Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3274

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Nominella egenskaper hos släpnålsinstrument (ISO 3274:1996)

Status: Gällande

Omfattning
Denna internationella standard definierar profiler och beskriver en generell struktur för släpnålssinstrument för mätning av ytjämnhet och vågighet vilket möjliggör tillämpning av existerande standarder vid praktisk profilutvärdering. Den specificerar de egenskaper hos instrumentet som har inverkan på profilut-värderingen och den ger grundspecifikationerna för släpnålsinstrument (profilmä-tare och profilskrivare). ANM 1 Ett datablad som beskriver egenskaper hos släpnålsinstrument och som är avsett att fyllas i av instrumenttillverkarna håller på att tas fram och kommer att introduceras i en framtida standard för kalibreringsprocedurer. 2 Förhållandena mellan vågighetsfilter, mätspetsradie och vågighetsbandbredd är under beredning och kommer att tillföras denna standard som ett Tillägg.

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Nominal characteristics of contact (stylus) instruments (ISO 3274:1996)

Artikelnummer: STD-21826

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-01-09

Antal sidor: 40