.

Mål:

  • Påverka utvecklingen inom ISO-arbetet på området fordonssäkerhet på sådant sätt som gagnar svenska intressen i ett globalt perspektiv.
  • Påverka utvecklingen av myndighetskrav (främst inom UN-ECE) på ett sätt som tar tillvara svenska erfarenheter vad gäller säkerhet.

Ambitionen är att SIS/TK 237 ska samla parterna i Sverige som arbetar aktivt inom fordonssäkerhet (passiv och aktiv) samt räddningsinformation.

SIS/TK 237 är svensk referens för arbetet inom ISO/TC 22/SC 36 Safety and impact testing, och dess undergrupper.

SIS/TK 237 ska aktivt bevaka och kommentera samtliga standarder/specifikationer som är av svenskt intresse under framtagningsprocessen.

Med utgångspunkt från standardiseringsverksamheten hanterar TK 237 även relaterade frågor vad gäller myndighetskrav, forskning/utveckling på området, konsumenttester och övrig omvärldsbevakning.

SIS/TK 237 har två stycken arbetsgrupper som svarar för sekretariatsåtagandet i följande ISO-arbetsgrupper:

TK 237/AG 1: Sekretariat ISO/TC 22/SC 36/WG 7 Traffic accident analysis methodology (inkl. TF Rescue information). Denna grupp finansieras helt inom ramen för TK 237.

TK 237/AG 2: Sekretariat ISO/TC 22/SC 33/WG 16 Active safety test equipment. Denna grupp har separat finansiering.

Verksamheten kan sägas stå på "tre ben":

1) Aktiv påverkan av, för svenskt vidkommande, intressanta/viktiga ärenden inom 
ISO/TC 22/SC 36 Safety and impact testing, och dess undergrupper.

2) Referens- och diskussionsforum för de gemensamma industri- och myndighetsinsatserna i EEVC, samt relaterade frågor inom ECE och EU

