Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 637010:2014

Geografisk information - Kommuners dataleveranser efter beslut enligt plan- och bygglagen

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet. Följ länken och se om du omfattas av avtalet Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt.  

Teknisk specifikation som anger hur man kodar ett antal typer av dataleveranser som en kommun gör till SCB respektive Skatteverket.

Standarden beskriver informationens innebörd och struktur samt regler för XML-kodning.

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
Denna tekniska specifikation omfattar ett antal typer av dataleveranser som en kommun gör till statliga myndigheter. Följande typer av dataleveranser tas upp:

— Till Skatteverket vid beslut om startbesked om ny- eller tillbyggnad
— Till Skatteverket vid beslut om startbesked om inredning av ytterligare bostad eller lokal eller om ändrad användning
— Till Skatteverket vid beslut om beviljat rivningslov
— Till Skatteverket vid startbesked om rivning
— Till SCB vid beslut om beviljat bygglov för ny- eller tillbyggnad
— Till SCB vid beslut om startbesked för ny- eller tillbyggnad
— Till SCB vid beslut om slutbesked och interimistiskt slutbesked för ny- eller tillbyggnad
— Till SCB vid anmälan om eller vid beslut om beviljat bygglov om inredning av ytterligare bostad eller lokal eller om ändrad användning
— Till SCB vid beslut om startbesked om inredning av ytterligare bostad eller lokal eller om ändrad användning
— Till SCB vid beslut om slutbesked om inredning av ytterligare bostad eller lokal eller om ändrad användning
— Till SCB vid beslut om beviljat rivningslov
— Till SCB vid beslut om startbesked vid rivning

Denna tekniska specifikation specificerar informationens innebörd.

Denna tekniska specifikation specificerar informationens XML-kodning.

Denna tekniska specifikation omfattar inte
— tidsbegränsat bygglov
— ärendeinformation utöver vad som krävs för dataleveranserna
— krav på när dataleveranser ska göras
— krav på metod som ska användas för dataleveranser
— krav på hantering av ärendedata
— dataleveranser till Lantmäteriet
— dataleveranser till Bolagsverket.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) Informationsteknik Allmänt (35.020) Fysisk planering, stadsplanering (91.020) Byggnader Allmänt (91.040.01)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggnadsinformation, SIS/TK 533

Internationell titel: Geographic information - Data deliveries by Swedish municipalities after decisions according to Planning and Building Act

Artikelnummer: STD-104911

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-12-17

Antal sidor: 52