Cirkulär ekonomi

Grundpelaren i ett hållbart samhälle med en cirkulär ekonomisk modell är resurseffektivitet. För att ett företag, organisation eller samhälle ska vara resurseffektivt krävs standarder. EU har antagit en ambitiös handlingsplan för den cirkulära ekonomin där standarder spelar en viktig roll.

Vad är cirkulär ekonomi?

Med cirkulär ekonomi, eller kretsloppsekonomi, menas en ekonomisk modell som bygger på ett kretslopp snarare än en linjär process. Det handlar alltså om att företag, organisationer och hela samhällen ska utforma produkter, tjänster och affärsmodeller som är hållbara. Det kan innebära att från början designa med återanvändning, nedbrytbarhet och återskapande i åtanke, att använda energi från förnybara källor och att arbeta för att avfall i ett system kan bli bäring åt ett annat.

Cirkulär ekonomi och EU

EU-kommissionen har antagit ett åtgärdspaket för den cirkulära ekonomin med en handlingsplan för ny och reviderad lagstiftning. Målet är en starkare och mer cirkulär ekonomi där resurser används på ett mer hållbart sätt. De åtgärder som föreslås ska bidra till att sluta kretsloppet i produkters livscykel genom att öka materialåtervinning och återanvändning för att optimera värdet och användningen av råvaror, produkter och avfall. Dessutom främjas energibesparingar och utsläppen av växthusgaser minskar. Förslagen omfattar produkternas hela livscykel: från produktion och konsumtion till avfallshantering och marknaden för returråvaror.

I takt med utvecklingen av ny och reviderad EU-lagstiftning får den europeiska standardiseringsorganisationen CEN i uppgift att ta fram standarder som stöttar efterlevnaden av lagarna.

Läs mer

Standarder stöttar den cirkulära ekonomin

Standarder representerar globalt erkända lösningar som tagits fram i samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer och är en förutsättning för en resurseffektiv verksamhet. De fungerar som ett stöd för verksamheter att arbeta systematiskt med t.ex. kvalitet, hållbarhet och innovation. De specificerar också rent konkret produkters funktioner, dimensioner och material.

Exempel på områden där standarder stöttar den cirkulära ekonomin är:

Plast

Alla plastförpackningar i EU ska kunna återvinnas senast 2030, företags återvinning av plastavfall ska bli lönsam och nya kvalitetsstandarder för återvunnen plast ska införas. SIS leder det europeiska sekretariatet som arbetar med:

  • Nya harmoniserade standarder för plastförpackningar. För att säkerställa att alla plastförpackningar är återanvändbara eller återvinningsbara år 2030.
  • Nya kvalitetsstandarder för återvunnen plast. För att möta nya typer av material och för att möjliggöra en ökad användning av återvunnen plast.
  • Nya standarder för utformning av plast och plastprodukter. Så att nya material och produkter är designade för att kunna återanvändas, repareras, återvinnas, samtidigt som mängden material minskas.

Läs mer: SIS tekniska kommitté för plast, SIS/TK 156 och för förpackningar och miljö, SIS/TK 165

Verksamhetsutveckling

Ett ledningssystem beskriver hur en organisation styr sin verksamhet. Beroende på ledningssystemets inriktning beskriver det hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta uppsatta mål för t.ex. kvalitet, miljö eller innovation. Exempel på ledningssystem som stöttar arbetet mot en cirkulär ekonomi:

  • ISO 14001, miljöledning, är ett verktyg för att ständigt mäta, följa upp och förbättra ditt miljöarbete.
  • ISO 50001, energiledning, är ett effektivt verktyg som hjälper organisationer att kartlägga och effektivisera sin energianvändning 

Ekodesign

EU:s lagstiftning om ekodesign och energimärkning är ett verktyg för att förbättra produktens energieffektivitet. Det bidrar till att eliminera de minst effektiva produkterna från marknaden. 

CEN har på uppdrag av EU kommissionen tagit fram harmoniserade standarder på området som fungerar som stöd och komplement. Genom att följa standarderna och CE-märka sina produkter visar producenterna att de uppfyller EU:s krav på ekodesign och energimärkning. 


Läs mer om hur standarder bidrar till hållbara samhällen och de globala målen i  Agenda 2030.


Miljöstandarder verktyg för cirkuläritet

Högst upp på agendan i de flesta verksamheter just nu står: Hur ställer vi om till en mer hållbar verksamhet? Det finns ett helt batteri av standarder som kan användas som verktyg. Och vi ser en ny trend.

– Generellt kopplar man ihop pengar och miljö mer, säger Raul Carlsson, forskare på RISE och ordförande i SIS kommitté för miljöledning.

Standardutveckling

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.

Vad är CEN?

Bild på en flagga som består av olika europeiska flaggor

CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen, är en oberoende och icke-statlig organisation med 34 europeiska länders standardiseringsorgan som medlemmar.

SIS är medlem, och representerar Sverige, i CEN.

Svenska retursystem

Ungefär hälften av alla leveranser till landets matbutiker sker med Svenska Retursystems returlådor. Företaget är certifierade mot ISO 14001 sedan 2013 och arbetar ständigt med att förbättra sin verksamhet.

CE-märkning

Produkter som uppfyller krav i direktiv om CE-märkning ska CE-märkas. Genom att CE-märka produkten försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i relevanta direktiv. Märkningen fungerar sedan som ett pass som ger fri rörlighet på den inre marknaden.