Standard Svensk standard · SS 637040:2010

Geografisk information - Detaljplan - Applikationsschema för planbestämmelser

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 637040:2016
Omfattning
Denna standard omfattar den information som krävs för att beskriva användningsbestämmelser för geografiska områden på jordytan.
Denna standard omfattar den information som krävs för att beskriva en grundläggande uppsättning egen-skapsbestämmelser och administrativa bestämmelser. Denna standard omfattar endast i begränsad omfattning begrepp och information för andra aspekter än bestämmelser i en detaljplan, t.ex. processen.
Denna standard omfattar inte information som beskriver underlag för detaljplaner, som t.ex. grundkarta. Denna standard omfattar inte kartografiska markeringar, regler eller beteckningar för användning i plankartor.
Denna standard är tillämplig för information för digital redovisning av bestämmelser i detaljplaner.
Denna standard är inte avsedd att användas som en instruktion för detaljplanearbetet. Den följer Plan- och bygglagen (PBL) men tar inte specifikt upp regler för vad som är lämpligt eller lagligt att uttrycka i en detalj-plan. Denna standard ersätter alltså inte Boverkets Boken om detaljplan och områdesbestämmelser (2002).

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Informationshantering

Internationell titel: Geographic information - Detailed development plan - Application schema for regulations

Artikelnummer: STD-73414

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-03-08

Antal sidor: 56

Ersätts av: SS 637040:2016