Standard Svensk standard · SS-EN 13432

Förpackningar - Krav gällande förpackningar återvinningsbara genom kompostering och biologisk nedbrytning - Provningsschema och utvärderingskriterier för slutgiltigt godkännande av förpackningar

Status: Gällande

Omfattning
I denna europeiska standard (utkast) specificeras krav och metoder för att bestämma kompostering och anaerob behandling av förpackningar och förpackningsmaterial med hänsyn till fyra egenskaper: 1) Biologisk nedbrytning. 2) Sönderdelning genom biologisk behandling. 3) Inverkan på den biologiska behandlingsprocessen. 4) Inverkan på den färdiga kompostens kvalitet. Om en förpackning består av olika komponenter, en del komposterbara och andra icke-komposterbara, är förpackningen som helhet inte komposterbar. Om komponenterna däremot separeras för hand utan problem före bortskaffningen, kan de komposterbara komponenterna behandlas effektivt när de separerats från de icke-komposterbara komponenterna. I denna europeiska standard avses kompostering av förpackningen som sådan, men bestämmelser om kompostering av eventuella restprodukter ingår inte. I denna europeiska standard informeras om hanteringen av förpackningar i kontrollerade avfallshanteringsanläggningar, men förpackningsavfall som kan hamna i naturen på okontrollerat sätt, t.ex. som skräp, beaktas inte. De väsentliga sambanden mellan denna (utkast) europeiska standard och de fyra övriga europeiska förpackningsstandarderna (mandat) och en CEN-rapport (mandat) specificeras i EN 13427.

Ämnesområden

Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Förpackningar och miljö, SIS/TK 165

Internationell titel: Packaging - Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation - Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging

Artikelnummer: STD-28693

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-10-06

Antal sidor: 43