3) Bevakning av forskningsprojekt som anknyter till de ovanstående aktiviteterna.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 31 standarder
ISO/TS 20458, Road vehicles — Design and performance specifications for advanced Pedestrian Legform Impactor (aPLI)
ISO 19206-5, Road vehicles — Test devices for target vehicles, vulnerable road users and other objects, for assessment of active safety functions — Part 5: Requirements for Powered Two-Wheeler targets
ISO 23520 , Road vehicles — EQuipment eXchange — data format specification for operational information relevant for equipment exchange and test conduction
ISO 24650, Vägfordon - Sensorer för automatiserad körning under ogynnsamma väderförhållanden - Utvärdering av rengöringssystemet
ISO/TR 19206-6, Road vehicles — Test devices for target vehicles, vulnerable road users and other objects, for assessment of active safety functions — Part 6: Research data and guidelines for surrogate animal targets
ISO/TR 12353-4, Road vehicles — Traffic accident analysis — Part 4: Compilation of methodologies for assessment of vehicle safety system effectiveness
ISO 22733-2, Vägfordon - Provningsmetod för att utvärdera prestandan hos autonoma nödbromssystem - Del 2: Bil till fotgängare
ISO/TS 19206-7, Road vehicles — Test devices for target vehicles, vulnerable road users and other objects, for assessment of active safety functions — Part 7: Test method for target carrier system behaviour
ISO/TS 21002, Road vehicles — Multidimensional measurement and coordinate systems definition
ISO/TS 21934-2, Vägfordon - Prospektiv utvärdering av prestanda hos olycksförhindrande teknik genom virtuell simulering - Del 2: Riktlinjer för tillämpning
ISO 34504, Vägfordon - Testscenarier för automatiserade körsystem - Kategorisering av scenarier
ISO 34505, Road vehicles — Test scenarios for automated driving systems — Scenario evaluation and test case generation
ISO/TS 4654, Road vehicles —Advanced Automatic Collision Notification (AACN) systems — Methodology for creating and validating algorithms for injury level prediction
ISO/TR 14933, Vägfordon - Metod för provning av interaktion med sidoairbag
ISO/TR 8234, Road vehicles — Pre-crash classification systems
ISO/PAS 11585, Road vehicles -Partial driving automation — Technical characteristics of conditional hands-free driving systems
ISO 2958, Vägfordon - Yttre skydd för personbilar
ISO/TS 19206-9, Road vehicles — Test devices for target vehicles, vulnerable road users and other objects, for assessment of active safety functions — Part 9: Requirements for small child targets
ISO 14451-1, Pyrotekniska artiklar för fordon - Del 1: Terminologi
ISO 14451-10, Pyrotekniska artiklar för fordon - Del 10: Krav och kategorisering av halvfabrikat
ISO 14451-2, Pyrotekniska artiklar för fordon - Del 2: Provningsmetoder
ISO 14451-3, Pyrotekniska artiklar för fordon - Del 3: Märkning
ISO 14451-4, Pyrotekniska artiklar för fordon - Del 4: Krav och kategorisering av mikrogasgeneratorer
ISO 14451-5, Pyrotekniska artiklar för fordon - Del 5: Krav och kategorisering av gasgeneratorer för krockkuddar
ISO 14451-6, Pyrotekniska artiklar för fordon - Del 6: Krav och kategorisering av krockkuddemoduler
ISO 14451-7, Pyrotekniska artiklar för fordon - Del 7: Krav och kategorisering av bältesförsträckare
ISO 14451-8, Pyrotekniska artiklar för fordon - Del 8: Krav och kategorisering av tändanordningar
ISO 14451-9, Pyrotekniska artiklar för fordon - Del 9: Krav och kategorisering av aktivatorer
ISO/TS 18571, Road vehicles — Objective rating metric for non-ambiguous signals
ISO/TS 15830-5, Vägfordon - WorldSID sidokollisionsdocka, konstruktion och kravspecifikation för 50 percentil man - Del 5: Uppdateringar av dockans konstruktion
ISO/PAS 21779, Road vehicles - Test method to evaluate the performance of Acceleration Control Pedal Error (ACPE)
Visa fler Visa färre
Utgivet 49 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 237/AG 01, Nackskadeprovning
SIS/TK 237/AG 02, Active safety, ISO-sekretariat
Deltagare 15 företag och organisationer
Aptiv Contract Services Sweden AB, GÖTEBORG
AstaZero AB Test Site, Göteborg
Autoliv Development AB, Vårgårda
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, Stockholm
If Skadeförsäkring AB, Stockholm
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
Scania CV AB, Södertälje
UniqueSec AB, Hovås
Veoneer Sweden AB, Göteborg
Veoneer Sweden AB, Vårgårda
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 18 internationella kommittéer
ISO/TC 22/SC 33, Vehicle dynamics, chassis components and driving automation systems testing
ISO/TC 22/SC 33/WG 16, Active Safety test equipment
ISO/TC 22/SC 33/WG 3, Driver assistance and active safety functions
ISO/TC 22/SC 33/WG 9, Test scenarios of automated driving systems
ISO/TC 22/SC 36, Safety and impact testing
ISO/TC 22/SC 36/WG 3, Instrumentation
ISO/TC 22/SC 36/WG 5, Anthropomorphic test devices
ISO/TC 22/SC 36/WG 6, Performance criteria expressed in biomechanical terms
ISO/TC 22/SC 36/WG 7, Traffic accident analysis methodology
ISO/TC 22/WG 18, Exterior protection
SIS/TK 237/AG 02, Active safety, ISO-sekretariat:

ISO/TC 204/WG 14, Vehicle/roadway warning and control systems

ISO/TC 22/AG 2, Automated driving coordination group (ADCG)

ISO/TC 22/SC 32/AHG 2, Guidelines for cooperative interference mitigation of automotive millimeter-wave radar

ISO/TC 22/SC 32/AHG 3, Test method for detection performance of millimeter-wave radar

ISO/TC 22/SC 33, Vehicle dynamics, chassis components and driving automation systems testing

ISO/TC 22/SC 33/WG 16, Active Safety test equipment

ISO/TC 22/SC 33/WG 3, Driver assistance and active safety functions

ISO/TC 22/SC 33/WG 9, Test scenarios of automated driving systems

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Övrigt (13.340.99) Fordonsteknik (43) Fordon Allmänt (43.020)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Verksamhetsplan 2023

I verksamhetsplanen kan du läsa mer om omfattningen av kommitténs arbete, årets mål och aktiviteter

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Peter Claeson
Projektledare
peter.claeson@sis.se

Yamen Kadoura
Projektkoordinator
yamen.kadoura@sis.se